Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

XXIV. zasedání Zastupitelstva města

ze dne 2.2.2006

 

Z důvodu dodržení ustanovení na ochranu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jsou zde od listopadu 2004 zveřejňovány pouze upravené verze těchto dokumentů. Dokumenty z období před listopadem 2004 jsou dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přístupné osobám uvedeným v § 16, odst.2 a § 17 zákona o obcích pouze na Městském úřadě.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA PŘELOUČE
usnesení
XXIV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče ze dne 2.2.2006Zastupitelstvo města Přelouče projednalo zprávu o činnosti rady města v období mezi XXIII. a XXIV.
zasedáním zastupitelstva města, zprávu o činnosti výboru finančního a majetkového, zprávu o činnosti osadních výborů Lohenice a Klenovka, majetkové převody, rozpočtová opatření I rozpočtu města na rok 2006, odkup biologické čistírny odpadních vod v Pardubicích – Semtíně, vyřízení námitky spoluvlastníků pozemků k územnímu plánu města Přelouč, výplatu odměn členům výborů a zprávu o porovnání ukazatelů Kulturních služeb města Přelouče.

Zastupitelstvo města Přelouče :

I. VOLÍ :

Návrhovou komisi ve složení: p. Kocourek, RSDr. Čapský, p. Ziegler.

II. BERE NA VĚDOMÍ :

1) Zprávu o činnosti rady města v období mezi XXIII. a XXIV. zasedáním Zastupitelstva města Přelouče.
2) Zprávu o činnosti výboru finančního v období mezi XXIII. a XXIV. zasedáním Zastupitelstva města Přelouče.
3) Zprávu o činnosti majetkového výboru v období mezi XXIII. a XXIV. zasedáním Zastupitelstva města Přelouče
4) Zprávu o činnosti osadního výboru Klenovka v období mezi XXIII. a XXIV. zasedáním Zastupitelstva města Přelouče.
5) Zprávu o činnosti osadního výboru Lohenice v období mezi XXIII. a XXIV. zasedáním Zastupitelstva města Přelouče.
6) Porovnání ukazatelů příspěvkové organizace Kulturní služby města Přelouče.
7) Informaci a.s. VaK Pardubice o zrušení konání valné hromady společnosti dne 9.2. 2006.

III. SCHVALUJE :

1) Program XXIV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.
2) Rozpočtové opatření I rozpočtu města pro rok 2006 s tím, že rozpočtované výdaje činí 154 430 000,- Kč.
3) Odměny členům výborů za období od 1.1. 2005 do 31.12. 2005 v této výši:
- výbor finanční, majetkový 800,-Kč/člen/rok
- osadní výbor Lohenice, Klenovka 800,-Kč/člen/rok.
4) Odkoupení pozemku p.p.č. 1297/37 o výměře 150 m2 v k.ú. Přelouč za cenu maximálně 150,-Kč/m2.
5) Bezúplatný převod těchto nemovitostí z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro Ministerstvo obrany ČR do vlastnictví města na základě zákona č. 174/2003 Sb.:
pozemky: p.p.č. 1859/1, p.p.č. 582/31, p.p.č. 582/34, p.p.č. 1928/2, p.p.č. 1928/4, st.p.č. 2226, st.p.č. 2227/1, st.p.č. 2228/1, st.p.č. 582/28, st.p.č. 582/29, st.p.č. 582/30, st.p.č. 582/32, st.p.č. 582/36, st.p.č. 582/37
budovy: budova bez č.p. na pozemku st.p.č. 582/28, budova bez č.p. na pozemku st.p.č. 582/29, budova bez č.p. na pozemku st.p.č. 582/30, budova bez č.p. na pozemku st.p.č. 582/36, budova bez č.p. na pozemku st.p.č. 582/37, budova bez č.p. na pozemku st.p.č. 2227/1, budova bez č.p. na pozemku st.p.č. 2228/1. Pozemek p.p.č. 1859/1 bude převeden jen v případě, že budou bezúplatně převedeny všechny výše uvedené nemovitosti.
6) Odprodej pozemku p.p.č. 938/35 o výměře 227 m2 a pozemek p.p.č. 938/40 o výměře 658 m2 v k.ú. Přelouč manželům H. za cenu 465 510,- Kč.
7) Odprodej pozemku p.p.č. 433/6 o výměře 38 m2, p.p.č. 433/7 o výměře 2 147 m2, p.p.č. 433/8 o výměře 254 m2 a p.p.č. 431/2 o výměře 861 m2, vše v k.ú. Přelouč Českému rybářskému svazu, místní organizace Přelouč za cenu 46 812,- Kč.
8) Odprodej pozemku st.p.č. 2628 o výměře 285 m2, p.p.č. 310/2 o výměře 1 411 m2 a rozestavěnou budovu na pozemku st.p.č. 2628 včetně projektové dokumentace), vše v k.ú. Přelouč p. V. S. za cenu 1 000 000,- Kč.
9) Směnu pozemku p.p.č. 938/29 o výměře 1 038 m2 v k.ú. Přelouč z vlastnictví města za pozemky p.p.č. 1301/26 o výměře 301 m2, p.p.č. 1297/36 o výměře 1 374 m2, p.p.č. 1297/44 o výměře 190 m2 v k.ú. Přelouč ve vlastnictví manželů K.

IV. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

1) Na prodej dílu „a“ pozemku p.p.č. 59/2 o výměře 14 m2 v k.ú. Přelouč za cenu 4 110,- Kč. 
2) Na prodej pozemku p.p.č. 938/41 o výměře 203 m2 v k.ú. Přelouč za cenu minimálně 500,-Kč/m2.

V. NEVYHOVUJE :

Námitce k územnímu plánu města Přelouče.
Námitka spoluvlastníků pozemků p.p.č. 94/1 a 94/12 (nesouhlas se zařazením pozemků do ploch veřejné a ochranné zeleně) je v rozporu s urbanistickou koncepcí města a vyhověním této námitce by došlo k zásadnímu a nevratnému zásahu do této koncepce.

VI. NESCHVALUJE :

Odprodej bytového domu č.p. 2, pozemku st.p.č. 165/1, budovy na pozemku st.p.č. 1094/6, budovy na pozemku st.p.č. 1094/1 a pozemku st.p.č. 1094/6, vše v k.ú. Přelouč firmě Primo-Real, k.s., Běchorská 2378/85, Praha 9 z důvodu, že podaná žádost nesplňovala podmínky zveřejněných záměrů města.

VII. UKLÁDÁ :

1) Předsedům výborů přerozdělit výši odměn mezi jednotlivé členy výborů dle jejich aktivity v termínu do 28.2. 2006. 
2) Místostarostovi města zpracovat v termínu do 30.6. 2006 zprávu o činnosti a hospodaření příspěvkové organizace Kulturní služby města Přelouč za rok 2005 v porovnání s rokem 2004.

Irena Burešová                              Jaroslav Paďour
starostka města                           místostarosta města

 

Datum vložení: 14. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 14. 5. 2013 0:00
Autor: