Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení IX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

konaného dne 15.12. 2011

 

ZASTUPITELSTVO  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

_______________  IX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 15. 12. 2011______________

 

Zastupitelstvo města Přelouče projednalo zprávu o činnosti rady města v období mezi VIII. a IX. zasedáním zastupitelstva, návrhy a stanoviska výborů majetkového a finančního, schválení smluv, návrhy a stanoviska osadních výborů Lohenice, Mělice a Klenovka, rozpočtová opatření č. V rozpočtu města pro rok 2011, rozpočet města na rok 2012, majetkové převody, prodej bytů v domě č. p. 923 a 404 v Přelouči, obecně závaznou vyhlášku č. 7/2011 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při provozování hostinské činnosti, obecně závaznou vyhlášku č. 8/2011, jíž se stanoví místo a čas, na kterých lze provozovat sázkové hry, loterie a jiné podobné hry, obecně závaznou vyhlášku č. 9/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, obecně závaznou vyhlášku č. 10/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému, smlouvy s obcemi správního obvodu ORP Přelouč v rámci projektu „Město Přelouč – Rozvoj služeb eGovernmentu“, Hydrolabe s.r.o. – převod podílu města Jaroměř, změnu č. 2 zřizovací listiny Základní školy Přelouč, Smetanova 1509.

 

Zastupitelstvo města Přelouče :

 

I.                   BERE NA VĚDOMÍ :

 

1)      Zprávu o činnosti rady města v období mezi VIII. a IX. zasedáním Zastupitelstva města Přelouče.

2)      Stanoviska výboru majetkového ze dne 12. 12. 2011.

3)      Stanoviska výboru finančního ze dne 12. 12. 2011.

4)      Návrhy osadního výboru Lohenice ze dne 21. 11. 2011.

5)      Návrhy osadního výboru Mělice ze dne 27. 11. 2011.

6)      Návrhy osadního výboru Klenovka ze dne 21. 10. a 21. 11. 2011.

 

II.                SCHVALUJE :

 

1)      Program IX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče s tím, že bod 5) programu zastupitelstva bude zařazen jako bod 3).

2)      Rozpočtové opatření č. V rozpočtu města pro rok 2011 s tím, že příjmy rozpočtu budou činit 230 156 tis. Kč a výdaje 264 719 tis. Kč. Schodek rozpočtu bude pokryt financemi z minulých let.

3)      Rozpočet města Přelouče na rok 2012 s tím, že příjmy budou činit 123.853 tis. Kč a výdaje 136.472 tis. Kč. Schodek rozpočtu bude pokryt financemi z minulých let.

4)      Odkoupení pozemku p.p.č. 1462/44 o výměře 260 m2 v k.ú. Přelouč za cenu 150,- Kč/m2.

5)      Bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 311/9 v k.ú. Přelouč (díl „a“ oddělený dle GP č. 1865-71/2011) o výměře 8 m2 z vlastnictví paní H. B. a manželů   V. a J. V. do vlastnictví města Přelouče.

6)      Znění záměru na prodej části pozemku p.p.č. 471/14 v k.ú. Přelouč.

7)      Znění záměru na prodej budovy č.p. 47 na pozemku st.p.č. 169 včetně všech příslušenství a pozemků st.p.č. 169 a p.p.č. 179, vše v k.ú. Přelouč.

8)      Znění záměru na prodej budovy č.p. 243 na pozemku st.p.č. 81 a pozemků st.p.č. 81, p.p.č. 2318 a p.p.č. 44/1, vše v k.ú. Přelouč.

9)      Kupní smlouvu č. 22/11 na odkoupení pozemku p.p.č. 1462/44 v k.ú. Přelouč uzavřenou mezi městem Přelouč a  J. Č.

10)  Darovací smlouvu č. 23/11 na bezúplatné nabytí dílu „a“ pozemku p.p.č. 311/9 uzavřenou mezi městem Přelouč a H. B. a manželi V.

11)  Pravidla prodeje bytů v domě č.p. 404 v ul. Pardubická a č.p. 923 v ulici Palackého v Přelouči.

12)  A vydává obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 8/2011, jíž se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat sázkové hry podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) a loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

13)  A vydává obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 9/2011 o místním poplatku za provoz, systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů.

14)  A vydává obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 10/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému.

15)  Smlouvy o poskytování hostované elektronické spisové služby obcím správního obvodu ORP Přelouč v rámci projektu „Město Přelouč – Rozvoj služeb eGovernmentu obce s rozšířenou působností a v obcích správního obvodu ORP CZ.1.06/2.1.00/06.06852“ uzavřené s městystem Choltice a obcemi Brloh, Břehy, Bukovina u Přelouče, Hlavečník, Holotín, Chrtníky, Jankovice, Jedousov, Jeníkovice, Kojice, Labské Chrčice, Lipoltice, Litošice, Mokošín, Morašice, Poběžovice u Přelouče, Přelovice, Přepychy, Selmice, Semín, Sopřeč, Sovolusky, Stojice, Strašov, Svojšice, Tetov, Trnávka, Urbanice, Valy, Vápno, Veselí, Vyšehněvice a Žáravice.

16)  Smlouvy o poskytování hostované elektronické spisové služby příspěvkovým organizacím města Přelouč v rámci projektu „Město Přelouč – Rozvoj služeb eGovernmentu obce s rozšířenou působností a v obcích správního obvodu ORP CZ.1.06/2.1.00/06.06852“ uzavřené s příspěvkovými organizacemi Dům dětí a mládeže Přelouč, okres Pardubice, Kulturní služby města Přelouče, Mateřská škola Přelouč, Kladenská 1332, okres Pardubice, Mateřská škola Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardubice, Městská knihovna Přelouč, Školní jídelna Přelouč, Obránců míru 1025, okres Pardubice, Technické služby města Přelouče, Základní škola Přelouč, Masarykovo náměstí 45, okres Pardubice, Základní škola Přelouč, Smetanova 1509, okres Pardubice, Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice, Základní škola praktická Přelouč, okres Pardubice.

17)  Smlouvu o poskytování negarantovaného úložiště dat pro elektronickou spisovou službu a SW licence samostatné aplikace spisové služby v rámci projektu „Město Přelouč – Rozvoj služeb eGovernmentu obce s rozšířenou působností a v obcích správního obvodu ORP CZ.1.06/2.1.00/06.06852“ uzavřenou  s městem Chvaletice.

18)  Změnu č. 2 zřizovací listiny Základní školy Přelouč, Smetanova 1509, okres Pardubice.

19)  Odprodej pozemku st.p.č.190/7 v k.ú. Přelouč o výměře 37 m2 paní J. H., bytem Přepychy 26 za cenu 22 200,- Kč.

20)  Kupní smlouvu č.21/11  uzavřenou mezi městem Přelouč a pí. J. H. bytem Přepychy 26 na prodej pozemku st.p.č. 190/7 v k.ú. Přelouč za cenu 22 200,- Kč.

 

III.             SOUHLASÍ : 

 

1)      S převodem obchodního podílu společníka společnosti Hydrolabe s.r.o. města Jaroměř na společníka Vodní cesty a.s., IČ: 649 49 192.

 

 

 

 

 

 

 

IV.              ZAVAZUJE SE : 

 

1)      Že v případě prodeje budovy č.p. 47 v k.ú. Přelouč budou finanční prostředky z prodeje použity na nákup hasičského vozidla pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Přelouč.

 

V.                 VYHLAŠUJE ZÁMĚR : 

 

1)      Na bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 749/3 v k.ú. Přelouč o výměře cca

413 m2 z vlastnictví města do vlastnictví Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje z důvodu veřejného zájmu.

2)      Na prodej části pozemku p.p.č. 471/14 o výměře cca 450 m2 v k. ú. Přelouč společnosti Přeloučská poliklinika, a.s., IČ 60917415, za cenu 200,-Kč/m2.

3)      Na prodej budovy č.p. 47 (včetně všech příslušenství) na pozemku st.p.č. 169 a pozemků st.p.č. 169 o výměře 205 m2 a p.p.č. 179 o výměře 289 m2, vše v k.ú. Přelouč, za cenu  minimálně 4 000 000,- Kč.

4)      Na prodej budovy č.p. 243 (včetně všech příslušenství) na pozemku st.p.č. 81 a pozemků st.p.č. 81 o výměře 299 m2, p.p.č. 2318 o výměře 109 m2 a p.p.č. 44/1 o výměře 2 m2, vše v k.ú. Přelouč, za cenu minimálně 1 300 000,- Kč.

5)      Prodeje bytů v domě č.p. 404 v ul. Pardubické včetně podílů na pozemku st.p.č. 390 v k.ú. Přelouč a v domě č.p. 923 v ul. Palackého v Přelouči včetně podílů na pozemku st.p.č. 404 v k.ú. Přelouč podle ustanovení zákona č. 72/1994 za cenu 3 000,- Kč/m2 podlahové plochy bytu.

 

VI.              NESCHVALUJE A NEVYDÁVÁ :

 

1)      Obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 7/2011 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při provozování hostinské činnosti.

 

VII.           RUŠÍ : 

 

1)      Usnesení VIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče konaného dne 13.10. 2011 odst. II, bod 3) a odst. IV, bod 1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc.  Irena  B u r e š o v á                                         ing. Ivan  M o r a v e c

             starostka                                                                     místostarosta     

Datum vložení: 20. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 20. 5. 2013 0:00
Autor: