Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení XX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

konaného dne 27.10.2009

 

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

                               XX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 27.10. 2009______________

 

Zastupitelstvo města Přelouče projednalo zprávu o činnosti rady města, stanoviska a návrhy majetkového výboru, stanoviska a návrhy finančního výboru, stanoviska a návrhy osadního výboru Klenovka, rozpočtová opatření VII rozpočtu města pro rok 2009, majetkové převody, daň z nemovitostí, Smlouvu o vložení nepeněžitého vkladu do základního kapitálu VaK Pardubice, a.s., Dohodu o partnerství k projektu „Technologické centrum a elektronické spisové služby Pardubického kraje“, vyřízení připomínky Mgr. B.

 

Zastupitelstvo města Přelouče :

 

    I.      BERE NA VĚDOMÍ : 1) Zprávu o činnosti rady města v období mezi XIX. a XX. zasedáním

                                                        Zastupitelstva města Přelouče.

                                                    2) Návrhy osadního výboru Klenovka ze dne 6.10. 2009.

                                                    3) Stanoviska majetkového výboru ze dne 26.10. 2009.

                                                    4) Stanoviska finančního výboru ze dne 22.10. 2009.

                                                    5) Rezignaci pí. Rity H. na funkci členky kontrolního výboru

                                                         ke dne 30.9. 2009.

 

   II.     SCHVALUJE : 1) Program XX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

                                        2) Rozpočtové opatření VII rozpočtu města pro rok 2009 s tím, že výdaje

                                            budou činit 257 576 tis. Kč.

                                        3) Smlouvu o vložení nepeněžitého vkladu – infrastrukturního majetku

                                             v hodnotě 3 304 000,- Kč do základního kapitálu obchodní společnosti

                                             VaK Pardubice, a.s.

                                        4) Dohodu o partnerství mezi městem Přelouč a Pardubickým

                                             krajem k projektu „Technologické centrum a elektronické spisové služby

                                             Pardubického kraje“.

                                        5) Odkoupení pozemků určených pro výstavbu cyklostezky Přelouč – Lhota

                                             za cenu maximálně 75,-Kč/m2: pozemky v k.ú. Přelouč nově vzniklé od-

                                             dělením z původních pozemků dle geometrického plánu č.1578-57/2007

                                             zpracovaného Ing. Františkem Ledvinou dne 13.7. 2007 a potvrzeného

                                             katastrálním úřadem dne 5.10. 2007: p.p.č. 2301/1 o výměře 116 m2, p.p.č.

                                             2301/2 o výměře 159 m2, p.p.č. 2301/23 o výměře 258 m2, p.p.č. 2301/4

                                             o výměře 147 m2, p.p.č. 2301/6 o výměře 153 m2, p.p.č. 2301/7 o výměře

                                             350 m2, p.p.č. 2301/8 o výměře 16 m2, p.p.č. 2301/9 o výměře 339 m2,

                                             p.p.č. 2301/10 o výměře 57 m2, p.p.č. 2301/11 o výměře 10 m2,  p.p.č.

                                             2301/12 o výměře 60 m2, p.p.č. 2301/13 o výměře 481 m2, p.p.č. 2301/14

                                             o výměře 382 m2, p.p.č. 2301/15 o výměře 358 m2, p.p.č. 2301/17 o

                                             výměře 493 m2, p.p.č. 2301/20 o výměře 298 m2, p.p.č. 2301/21 o výměře

                                             145 m2, p.p.č. 2301/22 o výměře 474 m2, p.p.č. 2301/23 o výměře 499 m2,

                                             p.p.č. 2301/24 o výměře  439 m2,

                                             pozemky v k.ú. Lhota pod Přeloučí nově vzniklé oddělením z původních

                                             pozemků dle geometrického plánu č. 126-58/2007 zpracovaného Ing.

                                             Františkem Ledvinou dne 3.9. 2007 a potvrzeného katastrálním úřadem

                                             dne 5.10. 2007: p.p.č. 615/2 o výměře 365 m2, p.p.č. 615/3 o výměře

                                             333 m2, p.p.č. 615/4 o výměře 294 m2 p.p.č. 615/5 o výměře 119 m2,

                                             p.p.č. 615/6 o výměře 309 m2, p.p.č. 615/7 o výměře 278 m2.

                                         6) Odprodej pozemku st.p.č. 135 o výměře 86 m2, p.p.č. 16/40 o výměře

                                             982 m2 a p.p.č. 16/50 o výměře 304 m2 v k.ú. Klenovka p. O.

                                            Ú .bytem Přelouč za cenu 160 000,- Kč.

 

 III.     ROZHODUJE : Nevydat obecně závaznou vyhlášku města o dalším zvyšování daně z nemo-

                                         vitostí.

 

   IV.     VYHLAŠUJE ZÁMĚR : 1) Na prodej části pozemku p.p.č. 433/1 v k.ú. Přelouč o výměře

                                                              cca 17 000 m2 za cenu minimálně 15,-Kč/m2.

                                                         2) Na prodej nově vzniklého pozemku st.p.č. 2819 o výměře

                                                              413 m2  v k.ú. Přelouč, odděleného z pozemku p.p.č. 917/1

                                                              v k.ú. Přelouč dle geometrického plánu č. 1594-174/2008 vy-

                                                              pracovaným Ing. Pavlem Beránkem dne 15.11. 2008 za cenu

                                                              1 200,- Kč/m2.

                                                         3) Na prodej níže uvedených nemovitostí v k.ú. Přelouč se všemi

                                                              součástmi a příslušenstvím v areálu bývalých kasáren za cenu

                                                              minimálně 17 000 000,- Kč:

                                                              stavby: stavba bez č.p. na pozemku st.p.č. 2597, stavba bez č.p.

                                                              na pozemku st.p.č. 2598,  stavba bez č.p. na pozemku

                                                              st.p.č.2599, stavba bez č.p. na pozemku st.p.č.2600, stavba bez

                                                              č.p. na pozemku st.p.č. 2601, stavba bez č.p. na pozemku st.p.č.

                                                              2602, stavba bez č.p. na pozemku st.p.č. 2603, stavba bez č.p.

                                                              na pozemcích st.p.č. 2604 a st.p.č. 2605

                                                              pozemky: st.p.č. 2597 o výměře 517 m2,  st.p.č. 2598 o výměře

                                                              241 m2,  st.p.č. 2599 o výměře 825 m2, st.p.č. 2600 o výměře

                                                              426 m2, st.p.č. 2601 o výměře 627 m2, st.p.č. 2602 o výměře

                                                              528 m2, st.p.č. 2603 o výměře 572 m2, st.p.č. 2604 o výměře

                                                              29 m2, p.p.č. 421/4 o výměře 11 170 m2, p.p.č. 421/31 o výměře

                                                              738 m2.

 

  V.     ZAMÍTÁ : Připomínky Mgr. P. B. ze dne 4.8. 2009 o neplatnosti zveřejněného záměru

                               města odprodat pozemky v k.ú. Přelouč, v lokalitě Na Obci.               

 

 VI.     RUŠÍ : Usnesení XIX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče  konaného dne 17.9. 2009,

                         odst. III. bod 9), odst. VI, bod 2) a 3).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bc.  Irena  B u r e š o v á                                                                    Ing. Ivan  M o r a v e c

                    starostka                                                                                          místostarosta

Datum vložení: 20. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 20. 5. 2013 0:00
Autor: