Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení XXII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

konaného dne 18.2.2010

 

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

____________ __ XXII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 18.2. 2010________________

 

Zastupitelstvo města Přelouče projednalo výroční zprávu Policie ČR o stavu bezpečnosti na teritoriu města za rok 2009, variantu přeložky silnice č. I/2 (severní obchvat), zprávu o činnosti rady města, stanoviska a návrhy výborů majetkového, kontrolního a finančního, kupní smlouvy, návrhy a stanoviska osadních výborů Lohenice a Klenovka, majetkové převody, rozpočtová opatření I rozpočtu města pro rok 2010,  vydání změny č. 2 územního plánu města Přelouče, prodloužení lhůty k zaplacení kupní ceny, informace o výsledku výběrového řízení na výstavbu nové budovy městského úřadu, výplatu odměn členům výborů zastupitelstva.

 

Zastupitelstvo města Přelouče :

 

I.                                                                                             BERE NA VĚDOMÍ :      1)         Výroční zprávu o stavu

                                                          bezpečnosti na teritoriu města Přelouč a

                                                      Obvodního oddělení Policie ČR Přelouč za rok 2009.

                                                 2)  Zprávu o činnosti rady města v období mezi XXI. a XXII.

                                                      zasedáním Zastupitelstva města Přelouče.

                                                 3)  Předloženou studii přeložky silnice č. I/2 zpracovanou

                                                      Univerzitou  Pardubice.

                                                 4)  Návrhy osadního výboru Klenovka ze dne 5.1. a 2.2. 2010.

                                                 5)  Návrhy osadního výboru Lohenice ze dne 22.1. a 12.2. 2010.

                                                 6)  Stanoviska majetkového výboru ze dne 15. 2. 2010.

                                                 7)  Stanoviska finančního výboru ze dne 10.2. 2010.

                                                 8)  Zprávu o stavu budovy čp. 192 v ul. Nádražní v Přelouči.

                                                 9)  Zprávu o průběhu  zadávacího řízení na výstavbu nové  budovy

                                                      Městského úřadu Přelouč.

 

II.                                                                       SCHVALUJE :   1)         Program XXII. zasedání Zastupitelstva města

                                                 Přelouče.

                            2)  Rozpočtové opatření I rozpočtu města pro rok 2010 s tím, že příjmy

                                budou činit 217 681 tis. Kč a výdaje 255 388 tis. Kč. Schodek bude

                                pokryt financemi z minulých let.

                            3)  Bezúplatné nabytí pozemků p.č. 94/12 (PK), p.p.č. 92/1 a p.p.č. 92/3

                                v k.ú. Tupesy u Přelouče, které jsou ve vlastnictví státu a ve správě

                                Pozemkového fondu ČR, do vlastnictví města.

                            4)  Dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě uzavřené dne 27.8.

            2007 ve znění dodatku ze dne 26.6. 2009 mezi městem Přelouč a společností VOLARIS s.r.o.

                                           5)  Odprodej budovy čp. 192 v ul. Nádražní v Přelouči včetně pozemků a

                                               staveb na nich za cenu 6 mil. Kč:

            budova čp. 192 na pozemku st.p.č. 468 v k.ú. Přelouč,

            pozemek st.p.č. 468 v k.ú. Přelouč  o výměře 376 m2,

            pozemek p.p.č. 392/1 v k.ú. Přelouč  o výměře 3 294 m2,

                                               pozemek st.p.č. 469 v k.ú. Přelouč  o výměře 173 m2.

                                           6)  Prodloužení lhůty p. O.Ú. pro zaplacení kupní ceny za

                                               koupi pozemků st.p. č. 135, p.p.č. 16/40 a p.p.č. 16/50 v k.ú. Klenovka

                                               dle splátkového kalendáře, nejpozději do 31.7. 2012.

                                           7)  Výplatu odměn členům výborů zastupitelstva města za jejich práci

                                               v roce 2009 ve  výši 800,-Kč/člen/rok.

   8)  Odprodej dílu „b“ pozemku p.p.č. 321/10 o výměře 4 654 m2 a dílu                     „d“ pozemku p.p.č. 322/33 o výměře 1 463 m2 v k.ú. Přelouč p. P.

        V. bytem M. D. 158, P. za cenu

        3 162 000,- Kč. 

 

                                        9) Kupní smlouvu č. 1/10 uzavřenou mezi městem Přelouč a p. P.

                                           V. na  prodej dílu „b“ pozemku p.p.č. 321/10 a dílu „d“ pozemku  

                                               p.p.č. 322/33 v k.ú. Přelouč.

 

III.                                                                                       VYDÁVÁ :     Změnu č. 2 územního plánu města Přelouče formou „Opatření obecné

                       povahy číslo OOP  1/2010“ na základě ověření, že územní plán není

                       v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací

                       vydanou krajem,  se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem

                       krajského úřadu.

 

IV.                                                                 NEPŘIJÍMÁ :      Nabídku na odkoupení podílu 1/7 na pozemcích st.p.č. 45/5, st.p.č.  47/2,

                         st.p.č. 48/2, p.p.č. 214/6 a p.p.č. 268/9 v k.ú. Škudly od společnosti Integral

                         Vrchovina, IČ 60109050, a tím se město vzdává předkupního práva.

 

     V.       UKLÁDÁ :      Předsedům výborů finančního, kontrolního, majetkového a osadních   výborů Lohenice, Klenovka a Mělice předat v termínu do 31.3. 2010  na         MěÚ přehled o přiznané výši odměn jednotlivým členům s tím, že výše                                         odměny na člena je zastupitelstvem  města stanovena jako průměrná a          předseda výboru je oprávněn její výši určit s přihlédnutím k aktivitě každého člena výboru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bc. Irena  B u r e š o v á                                                                         ing. Ivan  M o r a v e c

                  starostka                                                                                                místostarosta

 

 

Datum vložení: 20. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 20. 5. 2013 0:00
Autor: