Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení XXIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

konaného dne 31.10.2013

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

XXIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 31. 10. 2013

 

Zastupitelstvo města Přelouče projednalo zprávu o činnosti rady města v období mezi XXII. a XXIII. zasedáním zastupitelstva města, návrhy a stanoviska výborů majetkového a finančního, schválení kupních smluv, návrhy a stanoviska osadních výborů Lohenice, Mělice a Klenovka, rozpočtová opatření č. V rozpočtu města pro rok 2013,  smlouvu o poskytnutí dotace Rugby Clubu Přelouč, majetkové převody.

 

Zastupitelstvo města Přelouče : 

 

I.  BERE NA VĚDOMÍ : 

 

1) Zprávu o činnosti rady města v období mezi XXII. a XXIII. zasedáním zastupitelstva města.

2) Stanoviska výboru majetkového ze dne 29. 10. 2013. 

3) Stanoviska výboru finančního ze dne 23. 10. 2013.

4) Návrhy osadního výboru Lohenice ze dne 1. 10. 2013.

5) Návrhy osadního výboru Mělice ze dne 5. 10. 2013.

6) Návrhy osadního výboru Klenovka ze dne 20. 9. a 18. 10. 2013.

 

II.  SCHVALUJE :  

 

1) Program XXIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

2) Darování budovy bez č.p.  na pozemku st.p.č. 91 v k. ú. Lohenice u Přelouče sportovnímu klubu SK SKI Přelouč, IČ: 26667177.

3) Prodej pozemku p.p.č.  23/3 o výměře 54 m2 a pozemku p.p.č. 311 o výměře 11 m2, vše v k. ú. Škudly, p. J. H., bytem Škudly, Přelouč za cenu 9 750 Kč.

4) Prodej pozemku st.p.č. 2442 o výměře 1 m2 v k. ú. Přelouč společnosti Consult trade s.r.o., IČ: 26301229, za cenu 600 Kč.

5) Prodej pozemku st.p.č. 1403 o výměře 623 m2 a stavbu bez č.p. na pozemku st.p.č. 1403, vše v k.ú. Přelouč, společnosti JENTA spol. s r.o., IČ: 47453931 za cenu 530 000 Kč.

6) Kupní smlouvu č. 11/13 uzavřenou mezi městem Přelouč a manželi P., bytem Sulovice, Kutná Hora, na prodej budovy č.p. 57 na pozemku st.p.č. 77/1, pozemku st.p.č. 77/1 a pozemku p.p.č. 507/3, vše v k. ú. Lhota pod Přeloučí.

7) Kupní smlouvu č. 19/13 uzavřenou mezi městem Přelouč a společností Consulttrade s.r.o., IČ: 26301229 na prodej pozemku st.p.č. 2442 v k. ú. Přelouč.

8) Kupní smlouvu č. 20/13 uzavřenou mezi městem Přelouč a p. J. H., bytem Škudly, Přelouč, na prodej pozemků p.p.č. 23/3 a p.p.č. 311 v k.ú. Škudly.

9) Darovací smlouvu  č. 23/13 uzavřenou mezi městem Přelouč a SK SKI Přelouč, IČ: 26667177 na bezúplatný převod budovy bez č.p. na pozemku st.p.č. 91 v k.ú. Lohenice u Přelouče.

10) Zařadit do návrhu rozpočtového opatření č. V rozpočtu města pro rok 2013 částku ve výši 61.000 Kč na realizaci historicko-heraldického průzkumu znaku města.

11) Zařadit do návrhu rozpočtového opatření č. V rozpočtu města pro rok 2013 částku ve výši 320.000 Kč na vybudování veřejného osvětlení v ul. Tovární.

12) Rozpočtové opatření č. V rozpočtu města pro rok 2013 s tím, že příjmy rozpočtu budou činit 155.764 tis. Kč a výdaje budou činit 177.170 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši 21 406 tis. Kč bude pokryt financemi z minulých let.

13) Smlouvu o poskytnutí účelově určené investiční dotace Rugby Clubu Přelouč, o.s. ve výši 350.000 Kč.

14) Prodej budovy č.p. 57 na pozemku st.p.č. 77/1, pozemku st.p.č. 77/1 a pozemku p.p.č. 507/3, vše v k.ú. Lhota pod Přeloučí, manželům D. a I. P., bytem Sulovice, Kutná Hora za cenu 1.100.000 Kč.

15) Smlouvu o budoucí smlouvě darovací uzavřenou mezi městem Přelouč a ČR – Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje.

 

III.  RUŠÍ :    

 

1) Usnesení XXII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče ze dne 26. 9. 2013, odst. III, bod 20).

2) Usnesení XXII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče ze dne 26. 9. 2013, odst. III, bod 4).

 

IV. ZAMÍTÁ :    

 

1) Žádost manželů J. o prodej pozemku p.p.č. 231/8 v k.ú. Tupesy u Přelouče.

2) Žádost p. J. Č., o prodej pozemků v k.ú. Přelouč.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                                    Ing. Ivan  M o r a v e c

           starostka                                                      místostarosta

Datum vložení: 1. 11. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 1. 11. 2013 0:00
Autor: