Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení XV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

konaného dne 23.3.2009

 

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

_____________    _XV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 23. 3. 2009_______________

 

Zastupitelstvo města Přelouče projednalo zprávu o činnosti rady města, stanoviska a návrhy výborů finančního, kontrolního a majetkového, stanoviska a návrhy osadních výborů Lohenice, Klenovka a Mělice, předběžnou studii proveditelnosti záměru výstavby Kulturního centra města, rozpočtová opatření I rozpočtu města pro rok 2009, majetkové převody, schválení darovacích smluv a kupní smlouvy, vklad majetku města do a.s. VaK Pardubice, dohodu o splátkách, žádost o finanční podporu z Integrovaného operačního programu, doplnění komise pro vypracování projektové dokumentace nové budovy MěÚ, informace o příjmech z reklamních poutačů, informace o statistických údajích z měřičů rychlosti na území města, stanovení výše měsíčních odměn neuvolněných členů zastupitelstva.

 

Zastupitelstvo města Přelouče :

 

     I.     VOLÍ :  Návrhovou komisi ve složení : RSDr. Čapský, Mgr. Culek, Ing. Kumstýřová.

 

   II.      BERE NA VĚDOMÍ : 1) Zprávu o činnosti rady města v období mezi XIV. a XV. zasedáním

                                                         Zastupitelstva města Přelouče.

                                                    2) Stanoviska výboru majetkového dle usnesení ze dne 16.3. 2009.

                                                    3) Stanoviska výboru finančního ze dne 16.3. 2009.

                                                    4) Návrhy osadního výboru Mělice ze dne 1.3. 2009.

                                                    5) Návrhy osadního výboru Klenovka ze dne 6.1., 3.2. a 3.3. 2009.

                                                    6) Návrhy osadního výboru Lohenice ze dne 12.1., 13.2. a 13.3. 2009.

                                                    7) Zprávu o průběhu zpracování projektové dokumentace nové

                                                         budovy městského úřadu.

                                                    8) Informaci o příjmech města za pronájem sloupů veřejného osvětle-

                                                         ní pro umístění reklamních poutačů na území města Přelouče za

                                                         rok 2007 a 2008.

                                                    9) Informaci o statistických údajích stažených z měřičů rychlosti na

                                                         území města Přelouče.

 

  III.     SCHVALUJE :  1) Program XV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

                                         2) Využití budov č.p. 25, 26 a 27 v Přelouči pro kulturní a vzdělávací účely.

                                         3) Rozpočtové opatření I rozpočtu města pro rok 2009 s tím, že výdaje

                                             budou činit 217 643 tis. Kč s použitím financí z minulých let ve výši

                                             36 868 tis. Kč.

                                         4) Podnět a rozhoduje o pořízení změn č. 2 územního plánu města Přelouče

                                              v rozsahu bodu č. 1) a 2) uvedených v příloze č. 1 zprávy pro zasedání

                                              zastupitelstva města.

                                          5) Odkoupení pozemku p.p.č. 758/2 v k.ú. Přelouč o výměře 190 m2 za cenu

                                               maximálně 200,- Kč/m2.

                                          6) Darovací smlouvu ev. č. 91835 2849 uzavřenou mezi Českou republikou

                                               – ministerstvem obrany a městem Přelouč na převod nepotřebného

                                               vojenského majetku - areálu kasáren a ragbyového hřiště.

                                          7) Darovací smlouvu ev.č. 91835 2892 uzavřenou mezi Českou republikou

                                               – ministerstvem obrany a městem Přelouč na převod nepotřebného

                                               vojenského majetku – areálu autoparku.

                                           8) Kupní smlouvu č. 091807010  uzavřenou mezi Českou republikou –

                                                ministerstvem obrany a městem Přelouč na převod movitého majetku

                                                nacházejícího se v budovách převáděných do majetku města darovací

                                                smlouvou.

 

 

                                           9) Vklad níže uvedeného majetku města Přelouče do obchodní společnosti

                                                Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice

                                                 jako nepeněžní vklad v hodnotě dle znaleckého posudku: vodovodní řád

                                                 v ul. Jana Dítěte, vodovodní řád průmyslová zóna, kanalizační řád pro

                                                 bytové domy v ul. Jana Dítěte, kanalizační řád průmyslová zóna a kana-

                                                 lizace Lohenice.

                                          10) Uzavření dohody o splátkách dluhu na nájemném za byt v ul.

                                                 Palackého v Přelouči, vzniklý v letech 1997 – 2001, ve zbývající výši

                                                 39 624,- Kč v pravidelných měsíčních splátkách po 500,- Kč, a to

                                                 1.-79. splátka od měsíce dubna 2009 ve výši 500,- Kč, poslední 80.

                                                 splátka ve výši 124,-Kč, nejdéle do 31.10. 2015 za předpokladu, že

                                                 manželé L.  a J. S., nyní bytem Přelouč

                                                 uznají písemně svůj celkový  dluh na nájemném a na nákladech

                                                 soudních řízení.

                                          11) Podání žádosti podle Výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu

                                                 v rámci Integrovaného operačního programu „E-Government v obcích-

                                                 Czech POINT“ vyhlášené MVČR.

                                          12) Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace na modernizace pracovišť

                                                 Czech POINT.

                                          13) Pro jmenovanou komisi  na vypracování projektové dokumentace nové

                                                 budovy městského úřadu rozhodovat operativní záležitosti při projekto-

                                                 vání výstavby MěÚ.

                                          14) Odprodej pozemku st.p.č. 2815 o výměře 5 m2 v k.ú. Přelouč

                                                  společnosti ČEZ Distribuce, a.s. za cenu dle znaleckého posudku

                                                  500,- Kč/m2.

                                           15) Odprodej pozemku p.p.č. 1453/9 o výměře 130 m2 v k.ú. Přelouč p.

                                                  J.S., bytem Přelouč za cenu 26 000,- Kč.

                                           16) Odprodej pozemku p.p.č. 1277/17 o výměře 81 m2 v k.ú. Přelouč

                                                  p. P.V., bytem Přelouč za cenu 89 181,- Kč.

                                           17) Odprodej pozemku p.p.č. 1781/18 o výměře 103 m2 v k.ú. Přelouč

                                                  manželům L. aj. G., oba bytem Přelouč za cenu 65 000,- Kč.

                                           18) Odměny členům výborů kontrolního, finančního, majetkového (kteří

                                                  nejsou zaměstnanci MěÚ) a osadních výborů Lohenice, Klenovka a

                                                  Mělice za rok 2008 ve výši 800,- Kč/člen/rok.

 

    IV.     VYHLAŠUJE ZÁMĚR : 1) Na prodej části pozemku p.p.č. 1475/1, části pozemku p.p.č.

                                                               237/6 a části pozemku p.p.č. 237/1 v k.ú. Přelouč o výměře cca

                                                               856 m2 za cenu minimálně 500,-Kč/m2.

                                                          2) Na prodej části pozemku p.p.č. 1475/1, části pozemku p.p.č.

                                                               237/6 v k.ú. Přelouč o výměře cca 703 m2 za cenu minimálně

                                                               500,-Kč/m2.

                                                           3) Na prodej části pozemku p.p.č. 1475/1, části pozemku p.p.č.

                                                                237/6 v k.ú. Přelouč o výměře cca 675 m2 za cenu minimálně

                                                                500,-Kč/m2.

                                                           4) Na prodej části pozemku p.p.č. 237/6 v k.ú. Přelouč o výměře

                                                               cca 590 m2 za cenu minimálně 500,-Kč/m2.

                                                           5) Na prodej části pozemku p.p.č. 237/6 v k.ú. Přelouč o výměře

                                                                cca 630 m2 za cenu minimálně 500,- Kč/m2.

                                                           6) Na prodej části pozemku p.p.č. 237/6 a části pozemku p.p.č.

                                                                237/1 v k.ú. Přelouč o výměře cca 709 m2 za cenu minimálně

                                                                500,-Kč/m2.

                                                           7) Na prodej části pozemku p.p.č. 237/6 v k.ú. Přelouč o výměře

                                                                cca 280 m2 za cenu minimálně 800,- Kč/m2.

                                                            8) Na prodej části pozemku p.p.č. 1471/1 v k.ú. Přelouč o 

                                                                výměře cca 42 m2  za cenu minimálně 500,- Kč/m2.

 

    V.     DOPLŇUJE : Komisi pro vypracování projektové dokumentace nové  budovy MěÚ ve

                                      složení : ing. Ivan Moravec – předseda komise, členové - ing. Vlastimil Hývl,

                                      Ing. Václav Damborský, Pavel Myška, Lubomír Novotný, Ing. Ivan Hývl,

                                      Luděk Novák o další členy, a to Mgr. Věru Jelínkovou a MVDr. Pavla

                                      Jadrníčka.

 

   VI.     STANOVÍ : 1) Měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva od 1.4. 2009 v této výši:

                                        - člen rady města                                     1 910,-Kč

                                        - předseda výboru, komise                     1 560,- Kč

                                        - člen zastupitelstva                                  660,- Kč.

                                     2) Měsíční odměny předsedům komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitel-

                                          stva města, s účinností od 1.4. 2009 ve výši 1 560,- Kč.

                                     3) Že výše měsíční odměny jednotlivým osobám se bude při souběhu výkonu

                                          více funkcí kumulovat.

 

  VII.     UKLÁDÁ : 1)  Předsedovi komise pro vypracování projektové dokumentace nové budovy

                                        městského úřadu průběžně informovat na zasedání zastupitelstva města o

                                        průběhu výstavby MěÚ.

                                   2) Předsedům výborů zastupitelstva přerozdělit v termínu do 30.4. 2009 odměny

                                        mezi jednotlivé členy výborů.

 

VIII.     NESCHVALUJE : Žádost o odkoupení části pozemku p.p.č. 758/8 v k.ú. Přelouč.

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bc. Irena  B u r e š o v á                                                                         Ing. Ivan  M o r a v e c

                starostka                                                                                                  místostarosta

�1>/��p�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sp; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

      Irena  B u r e š o v á                                                                 Ing. Ivan  M o r a v e c

               starostka                                                                                       místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-size:0�p'��p�sp;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Irena  B u r e š o v á                                                                           ing. Ivan  M o r a v e c

             starostka                                                                                                místostarosta

Datum vložení: 20. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 20. 5. 2013 0:00
Autor: