Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

XXVIII. zasedání Zastupitelstva města

ze dne 21.9.2006

 

ZASTUPITELSTVO  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

______________XXVIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 21.9. 2006____________

 

Zastupitelstvo města Přelouče projednalo zprávu o činnosti rady města, zprávu o činnosti výboru majetkového, kontrolního a finančního, zprávu o činnosti osadních výborů Lohenice a Klenovka, odpis pohledávek, majetkové převody, rozpočtová opatření IV rozpočtu města na rok 2006, stanovení názvu nové ulice, námitku proti návrhu nového územního plánu, VaK Pardubice, a.s. – ručitelské prohlášení k úvěru, posouzení nákladů Kulturních služeb města Přelouče, žádost členky petičního výboru o vystoupení na zasedání zastupitelstva.

 

       I.          VOLÍ : Návrhovou komisi ve složení : RSDr. Čapský, p. Kozlík, p. Kocourek.

 

     II.          BERE NA VĚDOMÍ : 1) Zprávu o činnosti rady města v období mezi XXVII. a XXVIII.

                                                               zasedáním Zastupitelstva města Přelouče.

                                                          2) Zprávu o činnosti majetkové výboru v období mezi XXVII. a

                                                               XXVIII. zasedáním Zastupitelstva města Přelouče.                                                       

                                                          3) Zprávu o činnosti osadního výboru Klenovka v období mezi

                                                              XXVII. a XVIII. zasedáním Zastupitelstva města Přelouče.

                                                          4) Zprávu o činnosti osadního výboru Lohenice v období mezi

                                                               XXVII. a XXVIII. zasedáním Zastupitelstva města Přelouče.

                                                          5) Vystoupení ing. Jany Klimečkové, CSc., členky petičního

                                                               výboru petice „Za oživení Masarykova nám. v Přelouči“.

                                                          6) Splnění úkolu XXIV. zasedání zastupitelstva města , odst. VII,

                                                               bod 2.

                                                          7) Zprávu o provozních nákladech za rok 2005 v porovnání s ro-

                                                               kem 2004 příspěvkové organizace Kulturní služby města Pře-

                                                               louče.

                                                           8) Obsah „Petice za oživení Masarykova náměstí v Přelouči“.

 

   III.          SCHVALUJE : 1) Program XXVIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

                                              2) Rozpočtové opatření IV rozpočtu města pro rok 2006.

                                              3) Nový název ulice „Luční“ v Přelouči pro nově vytvořenou ulici v loka-

                                                   litě Přelouč – Lipiny. Ulice tvoří spojku mezi ulicemi Havlíčkova a

                                                   Okružní.

                                              4) Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o poskytnutí půjčky mezi městy

                                                   Přelouč a Pardubice.

                                              5) Odpis pohledávky č.j. 630/03 Práv. ve zbylé výši 89 455,76- Kč z titu-

                                                   lu neuhrazené smluvní pokuty řádně přihlášené do konkurzu za společ-

                                                   ností Stavitelství Č.Ch.M.,a.s., IČ:25287389 se sídlem S.K. Neumanna

                                                   2708, Pardubice.

                                              6) Odpis pohledávky vedené pod č. 51/03 Práv. na dlužné sociální dávce -

                                                   příspěvku na výživu – ve výši 38 594,- Kč za období před 4.1. 1995

                                                   z důvodu jejího promlčení po uplynutí 10-ti leté lhůty a současně ne-

                                                   vymahatelnosti pro nedostatečný majetek dlužníka.

                                              7) Žádost o nabytí nepotřebného vojenského majetku do vlastnictví Města

                                                   Přelouče darovací smlouvou podle zák. č. 174/2003 Sb. Předmětem

                                                   převodu budou následující nemovitosti:

                                                   pozemky : p.p.č. 462 o výměře 25 748 m2, p.p.č. 460/27 o výměře

                                                   9 370 m2, p.p.č. 460/14 o výměře 9 751 m2, p.p.č. 463/11 o výměře

                                                   95 m2, st.p.č. 1826 o výměře 1 m2, st.p.č. 2555 o výměře 995 m2, st.p.

                                                   č. 2556 o výměře 498 m2, st.p.č. 2557 o výměře 7025 m2, st.p.č. 2558

                                                   o výměře 54 m2, st.p.č. 2559 o výměře 487 m2, st.p.č. 2560 o výměře

                                                   32 m2, st.p.č. 2561 o výměře 218 m2, st.p.č. 2562 o výměře 48 m2, st.

                                                   p.č. 2563 o výměře 1027 m2, st.p.č. 2564 o výměře 591 m2, st.p.č.

                                                   2565 o výměře 618 m2, st.p.č. 2566 o výměře 1193 m2

                                                   budovy : budova bez č.p. na st.p.č. 2555, budova bez č.p. na st.p.č.

                                                   2556, budova bez č.p. na st.p.č. 2557, budova bez č.p. na st.p.č. 2558,

                                                   budova  bez č.p. na st.p.č. 2559, budova bez č.p. na st.p.č. 2560, budo-

                                                   va bez č.p. na st.p.č. 2561, budova bez č.p. na st.p.č. 2562, budova bez

                                                   č.p. na st.p.č. 2563, budova bez č.p. na st.p.č. 2564, budova bez č.p.

                                                   na st.p.č. 2565, budova bez č.p. na st.p.č. 2566.

                                              8) Uzavření darovací smlouvy  na bytové domy č.p. 1455 na st.p.č. 2191/3, č.p. 1456 na st.p.č. 2191/2, č.p. 1457 na st.p.č. 2191/1 a objekt

                                                   technické vybavenosti na st.p.č. 2191/4 a na pozemky st.p.č. 2191/3, st. p.č. 2191/2, st.p.č. 2191/1 a st.p.č. 2191/4, vše v k.ú. Přelouč.

                                              9) Odprodej pozemku p.p.č. 491/15 o výměře 1 180 m2 v k.ú. Přelouč

                                                   společnosti KASI, spol. s r.o., Masarykovo nám. 1544, Pardubice za

                                                   cenu 118 000,- Kč.

                                            10) Odprodej pozemku p.p.č. 16/46 o výměře 1 000 m2 v k.ú. Klenovka p.

                                                   Jiřímu K., Pardubice za cenu 200 000,- Kč.                        

 

    IV.          SOUHLASÍ : Se svým budoucím ručením za úvěr pro společnost Vodovody a kanalizace

                                            Pardubice, a.s. účelově vázaný na splacení nákupu BOČV a na rekonstruk-

                                            ci  BOČV za podmínky, že města i obce z řad akcionářů společnosti budou

                                            společně dle svého obchodního podílu ručit maximálně za 50% ročních

                                            splátek takového úvěru.

 

     V.          VYHLAŠUJE ZÁMĚR : 1) Na prodej pozemků v k.ú. Přelouč, na nichž se nachází nová

                                                                   železniční trať za cenu dle znaleckého posudku: podíl 8/9 p.

                                                                   p.č. 382/79 o výměře 72 m2, p.p.č. 382/67 o výměře 32 m2,

                                                                   p.p.č. 382/68 o výměře 96 m2, p.p.č. 382/69 o výměře 505 m2,  p.p.č. 382/72 o výměře 660 m2, p.p.č. 382/73 o výměře

                                                                   28 m2, p.p.č. 382/76 o výměře 131 m2, p.p.č. 382/77 o výmě-

                                                                   ře 60 m2, p.p.č. 382/78 o výměře 1 924 m2, p.p.č. 382/80

                                                                   o výměře 539 m2, p.p.č. 382/82 o výměře 394 m2, p.p.č.

                                                                   382/85 o výměře 36 m2, p.p.č. 382/90 o výměře 103 m2, p.p.

                                                                    č. 382/91 o výměře 267 m2, p.p.č. 1780/35 o výměře 210 m2

                                                                   za cenu dle znaleckého posudku.

                                                               2) Na prodej pozemků v k.ú. Mělice:

                                                                    p.p.č. 222/8 o výměře 816 m2, p.p.č. 222/23 o výměře

                                                                    251 m2, p.p.č. 222/25 o výměře 1 002 m2, p.p.č. 222/27

                                                                    o výměře 396 m2, p.p.č. 222/29 o výměře 354 m2, p.p.č.

                                                                    222/30 o výměře 353 m2, p.p.č. 222/31o výměře 220 m2,

                                                                    st.p.č. 61/4 o výměře 45 m2, st.p.č. 61/6 o výměře 173 m2,

                                                                    st.p.č. 62/2 o výměře 168 m2, st.p.č. 71/2 o výměře 247 m2,

                                                                    st.p.č. 72/4 o výměře 239 m2, st.p.č. 72/6 o výměře 253 m2,

                                                                    st.p.č. 78/1 o výměře 52 m2, st.p.č. 84/2 o výměře 16 m2, st.

                                                                    p.č. 98 o výměře  51 m2 za cenu minimálně 50,- Kč/m2.

                                                               3) Na prodej pozemku p.p.č. 651/4 o výměře 165 m2 v k.ú.

                                                                    hy za cenu dle znaleckého posudku.

                                                               4) Na prodej pozemků p.p.č. 1991 o výměře 159 m2 a st.p.č.

                                                                    1752/1 o výměře 31 m2 a části p.p.č. 857/2 v k.ú. Přelouč

                                                                    za cenu minimálně 500,- Kč/m2.

 

 

    VI.          VYHOVUJE : Námitce D.a P. H. podané při projednávání

                                              nového územního plánu.

 

 

   VII.          MĚNÍ : Nově projednávaný územní plán města Přelouče v prostoru mezi ulicemi Sporto-

                                   vní a Hradecká – část plochy technické vybavenosti nařizuje převést do plochy

                                   centrální.

 

  VIII.          RUŠÍ : 1) Usnesení IX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče ze dne 21.12. 1995, odst.

                                      II, bod 4), písm. a).

                                  2) Usnesení XXIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče ze dne 15.12. 2005,

                                       odst. IX, bod 1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Irena   B u r e š o v á                                                                   Jaroslav  P a ď o u r

           starostka města                                                                             místostarosta města

 

Datum vložení: 14. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 14. 5. 2013 0:00
Autor: