Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení 99. schůze rady města

Usnesení 98. schůze rady města 1

konané dne 20. 6. 2022

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

99. schůze rady města konané dne 20. 6. 2022

 

99/1/2022           Program schůze

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

99/2/2022      Zadávací řízení veřejné zakázky „Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 – 0,723)“ – ZRUŠENÍ zadávacího řízení

        I.            Rada města Přelouče ruší

usnesení rady města č. 96/16/2022-I. a II. ze dne 30. 5. 2022 (schválení smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 – 0,723)“ s dodavatelem NOWASTAV akciová společnost, Malešická 2679/49, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 00565679, za nabídkovou cenu 19 980 000,00 Kč bez DPH).

      II.            Rada města Přelouče ruší

zadávací řízení veřejné zakázky „Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 – 0,723)“ v souladu s § 127, odst. 2), písm. b), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

99/3/2022     Zadávací řízení VZ „Rekonstrukce chodníků a VO v ulici Svazu bojovníků za svobodu, Přelouč / Místní komunikace ulice Přemyslova, Přelouč“ – výběr dodavatele

        I.            Rada města Přelouče rozhoduje

v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníků a VO v ulici Svazu bojovníků za svobodu, Přelouč / Místní komunikace ulice Přemyslova, Přelouč“

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s.

Sídlo dodavatele:                            Střelecká 672/14, 500 02 Hradec Králové

IČO dodavatele:                              28812875

Nabídková cena:                             5 408 532,00 Kč bez DPH

Jako druhý v pořadí se umístil dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       STAVO KAMENÍK s.r.o.

Sídlo dodavatele:                            Pohřebačka 44, 533 45 Opatovice nad Labem

IČO dodavatele:                              04460723

Nabídková cena:                             5 481 065,61 Kč bez DPH

Jako třetí v pořadí se umístil dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Sídlo dodavatele:                            Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto

IČO dodavatele:                              25953818

Nabídková cena:                             5 497 129,03 Kč bez DPH.

Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí.

      II.            Rada města Přelouče schvaluje

Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníků a VO v ulici Svazu bojovníků za svobodu, Přelouč / Místní komunikace ulice Přemyslova, Přelouč“ s dodavatelem NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s., Střelecká 672/14, 500 02 Hradec Králové, IČO 28812875, za nabídkovou cenu 5 408 532,00 Kč bez DPH.

    III.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 99/3/2022-II.

T: 15. 7. 2022

99/4/2022           Majetkové převody

        I.            Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 149/6 o výměře 183 m2, odděleného z pozemku p.č. 149/1 v k.ú. Klenovka, panu Bc. M.J., bytem Pardubice, za cenu 210 000,00 Kč.

      II.            Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 22/12, uzavíranou mezi městem Přelouč a panem Bc. M.J., bytem Pardubice, na prodej pozemku p.č. 149/6 v k.ú. Klenovka.

99/5/2022           Zápis OV Klenovka

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

zápis č. 4/2022 z jednání Osadního výboru Klenovka ze dne 3. 6. 2022.

99/6/2022           Zápis OV Mělice

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

zápis ze schůze Osadního výboru Mělice ze dne 12. 6. 2022.

99/7/2022           Návrh na schválení dodatku č. 1 ke smluvní dokumentaci se společností enteria a.s. Pardubice na realizaci projektu „Přelouč – Sídliště Hodinářka 2“

        I.            Rada města Přelouče doporučuje

Zastupitelstvu města Přelouče schválit dodatek č. 1 ke smluvní dokumentaci sestávající ze smlouvy o zřízení práva stavby, smlouvy o smlouvě budoucí kupní, smlouvy o smlouvě budoucí darovací a smlouvy o výpůjčce uzavřenou mezi městem Přelouč, se sídlem Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČO 00274101 a společností enteria a.s., se sídlem Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČO 27537790, za účelem výstavby Sídliště Hodinářka 2 sestávající z 10 bytových domů a 9 řadových domů.

99/8/2022           Návrh změn v jízdním řádu MHD

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

návrh změn jízdního řádu linky č. 655101 městské autobusové dopravy v Přelouči s platností od 1. 7. 2022.

99/9/2022           Návrh programu zasedání ZM  

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

návrh programu XXIV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 28. 6. 2022.

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 21. 6. 2022 8:44
Datum poslední aktualizace: 21. 6. 2022 9:01
Autor: Mgr. Miroslav Tkáč, LLM