Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení XXIV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

konaného dne 23.6.2010

 

ZASTUPITELSTVO  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

_______________XXIV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 23.6. 2010______________

 

Zastupitelstvo města Přelouče projednalo zprávu o činnosti rady města, návrhy a stanoviska výborů majetkového, kontrolního a finančního, návrhy a stanoviska osadních výborů Lohenice, Mělice a Klenovka, kupní smlouvy, varianty přeložky silnice č. I/2 – severní obchvat města, změnu regulačního plánu Přelouč – Lipiny, název nové ulice, podmínky prodeje stavebních parcel v ul. Jasanová, rozpočtová opatření II rozpočtu města pro rok 2010, majetkové převody, stanovení počtu členů zastupitelstva na další volební období, smlouvu o spolupráci s obcí Mokošín, obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010 Požární řád města Přelouče.

 

Zastupitelstvo města Přelouče :

 

I.         BERE NA VĚDOMÍ : 1) Zprávu o činnosti rady města v období mezi XXIII. a XXIV.    

zasedáním Zastupitelstva města Přelouče.

 2) Stanoviska majetkového výboru ze dne 21.6. 2010.

 3) Stanoviska finančního výboru ze dne 16.6.2010.

 4) Návrhy osadního výboru Klenovka ze dne 4.5. a 1.6. 2010.

 5) Návrhy osadního výboru Mělice ze dne 22.6. 2010.

 6) Upravený návrh zadání změny „Regulačního plánu Přelouč – Lipiny“.

 

  II.      SCHVALUJE : 1)  Program XXIV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.    

2)  Upravený rozsah změny „Regulačního plánu Přelouč – Lipiny“.

3)  Rozpočtové opatření II rozpočtu města pro rok 2010 s tím, že příjmy budou činit 237.847 tis. Kč a výdaje 275.082 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši 37.235 tis. Kč bude pokryt financemi z minulých let.

4)  Znění záměru na prodej spoluvlastnického podílu 1/7 na pozemcích st.p.č. 45/5 o celkové výměře 46 m2, st.p.č. 47/2 o celkové výměře 36 m2, st.p.č. 48/2 o celkové výměře 57 m2, p.p.č. 214/6 o celkové výměře 30 m2 a p.p.č. 268/9 o celkové výměře 317 m2, vše v k.ú. Škudly.

5)  Bezúplatné nabytí pozemku č. 207/3 (PK) o výměře 33 m2 v k.ú. Tupesy u Přelouče na základě souhlasného prohlášení uzavřeného mezi Pozemkovým fondem ČR a městem Přelouč.

6)  Smlouvu o zřízení předkupního práva jako věcného práva na stavbu bez č.p. na pozemku st.p.č. 91 a pozemku st.p.č. 91 v k.ú. Lohenice u Přelouče ve prospěch SK SKI Nemošice.

7)  Smlouvu o spolupráci v oblasti ostatní dopravní obslužnosti s obcí Mokošín.

8)  A vydává obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 4/2010, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2008 Požární řád města Přelouče.

9)  Odprodej pozemků p.p.č. 541/51 o výměře 542 m2 a p.p.č. 541/52 o výměře 503 m2 v k.ú. Přelouč společnosti Volaris s.r.o. se sídlem Palackého třída 614, Chrudim, IČ 27512827 za cenu 300,- Kč/m2, tj. za celkovou cenu 313 500,- Kč.

10)Kupní smlouvu č. 2/10 uzavřenou mezi městem Přelouč a Volaris, s.r.o.,    

     Palackého třída 314, 537 01 Chrudim IV na prodej p.p.č. 541/51 o  

     výměře 542 m2 a p.p.č. 541/52 o výměře 503 m2 oba za cenu

     313 500,- Kč.

11)Dodatek č. 3 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě uzavřené dne 27.8.

     2007 ve znění dodatků č. 1 a č.2 mezi městem Přelouč a společností

     Volaris, s.r.o.

      12) Kupní smlouvu na prodej komunikací, kanalizace, veřejného osvětlení a zeleně vybudované v lokalitě Na Obci uzavřenou mezi společností Volaris, s.r.o. a městem Přelouč.

 

 III.     ROZHODUJE : 1) O tom, že severní varianta přeložky silnice č. I/2 je pro rozvoj  města

výhodnější a zařadí tuto trasu do územního plánu města jako změnu –

       v souladu s nutnými úkony dle stavebního zákona  a dalších předpisů.

2) O tom, že město Přelouč podá podnět ke změně územně plánovací

dokumentace vyššího celku – Pardubického kraje – o zanesení severní

varianty obchvatu silnice I/2.

3)  O názvu nové ulice a schvaluje její název „Jasanová“ vzniklou s výstavbou rodinných domů v Přelouči.

 

   IV.    VYHLAŠUJE ZÁMĚR : Na prodej spoluvlastnického podílu 1/7 na pozemcích st.p.č. 45/5

                                                    o celkové výměře 46 m2, st.p.č.47/2 o celkové výměře 36 m2, st.p.č. 48/2 o celkové výměře 57 m2, p.p.č. 214/6 o celkové výměře 30 m2 a p.p.č. 268/9 o celkové výměře 317 m2, vše v k.ú. Škudly za cenu 250,-Kč/m2 u parcel stavebních a 150,- Kč/m2 u parcel pozemkových.

 

    V.     NABÍZÍ : Společnosti Euroclinicum a.s. odprodej části pozemku p.p.č. 471/14 v k.ú. Přelouč o výměře max. 500 m2 za cenu 200,-Kč/m2 s tím, že prodej pozemků by se  uskutečnil v souladu s uzavřenou smlouvou o smlouvě budoucí kupní až po kolaudaci stavby parkoviště.                  

 

VI.       KONSTATUJE :  Že vyhlášenými záměry na prodej pozemků dle  usnesení zastupitelstva   

                                         města ze dne 19.3. 2009 v odst. IV., body 1-6, nebyla  budoucím nabyvatelům pozemků uložena povinnost vybudování a financování veřejné komunikace na pozemcích města.

 

VII.        STANOVÍ : Počet členů zastupitelstva města na volební období let 2010 – 2014 na 21 členů.

 

VIII.      RUŠÍ : Usnesení XV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče, odst. V ze dne 21.10. 2004,

                            kterým bylo zamítnuto zapracování severní varianty obchvatu do územního plánu

                            města.

 

  IX.       ZAMÍTÁ : Žádost o zápis vlastnictví pozemku p.p.č. 857/2 v k.ú. Přelouč ve prospěch pí.

                                  M. P., bytem R. 219, Přelouč na základě vydržení.

 

 

 

 

                                       

    

           

 

 

 

 

 

 

 

 

            Bc. Irena  B u r e š o v á                                                      ing. Ivan  M o r a v e c

                          starostka                                                                                   místostarosta

Datum vložení: 20. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 20. 5. 2013 0:00
Autor: