Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení VIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

konaného dne 13.10. 2011

 

ZASTUPITELSTVO  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

_______________VIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 13. 10. 2011______________

 

Zastupitelstvo města Přelouče projednalo zprávu o činnosti rady města v období mezi VII. a VIII. zasedáním zastupitelstva města, návrhy a stanoviska výboru majetkového a finančního, kupní smlouvy, návrhy a stanoviska osadních výborů Mělice a Klenovka, majetkové převody,  zprávu o potřebě vybudování nové učebny v prostorách ZUŠ, rozpočtová opatření č. IV rozpočtu města pro rok 2011, žádost o prominutí poplatku z prodlení, přijetí nového společníka do společnosti Hydrolabe s r.o.

 

Zastupitelstvo města Přelouče :

 

I.             BERE NA VĚDOMÍ :

 

1)      Zprávu o činnosti rady města v období mezi VII. a VIII. zasedáním Zastupitelstva města Přelouče.

2)      Stanoviska výboru majetkového ze dne 10. 10. 2011.

3)      Stanoviska výboru finančního ze dne 10. 10. 2011.

4)      Návrhy osadního výboru Klenovka ze dne 23. 8. 2011 a 23. 9. 2011.

5)      Návrhy osadního výboru Mělice ze dne 2. 10. 2011.

6)      Převod obchodního podílu města Smiřice ve společnosti Hydrolabe s.r.o. na společnost Vodní cesty a.s.

7)      Zprávu zastupitele p. Miroslava Nedbala o potřebě vybudování nové učebny v prostorách ZUŠ Přelouč.

 

 

II.          SCHVALUJE :

 

1)      Program VIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

2)      Rozpočtové opatření č. IV rozpočtu města pro rok 2011 s tím, že příjmy budou činit 221 920 tis. Kč a výdaje 269 377 tis. Kč. Schodek rozpočtu bude pokryt financemi z minulých let.

3)      Znění záměru na prodej pozemku p.p.č. 471/15 v k.ú. Přelouč.

4)      Znění záměru na prodej nemovitostí v k.ú. Přelouč v areálu bývalých kasáren.

5)      Znění záměru na prodej pozemku p.p.č. 190/7  v k. ú. Přelouč.

6)      Pořadí zájemců o prodej pozemků s lesními porosty v k. ú. Břehy, Jankovice u Přelouče, Lhota pod Přeloučí, Lohenice u Přelouče, Mělice, Přelouč, Škudly a Tupesy u Přelouče specifikované ve znaleckém posudku ev. č. 1442-VII/2011 zpracovaném ing. Miroslavem Šedivým:

1.       AKRIA, s.r.o. se sídlem 17. listopadu 78, 738 01 Frýdek Místek, IČ 60720751

2.       CHRAMOGAMES s.r.o. se sídlem nám. Svobody 1486/7, 750 02 Přerov, IČ 27775224.

7)      Odprodej pozemků společnosti AKRIA, s.r.o. se sídlem 17. listopadu 78, 738 01 Frýdek Místek, IČ 60720751 za cenu 8 190 000,-Kč:

k.ú. Břehy: p.p.č. 276/1 o výměře 92 526 m2,

k.ú. Jankovice u Přelouče: p.p.č. 230 o výměře 888 m2, p.p.č. 231 o výměře 30 600 m2, p.p.č. 232 o výměře 816 m2,

k.ú. Lhota pod Přeloučí: č. 363/6 (PK) o výměře 7 498 m2,

k.ú. Mělice: p.p.č. 41/22 o výměře 2 514 m2, p.p.č. 41/24 o výměře 2 486 m2,

k.ú. Přelouč: p.p.č. 1697/1 o výměře 10 894 m2, p.p.č. 1857/4 o výměře 2 955 m2, p.p.č. 1868/1 o výměře 60 244 m2, p.p.č. 1868/7 o výměře 124 m2,

k.ú. Škudly: č. 105/2 (PK) o výměře 742 m2, č. 125/3 (PK) o výměře 1 221 m2,

 

k.ú. Lohenice u Přelouče: p.p.č. 94 o výměře 8 243 m2, p.p.č. 96 o výměře 10 488 m2, p.p.č. 101/1 o výměře 19 439 m2, p.p.č. 104/1 o výměře 6 035 m2, p.p.č. 104/2 o výměře  2 257 m2, p.p.č. 104/4 o výměře 66 m2, p.p.č. 130/1 o výměře 8 996 m2, p.p.č. 259/2 o výměře 1 400 m2, p.p.č. 262/1 o výměře 2 327 m2, p.p.č. 262/2 o výměře 1 513 m2, p.p.č. 322/4 o výměře 913 m2, p.p.č. 389 o výměře 34 959 m2, p.p.č. 391 o výměře 813 m2, p.p.č. 392 o výměře 117 544 m2, p.p.č. 394 o výměře 27 300 m2, p.p.č. 420 o výměře 4 442 m2, p.p.č. 422/1 o výměře 3 287 m2,  p.p.č. 422/2 o výměře  1 446 m2, p.p.č. 422/3 o výměře 475 m2, p.p.č. 422/4 o výměře 2 051 m2, p.p.č. 427 o výměře 12 732 m2, p.p.č. 430/1 o výměře 101 141 m2, p.p.č. 431/4 o výměře 3 633 m2, p.p.č. 432 o výměře 35 009 m2, p.p.č. 434 o výměře 83 794 m2, p.p.č. 437/1 o výměře 21 986 m2, p.p.č. 442 o výměře 144 m2, p.p.č. 443 o výměře 15 038 m2, p.p.č. 567/1 o výměře 236 830 m2, p.p.č. 567/2 o výměře 17 132 m2,

k.ú. Tupesy u Přelouče: p.p.č. 190 o výměře 3 208 m2, č. 207/5 (PK) o výměře 72 713 m2.

8)  Kupní smlouvu č. 19/11 uzavřenou mezi městem Přelouč a společností AKRIA, s.r.o.  se 

     sídlem 17. listopadu 78, 738 01 Frýdek Místek na prodej pozemků s lesními porosty 

     v k.ú. Břehy, Jankovice u Přelouče, Lhota pod Přeloučí, Lohenice u Přelouče, Mělice,

     Přelouč, Škudly a Tupesy u Přelouče za celkovou cenu 8 190 000,-Kč.

9)  Odprodej pozemku p.p.č. 273 v k. ú. Mělice o výměře 23 m2 manželům R. a 

     H. K., bytem Mělice 26 za cenu  2 300,-Kč.

10)Kupní smlouvu č. 15/11 uzavřenou mezi městem Přelouč a manželi K.,

     Mělice 26, na prodej pozemku p.p.č. 273 v k.ú. Mělice za cenu  2 300,- Kč.

 

 

III.       SOUHLASÍ :

 

1)      S prominutím nedoplatku na poplatku z prodlení dle uznání dluhu ze dne 14.3. 2007, a to ve výši 90.642,- Kč dlužníkům pí. O. R. a p. G. R.

 

 

IV.        VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

1)      Na prodej pozemku p.p.č. 471/15 o výměře 335 m2 v k.ú. Přelouč oddělené z původního pozemku p.p.č. 471/14 v k.ú. Přelouč společnosti Přeloučská poliklinika, a.s. za cenu 200,-Kč/m2.

2)      Na prodej níže uvedených nemovitostí v k.ú. Přelouč se všemi součástmi a příslušenstvím v areálu bývalých kasáren za cenu minimálně 10 158 800,- Kč:

stavby: stavba bez č.p. na pozemku st.p.č. 2597, stavba bez č.p. na pozemku st.p.č. 2598, stavba bez č.p. na pozemku st.p.č. 2599, stavba bez č.p. na pozemku st.p.č. 2600, stavba bez č.p. na pozemku st.p.č. 2601, stavba bez č.p. na pozemku st.p.č. 2602, stavba bez č.p. na pozemku st.p.č. 2603, stavba bez č.p. na pozemcích st.p.č. 2604 a st.p.č. 2605

pozemky: st.p.č. 2597 o výměře 517 m2, st.p.č. 2598 o výměře 241 m2, st.p.č. 2599 o výměře 825 m2, st.p.č. 2600 o výměře 426 m2, st.p.č. 2601 o výměře 627 m2, st.p.č. 2602 o výměře 528 m2, st.p.č. 2603 o výměře 572 m2, st.p.č. 2604 o výměře 29 m2, p.p.č. 421/4 o výměře 11 170 m2, p.p.č. 421/31 o výměře 738 m2.

3)      Na prodej pozemku st.p.č. 190/7 v k.ú. Přelouč o výměře 37 m2 za cenu 600,-Kč/m2 pí. J. H., bytem Přepychy 26.

 

 

 

 

 

 

 

V.           RUŠÍ :

 

1)      Usnesení XXIV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče konaného dne 23.6. 2010, odst. V.

2)      Usnesení XX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče konaného dne 27.10. 2009, odst. IV, bod 3).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Bc. Irena B u r e š o v á                                                            ing. Ivan M o r a v e c

                   starostka                                                                                      místostarosta

Datum vložení: 20. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 20. 5. 2013 0:00
Autor: