Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení XXI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

Usnesení XXI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče 1

konané dne 22. 3. 2018

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

XXI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 22. 3. 2018

 

Zastupitelstvo města Přelouče projednalo zprávu o činnosti rady města v období mezi XX. a XXI. zasedáním zastupitelstva města, návrhy a stanoviska Osadních výborů Mělice a Klenovka, dražbu pozemku, majetkové převody, uplatnění náhrady škody, návrh na schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí půjčky VAK Pardubice.

 

Zastupitelstvo města : 

 

 • BERE NA VĚDOMÍ :

 

 1. Zprávu o činnosti rady města v období mezi XX. a XXI. zasedáním zastupitelstva města.
 2. Návrhy Osadního výboru Mělice ze dne 10. 2. 2018.
 3. Návrhy Osadního výboru Klenovka ze dne 23. 2. 2018.
 4. Dražební vyhlášku o elektronické dražbě sp.zn. 194/ EXD 1/17-5 pozemku p.č. 1932/6 o výměře 284 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Přelouč.
 5. Žádost pana Josefa Rozkošného, Zborovská 444, Přelouč, IČO: 15012182 na úhradu škody z důvodu rekonstrukce ulice Zborovská.

 

 • SCHVALUJE :

 

 1. Navržený program XXI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.
 2. Bezúplatný převod pozemku p.č. 905/28, odděleného z pozemku p.č. 905/12 v k.ú. Přelouč na základě geometrického plánu č. 2320-290/2017, z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města.
 3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí půjčky uzavřené dne 29. 6. 2016 mezi městem Přelouč a Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Dodatek č. 1 zavazuje společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. vrátit poskytnutou půjčku nejdéle do 31. 12. 2020, pokud nebude možné z rozhodnutí valné hromady společnosti v termínu do 30. 6. 2020 realizovat navýšení základního kapitálu společnosti formou peněžitého vkladu.

 

 • DOPORUČUJE :

 

 1. Panu Josefu Rozkošnému, Zborovská 444, Přelouč, IČO: 15012182, aby svůj nárok vůči městu Přelouč uplatnil soudní cestou.

 

 • VYJADŘUJE :

 

 1. Souhlas s účastí města Přelouč v dražbě pozemku p.č. 1932/6 o výměře 284 m2, zapsaného na LV 2180 pro k.ú. a obec Přelouč u katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Pardubice. Pozemek bude dražen dne 4. 4. 2018, nejnižší podání je stanoveno ve výši 128 667,00 Kč se stanovením dražební jistoty 20 100,00 Kč, která je splatná před zahájením dražby, výše minimálních příhozů je stanovena na 2 000,00 Kč.
 2. Souhlas s nabytím pozemku p.č. 1932/6 o výměře 284 m2 v k.ú. Přelouč v dražbě.

 

 • STANOVUJE :

 

 1. Maximální možnou částku, která bude v elektronické dražbě sp. zn.194 EXD 1/17-5 nabídnuta za pozemek p.č. 1932/6 o výměře 284 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Přelouč, ve výši 193 000,00 Kč.

 

 

 • POVĚŘUJE  :

 

 1. Ing. Ivana Hývla, zástupce vedoucího oddělení informatiky města Přelouč, zastupováním města Přelouč při dražbě pozemku p.č. 1932/6 o výměře 284 m2, zapsaného na LV 2180 pro k.ú. a obec Přelouč u katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Pardubice.

 

 • NESCHVALUJE :

 

 1. Záměr na směnu pozemků, uvedených v předložené zprávě, ve vlastnictví manželů Mgr. P. Č. a L. Č., bytem Lázně Bohdaneč, pana Mgr. P. Č., bytem . Lázně Bohdaneč a pana J.Č., bytem Přelouč, za pozemky ve vlastnictví města za účelem realizace labské cyklostezky v úseku Pardubice – Týnec nad Labem.

 

 • ZAMÍTÁ :

 

 1. Žádost na náhradu škody ve výši 500 000,00 Kč panu Josefu Rozkošnému, Zborovská 444, Přelouč, IČO: 15012182 uplatňovanou z důvodu rekonstrukce ulice Zborovská vůči městu Přelouč.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 23. 3. 2018 12:29
Datum poslední aktualizace: 23. 3. 2018 12:32
Autor: