Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usneseni ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Přelouče

Usneseni ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Přelouče 1

dne 30.10.2018

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 30.10.2018

 

Členové zastupitelstva města schválili program ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Přelouče, složili zákonem předepsaný slib,  schválili Jednací řád Zastupitelstva města Přelouče,  určili počet místostarostů pro volební období 2018 – 2022, určení funkcí, které budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění, rozhodli o tajné volbě starosty, místostarosty, členů rady města a předsedů výborů, schválili volební řád pro tajnou volbu, zvolili členy volební komise pro tajnou volbu, provedli volbu starosty města, místostarosty města, stanovili počet členů rady města, provedli volbu členů rady města, stanovili svěření úkolů místostarostovi, zřídili výbory zastupitelstva města a určili počet jejich členů, provedli volbu předsedy a členů finančního výboru, kontrolního výboru a majetkového výboru, stanovili výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva, předsedům a členům výborů a komisí,  delegovali zástupce města na valné hromady společností s majetkovou účastí města.

 

Zastupitelstvo města Přelouče : 

 

I.   BERE NA VĚDOMÍ :

 

 1. Rezignaci RSDr. Jaroslava Čapského na člena volební komise.

 

II.   SCHVALUJE :

 

 1. Navržený program ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Přelouče s tím, že v bodě č. 6 se za slova „členů rady města“ doplňuje text „a předsedů výborů“.
 2. Jednací řád Zastupitelstva města Přelouče, který byl vydán na zasedání dne 15. 2. 2015.
 3. Volební řád pro tajnou volbu starosty města, místostarosty, členů rady města a předsedy výborů finančního, kontrolního a majetkového.

 

III.  ROZHODUJE :

 

 1. Že starosta, místostarosta, členové rady města a předsedové výboru finančního, kontrolního a majetkového budou zvoleni tajnou volbou.

 

IV.   URČUJE :

 

 1. Že na volební období 2018–2022 bude zvolen jeden místostarosta.
 2. V souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že členové zastupitelstva města budou uvolněni pro výkon funkce starosty a místostarosty.

 

V.   ZŘIZUJE :  

 

 1. Výbor finanční, kontrolní a majetkový.

 

VI.    VOLÍ :

 

 1. p. Luďka Nováka, Mgr. Ivana Vrágu, RSDr. Jaroslava Čapského, MUDr. Ilonu Součkovu a MVDr. Zdeňka Zemana členy volební komise pro tajnou volbu starosty, místostarosty, členů rady města a předsedy výborů finančního, kontrolního a majetkového.
 2. Starostkou města Přelouče paní Bc. Irenu Burešovou.
 3. Místostarostou města Přelouče pana Ing. Ivana Moravce.
 4. MVDr. Tomáše Konečného členem volební komise (po rezignaci RSDr. Čapského).
 5. Členem Rady města Přelouče Ing. Pavla Hrdého, Ing. Mgr. Zdenku Kumstýřovou, Martina Macháčka, Mgr. Lubora Pacáka a Mgr. Petra Veselého.
 6. Předsedou finančního výboru Ing. Lukáše Kuchyňku.
 7. Členem finančního výboru Ing. Martina Moravce Ph.D., Ing. Milana Koženého, Lucii Macháčkovou Dis., Aleše Koubu, Ing. Milana Prokopa a Ing. Libora Skalu.
 8. Předsedou kontrolního výboru Ing. Mgr. Radima Jelínka, Ph.D.
 9. Členem kontrolního výboru pí Jitku Honsovou, p. Martina Chybu, Jaromíra Krause, p. Václava Nekvapila, Stanislava Zieglera a Bc. Radka Žváčka.
 10. Předsedou majetkového výboru Ing. Martina Moravce Ph.D.
 11. Členem majetkového výboru Mgr. Milana Knížka, Šárku Pleskotovou, p. Víta Priessnitze, pí Lýdii Válkovou, Mgr. Ivana Vrágu a Mgr. Miloše Půlpána.

 

VII.       SVĚŘUJE :  

 

 1. Místostarostovi Ing. Ivanu Moravcovi plnění úkolů v oblasti předškolního (MŠ) a školního (ZŠ, ZUŠ, DDM) vzdělávání, kultury (KICMP, MK), sportu a Technických služeb města Přelouče.

 

VIII.     DELEGUJE :  

 

 1. Na jednání valných hromad tyto zástupce města:

Starostku města Bc. Irenu Burešovoujako zástupce města na jednání valných hromad společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Pardubická plavební a.s.  a Hydrolabe s.r.o.

Místostarostu města Ing. Ivana Moravce jako zástupce na jednání valných hromad společnosti Přístav Pardubice, a.s. a Honebních společenstev Přelouč, Řečany nad Labem, Jankovice, Břehy – Lohenice, Semín, Valy, Lipoltice, Choltice – Veselí – Jedousov a Živanice.

 

IX.    STANOVÍ :  

 

 1. Že Rada města Přelouče bude mít 7 členů.
 2. Že každý z výborů finančního, kontrolního a majetkového bude mít 7 členů.
 3. S účinností od 30. 10. 2018 měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva za výkon funkce člena rady města ve výši 4 000,00 Kč.
 4. S účinností od 30. 10. 2018 měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva za souběh výkonu funkcí člena rady a předsedy komise/výboru v kumulované výši 6 000,00 Kč.
 5. S účinností od 30. 10. 2018 měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva města (bez dalších funkcí) ve výši 1 000,00 Kč.
 6. S účinností od 30. 10. 2018 měsíční odměnu za souběh výkonu funkcí zastupitele města a předsedy komise/výboru v kumulované výši 3 000,00 Kč.
 7. Měsíční odměnu osobám, které nejsou členy zastupitelstva města a vykonávají funkci předsedy komise nebo osadního výboru ve výši 2 000,00 Kč počínaje dnem zvolení do funkce.
 8. v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích, že při souběhu výkonu více funkcí (neuvolněný člen rady, předseda/člen výboru, předseda/člen komise) se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva poskytne jako součet maximálně 3 nejvyšších zastupitelstvem stanovených odměn za jím zastávané funkce.
 9. Že v případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát zastupitele bude mu odměna náležet ode dne složení slibu.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 2. 11. 2018 7:24
Datum poslední aktualizace: 2. 11. 2018 7:32
Autor: