Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení III. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

konaného dne 20.01. 2011

 

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

_____________ ___III. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 20.1. 2011________________

 

Zastupitelstvo města Přelouče projednalo návrh uměleckého díla v nové budově MěÚ, zprávu o činnosti rady města v období mezi II. a III. zasedáním zastupitelstva města, návrhy a stanoviska kontrolního výboru, majetkové převody,  odměny neuvolněným členům zastupitelstva, pověření zastupitelů města k oddávání.

 

Zastupitelstvo města Přelouče :

 

I.           BERE NA VĚDOMÍ : 1) Zprávu o činnosti rady města v období mezi II. a III. zasedáním

                                                         Zastupitelstva města Přelouče.

                                    2) Stanoviska výboru kontrolního ze dne 12.1. 2011.

 

II.        SCHVALUJE : 1) Navržený program III. zasedání Zastupitelstva města Přelouče s tím, že

                                 v bodě 5) bude projednán návrh na výkup pozemků pro cyklostezku a

                                 prodloužení lhůty pro zaplacení kupní ceny za koupi pozemků p.

                                 O. Ú.

                            2) Zveřejňování zápisů z jednání kontrolního výboru na webových

                                stránkách města.

                            3) Rozesílání usnesení ze schůzí rady města a zasedání zastupitelstva

                                 města všem členům kontrolního výboru.

       4) Aby do vstupního prostoru nové budovy městského úřadu bylo  

           umístěno soudobé abstraktní umělecké dílo doplněné vhodnou zelení.

       5) Znění záměru na prodej pozemků s lesními porosty specifikovaných ve   znaleckém posudku vedeném pod ev.č. 323-35-09 zpracovaném společností Lesprojekt východní Čechy, s.r.o. a pozemku p.p.č. 461/27o výměře 15 292 m2 v k.ú. Přelouč odděleného z pozemku p.p.č. 461/2 dle geometrického plánu č. 1702-19/2009 obálkovou metodou za cenu minimálně 10 061 220,- Kč.

      6)  Znění záměru na prodej pozemků s lesními porosty specifikovaných ve znaleckém posudku  vedeném pod ev.č. 324-36-09 zpracovaném společností Lesprojekt východní Čechy, s.r.o. obálkovou metodou za cenu minimálně 10 306 540,- Kč.  

      7) Odkoupení níže uvedených pozemků v k.ú. Přelouč oddělených z původních pozemků na základě geometrického plánu č. 1578-57/2007 vyhotoveným dne 12.9. 2007 ing. Františkem Ledvinou pro výstavbu cyklostezky Přelouč – Lhota za cenu 175,50 Kč/m2: p.p.č. 2301/1 o výměře 116 m2 oddělená z p.p.č.  1306/2, p.p.č. 2301/2 o výměře

          159 m2 oddělená z p.p.č. 1306/3, p.p.č. 2301/3 o výměře 258 m2 oddělená z p.p.č. 1312, p.p.č. 2301/4 o výměře 147 m2 oddělená z p.p.č. 1313/1, p.p.č. 2301/6 o výměře 153 m2 oddělená z p.p.č. 1319/1, p.p.č.

          2301/7 o výměře 350 m2 oddělená z p.p.č. 1320/1, p.p.č. 2301/8 o výměře 16 m2 oddělená z p.p.č. 1321/2, p.p.č. 2301/9 o výměře 339 m2 oddělená z p.p.č. 1322 a p.p.č. 1326, p.p.č. 2301/10 o výměře 57 m2 oddělená z p.p.č. 1255/7, p.p.č. 2301/11 o výměře 10 m2 oddělená z p.p.č. 1255/6, p.p.č. 2301/12 o výměře 60 m2 oddělená z p.p.č. 1255/2, p.p.č. 2301/13 o výměře 481 m2 oddělená z p.p.č. 1243 a p.p.č. 1244, p.p.č. 2301/14 o výměře 382 m2 oddělená z p.p.č. 1241, p.p.č. 2301/15 o výměře 358 m2 oddělená z p.p.č. 1237, p.p.č. 2301/17 o výměře 493 m2 oddělená z p.p.č. 1235, p.p.č. 2301/20 o výměře 298 m2 oddělená z p.p.č. 1233/2, p.p.č. 2301/21 o výměře 145 m2 oddělená z p.p.č. 1232/2, p.p.č. 2301/22 o výměře 474 m2 oddělená z p.p.č. 1231, p.p.č. 2301/23 o výměře 499 m2 oddělená z p.p.č. 1228, p.p.č. 2301/24 o výměře 439 m2 oddělená z p.p.č. 1225.

      8) Odkoupení níže uvedených pozemků v k.ú. Lhota pod Přeloučí oddělených z původních pozemků na základě geometrického plánu č. 126-58/2007 vyhotoveným dne 12.9. 2007 ing. Františkem Ledvinou pro výstavbu cyklostezky Přelouč – Lhota za cenu 175,50 Kč/m2: p.p.č. 615/2 o výměře 365 m2 oddělená z p.č. 549/2 (PK), p.p.č. 615/3 o výměře 333 m2 oddělená z p.č. 536 (PK), p.p.č. 615/4 o výměře 294 m2 oddělená z p.č. 535 (PK), p.p.č. 615/5 o výměře 119 m2 oddělená z p.č. 532 (PK) a p.č. 552 (PK), p.p.č. 615/6 o výměře 309 m2 oddělená z p.č. 515 (PK) a p.č. 553 (PK), p.p.č. 615/7 o výměře 278 m2 oddělená z p.č. 514/1 (PK).

      9) Vzorovou smlouvu na odkoupení pozemků na výstavbu cyklostezky Přelouč – Lhota.

     10) Prodloužení lhůty p. O. Ú. pro zaplacení kupní ceny za koupi pozemků st.p.č. 135, p.p.č. 16/40 a p.p.č. 16/50 v k.ú. Klenovka dle splátkového kalendáře, nejpozději do 30.11. 2012.

 

III.     VYHLAŠUJE ZÁMĚR : 1) Na prodej pozemků s lesními porosty specifikovaných ve

znaleckém posudku vedeném pod ev.č. 323-35-09 zpracovaném společností Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.

a pozemku p.p.č. 461/27 o výměře 15 292 m2 v k.ú. Přelouč

odděleného z pozemku p.p.č. 461/2 dle geometrického plánu

č. 1702-19/2009 obálkovou metodou za cenu minimálně

10 061 220,- Kč.

2)            Na prodej pozemků s lesními porosty specifikovaných ve znaleckém posudku vedeném  pod ev.č. 324-36-09 zpracovaném společností Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.

    obálkovou metodou za cenu minimálně 10 306 540,- Kč.

 

IV.      POVĚŘUJE : Mgr. Věru Jelínkovou, ing. Martina Moravce, Ph.D. a MUDr. Lenku

                         Roušarovou k přijímání prohlášení snoubenců o uzavření  manželství.

 

V.         STANOVÍ : 1) Měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města s účinností od

1.1.   2011 ve výši :

člen rady města                    1 815,- Kč

předseda výboru, komise        1 482,- Kč

člen zastupitelstva města            627,- Kč

                                     2) Měsíční odměnu předsedovi komise SPOZ s účinností od 1.1. 2011 ve výši                               1 482,- Kč.

3) Měsíční odměnu předsedům komisí místních samospráv a osadních výborů                              

    ve výši 1 482,- Kč, odměna bude vyplácena ode dne jejich zvolení do 

    funkce.        

4) Že výše měsíční odměny jednotlivým osobám se bude při souběhu výkonu 

    více funkcí kumulovat.

 

VI.      RUŠÍ : 1) Usnesení XIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče konaného dne 23.10.  

    2008, odst. V, bod  3).

2) Usnesení XVII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče konaného dne 2.6. 2009, 

    odst. V, bod 3).

3) Usnesení XIX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče konaného dne 17.9. 

     2009, odst. VI, bod 7).

4) Usnesení XXI. Zasedání Zastupitelstva města Přelouče konaného dne 17.12.

     2009, odst. III, body 5) až 11).

 

VII.    UKLÁDÁ : Tajemníkovi MěÚ zajistit při zveřejňování zápisů z jednání kontrolního  

                      výboru důsledné dodržování zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních

                      údajů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Bc. Irena B u r e š o v á                                           ing. Ivan  M o r a v e c

                                                 starostka                                                                         místostarosta

 

 

 

Datum vložení: 20. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 20. 5. 2013 0:00
Autor: