Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení XVII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

konaného dne 2.6.2009

 

ZASTUPITELSTVO  MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

_______________XVII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 2. 6. 2009_______________

 

Zastupitelstvo města Přelouče projednalo složení slibu nové členky zastupitelstva města, zprávu o činnosti rady města, stanoviska a návrhy výborů majetkového a finančního, stanoviska a návrhy osadních výborů Lohenice, Klenovka a Mělice, závěrečný účet města na rok 2008, rozpočtová opatření III rozpočtu města pro rok 2009, majetkové převody, změnu katastrální hranice, schválení smlouvy o dražební vyhlášce, prodej lesů „Hájka“, řešení vlastnických vztahů SK SKI Nemošice, schválení změny č. 1 územního plánu města Přelouče, nabídku firmy KASI na odkoupení části budovy Agry, obecně závaznou vyhlášku č. 2/2009 k zabezpečení nabídek místních záležitostí veřejného pořádku, obecně závaznou vyhlášku č.3/2009 o místních poplatcích, prominutí dluhu, žádost B.T.H. o vydání nemovitostí, Zprávu o činnosti města, jeho orgánů a zařízení za rok 2008, volbu předsedy kontrolního výboru.

 

Zastupitelstvo města Přelouče :

 

     I.     VOLÍ :  1) Návrhovou komisi ve složení : MVDr. Jadrníček, Mgr. Rambousek, RSDr.

                               Čapský.

                         2) Předsedou kontrolního výboru p. Ladislava Mifka.

 

   II.     BERE NA VĚDOMÍ : 1) Návrhy osadního výboru Klenovka ze dne 5.5. 2009.

                                                   2) Návrhy osadního výboru Mělice ze dne 3.5. 2009.

                                                   3) Zprávu o činnosti rady města v období mezi XVI. a XVII. zasedá-

                                                       ním Zastupitelstva města Přelouče.

                                                   4) Stanoviska výboru majetkového ze dne 25.5. 2009.

                                                   5) Stanoviska výboru finančního ze dne 20.5. 2009.

                                                   6) Informaci o posouzení vhodnosti budovy Agry pro potřeby MěÚ.

                                                   7) Rezignaci náhradníků p. J.P. a p. J.Ch. z kandidátní

                                                        listiny ČSSD ke dni 12.5. 2009.

                                                   8) Rezignaci členky zastupitelstva města pí. Heleny Pražákové ke dni

                                                        13.5. 2009.

                                                   9) Osvědčení vzniku mandátu členky zastupitelstva města pí. Vlasty

                                                        Havránkové dnem 14.5. 2009.

                                                 10) Složení slibu bez výhrad členky zastupitelstva města pí. Vlasty

                                                       Havránkové.

 

III.    SCHVALUJE : 1) Program XVII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

                                       2)Rozpočtové opatření III rozpočtu města pro rok 2009 s tím, že výdaje

                                            budou činit 219 751,- Kč s použitím financí z minulých let ve výši

                                            29 220 tis. Kč.

                                        3)Odkoupení pozemku č. 503/1 ve zjednodušené evidenci, původ pozemko-

                                             vý katastr v k.ú. Lhota pod Přeloučí o výměře 1 675 m2 za cenu

                                             150,-  Kč/m2, tj. za celkovou cenu 251 250,- Kč.

                                        4) Změnu katastrální hranice mezi k.ú. Lohenice u Přelouče a k.ú. Mělice dle

                                             návrhu Katastrálního úřadu Pardubice.

                                        5) Změnu katastrální hranice mezi k.ú. Lohenice a k.ú. Přelovice dle návrhu

                                             katastrálního úřadu Pardubice.

                                        6) Smlouvu o provedení dražby dobrovolné čj. 090125 a Dražební vyhlášku

                                            čj. 090125 vyhotovenou podle § 20 zákona č. 26/2000 Sb.

                                        7) Záměr prodeje pozemků s lesními porosty specifikovaných ve znaleckém

                                             posudku Lesoprojekt východní Čechy, ev.č.324-36-09 formou dražby

                                            dobrovolné s  první vyvolávací cenou ve výši 15 000 000,- Kč.

 

                                        8) Že příjem z prodeje lesů dražbou dobrovolnou bude příjmem Fondu na

                                             reformu veřejné správy.

                                        9) Že příjem z prodeje lesů dle znaleckého posudku ev.č. 323-35-09 bude

                                             příjmem Fondu na reformu veřejné správy.

                                      10) Odprodej pozemku p.p.č. 2277 o výměře 181 m2, pozemek st.p.č. 231 o

                                             výměře 20 m2 a stavbu bez č.p. na pozemku st.p.č. 231 v k.ú. Přelouč p.

                                             J. G., bytem, Přelouč za cenu 135 000,- Kč.

                                       11) Odprodej pozemku p.p.č. 1840/5 o výměře 1 056 m2 v k.ú. Přelouč p.

                                              R.K., bytem Přelouč za cenu 911 911,-  Kč.

                                       12) Odprodej areálu bývalého vojenského autoparku v k.ú. Přelouč

                                              společnosti SVOS, s.r.o. se sídlem Choceňská 877, Přelouč za cenu

                                              18 500 000,- Kč.

                                       13) Odkoupení dílů q1, t1, v1, z1, c2, p1, o1, s1, y1, pozemku p.p.č. 776/63

                                              o celkové výměře 1714 m2  a pozemku p.p.č. 1809/3 vše v k.ú. Přelouč

                                              za cenu 300,- Kč/m2.

                                       14) Zprávu o činnosti města, jeho orgánů a zařízení v roce 2008.

 

  IV.     SOUHLASÍ : Po projednání závěrečného účtu s celoročním hospodařením města Přelouče za

                                     rok 2008 bez výhrad.

 

V.                 VYHLAŠUJE ZÁMĚR : 1) Na směnu části pozemku p.p.č. 1780/24 z vlastnictví města za

                                                             část pozemku p.p.č. 2234 z vlastnictví p.V.D..

                                                            2) Na prodej  pozemku p.p.č. 351/4 o výměře 1 139 m2,

                                                                 pozemku p.p.č. 353/3 o výměře 463 m2 a pozemku st.p.č.

                                                                 1784 o výměře 103 m2 v k.ú. Přelouč za cenu minimálně

                                                                 100,-Kč/m2.

                                                             3) Záměr prodeje pozemků s lesními porosty specifikovaných ve

                                                                 znaleckém posudku Lesoprojekt východní Čechy, ev.č.

                                                                 323-35-09 za cenu  minimálně   7 500 000,- Kč.

                                                             4) Na prodej pozemku st.p.č. 101/1 o výměře 35 m2,  pozemku

                                                                 st.p.č. 101/2 o výměře 13 m2 a pozemku st.p.č. 100 o výměře

                                                                 20 m2, vše v k.ú. Lohenice za cenu dle znaleckého posudku

                                                                 404,- Kč/m2 SK SKI Nemošice. Na uvedených stavebních

                                                                 parcelách se nacházejí stavby, které budou po kolaudaci ve

                                                                 vlastnictví SK SKI Nemošice.

                                                             5) Na prodej pozemků p.p.č. 541/10 o výměře 571 m2, p.p.č.

                                                                 541/11 o výměře 439 m2, p.p.č. 541/12 o výměře 539 m2,

                                                                 p.p.č. 541/13 o výměře 469 m2, p.p.č. 541/23 o výměře 756

                                                                 m2, p.p.č. 541/14 o výměře 445 m2, p.p.č. 541/15 o výměře

                                                                410 m2, p.p.č.541/24 o výměře 621 m2, p.p.č. 541/25 o výměře

                                                                621 m2 a díly p, a1, z, y, u, v,  w, x pozemku  p.p.č. 541/1 o

                                                                 celkové výměře 374 m2, vše  v k.ú. Přelouč za cenu 300,-

                                                                 Kč/m2 společnosti Volaris s.r.o.

 

VI.              ROZHODUJE :  1) O námitkách uplatněných k návrhu změny č. 1 územního plánu města

                                               Přelouče  tak, jak je uvedeno v odůvodnění „Opatření obecné povahy

                                               číslo OOP 1/2009“.

                                              2) O existenci důvodu pro vyloučení z projednávání a rozhodování ve

                                                   věci  podnětu na vydání změny č.1 ÚP města Přelouče členů

                                                   zastupitelstva města p. Mgr. Vlastimila Rambouska a Ing. Zdenky

                                                   Kumstýřové.

 

 VII.     VYDÁVÁ : 1) Změnu č.1 územního plánu města Přelouče – formou „Opatření obecné povahy

                                      číslo OOP 1/2009“,  na základě ověření, že územní plán není v rozporu

                                      s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou

                                      krajem, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu.

                                  2) Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2009 k zabezpečení místních záležitostí

                                      veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství.

                                  3) Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2009  o místních poplatcích (ze psů, za užívá-

                                       ní veřejného prostranství a za výherní hrací přístroje), kterou se zrušuje a na-

                                       hrazuje obecně závazná vyhláška č.3/2008 o místních poplatcích, schválená

                                       zastupitelstvem dne 18.12. 2008.

 

VIII.     PROMÍJÍ : Na žádost pí. J.J., bytem Přelouč

                                   po zaplacení poplatku ve výši 23 073,56- Kč ze zbývající částky dopočítaného

                                   poplatku z prodlení dle Ro 109/97-10 a dle Ro 949/98-11 ve výši 211 408,54 Kč

                                   částku 150 000,- Kč,  k úhradě tak zbývá poplatek z prodlení ve výši

                                   61 408,54 Kč.

 

   IX.     ODMÍTÁ : Vydat nemovitosti panu  B.T.H. nar. v Cholticích,

                                   dle restitučních zákonů formou uzavření dohody o vydání nemovitostí

                                   uvedených ve výzvě k vydání nemovitostí charakteru kapitálu ze dne 4.3. 2009,

                                   doručené dne 11.3. 2009 prostřednictvím zplnomocněného advokáta Mgr.

                                   Jaroslava Čapka, tj. výzvě na vydání nemovitostí v k.ú. Štěpánov u Přelouče

                                   p.p.č. 240/2, 225/1, pozemkové parcely vedené ve zjednodušené evidenci –

                                   původ grafický příděl č. 55/14, 64/1, 64/3, 64/6, 252/9, 252/10, dále vydání

                                   nemovitostí v k.ú.Tupesy p.p.č. 121/1 a 121/2, dále  k vydání nemovitostí v k.ú.

                                   Klenovka p.p.č. 5/1, 112/1, 149/1 a 242/1.

               

     X.     RUŠÍ :  1) Usnesení XIV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče konaného dne 18.12. 2008,

                                 odst. VI, bod 6).

                            2) Usnesení XVI. zasedání zastupitelstva města ze dne 23.4. 2009, odst. III, bod 4).

 

    XI.     UKLÁDÁ : Tajemníkovi MěÚ Přelouč zajistit kolaudaci stavby bez č.p. na st.p.č. 91 v k.ú.

                                    Lohenice a její zápis do katastru nemovitostí v termínu do 31.10. 2009.

 

 XII.     ZAMÍTÁ :  Návrh společnosti Kasi spol. s r.o. Pardubice na odkup části budovy „Agry“

                                  Přelouč z důvodu jeho nevýhodnosti pro město Přelouč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bc. Irena  B u r e š o v á                                                                     Ing. Ivan  M o r a v e c

                    starostka                                                                                            místostarosta

 

:p>&nb�c/:��p�

 

 

 

 

       Bc. Irena  B u r e š o v á                                                                         Ing. Ivan  M o r a v e c

                     starostka                                                                                              místostarosta

��<s��p�

 

      Irena  B u r e š o v á                                                                 Ing. Ivan  M o r a v e c

               starostka                                                                                       místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-size:0�p'��p�sp;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Irena  B u r e š o v á                                                                           ing. Ivan  M o r a v e c

             starostka                                                                                                místostarosta

Datum vložení: 20. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 20. 5. 2013 0:00
Autor: