Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení XXV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

konaného dne 30.09. 2010

 

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

_______________XXV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 30.9. 2010_____________

 

Zastupitelstvo města Přelouče projednalo zprávu o činnosti rady města, návrhy a stanoviska finačního výboru, návrhy a stanoviska osadních výborů Lohenice, Mělice a Klenovka, schválení zadání změny č. 1 regulačního plánu Přelouč – Lipiny,  rozpočtová opatření IV rozpočtu města pro rok 2010, majetkové převody, obecně závaznou vyhlášku č. 6/2010 o místních poplatcích, uzavření dohody o splátkách dluhu vůči městu s manželi O. a G. R., uzavření dohody o splátkách dluhu vůči městu s pí. M. R. a Kulturní služby města Přelouče.

 

Zastupitelstvo města Přelouče :

 

I.         BERE NA VĚDOMÍ :    1)        Zprávu o činnosti rady města v období mezi XXIV. a XXV.            

                                               zasedáním Zastupitelstva města Přelouče.

                                           2)  Stanoviska výboru finančního ze dne 20.9. 2010.

                                           3)  Návrhy osadního výboru Lohenice ze dne 24.9. 2010.

                                           4)  Návrhy osadního výboru Mělice ze dne 12.9. 2010.

                                           5)  Návrhy osadního výboru Klenovka ze dne 31.8. 2010.

                                           6)  Protokol  z vyhodnocení požadavků při projednávání zadání změny č. 1 regulačního plánu Přelouče - Lipiny.

                                           7)  Informace k činnosti a hospodaření Kulturních služeb města.

                                               Přelouče.

 

II.   SCHVALUJE : 1)  Program XXV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

                                 2)  Zadání změny č. 1 regulačního plánu Přelouč – Lipiny.

                                 3)  Rozpočtové opatření IV rozpočtu města pro rok 2010 s tím, že příjmy budou činit 240.819 tis. Kč a výdaje 277.893 tis. Kč.  Schodek rozpočtu ve

                      výši 37.074 tis. Kč bude pokryt financemi z minulých let.

                 4)  Dohodu o splátkách s manželi G.a O. R.

                      535 01 Přelouč k úhradě dlužné částky za vyúčtování

                      služeb poskytovaných s užíváním bytu v Přelouči za období

                      od 1.1. 2009 do 31.12. 2009 ve výši

                      17 765,- Kč a to ve 30 měsíčních splátkách hrazených takto: 1. – 29.

                      splátka po 600,- Kč, od září 2010 do ledna 2013, 30. splátka 365,- Kč

                      nejdéle do 28. února 2013.

                                 5)  Dohodu o splátkách na splácení dluhu ve výši 15 833,- Kč s pí. M. R.,

                                      535 01 Přelouč ve 31 měsíčních splátkách splatných takto: 1. – 30. splátka  ve výši 500,- Kč každý měsíc nejdéle do posledního dne příslušného kalendářního měsíce (tedy od října 2010 až do března 2013), 31. splátka  ve výši 833,- Kč nejdéle do 30. dubna 2013.

                 6)  A vydává Obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 6/2010 o místních poplatcích.

 

III.  VYHLAŠUJE ZÁMĚR :            Na prodej bytu č. 136/2 v domě v č.p. 136, č.p. 761, č.p. 762  v ul.

                                                           Tůmy   Přeloučského v Přelouči za cenu dle znaleckého posudku, včetně spoluvlastnického podílu 227/11654 a společných částech domu a pozemku st.p.č. 94  v obci a k.ú. Přelouč.

 

 

 

 

 

 

IV.  RUŠÍ : Usnesení XXIV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče, odst. IV, ze dne 23.6. 2010,  

                        kterým byl vyhlášen záměr na prodej pozemků v k.ú. Škudly.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Bc. Irena  B u r e š o v á                                                                       ing. Ivan  M o r a v e c

                                          starostka                                                                                       místostarosta

                              

Datum vložení: 20. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 20. 5. 2013 0:00
Autor: