Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Přelouče

ze dne 6.11.2006

 

ZASTUPITELSTVO  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

____________ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Přelouče ze dne 6. 11. 2006__________

 

Zastupitelstvo města Přelouče vyslechlo zprávu p. Luďka Nováka, pověřeného na úseku voleb za registrační úřad Přelouč, o výsledcích voleb do zastupitelstva města, členové zastupitelstva složili zákonem předepsaný slib, provedlo volbu starosty města, místostarosty města, členů rady města, předsedů a členů výborů majetkového, kontrolního a finančního.

 

Zastupitelstvo města Přelouče :

 

     I.          BERE NA VĚDOMÍ : 1) Prohlášení mandátové komise o řádné volbě  p. Jana Bezdíčka,   Ladislavy Bukovské, Ireny Burešové, Mgr. Pavla Culka,

                                                              RSDr. Jaroslava Čapského, ing. Vlastimila Hývla, MVDr. Pavla

                                                              Jadrníčka, Mgr. Zuzany Jánské, Mgr. Věry Jelínkové, ing. Mi-

                                                              lana Koženého, ing. Zdenky Kumstýřové, Martina Macháčka,

                                                              Mgr. Věry Melicharové, Ladislava Mifka, ing. Ivana Moravce,

                                                              Mgr. Lubora Pacáka, MUDr. Jiřího Prokopce, Mgr. Vlastimila

                                                              Rambouska, Jaromíra Runkase, PharmDr. Blanky Vácové a

                                                              Stanislava Zieglera členy Zastupitelstva města Přelouče.

                                                        2) Složení slibu předepsaného znění  20 přítomnými členy zastu-

                                                             pitelstva bez výhrad.

 

   II.          SCHVALUJE : 1)  Program ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

                                             2) Jednací řád Zastupitelstva města Přelouče ze dne 6.3. 2003.

                                             3) Volební řád pro tajnou volbu.

 

  III.          ZŘIZUJE : Výbor finanční, kontrolní a majetkový.

 

  IV.          VOLÍ :  1) Mandátovou komisi ve složení: předseda – p. Luděk Novák,

                                     členové – Martin Macháček, Mgr. Zuzana Jánská.

                                2) Volební komisi pro tajné volby ve složení: Mgr. Melicharová Věra,  p. Ladislav

                                     Mifek, Mgr. Zuzana Jánská..

                                3) Návrhovou komisi ve složení: RSDr. Jaroslav Čapský, Mgr. Pavel Culek,

                                     p. Martin Macháček.

                                4) Irenu Burešovou do funkce starostky města  Přelouče.

                                5) Ing. Ivana Moravce do funkce místostarosty města Přelouče.

                                6) Jana Bezdíčka, ing. Vlastimila Hývla, Mgr. Lubora Pacáka, MUDr. Jiřího Pro-

                                    kopce a Mgr. Vlastimila Rambouska členy Rady města Přelouče.

                                7) Ing. Zdenku Kumstýřovou předsedkyní finančního výboru.

                                8) Jaromíra Runkase předsedou kontrolního výboru.

                                9) MVDr. Pavla Jadrníčka předsedou majetkového výboru.

                              10) Bc. Ondráčka Romana, Ing. Jolanu Volejníkovou,PhD., MUDr. Ilonu Součko-        

                                     vou , Mgr. Františka Jelínka, RSDr. Jaroslava Čapského a Lucii Macháčkovou,

                                     DiS. členy finančního   výboru.

                              11) PharmDr. Blanku Vácovou, p. Romana Štefanského, p. Jaroslava Mercla, p.   Ladislava  Mifka a Stanislava Zieglera  členy kontrolního výboru.

                              12) p. Dobroslava Pánka, ing.Milana Prokopa, ing. Mirka Kumstýře, p. Martina

                                     Macháčka   členy majetkového výboru.

 

 

 

 

 

    V.          URČUJE : Že členové zastupitelstva města budou uvolněni pro výkon funkce starosty a

                                     místostarosty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Irena  B u r e š o v á                                                                          ing. Ivan  M o r a v e c

          starostka města                                                                                   místostarosta města

Datum vložení: 15. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 15. 5. 2013 0:00
Autor: