Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Přelouče

konaného dne 11.11.2010

 

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

_____________ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 11.11. 2010_________

 

Členové zastupitelstva složili zákonem předepsaný slib, provedli volbu starosty města, místostarosty města, členů rady města, předsedů a členů finančního, kontrolního a majetkového výboru, stanovili odměny neuvolněným členům zastupitelstva, projednali svěření úkolů místostarostovi.

 

Zastupitelstvo města Přelouče :

 

I.                   BERE NA VĚDOMÍ :      Že členové zastupitelstva města pí. Bc. Burešová Irena,

pí.  Bukovská Ladislava, p. Cirkl Leoš, RSDr. Čapský Jaroslav,

pí. Honsová Jitka, ing. Hrdý Pavel, MVDr. Jadrníček Pavel,

Mgr. Jelínková Věra, ing. Kožený Milan, pí. Kulakovská Anna, 

ing. Kumstýřová Zdenka, p. Macháček Martin, p. Mifek Ladislav,

ing. Moravec Ivan, ing. Moravec Martin, Ph.D., p. Nedbal 

Miroslav, Mgr. Pacák Lubor, MUDr. Roušarová Lenka, ing. Skala 

Libor, Bc. Veselý Petr, MVDr. Zeman Zdeněk složili slib člena

zastupitelstva bez výhrad.

 

II.           SCHVALUJE :    1) Program ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

2) Zvolení jednoho místostarosty.

3) Tajný způsob volby starosty, místostarosty, členů rady města a předsedů  

     výborů.

4)  Volební řád pro tajnou volbu starosty města, místostarosty města, členů rady města a předsedů výborů finančního, majetkového a kontrolního.

                                            5) Odprodej pozemků p.p.č. 541/ 16 o výměře 410 m2, p.p.č. 541/17

                                                 o výměře 410 m2, p.p.č. 541/18 o výměře 304 m2, p.p.č. 541/19 o  

                                                výměře 311 m2,  p.p.č. 541/20  o výměře 731 m2, p.p.č. 541/21 o výměře

                                                757 m2, p.p.č. 541/22 o výměře 788 m2, p.p.č. 541/26 o výměře 527 m2,

                                                p.p.č. 541/27 o výměře 526 m2, p.p.č. 541/28 o výměře 590 m2, p.p.č.

                                                541/29  o výměře 428 m2, p.p.č. 541/30 o výměře 421 m2, p.p.č. 541/31 

                                                o výměře 727 m2, p.p.č. 541/32  o výměře 804 m2, p.p.č. 541/33 o

                                                výměře 772 m2, p.p.č. 541/34 o výměře 582 m2, p.p.č. 541/35  o výměře

                                                527 m2, p.p.č. 541/36 o výměře 572 m2, p.p.č. 541/37 o výměře 491 m2,

                                                p.p.č. 541/38  o výměře 491 m2, p.p.č. 541/39 o výměře 614 m2, p.p.č.

                                                541/40 o výměře 608 m2, p.p.č. 541/41  o výměře 784 m2, p.p.č. 541/42

                                                o výměře 898 m2, p.p.č. 541/43 o výměře 859 m2, p.p.č. 541/44

                                                o výměře 505 m2, p.p.č. 541/45 o výměře 527 m2, p.p.č. 541/46 o

                                                výměře 572 m2, p.p.č. 541/47  o výměře 491 m2, p.p.č. 541/48 o výměře

                                                491 m2, p.p.č. 541/49 o výměře 557 m2, p.p.č. 541/50  o výměře 579 m2,

                                                p.p.č. 541/53 o výměře 617 m2, p.p.č. 541/54 o výměře 641 m2, p.p.č.

                                                541/55  o výměře 663 m2, p.p.č. 541/56 o výměře 685 m2, p.p.č. 541/57

                                                o výměře 673 m2, p.p.č. 541/58  o výměře 820 m2, p.p.č. 541/59 o 

                                                výměře 930 m2, vše v k.ú. Přelouč společnosti Volaris, s.r.o.,  Palackého

                                                třída 314, Chrudim, IČ 27512827 v souladu se smlouvou o budoucí

                                                kupní smlouvě za cenu 300,-Kč/m2, t.j.  za celkovou cenu 7 104 900 Kč.

                                        6) Kupní smlouvu č. 3/10 uzavřenou mezi městem Přelouč a  společností

                                                Volaris, s.r.o. , Palackého třída 314, Chrudim, IČ 27512827 na prodej

                                                pozemků  v k.ú. Přelouč.

 

III.             ZŘIZUJE : Výbor finanční, kontrolní a majetkový.      

 

 

                               

IV.              URČUJE : 1) V souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že členové zastupitelstva

                     města budou dlouhodobě uvolněni pro výkon funkce starosty a místostarosty.

                2) Že každý z výborů finančního, majetkového a kontrolního bude mít 5 členů.

 

V.                 VOLÍ :            1) Jiřího Malého, Luďka Nováka, ing. Milana Koženého, MUDr. Lenku Roušarovou a

                  ing. Martina Moravce, Ph.D.  členy  volební komise pro tajnou volbu.

2)  Bc. Irenu Burešovou  starostkou města Přelouče.

3)  Ing. Ivana Moravce  místostarostou města Přelouče.

4)  Ing. Pavla Hrdého, MVDr. Pavla Jadrníčka, Mgr. Lubora Pacáka, Bc. Petra Veselého a MVDr. Zdeňka Zemana  členy Rady města Přelouče.

5)  RSDr. Jaroslava Čapského předsedou finančního výboru.

6)  MVDr. Pavla Jadrníčka předsedou majetkového výboru.

7)  Martina Macháčka předsedou kontrolního výboru.

8)  Víta Priessnitze, Mgr. Františka Školouta, Lucii Macháčkovou, DiS. a ing. Zdenku Kumstýřovou členy finančního výboru.

                          9) Vladimíra Kmoníčka, ing. Milana Prokopa, Daniela Breberu a ing. Karla Hůrku

                               členy majetkového výboru.

                        10) Stanislava Zieglera, Ladislavu Bukovskou, Jitku Honsovou a Václava Nekvapila

                              členy kontrolního výboru.

 

VI.              SVĚŘUJE : Místostarostovi ing. Ivanu Moravcovi plnění úkolů v oblasti školství, kultury,                    sportu a Technických služeb města Přelouče.    

 

VII.           STANOVÍ : 1) Měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva ve výši :

                                   člen rady města                        1 910,- Kč

                                   předseda komise, výboru           1 560,- Kč

                                   člen zastupitelstva města               660,- Kč.

2) Měsíční odměny předsedům komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva, ve výši 1 560,- Kč.                                    

3) Že měsíční odměna začne být vyplácena :

    členům rady města – dnem jejich zvolení zastupitelstvem města

    předsedům výborů – dnem jejich zvolení zastupitelstvem města

    předsedům komisí – dnem jejich zvolení radou města

    členům zastupitelstva města – dnem složení předepsaného slibu.

4) Že výše měsíční odměny jednotlivým osobám se bude při souběhu výkonu více funkcí kumulovat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Bc. Irena  B u r e š o v á                                                      ing. Ivan  M o r a v e c

                          starostka                                                                                     místostarosta

 

 

Datum vložení: 20. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 20. 5. 2013 0:00
Autor: