Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení II. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

Usnesení II. zasedání Zastupitelstva města Přelouče 1

konané dne 26.2.2019

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

II. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 26. 2. 2019

 

II./1/2019            Program zasedání

 • Zastupitelstvo města schvaluje

navržený program II. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

II./2/2019            Zpráva o činnosti RM v období mezi I. a II. zasedáním ZM

 • Zastupitelstvo města bere na vědomí

zprávu o činnosti rady města v období mezi I. a II. zasedáním zastupitelstva města.

II./3/2019            Návrhy a stanoviska výborů majetkového a finančního

 • Zastupitelstvo města bere na vědomí

zápis z jednání majetkového výboru ze dne 14. 2. 2019.

 • Zastupitelstvo města bere na vědomí

zápis z jednání finančního výboru ze dne 13. 2. 2019.

II./4/2019            Návrhy a stanoviska osadních výborů Lohenice, Mělice a Klenovka

 • Zastupitelstvo města bere na vědomí

návrhy a stanoviska dle zápisu č. 1/2018 ze schůze OV Lohenice ze dne 28. 12. 2018 a č. 2/2019 ze dne 1. 2. 2019.

 • Zastupitelstvo města bere na vědomí

návrhy a stanoviska dle zápisu ze schůze OV Mělice ze dne 20. 1. 2019.

 • Zastupitelstvo města bere na vědomí

návrhy a stanoviska dle zápisu ze schůze OV Klenovka ze dne 21. 12. 2018.

II./5/2019      Návrh rozpočtového opatření č. 6 rozpočtu města pro rok 2018

 • Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu města pro rok 2018 s tím, že příjmy budou činit 256 476 tis. Kč a výdaje budou činit 245 093 tis. Kč. Přebytek rozpočtu je ve výši 11 383 tis. Kč.

II./6/2019       Návrh rozpočtového opatření č. 1 rozpočtu města Přelouče pro rok 2019

 • Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu města pro rok 2019 s tím, že příjmy rozpočtu budou činit 211 971 tis. Kč a výdaje rozpočtu budou činit 250 083 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši 38 112 tis. Kč bude pokryt financemi uspořenými v minulých letech.         

II./7/2019            Majetkové převody

 • Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku p.č. 312 v k.ú. Škudly o výměře 133 m2, odděleného z pozemků p.č. 312 a p.č. 304/2, oba v k.ú. Škudly, p. A. Z, bytem Přelouč, za cenu 28 595,00 Kč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

prodloužení lhůty p. A. Z., bytem Přelouč, pro zaplacení kupní ceny, včetně poplatků s tím souvisejících, za odkup pozemku p.č. 312 v k.ú. Škudly dle splátkového kalendáře, nejpozději do 31. 1. 2022.

 • Zastupitelstvo město schvaluje

kupní smlouvu č. 19/01 mezi městem Přelouč a p. A. Z., bytem Přelouč, na prodej pozemku p.č. 312 v k.ú. Škudly.

 • Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy č. 19/01 dle usnesení č. II./7/2019-III.

T: 31. 3. 2019

 • Zastupitelstvo města schvaluje

prodej spoluvlastnického podílu ½ pozemku p.č.  223/2 v k.ú. Přelouč o výměře 14 m2, odděleného z pozemku p.č. 223 v k.ú. Přelouč, Mgr. R. F., bytem Přelouč, za cenu 2 030,00 Kč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

kupní smlouvu č. 18/32 mezi městem Přelouč, Orlem Jednotou Přelouč, Českobratrská 90, Přelouč a Mgr. R. F. bytem Přelouč, na prodej pozemku p.č. 223/2 v k.ú. Přelouč.

 • Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy č. 18/32 dle usnesení č. II./7/2019-VI.

T: 31. 3. 2019

 • Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku p.č. 1417/147 v k.ú. Přelouč o výměře 131 m2, odděleného z pozemku p.č. 1417/8 v k.ú. Přelouč, p. M. Z., bytem Přelouč, za cenu 34 060,00 Kč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

kupní smlouvu č. 19/05 mezi městem Přelouč a p. M. Z., bytem Přelouč, na prodej pozemku p.č. 1417/147 v k.ú. Přelouč.

 • Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy č. 19/05 dle usnesení č. II./7/2019-IX.

T: 31. 3. 2019

 • Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku p.č. 470/17 v k.ú. Lhota pod Přeloučí o výměře 36 m2, odděleného z pozemku p.č. 470/8 v k.ú. Lhota pod Přeloučí, p.M. B., bytem Přelouč a Ing. V. S., bytem Přelouč, za cenu 10 440,00 Kč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

kupní smlouvu č. 19/04 mezi městem Přelouč a p. M. B., bytem Přelouč a Ing. V.S., bytem Přelouč, na prodej pozemku p.č. 470/17 v k.ú. Lhota pod Přeloučí.

 • Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy č. 19/04 dle usnesení č. II./7/2019-XII.

T: 31. 3. 2019

 • Zastupitelstvo města schvaluje

odkoupení pozemků p.č. 1277/14 o výměře 314 m2, p.č. 1290/17 o výměře 158 m2 a p.č. 1301/37 o výměře 155 m2, vše v k.ú. Přelouč, z vlastnictví p. S. P., bytem Liberec, za cenu 188 100,00 Kč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

kupní smlouvu č. 19/02 mezi p.S.P, bytem Liberec a městem Přelouč, na odkoupení pozemků p.č. 1277/14, p.č. 1290/17 a p.č. 1301/37, vše v k.ú. Přelouč.

 • Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy č. 19/02 dle usnesení č. II./7/2019-XV.

T: 31. 3. 2019

 • Zastupitelstvo města schvaluje

odkoupení pozemku p.č. 16/76 v k.ú. Klenovka o výměře 78 m2, odděleného z pozemku p.č. 16/40 v k.ú. Klenovka na základě geometrického plánu č. 171-2/2017, z vlastnictví p.O.Ú., bytem Přelouč, za cenu 19 500,00 Kč.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

kupní smlouvu č. 19/03 mezi p. O. Ú., bytem Přelouč a městem Přelouč, na odkoupení pozemku p.č. 16/76 v k.ú. Klenovka.

 • Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy č. 19/03 dle usnesení č. II./7/2019-XVIII.

T: 31. 3. 2019

 • Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod pozemku p.č. 282/4 v k.ú. Přelouč o výměře 132 m2, z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, do vlastnictví města. 

 • Zastupitelstvo města zamítá

žádost Ing. T. H., bytem Hradec Králové, o odkoupení pozemků p.č. 398/7, p.č. 398/12 a p.č. 398/13, vše v k.ú. Mělice.

 • Zastupitelstvo města nepřijímá

návrh Mgr. P. P. na směnu pozemku p.č. 1932/7 v k.ú. Přelouč z jeho vlastnictví za pozemek p.č. 2284 v k.ú. Přelouč, resp. jeho část, z vlastnictví města. 

II./8/2019   Výstavba kanalizačních přípojek v místní části Mělice a části Lohenic

 • Zastupitelstvo města schvaluje

znění vzorových smluv (vzorová smlouva o realizaci stavby domovní kanalizační přípojky a vzorová smlouva o darování části kanalizační přípojky vlastníkům připojované nemovitosti), které by měly být uzavírány s vlastníky nemovitostí v místních částech Mělice a Lohenice v souvislosti s výstavbou kanalizačních přípojek pro připojení jejich nemovitostí na nově budovanou síť splaškové kanalizace v Mělicích s převedením odpadních vod do Lohenic.

 • Zastupitelstvo města stanovuje

finanční spoluúčast vlastníků nemovitostí při výstavbě kanalizačních přípojek v místních částech Mělice a Lohenice ve výši 10 000,00 Kč pro každou připojenou nemovitost.

II./9/2019            Návrh OZV č. 1/2019 o veřejném pořádku

 • Zastupitelstvo města schvaluje

vyjmout z návrhu textu OZV z  čl. 3 odst. 2 5. 12.

 • Zastupitelstvo města schvaluje a vydává

obecně závaznou vyhlášku města Přelouč č. 1/2019 o veřejném pořádku.

II./10/2019   Návrh OZV č. 2/2019, kterou se stanovují pravila pro pohyb psů na veřejných prostranstvích

 • Zastupitelstvo města schvaluje a vydává

obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 2/2019, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích.

II./11/2019         Návrh OZV č. 3/2019 o nočním klidu

 • Zastupitelstvo města schvaluje a vydává

obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 3/2019 o nočním klidu.

II./12/2019         Návrh OZV č. 4/2019 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků včetně tanečních zábav a diskoték v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku

 • Zastupitelstvo města schvaluje a vydává

obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 4/2019 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků včetně tanečních zábav a diskoték v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku.

II./13/2019         Návrh OZV č. 5/2019, kterou se ruší OZV č. 10/2015

 • Zastupitelstvo města schvaluje a vydává

obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 5/2019, kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Přelouč.

II./14/2019         Odpis nedobytné pohledávky

 • Zastupitelstvo města rozhoduje

o odpisu pohledávky vzniklé nezaplacením nedoplatku za služby spojené s užíváním bytu v Přelouči ve výši 49 560,00 Kč s příslušenstvím a nedoplatkem za služby spojené s užíváním bytu v Přelouči ve výši 6 901,00 Kč evidované za Z. V., zemř. 30. 9. 2016.

 • Zastupitelstvo města ukládá

Mgr. Zuzaně Dvořákové, vedoucí Oddělení pohledávek a přestupků zajistit odpis shora uvedené pohledávky.

T: 31. 3. 2019

II./15/2019         Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města v roce 2019

 • Zastupitelstvo města rozhoduje

poskytnut dotaci na rok 2019 z rozpočtu města pro Charitu Přelouč ve výši 120 000,00 Kč na zajištění služby nízkoprahového centra Jakub klub – na úhradu mzdových nákladů do 30 % výše poskytnuté dotace, na nájem, energie (elektřinu, plyn, vodné, stočné), internet, potraviny na vaření s dětmi, materiál pro činnost s dětmi.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D01/2019 mezi městem Přelouč a Charitou Přelouč o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2019 ve výši 120 000,00 Kč na činnost Jakub klubu Přelouč.

 • Zastupitelstvo města rozhoduje

poskytnout dotaci na rok 2019 z rozpočtu města pro Charitu Přelouč ve výši 100 000,00 Kč na zajištění služby podpora rodiny – na úhradu mzdových nákladů do 50 % poskytnuté výše dotace, nájem, energie (elektřinu, plyn, vodné, stočné), pohonné hmoty, opravu aut, telefony pracovníků.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D02/2019 mezi městem Přelouč a Charitou Přelouč o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2019 ve výši 100 000,00 Kč.

 • Zastupitelstvo města rozhoduje

poskytnout dotaci na rok 2019 z rozpočtu města pro Tělocvičnou jednotu Sokol Přelouč ve výši 420 000,00 Kč na provoz a údržbu budovy, úhradu spotřeby energií (plyn, elektřina, vodné a stočné) a na zajištění provozu sportovních oddílů – stolní tenis, volejbal, basketbal, gymnastika, jóga, trampolíny a další volnočasové aktivity.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D03/2019 mezi městem Přelouč a Tělocvičnou jednotou Sokol Přelouč o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2019 ve výši 420 000,00 Kč.

 • Zastupitelstvo města rozhoduje

poskytnout dotaci na rok 2019 z rozpočtu města pro FK Přelouč, z.s. ve výši 276 000,00 Kč na dopravu k utkáním, startovné na turnajích, údržbu hracích ploch a tribuny, nákup sportovního vybavení, pracích a čistících prostředků, úhradu energií (elektřina, plyn, vodné, stočné), svoz odpadu, pronájem tělocvičen a umělých hracích ploch při zimní přípravě, úhradu nákladů na sportovní soustředění a úhradu účetních služeb.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D04/2019 mezi městem Přelouč a FK Přelouč, z.s. o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2019 ve výši 276 000,00 Kč.

 • Zastupitelstvo města rozhoduje

poskytnout dotaci na rok 2019 z rozpočtu města pro Rugby club Přelouč, z.s. ve výši 216 000,00 Kč na dopravu k zápasům, pronájem tělocvičen, sportovní vybavení, rozhodčí, ubytování a stravování na soustředění.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D05/2019 mezi městem Přelouč a Rugby Clubem Přelouč o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2019 ve výši 216 000,00 Kč.

 • Zastupitelstvo města rozhoduje

poskytnout dotaci na rok 2019 z rozpočtu města pro HC Jestřábi Přelouč ve výši 180 000,00 Kč na startovné, cestovné, rozhodčí a energie (elektřina, vodné a stočné) a revize v budově.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D06/2019 mezi městem Přelouč a HC Jestřábi Přelouč o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2019 ve výši 180 000,00 Kč.

 • Zastupitelstvo města rozhoduje

poskytnout dotaci na ro 2019 z rozpočtu města pro Orel jednotu Přelouč oddíl florbalu ve výši 180 000,00 Kč na pronájem sportovní haly, cestovné, rozhodčí, startovné na soutěžích a nákup sportovního spotřebního materiálu.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D07/2019 mezi městem Přelouč a Orlem jednotou Přelouč o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2019 ve výši 180 000,00 Kč.

 • Zastupitelstvo města rozhoduje

poskytnout dotaci na rok 2019 z rozpočtu města pro Basketbalový klub Přelouč ve výši 180 000,00 Kč na pronájem sportovní haly a tělocvičen, rozhodčí, cestovní výdaje na zápasy.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D08/2019 mezi městem Přelouč a Basketbalovým klubem Přelouč o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2019 ve výši 180 000,00 Kč.

 • Zastupitelstvo města rozhoduje

poskytnout dotaci na rok 2019 z rozpočtu města pro FK Přelouč, z.s. ve výši 150 000,00 Kč na dofinancování pořádání 61. ročníku Celostátního žákovského turnaje – na úhradu ubytování a stravování účastníků, propagace turnaje, cen a sportovního vybavení, odměn pro rozhodčí a pořadatele, provozních nákladů turnaje a zdravotního zabezpečení.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D09/2019 mezi městem Přelouč a FK Přelouč, z.s. o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2019 ve výši 150 000,00 Kč.

 • Zastupitelstvo města rozhoduje

poskytnout dotaci na rok 2019 z rozpočtu města pro Domov u fontány Přelouč ve výši 750 000,00 kč na dofinancován poskytovaných sociálních služeb, pobytových služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem, na úhradu provozních a osobních (mzdy a odvody zaměstnavatele) nákladů a na úhradu nákladů na odvoz kontaminovaného odpadu.

 • Zastupitelstvo města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D10/2019 mezi městem Přelouč a Domovem u fontány Přelouč o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2019 ve výši 750 000,00 Kč.

 • Zastupitelstvo města ukládá

paní Hanušové zajistit uzavření veřejnoprávních smluv č. D01/2019, D02/2019, D03/2019, D04/2019, D05/2019, D06/2019, D07/2019, D08/2019, D09/2019 a D10/2019 a jejich zveřejnění na úřední desce.

T: 31. 3. 2019

II./16/2019         Návrh na volbu zástupce města do představenstva spol. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

 • Zastupitelstvo města navrhuje

pana Jaroslava Kocourka, bytem Přelouč jako zástupce města Přelouč na volbu člena představenstva spol. Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.

II./17/2019         Návrh směrnice pro odměňování členů Jednotky Sboru dobrovolných hasičů města Přelouč

 • Zastupitelstvo města schvaluje

Směrnici pro odměňování členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Přelouče ve znění dle přílohy.

II./18/2019         Návrh na schválení Stanov Dobrovolného svazku obcí „Pardubická labská“

 • Zastupitelstvo města schvaluje

úplné (aktualizované) znění Stanov Dobrovolného svazku obcí „Pardubická labská“ dle přílohy.

II./19/2019         Výplata odměn členům výborů za rok 2018

 • Zastupitelstvo města schvaluje

výplatu odměn členům výborů majetkového, finančního a kontrolního a osadních výborů Lohenice, Mělice a Klenovka za práci v roce 2018 dle předložených návrhů.

II./20/2019         Rezignace člena finančního výboru, volba nového člena

 • Zastupitelstvo města

odvolává na vlastní žádost z funkce člena Finančního výboru paní Lucii Macháčkovou.

 • Zastupitelstvo města volí

s účinností od 27. 2. 2019 členem Finančního výboru Mgr. Milana Knížka.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 4. 3. 2019 7:47
Datum poslední aktualizace: 4. 3. 2019 8:01
Autor: