Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení V. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

konaného dne 21.6. 2007

 

ZASTUPITELSTVO  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

_____________V. zasedání Zastupitelstva města Přelouče konaného dne 21.6. 2007___________

 

Zastupitelstvo města Přelouče projednalo stanoviska a návrhy výborů majetkového, finančního a kontrolního, návrhy osadních výborů Lohenice, Klenovka a Mělice, zprávu o činnosti rady města, změnu investorství a bezúplatný převod „kanalizace Lipiny a vodovod Lohenice“, majetkové převody, informaci o možnosti zpoplatnění parkování u Penny marketu, požadavek na zpracování znaleckých posudků, rozpočtová opatření IV rozpočtu města na rok 2007, společnou stížnost občanů místní části Mělice, odpověď CHKO Kokořínsko na výzvu zastupitelstva města, úpravu Jednacího řádu zastupitelstva města.

 

      I.     VOLÍ : Návrhovou komisi ve složení : Mgr. Pacák, RSDr. Čapský, MVDr. Jadrníček.

 

     II.     BERE NA VĚDOMÍ : 1)  Zprávu o činnosti rady města v období mezi IV. a V. zasedáním 

                                                          Zastupitelstva Přelouče.

                                                   2) Stanoviska majetkového výboru dle usnesení ze dne 18.6. 2007.

                                                   3) Stanoviska finančního výboru dle zápisu ze dne 13.6. 2007.

                                                  4) Návrhy osadního výboru Lohenice dle zápisu ze dne 27.4. a 25.5.

                                                        2007.

                                                   5) Návrhy osadního výboru Mělice dle zápisu ze dne 27.5. 2007.

                                                   6) Návrhy osadního výboru Klenovka dle zápisu ze dne 15.5. 2007 a

                                                        5.6. 2007.

                                                   7) Informaci o možnosti zpoplatnění veřejného parkoviště u Penny

                                                        marketu v Přelouči.

                                                   8) Stanovisko Správy CHKO Kokořínsko k výzvě zastupitelstva 

                                                        města.

                                                   9) Informaci odboru SMI MěÚ o provedené opravě komunikace na 

                                                         p.č. 246/1 ke společné stížnosti občanů  Mělic.

                                                        

  III.     SCHVALUJE : 1) Program V. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

                                        2) Změnu investorství a bezúplatný převod vodního díla „Kanalizace pro

                                             rodinný dům Lipiny“ z vlastnictví manželů D. do vlastnictví 

                                             města.

                                         3) Změnu investorství a bezúplatný převod vodního díla „Vodovod Loheni-

                                              ce pro 9 rodinných domů“ z vlastnictví stavebníků do vlastnictví města.

                                         4) Bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 1836/1 v k.ú. Přelouč o výměře

                                              cca 50 m2 z majetku Pardubického kraje.

                                         5) Odkoupení části pozemku p.p.č. 940/1 v k.ú. Přelouč o výměře cca

                                             10  m2 za cenu maximálně 500,- Kč/m2.

                                         6) Bezúplatné nabytí pozemků, které jsou ve vlastnictví státu a správy Po-

                                              zemkového fondu  ČR, do vlastnictví města: č. 207/3 (PK) v k.ú. Tupe-

                                              sy u Přelouče, st.p.č. 48/2, st.p.č. 61, p.p.č. 16/1, p.p.č. 35, p.p.č. 38,

                                              p.p.č. 58, p.p.č. 80/17, p.p.č. 119, p.p.č. 239, p.p.č. 240/1, č. 119 (PK),

                                              č. 251/2 (PK) v k.ú. Štěpánov u Přelouče.

                                         7) Zpracování 1 znaleckého posudku na pozemky č. 94/1 a 94/12 v k.ú.

                                              Přelouč, ve kterém bude znalecká cena pozemků odpovídat hodnotě

                                              pozemků v době uskutečnění záměru nákupu.

                                         8) Směnu dílu „b“ pozemku p.p.č. 1936/1 o výměře 1 m2 v k.ú. Přelouč

                                              z vlastnictví města za díl „a“ pozemku st.p.č. 671 o výměře 1 m2 v k.ú.

                                              Přelouč z vlastnictví manželů  V. a M. Č.

                                          9) Odprodej pozemku p.p.č. 278/1 v k.ú. Přelouč o výměře 517 m2 p.

                                               P.E., bytem Přelouč za cenu

                                              103 917,- Kč.

                                        10) Odprodej části pozemku p.č. 776/77 v k.ú. Přelouč za cenu 300,-Kč/m2

                                               pro společnost VOLARIS, s.r.o. se sídlem Koželužská 554, Chrudim.

                                               Předmětem prodeje nebudou pozemky pod komunikacemi a pozemky

                                               deklarované jako veřejné (ostrov zeleně, dětská hřiště atd.) v uvedené

                                               lokalitě. Tyto pozemky budou deklarovány na základě geometrického

                                               plánu pro stavební povolení na infrastrukturu.

                                        11) Rozpočtové opatření IV rozpočtu města pro rok 2007.

                                        12) Jednací řád Zastupitelstva města Přelouče.

 

  IV.      VYHLAŠUJE ZÁMĚR : 1) Na směnu pozemku p.p.č. 546/1 a část 541/1 v k.ú. Přelouč

                                                              z vlastnictví města za pozemky p.p.č. 1533/2 a st.p.č. 1074/2

                                                              v k.ú. Přelouč ve vlastnictví státu a správy Pozemkového fon-

                                                              du ČR.

                                                          2) Na prodej pozemku p.p.č. 152/5 v k.ú. Přelouč o výměře

                                                               294 m2 za cenu minimálně 600,- Kč/m2.                

                                                            3) Na prodej části pozemku p.p.č. 938/1 v k.ú. Přelouč o výměře

                                                                 cca 60 m2 za cenu minimálně 600,- Kč/m2.

                                                            4) Na prodej části pozemku p.p.č. 917/1 v k.ú. Přelouč za cenu

                                                                 minimálně 600,- Kč/m2.

                                                            5) Na prodej pozemku st.p.č. 1979 o výměře 607 m2,  části po-

                                                                 zemku p.p.č. 763/4 a části pozemku p.p.č. 763/5  v k.ú.  

                                                                 Přelouč za cenu minimálně 600,- Kč/m2.

                                                            6) Na prodej části pozemku p.p.č. 1780/21 v k.ú. Přelouč o vý-

                                                                 měře cca 80 m2 za cenu minimálně 600,- Kč/m2.

                                                            7) Na odprodej 2 volných bytů v č.p. 989 v ul. Pardubická a to

                                                                 za cenu: byt č. 989/1 velikosti 2+1 o výměře 60,74 m2 za

                                                                 cenu 900 000,- Kč a byt č. 989/3 velikosti 2+1 o výměře

                                                                 64,97 m2 za cenu 870 000,- Kč.

 

     V.     ŽÁDÁ : Pardubický kraj o bezúplatný převod bývalé silnice č. II/333 z majetku Pardubic-

                             kého kraje na město Přelouč, která byla rozhodnutím odboru dopravy KrÚ PK

                             vyřazena ze silniční sítě z důvodu jejího zařazení do sítě místních komunikací

                             města Přelouče. Jedná se o převod pozemků p.p.č. 1791/21 (vzniklým oddělením

                             části pozemku p.p.č. 1791/19), p.p.č. 1791/11 a p.p.č. 1791/3, p.p.č. 1954, p.p.č.

                             1956, p.p.č. 1995, vše v k.ú. Přelouč.

 

   VI.     NESCHVALUJE : 1) Žádost o prodej pozemku p.p.č. 237/6 o výměře 3 056 m2 v k.ú.

                                                   Přelouč.

                                               2) Žádost o prodej pozemku č. 125/1 (PK) o výměře 11 358 m2 v k.ú.

                                                    Škudly u Přelouče.

 

VII.           RUŠÍ : Usnesení IV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče ze dne 26.4. 2007, odst. IX.

 

VIII.        UKLÁDÁ :  Tajemníkovi MěÚ předložit na příští zasedání zastupitelstva města návrh mož-

                                    nosti uplatnění místního poplatku za ubytovací kapacity v Přelouči.

 

 

 

 

 

 

 

      Irena   B u r e š o v á                                                                       ing. Ivan  M o r a v e c

              starostka                                                                                             místostarosta

Datum vložení: 20. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 20. 5. 2013 0:00
Autor: