Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

XXV. zasedání Zastupitelstva města

ze dne 20.4.2006

 

Z důvodu dodržení ustanovení na ochranu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jsou zde od listopadu 2004 zveřejňovány pouze upravené verze těchto dokumentů. Dokumenty z období před listopadem 2004 jsou dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přístupné osobám uvedeným v § 16, odst.2 a § 17 zákona o obcích pouze na Městském úřadě.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA PŘELOUČE
usnesení
XXV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče ze dne 20.4.2006Zastupitelstvo města Přelouče projednalo zprávu o činnosti rady města, zprávu o činnosti výboru finančního, majetkového a kontrolního, zprávu o činnosti osadních výborů Lohenice a Klenovka, žádost firmy World invest o zrušení stavební uzávěry, dopravní řešení centra města Přelouče, řešení autobusových zastávek ve městě, majetkové převody a dodatek kupní smlouvy, závěrečný účet města Přelouče za rok 2005, použití výtěžku z výherních hracích přístrojů, výroční zprávu o činnosti města, jeho orgánů a zařízení za rok 2005, zřízení Fondu životního prostředí, ekonomickou rozvahu na víceúčelovou sportovní halu, rozpočtová opatření II rozpočtu města na rok 2006, měsíční odměny neuvolněných členů zastupitelstva města, volbu přísedících Okresního soudu Pardubice, zprávu o bezpečnostní situaci na teritoriu města Přelouče za rok 2005 a petici občanů.

Zastupitelstvo města Přelouče :

I. VOLÍ :

Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Rambousek, Mgr. Culek a PharmDr. Vácová.

II. BERE NA VĚDOMÍ :

1) Zprávu o činnosti rady města v období mezi XXIV. a XXV. zasedáním Zastupitelstva města Přelouče.
2) Zprávu o činnosti výboru finančního v období mezi XXIV. a XXV. zasedáním Zastupitelstva města Přelouče.
3) Zprávu o činnosti výboru majetkového v období mezi XXIV. a XXV. zasedáním Zastupitelstva města Přelouče.
4) Zprávu o činnosti výboru kontrolního v období mezi XXIV. a XXV. zasedáním Zastupitelstva města Přelouče. 
5) Zprávu o činnosti osadního výboru Lohenice v období mezi XXIV. a XXV. zasedáním Zastupitelstva města Přelouče.
6) Zprávu o činnosti osadního výboru Klenovka v období mezi XXIV. a XXV. zasedáním Zastupitelstva města Přelouče.
7) Petici občanů města za zachování „parku za starou benzinou“.
8) Zprávu o bezpečnostní situaci na teritoriu města Přelouče a Obvodního oddělení Policie ČR za rok 2005. 
9) Ekonomickou rozvahu pro výstavbu nové víceúčelové sportovní haly.
10) Volbu těchto přísedících Okresního soudu Pardubice na volební období duben 2006 – březen 2010 za město Přelouč:
pí. Daniela Čermáková, 
p. Zdeněk Hons 
JUDr. Ladislav Veleta,

III. SCHVALUJE :

1) Program XXV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče. 
2) Realizovat přestavbu centra města Přelouče v souladu s návrhem ing. arch. Košaře z roku 2003 a ve smyslu vydaných správních rozhodnutí.
3) Zprávu o činnosti města, jeho orgánů a zařízení za rok 2005.
4) Ulici 28. října řešit jako obousměrnou.
5) S účinností od 29.5. 2006 provizorní řešení autobusových zastávek ve městě dle předloženého návrhu.
6) Zařadit do rozpočtového opatření č.II rozpočtu města na rok 2006 částku ve výši 750 000,- Kč na pořízení projektové dokumentace nového autobusového nádraží pod silničním nadjezdem v Přelouči.
7) Závěrečný účet města Přelouče za rok 2005 bez výhrad. 
8) Použití výtěžku z výherních hracích přístrojů ve výši 1 111 671,16 Kč za rok 2005 na úhradu nákladů pečovatelské služby pro staré a nemocné občany města Přelouče.
9) Pravidla o tvorbě a použití prostředků Fondu životního prostředí.
10) Rozpočtové opatření II. rozpočtu města pro rok 2006 s tím, že celkové výdaje činí 159 111 000,- Kč. 
11) Dodatek kupní smlouvy na prodej domu č.p. 192 včetně pozemků uzavřené dne 26.10. 2005 mezi městem Přelouč a Diakonií ČCE.
12) Odprodej pozemku p.p.č. 938/41 o výměře 203 m2 v k.ú. Přelouč manželům M. a Š. J. za cenu 101 500,- Kč.
13) Odprodej pozemku p.p.č. 938/38 o výměře 179 m2 v k.ú. Přelouč manželům M. a H. D. za cenu 80 550,- Kč.
14) Odprodej pozemku p.p.č. 13/11 o výměře 819 m2, vše v k.ú. Klenovka p. B.K. 114 660,- Kč.
15) Odprodej dílu „a“ pozemku p.p.č. 59/2 o výměře 14 m2 v k.ú. Přelouč České poště, a.s. za cenu 4 110,- Kč.
16) Odprodej pozemků p.p.č. 1446/1 o výměře 623 m2 a p.p.č. 1417/136 o výměře 52 m2 v k.ú. Přelouč manželům M.a.O.V. za cenu 337 500,- Kč.
17) Odprodej pozemků p.p.č. 1444/4 o výměře 651 m2, p.p.č. 1417/135 o výměře 42 m2, p.p.č. 1417/133 o výměře 47 m2 a p.p.č. 1417/134 o výměře 45 m2 v k.ú. Přelouč p. K. S., za cenu 348 340,- Kč.

IV. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

1) Na prodej pozemku p.p.č. 1417/81 v k.ú. Přelouč o výměře 18 m2 za cenu minimálně 300,- Kč/m2.
2) Na prodej pozemku p.p.č. 1917/2 v k.ú. Přelouč o výměře 229 m2 za cenu minimálně 10,- Kč/m2 a pozemku st.p.č. 2732 o výměře 11 m2 za cenu minimálně 20,- Kč/m2.
3) Na prodej části pozemku p.p.č. 609/9 v k.ú. Lohenice u Přelouče o výměře cca 100 m2 za cenu minimálně 150,- Kč/m2.
4) Na prodej části pozemku p.p.č. 300/1 v k.ú. Přelouč o výměře maximálně 2000 m2 za cenu minimálně 500,-Kč/m2.
5) Na prodej pozemku p.p.č. 776/77 v k.ú. Přelouč o výměře 3 243 m2 a části pozemku p.p.č. 541/1 v k.ú. Přelouč o výměře cca 36 400 m2 za cenu minimálně 400,-Kč/m2 dle předloženého záměru.

V. PŘEJMENOVÁVÁ :

Fond ovzduší na Fond životního prostředí.

VI. NABÍZÍ :

Směnu části pozemku p.p.č. 322/33 o celkové výměře 6 132 m2 a části p.p.č. 321/10 o celkové výměře 7 422 m2 z vlastnictví města vlastníkovi pozemku p.p.č. 94/1 o výměře 6 938 m2 tak, že výměry směňovaných pozemků budou shodné.

VII. STANOVÍ :

1) Měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva s účinností od 1.1. 2006 v této výši:
- člen rady města 1 640,- Kč
- člen zastupitelstva města 550,- Kč
- předseda komise nebo výboru 1 340,- Kč.
2) S účinností od 1.1. 2006 měsíční odměnu předsedům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva, ve výši 1 340,- Kč.

VIII. NESOUHLASÍ :

S investičním záměrem v.o.s. World invest Jirkov na pozemku č. 94/1.

IX. UKLÁDÁ :

Odboru SMI MěÚ vypracovat písemnou smlouvu o zajištění parkování na p.p.č. 41/1 a 41/9 v k.ú. Mělice (dle PK) v termínu do 31.5. 2006. 

 

Irena Burešová                              Jaroslav Paďour
starostka města                           místostarosta města

 

Datum vložení: 14. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 14. 5. 2013 0:00
Autor: