Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

XXIX. zasedání Zastupitelstva města

ze dne 12.10.2006

 

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

______________ XXIX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 12.10. 2006______________

 

Zastupitelstvo města Přelouče projednalo zprávu o činnosti rady města, zprávu o činnosti výboru majetkového, kontrolního a finančního, zprávu o činnosti osadních výborů Lohenice a Klenovka, majetkové převody, finanční vyrovnání investice Diakonie z roku 2003, dohody s Diakonií, stanovisko zastupitelstva města k petici občanů „Za oživení Masarykova nám.“,   umístění a dispozici autobusového nádraží, rozpočtová opatření V rozpočtu města na rok 2006.

 

        I.          VOLÍ : Návrhovou komisi ve složení : p. Kocourek, p. Polák, RSDr. Čapský.

 

      II.           BERE NA VĚDOMÍ : 1) Zprávu o činnosti rady města v období mezi XXVIII. a XXIX.

                                                                zasedáním Zastupitelstva města Přelouče.

                                                            2) Zprávu o činnosti majetkového výboru v období mezi

                                                                XXVIII. a XXIX. zasedáním Zastupitelstva města Přelouče.

                                                            3) Zprávu o činnosti kontrolního výboru v období mezi XXVIII.

                                                                a XXIX. zasedáním Zastupitelstva města Přelouče.

                                                            4) Zprávu o činnosti finančního výboru v období mezi XXVIII. a

                                                                XXIX. zasedáním Zastupitelstva města Přelouče.

                                                            5) Zprávu o činnosti osadního výboru Lohenice v období mezi

                                                                XXVIII. a XXIX. zasedáním Zastupitelstva města Přelouče.

                                                           6) Zprávu o činnosti osadního výboru Klenovka v období mezi

                                                               XXVIII. a XXIX. zasedáním Zastupitelstva města Přelouče.

 

    III.          SCHVALUJE : 1) Program XXIX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

                                               2) Uzavření dodatku č. 3 ke kupní smlouvě s Diakonií ČCE – Středisko

                                                    náhradní rodinné péče, Přelouč ze dne 26.10. 2005.

                                               3) Uzavření dodatku č. 1 k dohodě s Diakonií ČCE – Středisko náhradní

                                                    rodinné péče, Přelouč ze dne 26.10. 2005 o finančním závazku vznik-

                                                    lém výpovědí smlouvy o sdružení.

                                               4) Uzavření dohody o postupu při zápočtu zaplacené daně z převodu ne-

                                                    movitostí v částce 50 400,- Kč s Diakonií ČCE – Středisko náhradní

                                                    rodinné péče, Přelouč.

                                               5) Zpoplatnění parkovacích míst v centru města (část ulice Pražská, Hra-

                                                   decká ) s účinností od 1.1. 2007.

                                               6) Finanční vyrovnání za investici Diakonie v č.p. 192 z roku 2003 ve

                                                    ši 389 543,90- Kč.

                                               7) Výši poplatku za parkovné v ul. Pražská a Hradecká ve výši

                                                    10,- Kč/hod.

                                               8) Rozpočtové opatření V rozpočtu města pro rok 2006. Celkové výdaje

                                                    budou činit 186 503 tis. Kč s přebytkem ročního rozpočtu ve výši

                                                    1 912 tis. Kč.

                                               9) Odprodej pozemku p.p.č. 609/11 o výměře 79 m2 v k.ú. Lohenice u

                                                    Přelouče p. Pavlu R., za cenu 11850,-

                                                    Kč.

                                              10) Odprodej pozemků p.p.č. 1991 o výměře 159 m2 a st.p.č. 1752/1 o

                                                    výměře 31 m2 v k.ú. Přelouč, Přeloučské poliklinice, a.s. se sídlem

                                                    Libušina 203, Přelouč za cenu 95 000,- Kč.

                                              11) Odprodej pozemku p.p.č. 651/4 v k.ú. Břehy o výměře 165 m2 Ředi-

                                                     telství vodních cest ČR a.s. za cenu dle znaleckého posudku.

 

 

 

 

                                              12) Odprodej Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci níže u-

                                                     vedené pozemky v k.ú. Přelouč za cenu dle znaleckého posudku:

                                                     LV 10010 (Město Přelouč je výlučným vlastníkem pozemků)

                                                     p.p.č. 382/67 o výměře 32 m2, p.p.č. 382/68 o výměře 96 m, p.p.č.

                                                     382/69 o výměře 505 m2, p.p.č. 382/72 o výměře 660 m2, p.p.č.

                                                     382/73 o výměře 28 m2, p.p.č. 382/76 o výměře 131 m2, p.p.č.

                                                     382/77 o výměře 60 m2, p.p.č. 382/78 o výměře 1 924 m2, p.p.č.

                                                     382/80 o výměře 539 m2, p.p.č. 382/82 o výměře 394 m2, p.p.č.

                                                     382/85 o výměře 36 m2, p.p.č. 382/90 o výměře 103 m2, p.p.č.

                                                     382/91 o výměře 267 m2, p.p.č. 1780/35 o výměře 210 m2,

                                                     LV 11713 (Město Přelouč je spoluvlastníkem 8/9 pozemku)

                                                     p.p.č. 382/79 o výměře 72 m2.

                                              13) Odprodej Zemědělskému a obchodnímu družstvu „Bratranců Vever-

                                                     kových“ Živanice níže uvedené pozemky v k.ú. Mělice za cenu

                                                     231 800,- Kč:

                                                     p.p.č. 222/8 o výměře 816 m2, p.p.č. 222/23 o výměře 251 m2, p.p.č.

                                                     222/25 o výměře 1 002 m, p.p.č. 222/27 o výměře 396 m2, p.p.č.

                                                     222/29 o výměře 354 m2, p.p.č. 222/30 o výměře 353 m2, p.p.č.

                                                     222/31 o výměře 220 m2, st.p.č. 84/2 o výměře 16 m2, st.p.č. 61/4

                                                     o výměře 45 m2, st.p.č. 61/6 o výměře 173 m2, st.p.č. 62/2 o výměře

                                                     168 m2, st.p.č. 71/2 o výměře 247 m2, st.p.č. 72/4 o výměře 239 m2,

                                                     st.p.č. 72/6 o výměře 253 m2, st.p.č. 78/1 o výměře 52 m2, st.p.č.

                                                     98 o výměře 51 m2.

 

     IV.          VYHLAŠUJE ZÁMĚR : 1) Na prodej části pozemku p.p.č. 1850/14 v k.ú. Přelouč o vý-

                                                                     měře cca 30 m2 za cenu minimálně 500,-Kč/m2.

                                                                2) Na prodej pozemku p.p.č. 651/8 v k.ú. Břehy o výměře

                                                                     7 806 m2 za cenu dle znaleckého posudku.

 

      V.           NESCHVALUJE :   1) Stavební úpravy Masarykova nám. pro vybudování ostrůvků pro

                                                            nástup cestujících autobusových linek.

                                                        2) Umístění a dispoziční řešení autobusového nádraží  na p.p.č.

                                                             322/33.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Irena   B u r e š o v á                                                                     Jaroslav  P a ď o u r

           starostka města                                                                              místostarosta města

 

Datum vložení: 14. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 14. 5. 2013 0:00
Autor: