Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení XXIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

konaného dne 22.4.2010

 

ZASTUPITELSTVO  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

_______________XXIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 22.4. 2010____________

 

Zastupitelstvo města Přelouče projednalo zprávu o činnosti rady města, návrhy a stanoviska výboru majetkového, kontrolního a finančního, kupní smlouvu, informaci ředitele Tepelných zdrojů s.r.o. Přelouč k problematice tvorby cen za dodávku tepla a teplé vody, návrhy a stanoviska osadních výborů  Mělice a Klenovka, závěrečný účet města za rok 2009, rozpočtový výhled města Přelouče na období 2011 – 2012, stanovisko k požadavku JSDH na nákup nové CAS, obecně závaznou vyhlášku

č. 3/2010 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, majetkové převody, prodej plynovodní přípojky pro č.p. 1612, použití výtěžku z výherních hracích přístrojů za rok 2009, Zprávu o činnosti města, jeho orgánů a zařízení v roce 2009, volbu přísedících Okresního soudu Pardubice, projektový záměr „rekonstrukce a rozšíření městského parku“.

 

Zastupitelstvo města Přelouče :

 

I.          BERE NA VĚDOMÍ :  1)  Zprávu o činnosti rady města v období mezi XXII. a XXIII.

                                          zasedáním Zastupitelstva města Přelouče.

2)   Stanoviska kontrolního výboru ze dne 7.4. 2010.

                                     3) Stanoviska finančního výboru ze dne 12.4. 2010.

                                     4) Stanoviska majetkového výboru ze dne 19.4. 2010.

                                     5)  Návrhy osadního výboru Mělice ze dne 9.3. 2010.

                                     6) Návrhy osadního výboru Klenovka ze dne 2.3. 2010 a 6.4.               2010.         

7) Informaci ředitele Tepelných zdrojů s.r.o. Přelouč          k problematice tvorby cen za dodávku tepla a teplé vody.

                                     8) Rozpočtový výhled města Přelouče na období let 2011 – 2012.

 

   II.           SCHVALUJE :  1)  Program XXIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

                                             2) Prodej plynovodní přípojky pro č.p. 1612 v Žižkově ul. v Přelouči                     (pro byt správce sportovní haly), umístěné na pozemcích st.p.č.           

                                                  479 a p.p.č. 913/2 v k.ú. Přelouč, VČP Net, s.r.o., Pražská třída  

                                                   485/3, 500 04 Hradec Králové, IČ 27495949 za cenu 17.760,- Kč                   vč. DPH.

                                             3) Kupní smlouvu č. 5100770 na úplatný převod plynárenského

  zařízení „NTL plynovodní přípojky pro č.p. 1612 v Žižkově ul.

                                                  v Přelouči“ uzavíranou mezi městem Přelouč a VČP Net, s.r.o.,

  Hradec Králové.

                                             4) Použití výtěžku z výherních hracích přístrojů ve výši 899 981,- Kč

                                                  za rok  2009 na úhradu nákladů pečovatelské služby pro staré a                       nemocné  občany města Přelouče.     

                                             5) Projektový záměr „Rekonstrukce a rozšíření městského parku“.

                                             6) Odprodej budovy č.p. 192 na pozemku st.p.č. 468, pozemek st.p.č.                  468 o výměře 376 m2, pozemek p.p.č. 392/1 o výměře  3 294 m2 a

                                                  pozemek st.p.č. 469 o výměře 173 m2, vše v k.ú. Přelouč společnosti

                                                  ELMET, spol. s r.o. , Nádražní 889, Přelouč za cenu 6 300 000,-|Kč.

                                             7) Kupní smlouvu č. 2/10 uzavřenou mezi městem Přelouč a ELMET,                 spol.     s r.o., Nádražní 889, Přelouč na prodej č.p. 192 na pozemku                st.p.č. 468, pozemku st.p.č. 468, pozemku p.p.č. 392/1 a pozemku                                     st.p.č. 469, vše v k.ú. Přelouč s tím, že do smlouvy bude                                 zapracována podmínka předkupního práva pro město Přelouč.

                                             8) Zprávu o činnosti města, jeho orgánů a zařízení v roce 2009.

 

                                             9)           A vydává Obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 3/2010              k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany  veřejné            zeleně a čistoty veřejných prostranství s tím, že po                                        projednání doplňuje    předložený návrh Obecně závazné         vyhlášky  města Přelouče č. 3/2010, k zabezpečení místních             záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty   veřejných prostranství, a to v čl. 6, bodu 9)            o větu druhou    a třetí   následujícího znění: Vyjímku ze zákazu pořádání veřejné                           hudební produkce může na žádost pořadatele udělit rada města. O       udělení vyjímky žádá pořadatel akce radu města prostřednictvím        městského        úřadu nejpozději 30 dnů před datem konání akce.

                                               

 III.            SOUHLASÍ :  Po projednání závěrečného účtu s celoročním hospodařením města          

                                            Přelouče za rok 2009 bez výhrad.   

 

 IV.            VYHLAŠUJE ZÁMĚR : 1) Na prodej části pozemku p.p.č. 749/3 a části pozemku p.p.č.

                                                              1817/9 v k.ú. Přelouč o celkové výměře maximálně 400 m2

                                                              za cenu minimálně 550,-Kč/m2.

                                                         2)  Na prodej části pozemku p.p.č. 172/1 v k.ú. Přelouč o                                                                                 výměře cca 75 m2 za cenu minimálně 800,-Kč/m2.

 

  V.             VOLÍ : Na období let 2010 – 2014 přísedícími Okresního soudu Pardubice tyto občany:

       pí. Danielu Čermákovou, bytem Přelouč, Pražská č.p. 530, p. Zdeňka Honse,          bytem Přelouč, Střelova 1445, p. JUDr. Ladislava Veletu, bytem Přelouč,

        Čechova 627.

 

VI.           NESCHVALUJE : Podání žádosti na Ministerstvo vnitra ČR, GŘ HZS ČR o poskytnutí

                                                            účelové dotace na nákup nové CAS pro potřeby JSDH Přelouč v roce

                                               2011.

 

VII.          UKLÁDÁ : Tajemníkovi MěÚ předložit na příští zasedání zastupitelstva města zprávu 

                                     k návrhu kontrolního výboru na zřízení parkoviště u polikliniky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Bc. Irena  B u r e š o v á                                                           ing. Ivan M o r a v e c

                     starostka                                                                                místostarosta  

Datum vložení: 20. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 20. 5. 2013 0:00
Autor: