Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení III. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

Usnesení III. zasedání Zastupitelstva města Přelouče 1

konané dne 23. 4. 2019

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

III. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 23. 4. 2019

 

III./1/2019          Program zasedání

 • Zastupitelstvo města schvaluje

navržený program III. zasedání Zastupitelstva města Přelouče s tím, že se v navrženém programu v bodu č. 3 ruší návrhy a stanoviska OV Lohenice, a přidává se bod 22 „Změna č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Školní jídelna Přelouč, Obránců míru 1714, 535 01 Přelouč“, body navržené jako č. 11, 12 a 14 mohou být projednány v časovém posunu.

 

III./2/2019          Zpráva o činnosti RM v období mezi II. a III. zasedáním ZM

 • Zastupitelstvo města bere na vědomí

zprávu o činnosti rady města v období mezi II. a III. zasedáním zastupitelstva města.

 

III./3/2019            Návrhy a stanoviska výborů majetkového, finančního a kontrolního

 • Zastupitelstvo města bere na vědomí

zápis z jednání majetkového výboru ze dne 11. 4. 2019.

 • Zastupitelstvo města bere na vědomí

zápis z jednání finančního výboru ze dne 10. 4. 2019.

 • Zastupitelstvo města bere na vědomí

zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 4. 4. 2019.

 

III./4/2019          Návrhy a stanoviska osadních výborů Lohenice, Mělice a Klenovka

 • Zastupitelstvo města bere na vědomí

návrhy a stanoviska dle zápisu ze schůze OV Mělice ze dne 6. 4. 2019.

 • Zastupitelstvo města bere na vědomí

návrhy a stanoviska dle zápisu č. 2/2019 ze schůze OV Klenovka ze dne 22. 2. 2019 a č. 3/2019 ze dne 29. 3. 2019.

 

III./5/2019          Žádost Rugby Clubu Přelouč o finanční příspěvek

 • Zastupitelstvo města bere na vědomí

žádost Rugby Clubu Přelouč o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 420 tis. Kč na rozšíření a modernizaci tribuny ragbyového hřiště.

 

III./6/2019          Personální situace Městské policie Přelouč, návrh na zvýšení zvláštního příplatku

 • Zastupitelstvo bere na vědomí

zprávu velitele Městské policie Přelouč o personálním stavu MP Přelouč včetně návrhu na zvýšení zvláštního příplatku.           

 

III./7/2019          Výstavba multifunkčního sportovního hřiště v Lohenicích

 • Zastupitelstvo města neschvaluje

realizaci a výstavbu multifunkčního sportovního hřiště v Lohenicích s povrchem z umělé trávy z důvodu předpokládaného navýšení pořizovací ceny hřiště o cca 1 000 000,00 Kč.

 

III./8/2019   Návrh rozpočtového opatření č. 2 rozpočtu města Přelouče pro rok 2019

 • Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu města pro rok 2019 s tím, že příjmy rozpočtu budou činit 215 967 tis. kč a výdaje rozpočtu budou činit 258 313 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši 42 346 tis. Kč bude pokryt financemi uspořenými v minulých letech.

 

III./9/2019          Majetkové převody

 • Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku p.č. 635 v k.ú. Lohenice u Přelouče o výměře 52 m2 manželům J. J. a L. J., oba bytem Praha, za cenu 10 900,00 Kč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

kupní smlouvu č. 19/13, uzavíranou mezi městem Přelouč a manželi J., bytem Praha, na prodej pozemku p.č. 635 v k.ú. Lohenice u Přelouče.

 • Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy č. 19/13 dle usnesení č. III./9/2019-II.

T: 31. 5. 2019

 • Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemků p.č. 195/1 o výměře 453 m2, p.č. 207/3 o výměře 4 179 m2, p.č. 207/4 o výměře 1 471 m2 a p.č. 207/7 o výměře 33 m2, vše v k.ú. Tupesy u Přelouče, Ing. H. M. a Ing. J. H., oba bytem Přelouč, za cenu 153 001,00 Kč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

kupní smlouvu č. 19/14, uzavíranou mezi městem Přelouč a Ing. H. M. a Ing. J. H., oba bytem Přelouč, na prodej pozemků p.č.195/1, p.č. 207/3, p.č. 207/4 a p.č. 207/7, vše v k.ú. Tupesy u Přelouče.

 • Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy č. 19/14 dle usnesení III./9/2019-V.

T: 31. 5. 2019

 • Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemků p.č. 244/1 o výměře 13 m2, p.č. 244/2 o výměře 19 m2, p.č. 240/10 o výměře 24 m2, odděleného z pozemku p.č. 240/1, p.č. 240/15 o výměře 39 m2, odděleného z pozemku p.č. 240/6 a p.č. 5/4 o výměře 36 m2, odděleného z pozemku p.č. 5/2, vše v k.ú. Klenovka, Mgr. Et. Mgr. P. F. Š., Dis, bytem Pardubice, za cenu 31 440,00 Kč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene č. 19/15, uzavíranou mezi městem Přelouč Mgr. et. Mgr. P. F. Š., Dis., bytem Pardubice, na prodej pozemků p.č. 244/1, p.č. 244/2, p.č. 240/10, p.č. 240/15 a p.č. 5/4, vše v k.ú. Klenovka.

 • Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene č. 19/05 dle usnesení č. III./9/2019-VIII.

T: 31. 5. 2019

 • Zastupitelstvo města schvaluje

odkoupení spoluvlastnického podílu ½ pozemku p.č. 1850/11 o celkové výměře 2 m2 v k.ú. Přelouč, z vlastnictví p. P. K., bytem Přelouč za cenu 300,00 Kč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

kupní smlouvu č. 19/06, uzavíranou mezi p. P. K., bytem Přelouč a městem Přelouč, na odkoupení podílu ½ pozemku p.č. 1850/11 v k.ú. Přelouč.

 • Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy č. 19/06 dle usnesení č. III./9/2019-XI.

T: 31. 5. 2019

 • Zastupitelstvo města schvaluje

odkoupení pozemku p.č. 1850/15 o výměře 23 m2 v k.ú. Přelouč, z vlastnictví p. I. K., bytem Přelouč za cenu 6 900,00 Kč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

kupní smlouvu č. 19/07, uzavíranou mezi p.I. K., bytem Přelouč a městem Přelouč, na odkoupení pozemku p.č. 1850/15 v k.ú. Přelouč.

 • Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy č. 19/07 dle usnesení č. III./9/2019-XIV.

T: 31. 5. 2019

 • Zastupitelstvo města schvaluje

odkoupení pozemku p.č. 1850/6 o výměře 142 m2 v k.ú. Přelouč, z vlastnictví p. M. S., bytem Přelouč za cenu 42 600,00 Kč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

kupní smlouvu č. 19/08, uzavíranou mezi p. M. S., bytem Přelouč a městem Přelouč, na odkoupení pozemku p.č. 1850/6 v k.ú. Přelouč.

 • Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy č. 19/08 dle usnesení č. III./9/2019-XVII.

T: 31. 5. 2019

 • Zastupitelstvo města schvaluje

odkoupení pozemku p.č. 2272 o výměře 25 m2 v k.ú. Přelouč, z vlastnictví manželů T. N. a D. N., bytem Přelouč za cenu 7 500,00 Kč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

kupní smlouvu č. 19/09, uzavíranou mezi manželi N., bytem Přelouč a městem Přelouč, na odkoupení pozemku p.č. 2272 v k.ú. Přelouč.

 • Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy č. 19/09 dle usnesení č. III./9/2019-XX.

T: 31. 5. 2019

 • Zastupitelstvo města schvaluje

odkoupení pozemků p.č. 1277/12 o výměře 129 m2, a p.č. 1301/34 o výměře 70 m2, oba v k.ú. Přelouč, z vlastnictví p.M.S., bytem Přelouč za cenu 59 700,00 Kč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

kupní smlouvu č. 19/10, uzavíranou mezi p. M.S., bytem Přelouč a městem Přelouč, na odkoupení pozemků p.č. 1277/12 a p.č. 1301/34, oba v k.ú. Přelouč.

 • Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy č. 19/10 dle usnesení č. III./9/2019-XXIII.

T: 31. 5. 2019

 • Zastupitelstvo města schvaluje

odkoupení pozemku p.č. 1297/42 o výměře 83 m2 v k.ú. Přelouč, z vlastnictví p. M.Ch., bytem Přelouč za cenu 24 900,00 Kč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

kupní smlouvu č. 19/12, uzavíranou mezi p. M.Ch., bytem Přelouč a městem Přelouč, na odkoupení pozemku p.č. 1297/42 v k.ú. Přelouč.

 • Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy č. 19/12 dle usnesení č. III./9/2019-XXVI.

T: 31. 5. 2019

 • Zastupitelstvo města schvaluje

odkoupení pozemku p.č. 1297/39 o výměře 11 m2 v k.ú. Přelouč, z vlastnictví manželů JUDr. J. Č., a H.Č., Přelouč za cenu 3 300,00 Kč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

kupní smlouvu č. 19/11, uzavíranou mezi manželi Č., bytem Přelouč a městem Přelouč, na odkoupení pozemku p.č. 1297/39 v k.ú. Přelouč.

 • Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy č. 19/11 dle usnesení č. III./9/2019-XXIX.

T: 31. 5. 2019

 • Zastupitelstvo město zamítá

žádost p. M.V., bytem Přelouč, o odkoupení části pozemku p.č. 1495 v k.ú. Přelouč.

 • Zastupitelstvo města nepřijímá

nabídku p. V.S., bytem Praha, na prodej pozemku p.č. 1403/9 v k.ú. Přelouč.

 

III./10/2019        Darování kanalizačních přípojek Lhota, Škudly

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 1 v délce 12,5 m na pozemcích p.č. 445 a p.č. 563, oba v k.ú. Lhota pod Přeloučí, J. Č., bytem Přelouč a Mgr. P.Č., bytem Za Lázně Bohdaneč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 2 v délce 1,5 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 5 v k.ú. Lhota pod Přeloučí P.J., a R.J., oba bytem Přelouč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 4 v délce 1,3 m včetně revizní šachty na pozemku p.č.st. 11 v k.ú. Lhota pod Přeloučí P.M., bytem Praha 3 a Ing. M. M., bytem Praha 8.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 5 v délce 1,8 m včetně revizní šachty na pozemku p.č.st. 10 v k.ú. Lhota pod Přeloučí J.K., bytem Choltice a J.D.K., bytem Přelouč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 6 v délce 1,6 m včetně revizní šachty na pozemku p.č.st. 9 v k.ú. Lhota pod Přeloučí manželům V.V., a M.V.,, oba bytem Přelouč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 7 v délce 1,7 m včetně revizní šachty na pozemku p.č.st. 8 v k.ú. Lhota pod Přeloučí J.J., bytem Přelouč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 8 v délce 1,5 m včetně revizní šachty na pozemku p.č.st. 7 v k.ú. Lhota pod Přeloučí R.Ch., a L.Ch., oba bytem Přelouč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 9 v délce 4,5 m včetně revizní šachty na pozemku p.č.st. 6 v k.ú. Lhota pod Přeloučí J.D., bytem Přelouč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 10 v délce 0,7 m včetně 2 revizních šachet na pozemku p.č.st. 5/1 v k.ú. Lhota pod Přeloučí manželům J.Č., a Ing. J.Č., oba bytem Pardubice.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 12 v délce 0,8 m včetně revizní šachty na pozemku p.č.st. 2 v k.ú. Lhota pod Přeloučí M.J., bytem Přelouč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 13 v délce 2 m včetně revizní šachty na pozemku p.č.st. 1 v k.ú. Lhota pod Přeloučí J.D., bytem Přelouč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 14 v délce 2 m včetně revizní šachty na pozemku p.č.st. 23/1 v k.ú. Lhota pod Přeloučí J.K., bytem Brno.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 16 v délce 1,4 m včetně revizní šachty na pozemku p.č.st. 21/1 v k.ú. Lhota pod Přeloučí A.S., bytem Praha 9.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 18 v délce 0,8 m včetně revizní šachty na pozemku p.č.st. 94 v k.ú. Lhota pod Přeloučí L.E., bytem Přelouč a J. Ž., bytem Pardubice.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 20 v délce 1,3 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 507/2 v k.ú. Lhota pod Přeloučí Mgr. P.V., a M.V., oba bytem Přelouč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 21 v délce 0,5 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 50/3 v k.ú. Lhota pod Přeloučí M.F., bytem Přelouč, M.F., bytem Řečany nad Labem a I.F., bytem Přelouč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 22 v délce 1,5 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 28/2 v k.ú. Lhota pod Přeloučí P. M., bytem Řečany nad Labem.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 23 v délce 0,8 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 610 v k.ú. Lhota pod Přeloučí J.N., bytem Přelouč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 24 v délce 1,5 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 476/3 v k.ú. Lhota pod Přeloučí S.K., bytem Přelouč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 26 v délce 3,5 m včetně revizní šachty na pozemku p.č.st. 15/1 v k.ú. Lhota pod Přeloučí  E.F., bytem Přelouč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 28 v délce 2 m včetně revizní šachty na pozemku p.č.st. 14/1 v k.ú. Lhota pod Přeloučí J.L., bytem Přelouč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 29 v délce 1 m včetně revizní šachty na pozemku p.č.st. 28 v k.ú. Lhota pod Přeloučí Z.M., bytem Přelouč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 30 v délce 1 m včetně revizní šachty na pozemku p.č.st. 29 v k.ú. Lhota pod Přeloučí J. H., bytem Přelouč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 31 v délce 1,4 m včetně revizní šachty na pozemku p.č.st. 34 v k.ú. Lhota pod Přeloučí V. M., a M. S., oba bytem Pardubice.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 34 v délce 4 m včetně revizní šachty na pozemku p.č.st. 33 v k.ú. Lhota pod Přeloučí A.Š., bytem Přelouč, V.Š.,, bytem Přelouč  a E.Š., bytem Přelouč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 37 v délce 1,5 m včetně revizní šachty na pozemku p.č.st. 37 v k.ú. Lhota pod Přeloučí I. K., a Ing. P. L., oba bytem Přelouč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 38 v délce 0,5 m včetně revizní šachty na pozemku p.č.st. 43 v k.ú. Lhota pod Přeloučí M. D. a M. Š., oba bytem Přelouč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 39 v délce 1,2 m včetně revizní šachty na pozemku p.č.st. 44 v k.ú. Lhota pod Přeloučí J. Š. a H. Š., oba bytem Přelouč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 40 v délce 2 m včetně revizní šachty na pozemku p.č.st. 45 v k.ú. Lhota pod Přeloučí J. H., bytem Pardubice.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 42 v délce 1,4 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 503/2 v k.ú. Lhota pod Přeloučí Mgr. Š. P., bytem Přelouč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 44 v délce 0,5 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 478/8 v k.ú. Lhota pod Přeloučí M. H., bytem Staré Čívice.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 45 v délce 1 m včetně revizní šachty na pozemku p.č.st. 49 v k.ú. Lhota pod Přeloučí I. C., bytem Přelouč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 46 v délce 2 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 478/7 v k.ú. Lhota pod Přeloučí J. Z., bytem Přelouč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 47 v délce 1,8 m včetně revizní šachty na pozemku p.č.st. 51 v k.ú. Lhota pod Přeloučí manželům P. K. a D. K., oba bytem Pardubice.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 48 v délce 3 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 478/12 v k.ú. Lhota pod Přeloučí R. B., bytem Přelouč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 49 v délce 2 m včetně revizní šachty na pozemku p.č.st. 60 v k.ú. Lhota pod Přeloučí J. M., bytem Lhota Přelouč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 50 v délce 8 m včetně revizní šachty na pozemcích p.č. 39/5 a p.č.st. 53, oba v k.ú. Lhota pod Přeloučí manželům I.T., a R.T., oba bytem Přelouč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 52 v délce 2 m včetně revizní šachty na pozemku p.č.st. 56 v k.ú. Lhota pod Přeloučí manželům J.J., a M.J., oba bytem Pardubice.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 53 v délce 1 m včetně revizní šachty na pozemku p.č.st. 57 v k.ú. Lhota pod Přeloučí J. P. bytem Přelouč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 54 v délce 0,7 m včetně revizní šachty na pozemku p.č.st. 58 v k.ú. Lhota pod Přeloučí L. F., bytem Přelouč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 55 v délce 1,5 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 39/1 v k.ú. Lhota pod Přeloučí L. K., bytem Přelouč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 57 v délce 0,6 m včetně revizní šachty na pozemku p.č.st. 77/1 v k.ú. Lhota pod Přeloučí manželům D. P., a I. P., oba bytem Svatý Mikuláš.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 58 v délce 1,7 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 498/4 v k.ú. Lhota pod Přeloučí manželům Z. H. a S. H., oba bytem Přelouč, manželům J. M., a M. M., oba bytem Přelouč, manželům S.Š., a K. Š., oba Přelouč a A. P., bytem Přelouč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 61 v délce 2 m včetně revizní šachty na pozemku p.č.st. 121 v k.ú. Lhota pod Přeloučí E. M., bytem Přelouč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 62 v délce 2 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 507/5 v k.ú. Lhota pod Přeloučí L. Ř., bytem Přelouč, A. S., Dis., bytem Pardubice a M. V., bytem Přelouč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 67 v délce 1,5 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 470/7 v k.ú. Lhota pod Přeloučí manželům J. P. a M. P., oba bytem Přelouč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 68 v délce 1,5 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 470/11 v k.ú. Lhota pod Přeloučí manželům M. Š., a M., Š., oba bytem Přelouč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 70 v délce 1 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 503/4 v k.ú. Lhota pod Přeloučí manželům F. P., a Mgr. Š. P., oba bytem Přelouč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 71 v délce 4,6 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 510/2 v k.ú. Lhota pod Přeloučí manželům J.K.,  a Z. K., oba bytem Přelouč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitostem č.p. 74 v délce 12,5 m na pozemcích p.č. 445 a p.č. 563, oba v k.ú. Lhota pod Přeloučí manželům J.Č., a I.Č., oba bytem Přelouč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 77 v délce 1 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 470/9 v k.ú. Lhota pod Přeloučí R.B., a P.B., oba bytem Přelouč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky v délce 2 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 43/1 v k.ú. Lhota pod Přeloučí manželům J. D., a Z. D., oba bytem Přelouč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky v délce 1,3 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 507/9 v k.ú. Lhota pod Přeloučí manželům J. P., a L. P., oba bytem Břehy.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky v délce 2,3 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 512/2 v k.ú. Lhota pod Přeloučí L. K., bytem Přelouč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 1 v délce 1,1 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 17/1 v k.ú. Škudly J. Č. a D. Č., oba bytem Škudly, Přelouč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 2 v délce 2 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 24/1 v k.ú. Škudly Ing. L. K., bytem Přelouč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 7 v délce 2 m včetně revizní šachty na pozemku p.č.st 14 v k.ú. Škudly M. J., bytem  Pardubice.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 9 v délce 1,4 m včetně revizní šachty na pozemku p.č.st. 9 v k.ú. Škudly A. Z., bytem Přelouč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 11 v délce 1,5 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 9/2 v k.ú. Škudly M. S., bytem Přelouč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 12 v délce 2 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 4/4 v k.ú. Škudly J. K., bytem Přelouč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 14 v délce 2 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 2/1 v k.ú. Škudly M. R., bytem Přelouč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 15 v délce 1,5 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 23/3 v k.ú. Škudly M. Č., a J.H., obě bytem Přelouč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 17 v délce 0,9 m včetně revizní šachty na pozemku p.č.st. 7 v k.ú. Škudly manželům J. K., a V. K., oba bytem Přelouč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 18 v délce 3 m včetně revizní šachty na pozemku p.č.st. 15 v k.ú. Škudly manželům M. K. a E. K., oba bytem Pardubice.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 20 v délce 1,1 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 25 v k.ú. Škudly I. C., bytem Praha 9.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 21 v délce 2,5 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 310 v k.ú. Škudly Ing. M. Z., bytem Staré Jesenčany.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 22 v délce 1,2 m včetně revizní šachty na pozemku p.č.st. 21 v k.ú. Škudly M. E., bytem  Přelouč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 23 v délce 1,5 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 42/1 v k.ú. Škudly Ing. J. B., bytem Kojice a Ing. V. K., bytem Lázně Bohdaneč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 26 v délce 1,4 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 20/5 v k.ú. Škudly V. B., bytem Přelouč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 27 v délce 2,7 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 8/6 v k.ú. Škudly manželům J. D. a H. D., oba bytem Přelouč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 28 v délce 1 m včetně revizní šachty na pozemku p.č.st. 28 v k.ú. Škudly manželům L.S., a N.S., oba bytem Přelouč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 29 v délce 2,4 m včetně revizní šachty na pozemku p.č.st. 29 v k.ú. Škudly J.Š., bytem Přelouč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 30 v délce 1,3 m včetně revizní šachty na pozemku p.č.st. 30 v k.ú. Škudly A. S., bytem Přelouč, J. S., bytem Nové Jesenčany, Pardubice a A. S., bytem Přelouč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 31 v délce 1,1 m včetně revizní šachty na pozemku p.č.st. 31 v k.ú. Škudly P.S., bytem Praha 1.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 32 v délce 2,3 m včetně revizní šachty na pozemku p.č.st. 32 v k.ú. Škudly R. M. a J. M, oba bytem Přelouč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 33 v délce 1,7 m včetně revizní šachty na pozemku p.č.st. 34 v k.ú. Škudly J. B. a J. B., oba bytem Přelouč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 34 v délce 1,6 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 4/6 v k.ú. Škudly L. M., bytem Přelouč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 35 v délce 1,2 m včetně revizní šachty na pozemku p.č.st. 36 v k.ú. Škudly V. L., bytem Přelouč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 36 v délce 0,7 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 4/8 v k.ú. Škudly J. Š., bytem Pardubice.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 37 v délce 1,5 m včetně revizní šachty na pozemku p.č.st. 39 v k.ú. Škudly manželům MUDr. F. H. a M. H., oba bytem Chvaletice.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 38 v délce 1,5 m včetně revizní šachty na pozemku p.č.st. 40 v k.ú. Škudly K. K., bytem Přelouč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 39 v délce 1,6 m včetně revizní šachty na pozemcích p.č. 23/2 a p.č. 307, oba v k.ú. Škudly Ing. I. K. a M. Š., oba bytem Přelouč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 41 v délce 1,4 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 13/2 v k.ú. Škudly manželům B. N., bytem Přelouč a E.N., bytem Přelouč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 42 v délce 1,5 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 5/14 v k.ú. Škudly E. J. a Mgr. Š. J., oba bytem Přelouč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 43 v délce 1,5 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 5/15 v k.ú. Škudly manželům R. B., a I. B., oba bytem Přelouč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 44 v délce 1,4 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 9/3 v k.ú. Škudly M. S., bytem Přelouč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 45 v délce 1,4 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 35/3 v k.ú. Škudly J.B., bytem Přelouč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 47 v délce 1,5 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 20/7 v k.ú. Škudly J. Č., bytem Přelouč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky v délce 1,5 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 33/3 v k.ú. Škudly K. Z., bytem Přelouč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darování stavby kanalizační přípojky v délce 1 m včetně revizní šachty na pozemku p.č.st. 44/4 v k.ú. Škudly P. Š., bytem Veselí.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

Darovací smlouvy na darování částí kanalizačních přípojek v místních částech Lhota a Škudly, uzavírané mezi městem Přelouč a vlastníky připojovaných nemovitostí ve smyslu usnesení č. III./10/2019-I. až č. III./10/2019-XC.

 • Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření darovacích smluv na darování částí kanalizačních přípojek dle usnesení č. III./10/2019-I. až č. III./10/2019-XCI.

T: 31. 12. 2019

 

III./11/2019        Vyjádření k situaci v organizaci Technické služby města Přelouče

 • Zastupitelstvo města bere na vědomí

zprávu ředitele Technických služeb města Přelouče k situaci v organizaci (zahájení úkonů trestního řízení).

 

III./12/2019        Rozhodnutí o variantě zástavby lokality Na Hodinářce

 • Zastupitelstvo města schvaluje

studii zástavby lokality Na Hodinářce zpracovanou Ing. arch. Pavlem Mudruňkou jako nevhodnější pro budoucí zástavbu lokality Na Hodinářce (druhá rozšířená varianta).

 • Zastupitelstvo města ukládá

radě města předložit na zasedání zastupitelstva města dne 25. 6. 2019 ke schválení smlouvu o dílo na vypracování územní studie zástavby lokality Na Hodinářce s Ing. arch. Pavlem Mudruňkou.

 

III./13/2019        Vydání zrušení „Regulačního plánu Přelouč – Klenovka“

 • Zastupitelstvo města vydává

zrušení „Regulačního plánu Přelouč – Klenovka“ – formou „Opatření obecné povahy číslo OOP 1/2019“.

 

III./14/2019        Informativní materiál k možnostem regulace venkovních předzahrádek   pohostinských provozoven

 • Zastupitelstvo města bere na vědomí

informativní materiál k možnostem regulace venkovních předzahrádek pohostinských zařízení.

 • Zastupitelstvo města ukládá

realizovat nulovou variantu 2, dle bodu 2 návrhu řešení předložené zprávy.

 

III./15/2019        Plánovaná realizace veřejného kluziště

 • Zastupitelstvo města rozhoduje

o realizaci veřejného kluziště jako multifunkční sportovní plochy pro celoroční využití o rozměru 20 x 40 metrů.

 

III./16/2019        Analýza činnosti a prostorových podmínek Městské knihovny Přelouč

 • Zastupitelstvo města bere na vědomí

Analýzu činnosti a prostorových podmínek Městské knihovny Přelouč zpracovanou Národní knihovnou České republiky, Knihovnickým institutem, Praha.

 

III./17/2019        Žádost pana Schejbala o doplnění expozice Muzea Tesly Přelouč a elektronického průmyslu v Přelouči

 • Zastupitelstvo města zamítá

žádost p. P. S., o prodej (darování za protislužbu) 13 ks muzejních exponátů, které jsou vlastnictvím města Přelouče.

 

III./18/2019        Souhlas s vkladem infrastrukturního majetku

 • Zastupitelstvo města souhlasí

s vkladem dále uvedeného infrastrukturního majetku města Přelouč do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, jako s nepeněžitým vkladem v hodnotě dle znaleckého posudku a přílohy č. 1:

 1. Prodloužení vodovodního řadu Lohenice (pro č.p. 116)
 2. Odkanalizování 10 RD Lohenice _ čerpací stanice, přípojka elektro, výtlak, gravitační kanalizace a revizní šachty
 3. Sítě technické infrastruktury Lohenice – SO 002 vodovodní řad

a to formou smlouvy o upsání akcií.

 

III./19/2019        Návrh darovací smlouvy pro sbormistra smíšeného pěveckého sboru J.B.Foerster Přelouč

 • Zastupitelstvo města schvaluje

darovací smlouvu s BcA. et BcA. P.V., Dis., sbormistrem smíšeného pěveckého sboru J.B. Foerster Přelouč dle předloženého návrhu.

 

III./20/2019        Delegování zástupce města na jednání valné hromady VaK Pardubice, a.s.

 • Zastupitelstvo města deleguje

pana místostarostu Ing. Ivana Moravce jako zástupce města Přelouč na jednání valné hromady spol. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., které se uskuteční dne 23. 5. 2019.

 

III./21/2019        Rezignace člena Osadního výboru Klenovka, volba nového člena

 • Zastupitelstvo města odvolává

na vlastní žádost z funkce člena Osadního výboru Klenovka paní Petru Kramářovou.

 • Zastupitelstvo města volí

s účinností od 24. 4. 2019 členem Osadního výboru Klenovka pana Miloslava Bažanta, bytem Klenovka.

 

III./22/2019        Změna č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Školní jídelna Přelouč, Obránců míru 1714, 535 01 Přelouč

 • Zastupitelstvo města schvaluje

změnu č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Školní jídelna Přelouč, Obránců míru 1714, 535 01 Přelouč.

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 29. 4. 2019 10:37
Datum poslední aktualizace: 27. 6. 2019 9:12
Autor: