Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení I. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

dne 14.12.2006

 

ZASTUPITELSTVO  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

_______________ _I. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 14.12. 2006________________

 

Zastupitel p. Ziegler složil zákonem předepsaný slib, Zastupitelstvo města Přelouče projednalo schválení nového územního plánu města Přelouče, dispoziční uspořádání autobusového nádraží, zprávu o činnosti rady města, zprávu o činnosti výboru majetkového a finančního, majetkové převody, rozpočtová opatření VI rozpočtu města na rok 2006, program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2007 včetně finanční spoluúčasti města, rozpočet města Přelouče na rok 2007, obecně závaznou vyhlášku č.2/2006 o místním poplatku za odpad na rok 2007, Pravidla pro zřizování a činnost osadních výborů, zřízení osadních výborů, jmenování dalších členů výborů zastupitelstva, odstoupení od smlouvy s Diakonií, stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva, delegování zástupce města do orgánů Svazku obcí Přeloučska, informativní zprávu o rekonstrukci vstupní části parku u Občanské záložny a parku U Kynterů.

 

 

    I.    VOLÍ : Návrhovou komisi ve složení : p. Ziegler, Mgr. Pacák, Mgr. Rambousek.

 

   II.    BERE NA VĚDOMÍ : 1) Složení slibu předepsaného znění zastupitelem města p. Stanislavem 

                                                      Zieglerem bez výhrad.

                                                  2) Zprávu o činnosti rady města v období mezi ustavujícím a I. zase-

                                                      dání Zastupitelstva města Přelouče.

                                                  3) Zprávu o činnosti finančního výboru v období mezi ustavujícím a

                                                      I. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

                                                  4) Zprávu o činnosti majetkového výboru v období mezi ustavujícím

                                                      a I. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

                                                  5) Vyhodnocení připomínek dotčených orgánů státní správy, dotčených

                                                       organizací a vlastníků dotčených pozemků a staveb, uplatněných v

                                                       připomínkovém řízení k návrhu „Územního plánu města Přelouče“

                                                       tak, jak je uvedeno v „Protokolu z vyhodnocení stanovisek a připo-

                                                       mínek“ z října 2006.

                                                  6) Kladné stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování č.j.

                                                       KrÚ 47492/2006 OSRK OUP ze dne 30.11. 2006, kterým je oddě-

                                                       lení územního plánování řádu, odboru strategického rozvoje kraje,

                                                       Krajského úřadu v Pardubicích.

                                                  7) Zprávu „Řešení rekonstrukce vstupní části městského parku u

                                                       Občanské záložny a rekonstrukce parku U Kynterů.

 

 III.    SCHVALUJE : 1) Program I. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

                                       2) Územní plán města Přelouče.

                                       3) Dispoziční uspořádání autobusového nádraží dle předloženého návrhu

                                            (varianta „D“).

                                       4) Odkoupení podílu 8/9 pozemku p.p.č. 322/4 o výměře 131 m2 a části po-

                                            zemku p.p.č. 322/1 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Přelouč za cenu maximálně

                                            100,- Kč/m2.

                                       5) Záměr majetkoprávního vypořádání k podílu 1/9 pozemku p.p.č. 322/4 o

                                           výměře 131 m2 a části pozemku p.p.č. 322/1 o výměře cca 40 m2 v k.ú.

                                           Přelouč na základě zákona č. 219/2000 Sb.

                                       6) Odkoupení podílu ½ pozemku p.p.č. 345/1 o výměře 4 513 m2 v k.ú. Pře-

                                            louč za cenu maximálně 185,- Kč/m2.

                                       7) Rozpočtové opatření VI rozpočtu města Přelouče na rok 2006.

                                       8) Program prevence kriminality na místní úrovni – Partnerství města Přelou-

                                            če na rok 2007 včetně finanční spoluúčasti města v požadované výši.

 

                                       9) Rozpočet města Přelouče na rok 2007 s tím, že oproti předloženému návrhu

                                          schvaluje výdajovou položku 500 000 Kč na stavební úpravy čp. 27

                                          (UZ 98250).                               

                                   10) Pravidla pro zřizování a činnost osadních výborů v místních částech města.

                                   11) Volební řád pro volby do osadních výborů a komisí místní samosprávy.

                                   12) Postup podle studií vegetačních úprav zpracovaných atelierem ing. Zuzany

                                         Baladové.

                                   13) Odprodej pozemku p.p.č. 651/8 v k.ú. Břehy o výměře 7 806 m2 Ředitelství

                                         vodních cest ČR a.s. za cenu dle znaleckého posudku.

 

   IV.    VYHLAŠUJE : 1) Záměr na prodej pozemku p.p.č. 382/44 v k.ú. Přelouč o výměře 384 m2 za

                                            cenu dle znaleckého posudku.

                                        2) Závazné části územního plánu města Přelouče obecně závaznou vyhláškou

                                             města Přelouče č. 1/2006 (dle ustanovení § 84 zákona o obcích).

 

     V.    VYDÁVÁ : 1) Obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 1/2006 o závazných částech

                                      částech územního plánu města Přelouče.

                                  2) Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2006 o místním poplatku za provoz systému

                                      shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál-

                                      ních odpadů s účinností od 1.1. 2007.

 

   VI.    ZŘIZUJE : Osadní výbory v místních částech Lohenice, Mělice a Klenovka.

 

 VII.    VYMEZUJE : Závaznou část „Územního plánu města Přelouče“, včetně vymezení veřejně

                                      prospěšných staveb (dle ustanovení § 29, odst. 2 stavebního zákona).

 

VIII.    STANOVÍ : 1) Počet členů osadních výborů v místních částech takto:

                                       Lohenice             7 členů

                                       Mělice                 5 členů

                                       Klenovka             7 členů.

                                  2) Měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva v této výši:

                                       člen rady města                                             1 640,- Kč

                                       člen zastupitelstva města                                 550,- Kč

                                       předseda výboru                                           1 340,- Kč

                                       a to s účinností ode dne ustavujícího zasedání zastupitelstva města,

                                       předseda komise                                           1 340,- Kč

                                       a to ode dne jmenování radou města.

                                  3) Měsíční odměny předsedům komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva,

                                       ve výši  1 340,- Kč

                                       - předsedům osadních výborů ode dne jejich jmenování zastupitelstvem na

                                          základě výsledků voleb v místních částech

                                       - předsedům komisí místních samospráv ode dne jejich jmenování radou

                                          města na základě výsledků voleb v místních částech.

                                  4) Že odměny členům komisí a výborů zastupitelstva budou vyplaceny zpětně

                                       po ukončení roku v částce stanovené radou (členům komisí) či zastupitel-

                                       stvem (členům výborů).

                                  5) Že výše odměny jednotlivým osobám se bude při souběhu více funkcí kumu-

                                       lovat.

 

   IX.    ROZHODUJE : Podle ustanovení čl. III smlouvy v platném znění o odstoupení Města Pře-

                                         louče jakožto prodávajícího od kupní smlouvy převádějící vlastnictví k

                                         pozemku označenému jako stavební parcela č. 468 o výměře 376 m2, k po-

                                         zemku označenému jako stavební parcela č. 469 o výměře 173 m2, k po-

                                         zemku označenému jako pozemková parcela č. 392/1 o výměře 3 294 m2 a

                                         budově č.p. 192 postavené na pozemku označeném jako stavební parcela

                                         č. 468 v Přelouči, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu

                                         pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice na listu vlastnictví

                                         č. 10010, pro katastrální území Přelouč, obec Přelouč, uzavřené dne 26.10.

                                         2005, ve znění dodatků č. 1 ze dne 21.4. 2006, č. 2 ze dne 21.6. 2006  a

                                         dodatku č. 3 mezi Městem Přelouč a Diakonií ČCE – Středisko náhradní

                                         rodinné péče, se sídlem Českobratrská 87, 535 01 Přelouč, IČO 42936314

                                         na straně kupujícího, a to pro nezaplacení zbytků kupní ceny ve výši

                                         1 512 000,- Kč do 30.11. 2006, tj. ve lhůtě dohodnuté v dodatku č. 3 a

                                         následně ani v poskytnuté dodatečné lhůtě (dle § 517 občanského zákoní-

                                         ku).

 

     X.    DELEGUJE : Jako zástupce města Přelouč na volební období 2006 – 2010 do orgánu

                                      Svazku obcí Přeloučska  pí. Irenu Burešovou.

 

   XI.    NEVYHOVUJE : Námitce k územnímu plánu ve schodě s rozhodnutím zastupitelstva ze dne

                                            2.2. 2006 – námitka spoluvlastníků pozemků 94/1 a 94/12 (nesouhlas se

                                            zařazením pozemků do ploch veřejné a ochranné zeleně) je v rozporu

                                            s urbanistickou koncepcí města a vyhověním této námitce by došlo k zá-

                                            sadnímu a nevratnému zásahu do této koncepce.

 

 XII.    SVĚŘUJE : Místostarostovi ing. Ivanu Moravcovi plnění úkolů na úseku kultury, sportu,

                                  školství,  zdravotnictví, sociálních služeb a Technických služeb města Přelouče.

 

XIII.    VOLÍ : 1) Členem kontrolního výboru pí. Ritu Hudcovou.

                          2) Členem majetkového výboru p. Vladimíra Koníčka a pí. Evu Černíkovou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Irena  B u r e š o v á                                                                            ing. Ivan  M o r a v e c

        starostka  města                                                                                    místostarosta města

                                     

                                                      

Datum vložení: 17. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 17. 5. 2013 0:00
Autor: