Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení IV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

konaného dne 24.02. 2011

 

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA   PŘELOUČE

____   __________IV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 24. 2. 2011_______________

 

Zastupitelstvo města Přelouče projednalo zprávu o činnosti rady města v období mezi III. a IV. zasedáním zastupitelstva města, návrhy a stanoviska výboru  kontrolního,  rozpočtové opatření
I. rozpočtu města na rok 2011, majetkové převody, odprodej bývalého krytu CO, volbu členů osadních výborů, zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovolných hasičů  města Přelouč, směrnici pro odměňování členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Přelouč, rozšíření kapacity MŠ Kladenská, delegování zástupce města do představenstva VaK Pardubice, a.s., obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 9/2010 o místním poplatku za odpady, zprávu Policie ČR o bezpečnostní situaci v teritoriu Obvodního oddělení Policie ČR Přelouč za rok 2010.

 

Zastupitelstvo města Přelouče :

 

I.               BERE NA VĚDOMÍ : 1) Zprávu o činnosti rady města v období mezi III. a IV. zasedáním

                                           Zastupitelstva města Přelouče.

                                      2) Zprávu vedoucího Obvodního oddělení Policie ČR Přelouč o

                                            bezpečnostní situaci v teritoriu Obvodního oddělení Policie ČR

                                           Přelouč za rok 2010.

                                   3) Stanoviska výboru finančního ze dne 21.2. 2011.

 

II.            SCHVALUJE :  1) Navržený program IV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče s tím, že 

                                 se  vypouští z programu v bodě 3)  návrhy a stanoviska majetkového 

                                 výboru a bod 4).

                            2) Rozpočtové opatření I rozpočtu města pro rok 2011 s tím, že příjmy  

                                                         budou    činit 199.635 tis. Kč a výdaje 238.744 tis. Kč. Schodek

                                               rozpočtu bude  pokryt financemi z minulých let.

                                         3) Zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Přelouče.

     4) Směrnici pro odměňování členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů     

          města Přelouče.

     5) A vydává Obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 2/2011, kterou 

          se mění obecně závazná vyhláška č. 9/2010 o místním poplatku za

          provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a

          odstraňování komunálních odpadů.

     6) Znění záměru na odprodej bývalého CO krytu v bytovém domě č. p.

         1009, Smetanova ul. Přelouč.

     7) Znění vyhlášených záměrů na prodej pozemků p.p.č. 1781/22, p.p.č. 

          351/2, p.p.č. 353/4 a p.p.č. 190/9, vše v k.ú. Přelouč.

     8) Zrušení a  vypořádání podílového spoluvlastnictví k pozemku p.p.č. 

          106/1 v k.ú. Přelouč dohodou mezi městem Přelouč a pí. M.

          V. o fyzickém rozdělení pozemku na 2 pozemky stejné výměry,

          z nichž jeden bude ve výlučném vlastnictví města a druhý ve výlučném

          vlastnictví pí. M. V.

      9) Odkoupení pozemků p.p.č. 753/6 o výměře 796 m2, p.p.č.  1812/19 o

           výměře 374 m2 a p.p.č. 1812/23 o výměře 114 m2 v k.ú. Přelouč z

           vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Státní statek Jeneč, státní

           podnik v likvidaci za celkovou cenu 199 990,- Kč.

 

III.         SOUHLASÍ :  S rozšířením kapacity Mateřské školy Přelouč, Kladenská 1332, okres  

                         Pardubice.

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.          VYHLAŠUJE ZÁMĚR :    1) Na prodej pozemku p.p.č. 1781/22 o výměře 1 m2 v k.ú. 

                                                Přelouč odděleného z pozemku p.p.č. 1781/6 dle 

                                                geometrického plánu č. 1784-38/2010 za cenu minimálně

                                                600,- Kč/m2.

                                         2) Na prodej pozemku p.p.č. 351/2 o výměře 360 m2 a pozemku

                                                 p.p.č. 353/4 o výměře 28 m2 v k.ú. Přelouč za cenu minimálně

                                                 250,-Kč/m2.

                                            3) Na prodej pozemku st.p.č. 2302 o výměře 918 m2, st.p.č. 997

                                                o výměře 440 m2, st.p.č. 998/1 o výměře 311 m2, st.p.č. 996 o

                                                výměře 1029 m2, st.p.č. 995 o výměře 9 m2 a části p.p.č. 917/5

                                                o výměře cca 10 500 m2, vše v k.ú. Přelouč za cenu v místě

                                                obvyklou stanovenou znaleckým posudkem.              

                                            4) Na prodej pozemku p.p.č. 190/9 v k.ú. Přelouč o výměře 30 m2

                                                za cenu minimálně 600,-Kč/m2.

                                            5) Na odprodej bývalého CO krytu o ploše 33,80 m2 umístěného  

                                                ve sklepě bytového domu č.p. 1009, Smetanova ul., Přelouč, 

                                                jehož prodejní cena byla stanovena znaleckým posudkem na

                                                částku 84 080,- Kč Společenství pro dům Tyršova 1008,

                                                Smetanova 1009, Přelouč.  Bývalý CO  kryt je pro město

                                                majetkem nepotřebným a z titulu spoluvlastnictví domu je

                                                město povinno  měsíčně přispívat do společného fondu oprav.

                                                S přihlédnutím  k umístění v suterénních prostorách a

                                                omezenému budoucímu využití prodávanéného prostoru

                                                zastupitelstvo města stanovuje minimální  prodejní cenu

                                                bývalého CO krytu na 20 000,- Kč.

                                                 Odprodejem nepotřebného majetku bude město zbaveno trvalé

                                                finanční povinnosti přispívat do společného fondu oprav.

 

V.             NAVRHUJE : P. Jaroslava Kocourka jako zástupce města do představenstva spol. Vodovo- 

                          dy a kanalizace Pardubice, a.s.

 

VI.          JMENUJE : Vedoucím organizační složky Jednotka sboru dobrovolných hasičů města

                       Přelouče p. Martina Macháčka.

 

VII.       VOLÍ : 1) Na základě výsledků voleb do osadních výborů dne 11.2. 2011 členy osadního

                  výboru:

                  Lohenice – p. Štolpu Zbyňka, Hutlu Radka, RNDr. Schvacha Hynka, Ph.D.,

                                     Koubka Rostislava, Cápayovou Kateřinu, Cápaye Libora a Doležala 

                                     Miroslava,

                   Mělice – p. Koubu Aleše, Vokála Miroslava, Šedivou Lucii, Šedivého Petra, 

                                  Pejřilovou Janu, Brabce Zbyňka a Koženou Alenu,

                   Klenovka – p. ing. Skalu Libora, Vachkovou Lenku, Veselého Pavla, Vachka

                                  Michala, Zemana Lukáše, Kašpara Jiřího a Bažanta Pavla.

              2) Na základě návrhů členů osadních výborů :

                   předsedou osadního výboru Lohenice p. Zbyňka Štolpu.

                   předsedou osadního výboru Mělice p. Aleše Koubu.

                   předsedou osadního výboru Klenovka p. ing. Libora Skalu.

 

 

 

 

 

 

VIII.    ZAVAZUJE SE : Že oddělenou část pozemku p.p.č. 106/1 v k.ú. Přelouč, který zůstane ve

                               vlastnictví pí. M. V., bytem Lonkova 469, Pardubice, navrhne při 

                               nejbližším zadání nového územního plánu, příp. do změny stávajícího,

                               jako plochu pro bydlení, to znamená umožňující výstavbu rodinných

                               nebo bytových domů. U takto navržené plochy nebude dále iniciovat

                               změnu na jiné využití bez souhlasu vlastníka pozemku.

 

IX.          NESCHVALUJE : Směnu pozemku p.p.č. 398/9 o výměře 862 m2 v k.ú. Lohenice u

                                 Přelouče z vlastnictví p. L. Z. za pozemek p.p.č. 398/57 o 

                                 výměře 632 m2 a p.p.č. 398/12 o výměře 212 m2 v k.ú. Lohenice u

                                 Přelouče z vlastnictví města Přelouč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Bc. Irena  B u r e š o v á                                                      ing. Ivan  M o r a v e c

                        starostka                                                                                      místostarosta                   

Datum vložení: 20. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 20. 5. 2013 0:00
Autor: