Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení II. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

konaného dne 16.12. 2010

 

ZASTUPITELSTVO  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

____________ II. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 16. 12. 2010_______________

 

Zastupitelstvo města Přelouče projednalo zprávu o činnosti rady města, stanoviska a návrhy majetkového výboru, schválení kupních  smluv, stanoviska a návrhy finančního výboru, majetkové převody, rozpočtové opatření č. V. rozpočtu města pro rok 2010, rozpočet města na rok 2011, obecně závaznou vyhlášku č. 8/2010 o stanovení okruhu vzdáleností, v němž nesmí být provozování  výherních hracích přístrojů povoleno, obecně závaznou vyhlášku č. 9/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, delegování zástupců města na jednání valných hromad, odměny pro členy výborů zastupitelstva, kteří ukončili výkon funkce, pravidla pro zřizování a činnost osadních výborů v příslušných částech města, pravidla pro nakládání s majetkem a finančními prostředky osadních výborů a komisí místních samospráv, volební řád pro volby do osadních výborů a komisí místních samospráv a návrh uměleckého díla v nové budově městského úřadu.

 

Zastupitelstvo města Přelouče :

 

I.             BERE NA VĚDOMÍ : 1) Zprávu o činnosti rady města v období mezi ustavujícím a II. zase-

     dáním Zastupitelstva města Přelouče.

2) Stanoviska výboru finančního ze dne 8.12. 2010.

3) Stanoviska výboru majetkového ze dne 13.12. 2010.

 

II.          SCHVALUJE :    1) Navržený program II. zasedání Zastupitelstva města Přelouče s tím, že

                                se vypouští bod č. 17).

     2)  Rozpočtové opatření č.V. rozpočtu města pro rok 2010 s tím, že příjmy budou činit 211.589 tis. Kč a výdaje 253.818 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši 42.230 tis. Kč bude pokryt financemi z minulých let.

3)  Rozpočet  města             Přelouče na rok 2011 s tím, že příjmy budou činit

     135.238 tis. Kč a výdaje 163.244 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši

     28.006  tis. Kč bude pokryt financemi z minulých let.

4)  A vydává Obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 8/2010 o stanovení okruhu vzdáleností, v němž nesmí být provozování výherních hracích přístrojů povoleno.

5)  A vydává Obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 9/2010 o místním poplatku za provoz, systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

6)  Výplatu odměn členům výborů zastupitelstva za jejich práci v roce 2010 dle předloženého návrhu.

7)  Pravidla pro zřizování a činnost osadních výborů v příslušných částech města.

8)  Pravidla pro nakládání s majetkem a finančními prostředky osadních výborů a komisí místních samospráv.

9)  Volební řád pro volby do osadních výborů a komisí místní samosprávy.

11)  Odprodej pozemku p.p.č. 1781/16 o výměře 7 m2 v k.ú. Přelouč
p. J. G.,  Přelouč za cenu 2 100,-Kč.

12)  Odprodej pozemku p.p.č. 1277/18 o výměře 27 m2 v k.ú. Přelouč
p. R. D., Přelouč za cenu 16 200,- Kč.

13)  Odprodej pozemku p.p.č. 312/3 o výměře 2 329 m2 v k.ú. Přelouč  manželům S. a J. K., Břehy za cenu 380 000,- Kč.

14)  Odprodej bytu č. 136/2 v domě č.p. 136, 761, 762 v ul. Tůmy Přeloučského včetně podílu 227/11654 na společných částech domu a pozemku st.p.č. 94 v k.ú. Přelouč manželům M. a M. H.,  Pardubice za cenu  165 000,- Kč.

                                      15)  Kupní smlouvu č. 4/10 na prodej pozemku p.p.č. 1781/16 v k.ú. Přelouč

                                                 za cenu  2 100,- Kč uzavřenou mezi městem Přelouč a p. J. G., Přelouč.

                                      16)  Kupní smlouvu č. 5/10 na prodej pozemku p.p.č. 1277/18 v k.ú. Přelouč

                                                 za cenu 16 200,- Kč uzavřenou mezi městem Přelouč a p. R.D., Přelouč. 

                                                  17)  Kupní smlouvu č. 7/10 na prodej pozemku p.p.č. 312/3 v k.ú. Přelouč 

                                                 za cenu  380 000,- Kč uzavřenou mezi městem Přelouč a manželi J. 

                                                 a S. K.,   Břehy.                                                          

   18)  Kupní smlouvu č. 6/10 na prodej bytu č. 136/2 v domě č.p. 136, 761,

                                                 762 v ul. Tůmy Přeloučského v Přelouči uzavřenou mezi městem

                                                 Přelouč a manželi M. a M. H.Pardubice

                                                  s tím, že se v čl. IV, bod 7 odst. d) vypouští.

                                              

III.       ZŘIZUJE :     1) Osadní výbor Lohenice, který bude mít 7 členů.

                     2) Osadní výbor Klenovka, který bude mít 7 členů.

                      3)  Osadní výbor Mělice,  který bude mít 7 členů.

 

IV.        DELEGUJE : Na jednání valných hromad tyto zástupce města:

   Bc. Irenu Burešovou jako zástupce města na jednání valných hromad společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.,  Pardubická plavební a.s. a Hydrolabe s.r.o.,

  Ing. Ivana Moravce jako zástupce na jednání valných hromad společnosti Přístav Pardubice, a.s. a ČSAD BUS Chrudim a Honebních společenstev Přelouč, Řečany n. Labem, Jankovice, Semín, Valy, Lipoltice,  a Honebního společenstva Choltice – Veselí – Jedousov,

  Ing. Milana Koženého jako zástupce města na jednání valné hromady  Honebního společenstva Břehy – Lohenice a Živanice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bc. Irena  B u r e š o v á                                                             ing. Ivan   M o r a v e c

                  starostka                                                                                              místostarosta

Datum vložení: 20. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 20. 5. 2013 0:00
Autor: