Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení II. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

dne 25. 1. 2007

 

ZASTUPITELSTVO  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

________________ II. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 25. 1. 2007________________

 

Zastupitelstvo města Přelouče projednalo záměr umístění staveb v centru města, zprávu o činnosti rady města, zprávu o činnosti majetkového a finančního výboru, zprávu o činnosti osadního výboru Lohenice a Klenovka, majetkové převody, převod nepotřebného vojenského majetku, programové prohlášení rady města, rozpočtová opatření I rozpočtu města na rok 2007 a stanovení výše odměn zastupitelům.

 

      I.           VOLÍ : Návrhovou komisi ve složení : RSDr. Čapský, MVDr. Jadrníček, p. Macháček.

 

    II.           BERE NA VĚDOMÍ : 1) Zprávu o činnosti rady města v období mezi I. a II. zasedáním

                                                               Zastupitelstva města Přelouče.       

                                                          2) Zprávu o činnosti majetkového výboru v období mezi I. a II.

                                                               zasedáním Zastupitelstva města Přelouče.

                                                          3) Zprávu o činnosti finančního výboru v období mezi I. a II.

                                                               zasedáním Zastupitelstva města Přelouče.

                                                          4) Zprávu o činnosti osadního výboru Lohenice v období mezi

                                                               I. a II. zasedáním Zastupitelstva města Přelouče.

                                                          5) Zprávu o činnosti osadního výboru Klenovka v období mezi

                                                               I. a II. zasedáním Zastupitelstva města Přelouče.

 

  III.          SCHVALUJE : 1) Program II. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

                                             2) Rozpočtové opatření I rozpočtu města na rok 2007.

                                             3) Programové prohlášení rady města na období 2006 – 2010.

                                             4) Záměr požádat o bezúplatný převod těchto pozemků v k.ú. Přelouč pod

                                                 místními komunikacemi (chodníky, veřejnými víceúčelovými komuni-

                                                 kacemi) z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro Úřad pro zastu-

                                                 pování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Přelouč:

                                                 p.p.č. 857/1 o výměře 125 m2, p.p.č. 857/10 o výměře 299 m2, p.p.č.

                                                 1796/5 o výměře 32 m2, p.p.č. 1283/29 o výměře 699 m2,  p.p.č.

                                                 1301/38 o výměře 142 m2, p.p.č. 1850/7 o výměře 96 m2, p.p.č. 2189/6

                                                 o výměře 73 m2, podíl 1/9 na pozemcích p.p.č. 394/20 o celkové výmě-

                                                 ře 536 m2, p.p.č. 394/21 o celkové výměře 36m2,  395/2 o celkové výměře 203 m2, p.p.č. 395/7 o celkové výměře 208 m2, p.p.č. 2190/2 o celkové výměře 231 m2.

                                             5) Nabytí nepotřebného vojenského majetku v k.ú. Přelouč tak,  jak je

                                                 níže vyjmenován do vlastnictví města Přelouče darovací smlouvou

                                                 podle zák.č. 174/2003 Sb. K tomu ukládá starostce města poskytnout

                                                 MO ČR spolupráci při přípravě převodu a v případě schválení převodu vládou ČR předložit zastupitelstvu úplný text návrhu  darovací smlouvy ke schválení.

Předmětem převodu budou nemovitosti včetně  součástí a příslušenství.

Jedná se o tyto nemovitosti:

a) autopark – etapa I

pozemky: p.p.č. 460/27, st.p.č. 1826

b) autopark – etapa II

pozemky: p.p.č. 462, st.p.č. 2555, st.p.č. 2556, st.p.č. 2557, st.p.č. 2559,

st.p.č. 2777

stavby: stavba bez č.p. na st.p.č. 2555, stavba bez č.p. na st.p.č.2556,

stavba bez č.p. na st.p.č. 2557, stavba bez č.p. na st.p.č. 2559, stavba bez č.p. na st.p.č. 2777

c) autopark – etapa III

pozemky: p.p.č. 460/14, st.p.č. 2558, st.p.č.2560, st.p.č. 2561, st.p.č.2562, st.p.č.2563, st.p.č. 2564, st.p.č. 2565, st.p.č. 2566, st.p.č.2778, st.p.č. 2779, st.p.č. 2780, st.p.č. 2781, st.p.č. 2782

stavby: stavba bez č.p. na st.p.č. 2558, stavba bez č.p. na st.p.č. 2560, stavba bez č.p. na st.p.č. 2561, stavba bez č.p. na st.p.č.2562, stavba bez

č.p. na st.p.č. 2563, stavba bez č.p. na st.p.č. 2564, stavba bez č.p. na st.p.č. 2565, stavba bez č.p. na st.p.č. 2566, stavba bez č.p. na st.p.č. 2778, stavba bez č.p. na st.p.č. 2779, stavba bez č.p. na st.p.č. 2780, stavba bez č.p. na st.p.č. 2781, stavba bez č.p. na st.p.č. 2782

d) kasárna

pozemky: p.p.č.421/4, p.p.č. 421/31, st.p.č. 2597, st.p.č. 2598, st.p.č. 2599, st.p.č. 2600, st.p.č.2601, st.p.č.2602, st.p.č. 2603, st.p.č. 2604

stavby: stavba bez č.p. na st.p.č. 2597, stavba bez č.p. na st.p.č. 2598, stavba bez č.p. na st.p.č. 2599, stavba bez č.p. na st.p.č. 2600, stavba bez č.p. na st.p.č. 2601, stavba bez č.p. na st.p.č. 2602, stavba bez č.p. na st.p.č. 2603, stavba bez č.p. na st.p.č. 2604 a st.p.č. 2605

e) ragbyové hřiště

pozemky: p.p.č. 283/2, p.p.č. 283/6, p.p.č. 283/7, p.p.č. 289/4, p.p.č. 289/5, p.p.č. 289/12, p.p.č.289/13, p.p.č. 289/14, p.p.č. 289/15, p.p.č. 289/16, p.p.č. 289/18.

                  6) Nabytí nepotřebného movitého majetku Armády České republiky v Přelouči dle cenové nabídky níže uvedené do vlastnictví města Přelouče kupní smlouvou podle zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ve znění pozdějších změn a doplňků. K tomu ukládá starostce města předložit zastupitelstvu úplný text kupní smlouvy ke schválení.

                       Jedná se o následující cenovou nabídku:

movitý majetek v objektu kasáren                      

Název                                      Množství           Cena/ks      Cena celkem

Pila okružní                                 1                       250,-              250,-

Pila pás.                                     1                       800,-              800,-                                  

Ohýbačka na plech ruční             2                       600,-             1200,-

Stroj dřevoobráb.dlabací             1                       800,-               800,-

Stroj dřevobráb.hoblovací           2                       800,-             1600,-

Odsávač prachu                           1                       350,-               350,-

Vrtačka stolní                              2                       350,-               700,-

Vrtačka stojanová                        1                       450,-               450,-

Lis mechanický                            1                       350,-               350,-

Stůl svařovací odsáv.                   1                       500,-               500,-

Kamna saunovací                         1                       850,-               850,-

Stroj dřevoobráb.                         1                        800,-               800,-

                                                                     7) Odprodej pozemku p.p.č. 382/44 v k.ú. Přelouč o výměře 384 m2 Správě

                                                                          železniční dopravní cesty, státní organizace za cenu dle znaleckého po-

                                                                          sudku.

                                                                     8) Odprodej budovy č.p. 2 a pozemku st.p.č. 165/1 o výměře 293 m2 v k.ú.

                                                                          Přelouč p. Vladimíru Čiperovi, Leknínova 2276, Nymburk za cenu 1 600 000,- Kč.

                                            

    IV.          VYHLAŠUJE ZÁMĚR : 1) Na prodej pozemku p.p.č. 776/77 v k.ú. Přelouč o výměře

                                                                   40 382 m2 za cenu minimálně 300,- Kč/m2 dle předloženého

                                                                   záměru.

                                                               2) Na prodej pozemku p.p.č. 938/46 o výměře 777 m2 v k.ú.

                                                                   Přelouč za cenu minimálně 500,- Kč/m2.

 

 

    V.           VYJADŘUJE SOUHLAS : Se záměrem budoucí směny pozemků st.p.č. 209/1 vlastníka

                                                                   p. Radka Hutly za část pozemku ve vlastnictví města

                                                                   č. 881/2.

 

    VI.          ODVOLÁVÁ : Pí. Evu Černíkovou z funkce členky majetkového výboru.

 

   VII.          VOLÍ : Pí. Dagmar Pávkovou členkou majetkového výboru.

 

 VIII.          STANOVÍ : 1) Měsíční odměny neuvolněných členů zastupitelstva v této výši:

                                             člen rady města                                      1 730,- Kč

                                             předseda výboru a komise                      1 420,- Kč

                                             člen zastupitelstva                                      590,- Kč.

                                         2) Měsíční odměnu předsedům výborů a komisí, kteří nejsou členy

                                              zastupitelstva, ve výši  1 420,- Kč.

                                         3) Že odměny členům komisí rady a výborů zastupitelstva budou vyplá-

                                             ceny zpětně po ukončení roku v částce, stanovené radou (členům komisí)

                                             či zastupitelstvem (členům výborů).

                                         4) Že výše odměny jednotlivým osobám se bude při souběhu více funkcí

                                              kumulovat.

 

   IX.          RUŠÍ : Usnesení XXV. zasedání zastupitelstva města ze dne 20.4. 2006, odst. IV, bod 5).

 

     X.         NEDOPORUČUJE : Udělit výjimku pro umístění stavby hotelu a obchodů na pozemcích

                                                        parc. č. 881/15 a 881/16 v Přelouči.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Irena  B u r e š o v á                                                                         Ing. Ivan   M o r a v e c

          starostka města                                                                                    místostarosta města

Datum vložení: 20. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 20. 5. 2013 0:00
Autor: