Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

XXVI. zasedání Zastupitelstva města

ze dne 15.6.2006

 

Z důvodu dodržení ustanovení na ochranu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jsou zde od listopadu 2004 zveřejňovány pouze upravené verze těchto dokumentů. Dokumenty z období před listopadem 2004 jsou dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přístupné osobám uvedeným v § 16, odst.2 a § 17 zákona o obcích pouze na Městském úřadě.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA PŘELOUČE
usnesení
XXVI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče ze dne 15.6.2006Zastupitelstvo města Přelouče projednalo zprávu o činnosti rady města, zprávu o činnosti majetkového, kontrolního a finančního výboru, zprávu o činnosti osadních výborů Lohenice a Klenovka, VaK, a.s. – vstup zahraničního investora, řešení regulace dopravy v centru města, rozpočtová opatření III rozpočtu města na rok 2006, majetkové převody, dodatek č. 2 ke kupní smlouvě Diakonie ČCE Přelouč, stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2006-2010, schválení dohody o splátkách.

Zastupitelstvo města Přelouče :

I. VOLÍ :

Návrhovou komisi ve složení: p. Kocourek, RSDr. Čapský, Mgr. Culek.

II. BERE NA VĚDOMÍ :

1) Zprávu o činnosti rady města v období mezi XXV. a XXVI.
zasedáním Zastupitelstva města Přelouče.
2) Zprávu o činnosti finančního výboru v období mezi XXV. a 
XXVI. zasedáním Zastupitelstva města Přelouče.
3) Zprávu o činnosti majetkového výboru v období mezi XXV.
a XXVI. zasedáním Zastupitelstva města Přelouče.
4) Zprávu o činnosti kontrolního výboru v období mezi XXV. a
XXVI. zasedáním Zastupitelstva města Přelouče.
5) Zprávu o činnosti osadního výboru Lohenice v období mezi 
XXV. a XXVI. zasedáním Zastupitelstva města Přelouče.
6) Zprávu o činnosti osadního výboru Klenovka v období mezi
XXV. a XXVI. zasedáním Zastupitelstva města Přelouče.
7) Sdělení právního zástupce vlastníků pozemků p.č. 94/1 a 
94/12 o zamítnutí nabídky města na směnu pozemků.

III. SCHVALUJE :

1) Program XXVI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.
2) Osazení parkovacích automatů v části ul. Pražská (kruhový objezd
- spořitelna) a na Masarykově nám. 
3) Vymezit zóny parkovacích ploch na karty na Masarykově nám. a 
na Pernštýnském nám.
4) Rozpočtová opatření III rozpočtu města pro rok 2006. 
5) Dodatek č. 2 ke kupní smlouvě ze dne 26.10. 2005 uzavřené mezi 
městem Přelouč a Diakonií ČCE – středisko Přelouč.
6) Bezúplatný převod z vlastnictví ČR s právem hospodaření pro Vý-
chodočeské státní lesy Hradec Králové, s.p. a Lesy České republi-
ky, s.p.:
k.ú. Přelouč: p.p.č. 439/1 o výměře 1 719 m2, část p.p.č. 439/2 o vý-
měře cca 1 000 m2, p.p.č. 461/1 o výměře 1 507 m2, p.p.č. 461/3 o
výměře 20 960 m2, p.p.č. 461/5 o výměře 18 412 m2, p.p.č. 461/7
o výměře 754 m2, p.p.č. 461/8 o výměře 36 126 m2, p.p.č. 461/19 o 
výměře 505 m2, p.p.č. 461/20 o výměře 289 m2, p.p.č. 461/22 o vý-
měře 591 m2, p.p.č. 461/23 o výměře 1 789 m2, část p.p.č. 463/1 o 
výměře cca 5 750 m2, p.p.č. 463/3 o výměře 8 930 m2, p.p.č. 463/4
o výměře 15 617 m2, p.p.č. 463/5 o výměře 536 m2, p.p.č. 463/6 o 
výměře 792 m2, p.p.č. 463/12 o výměře 86 m2, p.p.č. 1930 o výměře
788 m2, k.ú. Klenovka: část p.p.č. 162/1 o výměře cca 44 985 m2, p.p.č. 
162/2 o výměře 5 291 m2.
7) Odprodej pozemku p.p.č. 1417/81 o výměře 18 m2 v k.ú. Přelouč
společnosti CITELUM, a.s., Týnská 12, č.p. 633, Praha, za cenu 
5 400,- Kč.
8) Odprodej pozemku p.p.č. 20/26 o výměře 771 m2 v k.ú. Štěpánov
pí. S. N., za cenu 120 000,- Kč.
9) Odprodej pozemku p.p.č. 1917/2 o výměře 229 m2 a st.p.č. 2732
o výměře 11 m2 v k.ú. Přelouč p. M. Š., 
a p. J.V., za cenu
2 510,- Kč.
10)Uzavření dohody o splátkách dlužného poplatku z prodlení za obdo-
bí předcházející datu 15.2. 2006 ve výši 29 656,- Kč tak, že 28 mě-
síčních splátek činí 1 000,- Kč a poslední 29. splátka činí 1 656,-Kč
s p. F.P.
11) Uzavření dohody o splátkách celkového dlužného poplatku z pro-
dlení vyčísleného za období předcházející datu 12.1. 2006 ve vý-
ši 80 021,- Kč tak, že 1. splátka činí 2 021,- Kč a dalších 39 splá-
tek ve výši 2 000,- Kč s p. P.Ď.
12) Pavla Myšku delegátem města Přelouč na jednání řádné valné hro-
mady společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. konané 
dne 22.6. 2006 v Pardubicích v Domě kultury Dukla Pardubice.
13) Smlouvu o prodeji aktiv tvořících BČOV v Pardubicích – Semtí-
ně mezi společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., 
IČ: 60108631 jako kupujícím a společností Synthesia, a.s., 
IČ: 60108916 jako prodávajícím s tím, že smlouva je přílohou
č. 1 tohoto usnesení a s tím, že platnost tohoto usnesení nemění
ty případné budoucí změny smlouvy, které zcela jednoznačně
přispějí ke zlepšení podmínek kupující strany. Usnesení je závaz-
né pro hlasování zástupce města Přelouč na valné hromadě spo-
lečnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. s tímto bodem 
jednání.

IV. SOUHLASÍ :

S poskytnutím ručitelského prohlášení města Přelouče pro společnost
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ve výši odpovídající podílu na 
základním kapitálu společnosti s tím, že text ručitelského prohlášení 
bude předmětem samostatného schvalovacího usnesení.

V. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

1) Na prodej budovy č.p. 2 v ul. Pražská a pozemku st.p.č.
165/1 o výměře 293 m2 v k.ú. Přelouč za cenu minimálně
1 500 000,- Kč.
2) Na prodej pozemku p.p.č. 1417/133 o výměře 42 m2 v k.ú.
Přelouč za cenu minimálně 20,-Kč/m2.
3) Na prodej pozemku p.p.č. 1780/43 o výměře 5 m2 v k.ú. 
Přelouč za cenu minimálně 200,- Kč/m2.
4) Na směnu pozemku p.p.č. 1780/42 o výměře 11 m2 v k.ú.
Přelouč z vlastnictví města za pozemek p.p.č. 13/3 o vý-
měře 8 m2 v k.ú. Přelouč za cenu dle znaleckého posud-
ku.
5) Na prodej části pozemku p.p.č. 491/1 v k.ú. Přelouč o vý-
měře cca 1 190 m2 za cenu minimálně 100,-Kč/m2.
6) Na prodej pozemků p.p.č. 461/4 o výměře 4 964 m2, p.p.č.
461/16 o výměře 34 m2, p.p.č. 461/17 o výměře 70 m2,
p.p.č. 461/18 o výměře 85 m2, st.p.č. 1900 o výměře 
250 m2 , st.p.č. 2364 o výměře 46 m2 a st.p.č. 2366 o vý-
měře 29 m2 v k.ú. Přelouč za cenu minimálně 35000,- Kč. 
7) Na prodej části pozemku p.p.č. 75/36 (dle PK č. 587/1 a č.
66) v k.ú. Lohenice u Přelouče o výměře cca 700 m2 za 
za cenu 150,- Kč/m2.
8) Na prodej pozemků v k.ú. Přelouč, které budou dotčeny
stavbou vodního díla „Nový plavební stupeň Přelouč“:
LV 10010 (Město Přelouč je výlučným vlastníkem po-
zemků): 
st.p.č. 1075 o výměře 264 m2, st.p.č. 2151 o výměře 
30 m2, část p.p.č. 349/1 o výměře cca 2 796 m2, část p.
p.č. 349/3 o výměře cca 570 m2, p.p.č. 349/5 o výměře 
11 m2, p.p.č. 349/6 o výměře 8 m2, část p.p.č. 427/13
o výměře cca 7 051 m2, část p.p.č. 433/3 o výměře cca
10 420 m2, p.p.č. 1767/1 o výměře 14 380 m2, p.p.č.
1767/2 o výměře 21 232 m2, p.p.č. 1767/3 o výměře 
5 679 m2, část p.p.č. 1771/1 o výměře cca 29 576 m2, 
část p.p.č. 1771/2 o výměře cca 1 541 m2, část p.p.č.
1778 o výměře cca 4 679 m2, část p.p.č. 1857/31 o vý-
měře cca 1 051 m2, část p.p.č. 1857/41 o výměře cca
13 439 m2, p.p.č. 1857/42 o výměře 809 m2, p.p.č.
2251/2 o výměře 134 m2, p.p.č. 2251/34 o výměře 
24 m2, p.p.č. 2251/35 o výměře 82 m2, p.p.č. 2251/36
o výměře 249 m2, část p.p.č. 2251/37 o výměře cca
310 m2, p.p.č. 2260/1 o výměře 146 m2
LV 1301 (Město Přelouč je spoluvlastníkem 1 pozemků
část p.p.č. 2251/6 o výměře cca 388 m2, p.p.č. 2251/18 o
výměře 174 m2, p.p.č. 2251/19 o výměře 306 m2, p.p.č.
2251/20 o výměře 57 m2, část p.p.č. 2251/21 o výměře 
cca 47 m2, část p.p.č. 2260/16 o výměře cca 4 m2.
9) Na prodej pozemků v k.ú. Mělice, které budou dotčeny
stavbou „Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělice- 
mi“:
část p.p.č. 41/14 o výměře cca 764 m2, část p.p.č. 41/15
o výměře cca 30 m2, část p.p.č. 41/16 o výměře cca 
64 m2, část č. 41/14 (PK) o výměře cca 1450 m2, část
č. 41/18 (PK) o výměře cca 779 m2, část p.p.č. 41/22
o výměře cca 407 m2, část p.p.č. 41/23 o výměře cca
5 m2.

VI. NESCHVALUJE :

1) Návrh smlouvy o prodeji části podniku a návrh smlouvy o pro- 
vozování vodárenské infrastruktury mezi společností Vodovo-
dy a kanalizace Pardubice, a.s. IČ: 60108631 jako prodávajícím
a pronajímatelem společností Pardubická provozní, a.s.,
IČ: 26013584 jako kupujícím a provozovatelem s tím, že obě
smlouvy jsou přílohou č. 2 k tomuto usnesení. Usnesení je závaz-
né pro hlasování zástupce města Přelouč na valné hromadě spo-
lečnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. s těmito body je-
dnání.
2) Prodej části pozemku p.p.č. 300/1 v k.ú. Přelouč firmě Primo-
Real, k.s. Běchorská 2378/85, Praha 9 z důvodu, že podaná žá-
dost nesplňuje podmínky zveřejněného záměru města.

VII. STANOVÍ :

Na volební období 2006 – 2010 počet členů Zastupitelstva města Přelouče
na 21.

VIII. RUŠÍ :

1) Usnesení XIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče ze dne 21.3. 2001, 
odst. V, bod 7) v tomto znění: Zastupitelstvo města Přelouče vyhlašuje zá-
měr na odprodej stavební parcely č. 165/1 o výměře 523 m2 v k.ú. Přelouč
a budovy č.p. 2 na této parcele za minimální cenu, za cenu dle znaleckého
posudku.
2) Část usnesení XXV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče ze dne 20.4.
2006, odst. III, bod 17) tak, že se z textu vypouští pozemek p.p.č. 1417/133
o výměře 42 m2.

IX. UKLÁDÁ :

Delegátovi města Přelouč p. Pavlu Myškovi hlasovat na valné hromadě 
společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.:
a) pro schválení smlouvy o prodeji aktiv tvořících BČOV v Pardubicích 
- Semtíně mezi společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., 
IČ: 60108631 jako kupujícím a s polečností Synthesia, a.s., IČ: 
60108916 jako prodávajícím,
b) proti návrhu smlouvy o prodeji části podniku a proti návrhu 
smlouvy o prodeji části podniku a návrhu smlouvy o provozování
vodárenské infrastruktury mezi společností Vodovody a kanalizace 
Pardubice, a.s. jako prodávajícím a pronajímatelem společností Par-
dubická provozní, a.s. jako kupujícím a provozovatelem.

X. ZAMÍTÁ :

Požadavek právního zástupce vlastníků pozemků p.č. 94/1 a 94/12 na pro-
dej těchto pozemků městu Přelouč za tržní cenu.

 

Irena Burešová                              Jaroslav Paďour
starostka města                           místostarosta města

 

Datum vložení: 14. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 14. 5. 2013 0:00
Autor: