Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení V. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

konaného dne 28.04. 2011

 

ZASTUPITELSTVO  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

_________________V. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 28. 4. 2011______________

 

Zastupitelstvo města Přelouče projednalo zprávu o činnosti rady města v období mezi IV. a V. zasedáním zastupitelstva města, návrhy a stanoviska výborů majetkového, kontrolního a finančního, návrhy a stanoviska osadních výborů Lohenice, Mělice a Klenovka, kupní smlouvy, majetkové převody, změnu prodejní ceny bytu, závěrečný účet města za rok 2010, rozpočtová opatření II rozpočtu města pro rok 2011, obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místních poplatcích, obecně závaznou vyhlášku č. 4/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2010, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství, obecně závaznou vyhlášku č. 5/2011 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při provozování hostinské činnosti, zpoplatnění parkování v centru města, změnu č. 4 zřizovací listiny ZUŠ Přelouč, Zprávu o činnosti města, jeho orgánů a zařízení v roce 2010, delegování zástupce města na valnou hromadu VaK Pardubice, a.s., použití výtěžku z hracích automatů, Pravidla pro udělování ceny města.

 

Zastupitelstvo města Přelouče :

 

I.              BERE NA VĚDOMÍ : 1) Zprávu o činnosti rady města v období mezi IV. a V. zasedáním

                                           Zastupitelstva města Přelouče.

                                   2) Stanoviska výboru kontrolního ze dne 4. 4. 2011 a 5. 4. 2011.

                                    3) Stanoviska výboru finančního ze dne 20. 4. 2011.

                                       4) Stanoviska výboru majetkového ze dne 21. 4. 2011.

                                       5) Návrhy osadního výboru Lohenice ze dne 1. 3. 2011 a 20. 3. 

                                           2011.

                                       6) Návrhy osadního výboru Mělice ze dne 27. 2. 2011 a 15. 4. 2011.

                                    7) Návrhy osadního výboru Klenovka ze dne 10.3. 2011 a 8. 4. 

                                           2011.

 

II.           SCHVALUJE : 1) Program V. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

    2) Odprodej pozemku p.p.č. 1781/22 o výměře 1 m2 v k.ú. Přelouč p. P.      

        M., bytem  Bahníkova 35, Břehy za cenu 600,-Kč.

    3) Odprodej pozemku p.p.č. 190/9 o výměře 30 m2 v k.ú. Přelouč manželům

        J. a S. K., bytem Břehy 104, Přelouč za cenu

        18 000,- Kč.

    4) Odprodej pozemků společnosti SVOS, spol.  s  r. o., IČ 48152056 se 

        sídlem Choceňská 877, Přelouč za cenu 10 061 220,- Kč:

        v k.ú. Valy nad Labem : č. 355 (PK) o výměře 80 787 m2

        v k.ú. Přelouč : p.p.č. 461/5 o výměře 18 412 m2, p.p.č. 461/7 o výměře 

        754 m2, p.p.č. 461/8 o výměře 36 126 m2, p.p.č. 461/20 o výměře 289 m2,

         p.p.č. 461/21 o výměře 336 m2, p.p.č. 463/5 o výměře 536 m2, p.p.č. 

         463/9 o výměře 4 058 m2, p.p.č. 463/12 o výměře 86 m2, p.p.č. 1930 o

         výměře 788 m2, pozemky oddělené z původních pozemků na základě

         geometrického plánu č.1697-15/2009 vyhotoveného dne 6.3. 2009 spol.

         Geometra: p.p.č. 460/30 o výměře 86 030 m2, p.p.č. 460/31 o výměře

         873 m2, p.p.č. 461/6 o výměře 417 m2, p.p.č. 461/26 o výměře 215 m2,

         p.p.č. 463/3 o výměře 2 965 m2, p.p.č. 463/4 o výměře 17 104 m2, p.p.č. 

        463/13 o výměře 4 319 m2, pozemky oddělené z původních pozemků na

        základě geometrického plánu č. 1676-135/2008 vyhotoveného dne 19. 2.

        2009 spol. Geometra: p.p.č. 461/3 o výměře 20 317 m2, p.p.č. 461/23 o

        výměře 1 751 m2, p.p.č. 461/25 o výměře 148 507 m2, pozemek oddělený

        z původního pozemku na základě geometrického plánu č. 1702-19/2009

        vyhotoveného dne 11.3. 2009 společností Geometra: p.p.č. 461/27 o

        výměře 15 292 m2.

     5) Kupní smlouvu č. 15/11 na prodej pozemku st.p.č. 190/9 v k.ú. Přelouč

        za cenu 18 000,-Kč uzavřenou mezi městem Přelouč a p. J.

        K. a pí. S. K., oba bytem Břehy 104, 535 01

        Přelouč.

   6) Kupní smlouvu č. 16/11uzavřenou mezi městem Přelouč a SVOS, spol. s  

       r. o., Choceňská 877, Přelouč  na prodej těchto pozemků za celkovou 

       cenu  10 061 220,- Kč.:

       p.p.č. 461/5 o výměře 18 412 m2, p.p.č. 461/7 o výměře 754 m2, p.p.č.

       461/8 o výměře 36 126 m2, p.p.č. 461/20 o výměře 289 m2, p.p.č.

       461/21 o výměře 336 m2, p.p.č. 463/5 o výměře 536 m2, p.p.č. 463/9 o

       výměře 4 058 m2,  p.p.č. 463/12 o výměře 86 m2, p.p.č. 1930 o výměře

       788 m2,  p.p.č. 460/30 o výměře 86 030 m2, p.p.č. 460/31 o výměře

       873 m2

       p.p.č. 461/6 o výměře 417 m2, p.p.č. 460/26 o výměře 215 m2, p.p.č. 

       463/3 o výměře 2 965 m2, p.p.č. 463/4 o výměře 17 104 m2, p.p.č.  

       463/13 o výměře 4 319 m2, p.p.č. 461/3 o výměře 20 317 m2, p.p.č. 

       461/23 o výměře 1 751 m2, p.p.č. 461/25 o výměře 148 507 m2, p.p.č.

       461/27 o výměře 15 292 m2 vše v k.ú. Přelouč a p.p.č. 355 v k.ú. Valy nad

       Labem, ve  zjednodušené evidenci,  původ pozemkový katastr o výměře 

       80 787 m2.

   7) Kupní smlouvu č. 13/11 uzavřenou mezi městem Přelouč a p. P.  

       M., Bahníkova 35, Břehy na prodej pozemku p.p.č. 1781/6 v k.ú.

       Přelouč za cenu 600,-Kč.

   8) Znění záměru na prodej bývalého CO krytu v bytovém domě č.p. 1009,

        Smetanova ul., Přelouč.

   9) Dohodu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k pozemku  

        p.p.č. 106/1 v k.ú. Přelouč uzavřenou mezi spoluvlastníky městem 

        Přelouč a pí. M. V., bytem Lonkova 469, Pardubice.

  10) Znění  záměru na prodej bytu o vel. 1+1, č. 1456/2 v ul.

         Pardubická v Přelouči.

  11) Rozpočtové opatření II rozpočtu města pro rok 2011 s tím, že příjmy

        budou činit 219 712 tis. Kč a výdaje 270 066 tis. Kč. Schodek rozpočtu 

        bude pokryt financemi z minulých let.

  12) A vydává Obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 3/2011, kterou 

        se  mění Obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 6/2010 o místních

        poplatcích.

  13) A vydává Obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 4/2011, kterou

        se  mění obecně závazná vyhláška č. 3/2010 k zabezpečení místních

        záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných

        prostranství.

  14) Změnu č. 4 zřizovací listiny Základní umělecké školy Přelouč.

  15) Použití výtěžku z výherních hracích přístrojů ve výši 545 219,- Kč za rok 

        2010 na úhradu nákladů pečovatelské služby pro staré a nemocné občany

        města Přelouče.

  16) Pravidla pro udělování ceny Osobnost města Přelouče.

  17) Zprávu o činnosti města, jeho orgánů a zařízení v roce 2010.

  18) Znění záměru na prodej pozemků s lesními porosty specifikovanými ve

        znaleckém posudku vedeném pod ev.č. 324-36-09 zpracovaném

        společností Lesprojekt východní Čechy, s.r.o. prostřednictvím firmy ing.

        Jiřího Loskota za cenu minimálně 10 306 540,- Kč.

 19) Výjimku z Pravidel prodeje nemovitého majetku města pro prodej lesních 

        pozemků – nedodržení podmínky bodu 4) – složení jistiny ve výši 10% 

        vyvolávací ceny v okamžiku podání nabídky.

 

 

III.        SOUHLASÍ : 1) Po projednání závěrečného účtu s celoročním hospodařením   města

                             Přelouče za rok 2010 bez výhrad.

                        2) Se zachováním jednosměrného uspořádání provozu v ul. Pražská, 

                            Hradecká, Tůmy Přeloučského, Komenského, Riegrova a nově se

                            zavedením v části Československé armády v úseku od pošty a v části ul.

                            Tůmy Přeloučského pod novým úřadem.

 

IV.         ROZHODUJE : O zpoplatnění parkování v centru města Přelouče v ulicích Pražská, 

                             Hradecká, Československé  armády ( u pošty), na Masarykově nám.,

                             Pernštýnském  a Václavském náměstí.

 

V.            DELEGUJE : Jako zástupce města na jednání valné hromady Vodovody a kanalizace

                         Pardubice, a.s., dne 26. 5. 2011 místostarostu ing. Ivana Moravce.

 

VI.         VYHLAŠUJE ZÁMĚR : 1) Na prodej bývalého CO krytu o ploše  33,8 m2 umístěného ve 

                                                sklepě bytového domu č. p. 1009, Smetanova ul., Přelouč za

                                                cenu minimálně 20 000,- Kč.

                                         2) Na prodej volné bytové jednotky č. 1456/2 o velikosti 1+1

                                             o výměře 42,78 m2 (včetně sklepa) v bytovém domě č.p. 1455,

                                                1456 a 1457 v ul. Pardubická v Přelouči za cenu 680 000,- Kč.

                                            3) Na prodej pozemků s lesními porosty specifikovanými ve

                                                znaleckém posudku vedeném pod ev.č. 324-36-09

                                                zpracovaném společností Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.

                                                prostřednictvím realitní kanceláře za cenu minimálně

                                                10 306 540,- Kč.

 

VII.      NESCHVALUJE : A nevydává Obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 5/2011

                                  k zabezpečení  místních záležitostí veřejného pořádku při provozování

                                  hostinské  činnosti.                                

 

VIII.   RUŠÍ : 1) Usnesení IV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče ze dne 24.2. 2011, odst. IV,

                 bod 5).

             2) Usnesení XVIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče ze dne 25.6. 2009, odst.

                  IV, bod 2).

            3) Usnesení III. zasedání Zastupitelstva města Přelouče ze dne 20.1. 2011, odst. II,

                  bod 6) a odst. III, bod 2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Bc. Irena  B u r e š o v á                                                      ing. Ivan  M o r a v e c

                     starostka                                                                                       místostarosta

Datum vložení: 20. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 20. 5. 2013 0:00
Autor: