Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení XIX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

konaného dne 17.9.2009

 

ZASTUPITELSTVO  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

________________XIX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 17.9. 2009_______________

 

Zastupitelstvo města Přelouče projednalo vydání Jednacího řádu Zastupitelstva města Přelouče, vydání souhlasu  s vyhlášením veřejné obchodní soutěže na výstavbu nové budovy městského úřadu, zprávu o činnosti rady města, stanovisko k připomínkám Mgr. Babky, stanoviska a návrhy majetkového výboru, kupní smlouvy, stanoviska a návrhy finančního  a kontrolního výboru, volbu člena kontrolního výboru, návrhy a stanoviska osadních výboru Lohenice, Mělice a Klenovka, poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města na dostavbu Hospice Chrudim, rozpočtová opatření V rozpočtu města pro rok 2009, zadání změny č. 2 územního plánu města Přelouč, vydání regulačního plánu Přelouč – Klenovka, pořízení změny č. 3 územního plánu města Přelouče, vyhlášení záměru odprodeje plynovodní přípojky, prodej lesních pozemků, výjimku z Pravidel prodeje bytů, majetkové převody, smlouvu o bezúplatném převodu, změny zřizovacích listin příspěvkových organizací města, změnu Pravidel pro hodnocení žádostí o podporované byty.

 

Zastupitelstvo města Přelouče :

 

I.                   VOLÍ :  1)  Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Pacák, MUDr. Prokopec a p. Macháček.

               2) Členem kontrolního výboru p. Josefa Písaře bytem Přelouč.

 

   II.     BERE NA VĚDOMÍ :  1) Připomínky ke zveřejněnému záměru města odprodat pozemky 

                                                         v k.ú.Přelouč v lokalitě Na Obci p. Mgr. P. B. ze dne 4.8.

                                                         2009.

                                                    2) Zprávu o činnosti rady města v období mezi XVIII. a XIX. zasedá-

                                                         ním zastupitelstva města.

                                                    3) Návrhy osadního výboru Mělice ze dne 9.9. 2009.

                                                    4) Návrhy osadního výboru Klenovka ze dne 1.9. 2009.

                                                    5) Návrhy osadního výboru Lohenice ze dne 11.9. 2009.

                                                    6) Stanoviska výboru majetkového ze dne 14.9. 2009.

                                                    7) Stanoviska výboru finančního ze dne 16.9. 2009.

                                                    8) Stanoviska výboru kontrolního ze dne 9.9. 2009.

                                                    9) Výzvu Pardubického kraje o finanční podporu dostavby Hospice

                                                         Chrudim a  navrhovanou výši podpory města Přelouče.

                                                  10) Protokol z vyhodnocení požadavků, připomínek a podnětů

                                                         k návrhu zadání změny č. 2 územního plánu Přelouč.

 

  III.     SCHVALUJE : 1) Program XIX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

                                        2) Vyhlášení veřejné obchodní soutěže na výstavbu nové budovy městského

                                             úřadu.

                                        3) Převod volných finančních zdrojů z minulých let ve výši 10 mil. Kč do

                                             Fondu na reformu veřejné správy.

                                        4) Rozpočtové opatření V rozpočtu města pro rok 2009 s tím, že výdaje

                                            budou činit 258 381 tis. Kč.

                                        5) Závazné ukazatele podle rozpočtové skladby pro rozpočtové opatření č. V.

                                        6) Zadání změny č. 2 územního plánu Přelouč.

                                        7) Rozsah změny č. 3 územního plánu Přelouče tak, jak je specifikováno v 

                                             příloze „Územní plán Přelouč – rozsah změn 3“.

                                        8) Že příjem z prodeje lesů dle znaleckého posudku ev.č. 324-36-09 bude

                                             příjmem Fondu na reformu veřejné správy.

                                        9) Výjimku z Pravidel pro prodej bytů v domě č.p. 1455, 1456 a 1457 v ul.

                                             Pardubické v Přelouči (čl. IV, odst. 2) p. M.D. Výjimka

                                             spočívá v prodloužení tříměsíční lhůty pro zaplacení kupní ceny za koupi

                                             bytu č. 1456/3 a předání kupních smluv ke vkladu vlastnického práva do

                                              katastru nemovitostí pro nabyvatele před zaplacením celé kupní ceny.

                                       10)  Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti č. ÚE 380/08 mezi

                                              Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech  majetko-               

                                              vých a městem Přelouč na převod pozemku p.p.č. 1850/17 v k.ú. Přelouč

                                              do vlastnictví města.

                                        11) Nová Pravidla pro hodnocení žádostí o podporované byty v ul. Sluneční

                                               1516 a 1414.

                                        12) Změnu č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola

                                              Přelouč, Masarykovo nám. 45, okres Pardubice s účinností od 1.10. 2009

                                              a vyhlašuje její úplné znění.

                                        13) Změnu č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola

                                               Přelouč, Smetanova 1509, okres Pardubice s účinností od 1.10. 2009  a

                                               vyhlašuje její úplné znění.

                                        14) Změnu č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola

                                               Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardubice s účinností od 1.10. 2009. a

                                               vyhlašuje její úplné znění.

                                        15) Změnu č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Pře-

                                               louč, Kladenská 1332, okres Pardubice s účinností od 1.10. 2009 a vyhla-

                                               šuje její úplné znění.

                                        16) Změnu č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola

                                               praktická Přelouč, okres Pardubice s účinností od 1.10. 2009 a vyhlašuje

                                               její úplné znění.

                                        17) Změnu č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Školní jídelna

                                               Přelouč, Obránců míru 1025, okres Pardubice s účinností od 1.10. 2009

                                               a vyhlašuje její úplné znění.

                                        18) Změnu č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská knihovna

                                               Přelouč v úplném znění s účinností od 1.10. 2009.

                                        19) Změnu č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Kulturní služby

                                               města Přelouče  s účinností od 1.10. 2009 a vyhlašuje její úplné znění.

                                        20) Změnu č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Dům dětí a

                                               mládeže Přelouč, okres Pardubice s účinností od 1.10. 2009 a vyhlašuje

                                               její úplné znění.

                                        21) Kupní smlouvu č. 1/09 mezi městem Přelouč a společností VOLARIS

                                               s.r.o., IČ 27512827 na prodej pozemků v k.ú. Přelouč.

                                        22) Kupní smlouvu č. 2/09 mezi společností VOLARIS s.r.o.,

                                                IČ 27512827 a městem Přelouč na odkoupení pozemků v k.ú. Přelouč.

                                        23) Kupní smlouvu č. 3/09 mezi městem Přelouč a SK SKI Nemošice, IČ

                                              26667177 na prodej pozemků v k.ú. Lohenice u Přelouče.

                                        24) Kupní smlouvu č. 4/09 mezi městem Přelouč a společností EXCALIBUR

                                              ARMY spol. s r.o., IČ 64573877 na prodej nemovitostí v k.ú. Přelouč.

                                        25) Kupní smlouvu č. 5/09 mezi městem Přelouč a společností EXCALIBUR

                                               ARMY spol. s r.o., IČ 64573877 na prodej pozemků v k.ú. Přelouč.

                                        26) Kupní smlouvu č. 6/09 mezi městem Přelouč a p. J.R na

                                               prodej pozemku p.p.č. 20/13 v k.ú. Štěpánov u Přelouče.

                                        27) Odprodej nově vzniklých pozemků oddělených z pozemku p.p.č. 541/1

                                              v k.ú. Přelouč (podle geometrického plánu č. 1589-110/2007

                                              vyhotoveným dne 18.2.2008 Ing. Pavlem Beránkem) :  p.p.č. 541/10 o

                                              výměře 571 m2, p.p.č. 541/11 o výměře 439 m2, p.p.č. 541/12 o výměře

                                              539 m2, p.p.č. 541/13 o výměře  469 m2, p.p.č. 541/23 o výměře 756 m2,

                                              p.p.č. 541/14 o výměře 445 m2, p.p.č. 541/15 o výměře 410 m2, p.p.č.

                                              541/24 o výměře 621 m2, p.p.č. 541/25 o výměře 621 m2, a díly p, a1, z,

                                              y, u, v, w, x pozemku p.p.č. 541/1 o celkové výměře 374 m2 společnosti

                                              Volaris s.r.o., se sídlem Palackého třída 614, Chrudim IČ 27512827 za

                                               cenu 300,- Kč/m2, t.j. za celkovou cenu 1 543 500,- Kč.

 

                                       28) Odprodej společnosti EXCALIBUR ARMY spol. s r.o., se sídlem

                                              Kodaňská 521, Praha 10, IČ 64573877 za cenu 2 900 000,- Kč tyto

                                              nemovitosti v k.ú. Přelouč se všemi součástmi a příslušenstvím: stavba 

                                              bez č.p. na pozemku st.p.č. 582/28, stavba bez č.p. na pozemku st.p.č.

                                              582/29, stavba bez č.p. na pozemku st.p.č. 582/30, stavba bez č.p. na

                                              pozemku st.p.č. 582/36, stavba bez č.p. na pozemku st.p.č. 582/37, stavba

                                              bez č.p. na pozemcích st.p.č. 2228/1 a st.p.č. 2228/2 a pozemky st.p.č.

                                              582/28 o výměře 160 m2, st.p.č. 582/29 o výměře 216 m2, st.p.č. 582/30 o

                                              výměře 1 122 m2, st.p.č. 582/31 o výměře 928 m2, st.p.č. 582/32 o výměře

                                              818 m2, st.p.č. 582/34 o výměře 3285 m2, st.p.č. 582/36 o výměře 832 m2,

                                              st.p.č. 582/37 o výměře 825 m2, st.p.č. 2226 o výměře 494 m2, st.p.č.

                                              2227/1 o výměře 808 m2, st.p.č. 2228/1 o výměře 625 m2, p.p.č. 1859/1 o

                                              výměře 9646 m2, p.p.č. 1928/2 o výměře 1366 m2, p.p.č. 1928/4 o výměře

                                              1556 m2.

                                       29) Odprodej pozemků p.p.č. 1859/22 o výměře 59 m2,  p.p.č. 1860/2 o

                                              výměře 509 m2 a p.p.č. 427/1 o výměře 423 m2, vše v k.ú. Přelouč

                                              společnosti EXCALIBUR ARMY spol. s r.o., se sídlem Kodaňská 521,

                                              Praha 10, IČ 64573877 za cenu 192 408,- Kč.

                                       30) Odprodej nově vzniklého pozemku p.p.č. 20/31 o výměře 98 m2 oddělený

                                              z pozemku p.p.č. 20/1 v k.ú. Štěpánov u Přelouče (podle geometrického

                                              plánu č. 107-22/2009 vyhotoveným dne 12.5.2009 Ing. Františkem

                                              Ledvinou) panu J. R., bytem Přelouč za cenu

                                              9 900,- Kč                                     

 

   IV.     ROZHODUJE :  1) O pořízení změny č. 3 územního plánu města Přelouče.

                                           2) O vyloučení z hlasování o usnesení k bodu 16) programu zastupitelstva

                                                p. Martina Macháčka.

 

V.     VYDÁVÁ : 1) Souhlas s tím, že finance z dotací EU za výstavbu sportovní haly a

                                       autobusového nádraží budou příjmem Fondu na reformu veřejné správy.

                                   2) Regulační plán Přelouč – Klenovka  formou „Opatření obecné povahy

                                       číslo OOP 2/2009“, na základě ověření, že regulační plán není v rozporu

                                       s výsledky projednání a s požadavky uvedenými v § 68 odst. 1) stavebního

                                       zákona.

                                   3) Jednací řád Zastupitelstva města Přelouče.

 

  VI.     VYHLAŠUJE ZÁMĚR : 1) Na prodej plynovodní přípojky pro byt správce vybudované

                                                             v rámci  II. etapy dostavby areálu ZŠ Smetanova v Kladenské

                                                             ul. v Přelouči společnosti VČP Net. s.r.o., Pražská třída 485/3,

                                                             500 04 Hradec Králové, IČ 27495949 za cenu stanovenou dle

                                                             deníku této společnosti.

                                                         2) Na uzavření dodatku č. 1 kupní smlouvy na prodej bytu č.

                                                              1456/3 v domě č.p. 1455, 1456 a 1457 v ul. Pardubické v Pře-

                                                              louči uzavřené mezi městem Přelouč a p. M.

                                                              D.

                                                         3) Na uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení

                                                              předkupního práva jako práva věcného a zástavního práva na

                                                              byt č. 1456/3 v domě č.p. 1455, 1456 a 1457 v ul. Pardubické

                                                              v Přelouči uzavřené mezi p. M.D a Městem

                                                              Přelouč.

                                                         4) Na prodej části pozemku p.p.č. 1277/9 v k.ú. Přelouč o výměře

                                                              cca 30 m2 za cenu minimálně 600,- Kč/m2.

                                                         5) Na prodej pozemků st.p.č. 124 o výměře 408 m2, p.p.č. 16/44

                                                             o výměře 1 192 m2 a p.p.č. 16/54 o výměře 11 m2 v k.ú. Kle-

                                                             novka za cenu 185 000,- Kč (dle znaleckého posudku č.

                                                             44/3477-2009 vypracovaného Ing. Jindřichem Krpatou dne 28.7.

                                                             2009).

                                                         6) Na prodej pozemků st.p.č. 135 o výměře 86 m2, p.p.č. 16/40 o

                                                              výměře 982 m2 a p.p.č. 16/50 o výměře 304 m2 v k.ú. Klenovka

                                                              za cenu 160 000,- Kč (dle znaleckého posudku č. 45/3478-2009

                                                              vypracovaného Ing. Jindřichem Krpatou dne 28.7. 2009).

                                                         7) Na  prodej pozemků s lesními porosty specifikovanými ve

                                                             znaleckém  posudku vedeném pod evidenčním číslem

                                                             324-36-09, který zpracoval „Lesoprojekt východní Čechy“,

                                                             formou obálkové metody za minimální  částku

                                                             12 000 000,00 Kč.                                                     

 

 VII.     NESCHVALUJE : Bezúplatné převedení pozemků p.p.č. 257/6, p.p.č. 257/13 a p.p.č. 257/18

                                              vše v k. ú. Lohenice u Přelouče z vlastnictví pí. L.R. do

                                              vlastnictví města.

 

VIII.     RUŠÍ : Usnesení XVII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče konaného dne 2.6. 2009

                           odst. III, bod 6), 7) a 8).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bc.  Irena  B u r e š o v á                                                                        Ing. Ivan  M o r a v e c

                    starostka                                                                                               místostarosta

                

 

 

Datum vložení: 20. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 20. 5. 2013 0:00
Autor: