Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení 96. schůze rady města

Usnesení 96. schůze rady města 1

konané dne 30. 5. 2022

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

96. schůze rady města konané dne 30. 5. 2022

 

96/1/2022           Program schůze

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

96/2/2022           Odvod z fondu investic do rozpočtu zřizovatele a souhlas s navýšením provozního příspěvku – Školní jídelna Přelouč

        I.            Rada města Přelouče ukládá

příspěvkové organizaci Školní jídelna Přelouč odvod z fondu investic na účet zřizovatele ve výši 900 000,00 Kč.

      II.            Rada města Přelouče souhlasí

s navýšením provozního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Školní jídelna Přelouč o 900 000,00 Kč.

96/3/2022           Účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2021 a souhlas s pokrytím ztráty z rezervního fondu

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

účetní závěrky za rok 2021 těchto příspěvkových organizací: Technické služby města Přelouče, Kulturní a informační centrum města Přelouče, Městská knihovna Přelouč, MŠ Kladenská, MŠ Za Fontánou, ZŠ Masarykovo nám., ZŠ Smetanova, ZUŠ Přelouč, Školní jídelna Přelouč a Dům dětí a mládeže Přelouč.

      II.            Rada města Přelouče souhlasí

s tím, aby ztráta příspěvkové organizace Kulturní a informační centrum města Přelouče ve výši 52 933, 62 Kč byla pokryta z rezervního fondu této příspěvkové organizace.

96/4/2022           Protipovodňová opatření v místní části Tupesy

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřené se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5, IČO 47116901, na vypracování projektové dokumentace pro společné povolení a provádění stavby včetně související inženýrské činnosti na protipovodňová opatření v místní části Tupesy, kterým se prodlužuje sjednaný termín doby plnění díla z důvodu nutnosti řešení značného množství přeložek inženýrských sítí.

      II.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 1 dle usnesení č. 96/4/2022-I.

T: 15. 6. 2022

96/5/2022           Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních a srážkových vod

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 57506, uzavíranou mezi městem Přelouč jako vlastníkem nemovitosti č.p. 1714 v ulici Obránců míru v Přelouči, příspěvkovou organizací Školní jídelna Přelouč, Obránců míru 1714, okres Pardubice jako jejím uživatelem a plátcem závazků vyplývajících z předmětné smlouvy a společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

      II.            Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o odvádění srážkových vod č. 32622, uzavíranou mezi městem Přelouč jako vlastníkem nemovitosti č.p. 1714 v ulici Obránců míru v Přelouči, příspěvkovou organizací Školní jídelna Přelouč, Obránců míru 1714, okres Pardubice jako jejím uživatelem a plátcem závazků vyplývajících z předmětné smlouvy a společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

    III.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smluv dle usnesení č. 96/5/2022-I. a 96/5/2022-II.

T: 15. 6. 2022

96/6/2022           Realizace přeložky distribučního zařízení elektrické energie v Tupesech

        I.            Rada města Přelouče souhlasí

s realizací přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v místní části Tupesy, z důvodu řešení jeho kolize s navrhovanými protipovodňovými opatřeními, dle konceptu smlouvy společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV. v příloze.

      II.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit předložení příslušné smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie.

T: 25. 6. 2022

96/7/2022           Pořízení radiátorů do budovy školní jídelny

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

výjimku z vnitřní směrnice č. SM 10/2018 – pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – na pořízení radiátorů pro budovu školní jídelny č.p. 1714 v ulici Obránců míru v Přelouči městem Přelouč prostřednictvím společnosti MIKOMONT s.r.o., Pardubická 1631, 535 01 Přelouč, IČO 08107823.

      II.            Rada města Přelouče souhlasí

s pořízením radiátorů pro budovu školní jídelny č.p. 1714 v ulici Obránců míru v Přelouči městem Přelouč prostřednictvím společnosti MIKOMONT s.r.o., Pardubická 1631, 535 01 Přelouč, IČO 08107823, za částku 474 285,70 Kč bez DPH, 573 885,70 Kč s 21 % DPH.

    III.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit objednání radiátorů dle usnesení č. 96/7/2022-II.

T: 31. 5. 2022

96/8/2022           Záměr na bezúplatný převod kanalizačních přípojek v místních částech Mělice a Lohenice

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 1 v délce 5,2 m včetně revizní šachty, na pozemcích p.č. 9/1 a p.č. 9/3 v k.ú. Mělice, p.J.M., bytem Mělice, Přelouč.

      II.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 2 v délce 9,1 m včetně revizní šachty, na pozemcích p.č. 7/1 a p.č. 9/3 v k.ú. Mělice, p. J.P., bytem Mělice, Přelouč.

    III.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 3 v délce 12,8 m včetně revizní šachty na pozemcích p.č.st. 4, p.č. 252/1 a p.č. 244/1 v k.ú. Mělice, manželům Ing. J.Š. a A.Š., oba bytem Mělice Přelouč.

    IV.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 4 v délce 4,9 m včetně revizní šachty na pozemcích p.č.st. 6 a p.č. 241/2 v k.ú. Mělice, p.M.Š., bytem Sezemice.

      V.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 5 v délce 10,6 m včetně revizní šachty na pozemcích p.č.st. 7, p.č. 252/1 a p.č. 241/2 v k.ú. Mělice, p.M.Š., bytem Mělice, Přelouč.

    VI.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti k nemovitosti čp. 6 v délce 5,7 m včetně revizní šachty na pozemcích p.č.st. 8/1 a p.č. 252/1 v k.ú. Mělice, p.J.B. a p.Z.B., oba bytem Mělice, Přelouč.

  VII.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 7 v délce 4,3 m včetně revizní šachty na pozemcích p.č. 15 a p.č. 241/2 v k.ú. Mělice, p.Z.D., bytem Mělice, Přelouč.

VIII.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 9 v délce 6,4 m včetně revizní šachty na pozemcích p.č.st. 56 a p.č. 421/2 v k.ú. Mělice, p.A.D., bytem Mělice, Přelouč.

    IX.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 10 v délce 5,6 m včetně revizní šachty na pozemcích p.č.st. 22/1 a p.č. 4/1 v k.ú. Mělice, p.Š.Š., bytem Mělice, Přelouč.

      X.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 11 v délce 33,80 m včetně revizní šachty na pozemcích p.č. 275 a p.č. 4/1 v k.ú. Mělice, p.M.V., bytem Mělice, Přelouč.

    XI.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 12 v délce 4,5 m včetně revizní šachty na pozemcích p.č.st. 14 a p.č. 241/2 v k.ú. Mělice, manželům V.B. a J.B., oba bytem Přelouč.

  XII.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti k nemovitosti čp. 13 v délce 13,6 m včetně revizní šachty na pozemcích p.č. 21/1, p.č.st. 20  a p.č. 241/2 v k.ú. Mělice, p.J.K., bytem Lázně Bohdaneč a p.D.K. bytem Mělice, Přelouč.

XIII.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 14 v délce 5,10 m včetně revizní šachty na pozemcích p.č. 75/12 a p.č. 74/6 v k.ú. Mělice, p.M.H., bytem Mělice, Přelouč.

XIV.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 15 v délce 6,1 m včetně revizní šachty na pozemku p.č.st. 5 a p.č. 241/2 v k.ú. Mělice, p.M.Ž., bytem Starý Mateřov a p. S.Ž., bytem Pardubice.

  XV.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 16 v délce 1,1 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 246/1 v k.ú. Mělice, manželům M.B.  a J.B., oba bytem Mělice Přelouč.

XVI.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 17 v délce 4,3 m včetně revizní šachty na pozemcích p.č.st. 9 a p.č. 241/2 v k.ú. Mělice, p.J.S. a p.M.S., oba bytem Mělice, Přelouč.

XVII.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 18 v délce 22,5 m včetně revizní šachty na pozemcích p.č. 3/1 a p.č. 4/1 v k.ú. Mělice, manželům K.Ch. a M. Ch., oba bytem Mělice, Přelouč.

XVIII.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 19 v délce 1,6 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 9/3 v k.ú. Mělice, p.H.L., bytem Mělice, Přelouč.

XIX.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 20 v délce 0,7 m včetně revizní šachty na pozemcích p.č.st. 18 a p.č. 241/2 v k.ú. Mělice, p.M.M., bytem Mělice, Přelouč.

  XX.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 21 v délce 3,1 m včetně revizní šachty na pozemcích p.č.st. 27 a p.č. 241/3 v k.ú. Mělice, p.M.D., bytem Mělice, Přelouč.

XXI.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 22 v délce 5,8 m včetně revizní šachty na pozemcích p.č.st. 28 a p.č. 244/1 v k.ú. Mělice, p.L.Z., bytem Mělice, Přelouč.

XXII.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 24 v délce 7,8 m včetně revizní šachty na pozemcích p.č.st. 21/1 a p.č. 4/1 v k.ú. Mělice, manželům P.P. a K.P., oba bytem Mělice, Přelouč.

XXIII.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 25 v délce 9,4 m včetně revizní šachty na pozemcích p.č.st. 8/2 a p.č. 252/1 v k.ú. Mělice, p.J.Š., bytem Mělice, Přelouč.

XXIV.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 26 v délce 34,4 m včetně revizní šachty na pozemcích p.č. 241/2 a p.č. 41/29 v k.ú. Mělice, manželům R.K. a H. K., oba bytem Mělice, Přelouč.

XXV.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 27 v délce 23,10 m včetně revizní šachty na pozemcích p.č. 241/6, p.č. 241/2 a p.č. 241/3 v k.ú. Mělice, p.R.D., bytem Hradec Králové a p.L.D., bytem Mělice, Přelouč.

XXVI.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 28 v délce 5,6 m včetně revizní šachty na pozemcích p.č.st. 30 a p.č. 241/2 v k.ú. Mělice, manželům J.Š. a J.Š., oba bytem Mělice, Přelouč.

XXVII.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 29 v délce 7,3 m včetně revizní šachty na pozemcích p.č.st. 31/1 a p.č. 4/1 v k.ú. Mělice, p. H.H., bytem Pardubice a p. A.Š., bytem Pardubice

XXVIII.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 30 v délce 18,5 m včetně revizní šachty na pozemcích p.č.st. 241/2 a p.č. 4/1 v k.ú. Mělice, p.P.Č., bytem Přelouč, p.V.Č., bytem Mělice, Přelouč a p.V.Č., bytem Lhota, Přelouč.

XXIX.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 31 v délce 61,1 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 4/1 v k.ú. Mělice, p.J.K., bytem Přelouč.

XXX.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 33 v délce 2,5 m včetně revizní šachty na pozemcích p.č.st. 35 a p.č. 246/2 v k.ú. Mělice, p.L.V., bytem Mělice, Přelouč.

XXXI.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 34 v délce 4,6 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 246/2 v k.ú. Mělice, manželům J. H. a Z.H., oba bytem Mělice, Přelouč.

XXXII.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 35 v délce 5,0 m včetně revizní šachty na pozemcích p.č.st. 37/1 a p.č. 246/2 v k.ú. Mělice, p.J.B., bytem Mělice, Přelouč.

XXXIII.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 37 v délce 5,1 m včetně revizní šachty na pozemcích p.č.st. 40 a p.č. 241/2 v k.ú. Mělice, p.S.P., bytem Mělice, Přelouč.

XXXIV.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 38 v délce 4,6 m včetně revizní šachty na pozemcích p.č.st. 41 a p.č. 241/2 v k.ú. Mělice, p.J.V., a p.I.V., oba bytem Mělice, Přelouč.

XXXV.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 39 v délce 4,4 m včetně revizní šachty na pozemcích p.č.st. 48/1 a p.č. 246/2 v k.ú. Mělice, p.L.V., bytem Přelouč.

XXXVI.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 40 v délce 7,1 m včetně revizní šachty na pozemcích p.č.st. 42 a p.č. 241/2 v k.ú. Mělice, p.L.D., bytem Mělice, Přelouč a p. Bc. D.K., bytem Mělice, Přelouč.

XXXVII.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 42 v délce 9,3 m včetně revizní šachty na pozemcích p.č.st. 43 a p.č. 246/1 v k.ú. Mělice, p.D.S., bytem Mělice, Přelouč.

XXXVIII.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 43 v délce 4,8 m včetně revizní šachty na pozemcích p.č.st. 44 a p.č. 244/1 v k.ú. Mělice, p.D.S., bytem Mělice, Přelouč.

XXXIX.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 44 v délce 5,6 m včetně revizní šachty na pozemcích p.č.st. 45 a p.č. 244/1 v k.ú. Mělice, p.P.B., bytem Mělice, Přelouč.

   XL.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 45 v délce 5,7 m včetně revizní šachty na pozemcích p.č.st. 46/1 a p.č. 4/26 v k.ú. Mělice, p.J.G., bytem Pardubice a p.J.Š., bytem Mělice, Přelouč.

 XLI.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 46 v délce 5,5 m včetně revizní šachty na pozemcích p.č.st. 47/1 a p.č. 4/26 v k.ú. Mělice, p.I.H., bytem Bor u Skutče.

XLII.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 47 v délce 3,6 m včetně revizní šachty na pozemcích p.č.st. 50/1 a p.č. 246/1 v k.ú. Mělice, p.J.P., bytem Mělice, Přelouč.

XLIII.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 48 v délce 7,4 m včetně revizní šachty na pozemcích p.č. 76/2 a p.č. 244/1 v k.ú. Mělice, p.J.S., bytem Mělice  Přelouč.

XLIV.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 49 v délce 7,3 m včetně revizní šachty na pozemcích p.č.st. 19 a p.č. 241/2 v k.ú. Mělice, p.M.V., panu P.V. a p.M.V., všichni bytem Mělice, Přelouč.

XLV.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 50 v délce 4,6 m včetně revizní šachty na pozemcích p.č. 74/3 a p.č. 241/2 v k.ú. Mělice, p. A.K., bytem Mělice,  Přelouč.

XLVI.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 51 v délce 4,7 m včetně revizní šachty na pozemcích p.č. 74/4 a p.č. 74/6 v k.ú. Mělice, p.H.D., bytem Mělice, Přelouč.

XLVII.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 52 v délce 4,9 m včetně revizní šachty na pozemcích p.č. 75/3 a p.č. 244/1 v k.ú. Mělice, p.D.Č. a p. A.Š., oba bytem Mělice, Přelouč.

XLVIII.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 53 v délce 2,6 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 4/1 v k.ú. Mělice, p.V.Č., bytem Mělice, Přelouč.

XLIX.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 54 v délce 4,8 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 246/1 v k.ú. Mělice, manželům R.P. a Ing. I.P., oba bytem Pardubice.

       L.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 55 v délce 4,9 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 246/1 v k.ú. Mělice, P.S., bytem Mělice, Přelouč.

      LI.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 56 v délce 5,6 m včetně revizní šachty na pozemcích p.č.st. 55 a p.č. 241/2 v k.ú. Mělice, paní Mgr. P.H., bytem Veselí.

   LII.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 57 v délce 3,8 m včetně revizní šachty na pozemcích p.č.st. 64 a p.č. 74/6 v k.ú. Mělice, p.J.M., bytem Mělice, Přelouč.

 LIII.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 58 v délce 5,8 m včetně revizní šachty na pozemcích p.č. 75/7 a p.č. 246/1 v k.ú. Mělice, p.Z.D., bytem Mělice, Přelouč.

 LIV.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 59 v délce 6,6 m včetně revizní šachty na pozemcích p.č. 268   a p.č. 241/2 v k.ú. Mělice, manželům J.A. a K.A., oba bytem Mělice, Přelouč, A.B., bytem Mělice, Přelouč, manželům J.K. a M.K., oba bytem Mělice, Přelouč a T.V., bytem Mělice, Přelouč.

   LV.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 60 v délce 5,6 m včetně revizní šachty na pozemcích p.č. 75/8 a p.č. 246/1 v k.ú. Mělice, p.L.M. a p.H.M., oba bytem Mělice, Přelouč.

 LVI.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 61 v délce 2,6 m včetně revizní šachty na pozemcích p.č. 62/4 a p.č. 245 v k.ú. Mělice, p.T.T., bytem Mělice, Přelouč.

LVII.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 62 v délce 2,9 m včetně revizní šachty na pozemcích p.č. 62/5 a p.č. 245 v k.ú. Mělice, p.P.P., bytem Mělice, Přelouč.

LVIII.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 63 v délce 76,5 m včetně revizní šachty na pozemcích p.č. 2/2, p.č. 6/4 a p.č. 245 v k.ú. Mělice, p.J.D., p.Z.D. a p. Ing. Š.D., všechny bytem Mělice, Přelouč.

 LIX.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 64 v délce 5,7 m včetně revizní šachty na pozemcích p.č.st. 23/2 a p.č. 241/2 v k.ú. Mělice, p.R.K., bytem Mělice, Přelouč.

   LX.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 65 v délce 4,8 m včetně revizní šachty na pozemcích p.č. 9/2   a p.č. 9/3 v k.ú. Mělice, manželům S.J., bytem Pardubice a I.J., bytem Slatiňany.

 LXI.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 66 v délce 3,1 m včetně revizní šachty na pozemcích p.č. 62/3 a p.č. 245 v k.ú. Mělice, manželům Ing. M. Š., a R.Š., oba bytem Mělice, Přelouč.

LXII.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 67 v délce 5,6 m včetně revizní šachty na pozemcích p.č. 72/7 a p.č. 241/2 v k.ú. Mělice, manželům M.K., a A.K., oba bytem Mělice, Přelouč.

LXIII.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 68 v délce 5,3 m včetně revizní šachty na pozemcích p.č. 75/3 a p.č. 244/1  v k.ú. Mělice, manželům P.Č., a I.Č., oba bytem Mělice , Přelouč.

LXIV.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 69 v délce 3,8 m včetně revizní šachty na pozemcích p.č. 74/2 a p.č. 74/6 v k.ú. Mělice, p.L.M., a p.J.M., oba bytem Mělice, Přelouč.

LXV.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 70 v délce 3,1 m včetně revizní šachty na pozemcích p.č. 62/2 a p.č. 245 v k.ú. Mělice, p.D.D., bytem Mělice, Přelouč.

LXVI.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 71 v délce 3,6 m včetně revizní šachty na pozemcích p.č. 280 a p.č. 4/1 v k.ú. Mělice, manželům J.V. a E.V., oba bytem Mělice, Přelouč.

LXVII.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 72 v délce 5,8 m včetně revizní šachty na pozemcích p.č. 281 a p.č. 4/1 v k.ú. Mělice, p.J.B., bytem Mělice, Přelouč.

LXVIII.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 74 v délce 4,3 m včetně revizní šachty na pozemcích p.č.st. 3/3, p.č. 9/3 a p.č. 244/1 v k.ú. Mělice, p.S.J., bytem Pardubice.

LXIX.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 75 v délce 4,2 m včetně revizní šachty na pozemcích p.č. 62/10 a p.č. 245 v k.ú. Mělice, p.B.K., bytem Bezděkov.

LXX.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky v délce 5,5 m včetně revizní šachty na pozemcích p.č. 72/5 a p.č. 241/2 v k.ú. Mělice, p. Mgr. P.H., bytem Veselí a p.T.L., bytem Chrudim.

LXXI.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 104 v délce 4,9 m včetně revizní šachty na pozemcích p.č. 75/46 a p.č. 75/61 v k.ú. Lohenice u Přelouče, manželům Ing. M.E., Ph.D. a Ing. M.E.,, oba bytem Lohenice, Přelouč.

LXXII.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 105 v délce 6,2 m včetně revizní šachty na pozemcích p.č. 75/40 a p.č. 75/61 v k.ú. Lohenice u Přelouče, p.E.H., bytem Lohenice, Přelouč.
 

LXXIII.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 106 v délce 4,2 m včetně revizní šachty na pozemcích p.č. 75/47 a p.č. 75/61 v k.ú. Lohenice u Přelouče, p.P.P., bytem Lohenice, Přelouč.

LXXIV.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 107 v délce 3,50 m včetně revizní šachty na pozemcích p.č. 75/39 a p.č. 75/61 v k.ú. Lohenice u Přelouče, p. Bc. M. H. a p. A. H., oba bytem Lohenice, Přelouč.

LXXV.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 108 v délce 4,5 m včetně revizní šachty na pozemcích p.č. 75/45 a p.č. 75/61 v k.ú. Lohenice u Přelouče, manželům K.K. a J.K., oba bytem Pardubice.

LXXVI.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 109 v délce 4,3 m včetně revizní šachty na pozemcích p.č. 75/38 a p.č. 75/61 v k.ú. Lohenice u Přelouče, manželům Z.Š. a S.Š., oba bytem Lohenice, Přelouč.

LXXVII.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 110 v délce 5,4 m včetně revizní šachty na pozemcích p.č. 75/44 a p.č. 75/61 v k.ú. Lohenice u Přelouče, p. S.S., bytem Lohenice, Přelouč.

LXXVIII.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 111 v délce 4,5 m včetně revizní šachty na pozemcích p.č. 75/41 a p.č. 75/61 v k.ú. Lohenice u Přelouče, manželům R.B., a Mgr. A.B., oba bytem Lohenice, Přelouč.

LXXIX.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 112 v délce 9,3 m včetně revizní šachty na pozemcích p.č. 75/42 a pč. 75/61 v k.ú. Lohenice u Přelouče, p.K.M., bytem Lohenice, Přelouč a p. J.R., bytem Přelouč.

LXXX.            Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky v délce 15,8 m včetně revizní šachty na pozemcích p.č. 75/43 a p.č. 75/61 v k.ú. Lohenice u Přelouče, p.E.P., bytem Lohenice, Přelouč.

LXXXI.            Rada města schvaluje

Smlouvy o bezúplatném převodu na převod kanalizačních přípojek v místních částech Mělice a Lohenice, uzavírané mezi městem Přelouč a vlastníky připojovaných nemovitostí ve smyslu usnesení č. 96/8/2022-I. až LXXX.

LXXXII.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smluv o bezúplatném převodu dle usnesení č. 96/8/2022-I. až LXXX.

T: 31. 12. 2022
 

96/9/2022           Majetkové převody

        I.            Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit záměr na směnu pozemku p.č. 112/12 v k.ú. Štěpánov u Přelouče o výměře 552 m2, ve vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro Státní pozemkový úřad, za část pozemku p.č. 118 v k.ú. Štěpánov u Přelouče o výměře 1 104 m2.

96/10/2022         Pronájem pozemku

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

záměr na uzavření dodatku smlouvy o nájmu pozemku, uzavřené mezi městem Přelouč a manželi M., bytem Vrdy, na pronájem části pozemku p.č. 64/2 a části pozemku p.č. 64/3 v k.ú. Přelouč. Dodatkem smlouvy se rozšíří předmět pronájmu ze současné výměry pronajatého pozemku 29 m2 na novou výměru 60 m2.

96/11/2022         Zřízení věcného břemene

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČD – Telematika, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 2325, p.č. 1981/1 a p.č. 385/4, vše v k.ú. Přelouč.

      II.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení služebnosti dle usnesení č. 96/11/2022-I.

T: 30. 6. 2022

    III.            Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 1301/42 v k.ú. Přelouč.

    IV.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení služebnosti dle usnesení č.  96/11/2022-III.

T: 30. 6. 2022

96/12/2022         Dodatek č. 2 smlouvy o dílo „Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Lohenice“

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

dodatek č. 2 smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Lohenice“, uzavřené s společností Mopos Communications, a.s., 530 02 Pardubice, Rokycanova 2798, IČO 26222396, kterým se sjednaná smluvní cena zvyšuje o částku 100 735,00 Kč bez DPH, 121 889,35 Kč včetně DPH z důvodu úpravy rozsahu objednatelem požadovaných prací.

      II.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo dle usnesení č. 96/12/2022-I.

T: 10. 6. 2022

96/13/2022         Smlouva o podmínkách zřízení stavby „Splašková kanalizace Klenovka s převedením odpadních vod do Přelouče“

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o podmínkách zřízení stavy „Splašková kanalizace Klenovka s převedením odpadních vod do Přelouče“, uzavíranou s Pardubickým krajem, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, IČO 70892822, zastoupeným Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČO 00085031, kterou se sjednává povinnost jednorázové peněžité náhrady ve výši 654 625,00 Kč bez DPH, 792 096,25 Kč včetně DPH, za zásah do pozemku p.č. 244/3 k.ú. Klenovka z důvodu uložení kanalizace do silnice III/34216.

      II.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o podmínkách zřízení stavby dle usnesení č. 96/13/2022-I.

T: 10. 6. 2022

96/14/2022         zadávací řízení veřejné zakázky „Výkon činnosti koordinátora BOZP při realizaci veřejné zakázky Revitalizace Švarcavy (ř.km. 0,200 – 0,723)“ – výběr dodavatele, příkazní smlouva

        I.            Rada města Přelouče rozhoduje

v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Výkon činnosti koordinátora BOZP při realizaci veřejné zakázky Revitalizace Švarcavy (ř.km. 0,200 – 0,723)“:

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       Ondřej Brom

Sídlo dodavatele:                            K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov

IČO dodavatele:                              76483118

Nabídková cena:                             80 000,00 Kč bez DPH

Jako druhý v pořadí se umístil dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       Ing. Jan Chaloupka

Sídlo dodavatele:                            Štefánikova 1053, 530 02 Pardubice

IČO dodavatele:                              06420371

Nabídková cena:                             99 900,00 Kč bez DPH

Jako třetí v pořadí se umístil dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       Gregor-pojekt invest, s.r.o.

Sídlo dodavatele:                            Počítky 18, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČO dodavatele:                              04901916

Nabídková cena:                             135 000,00 Kč bez DPH.

Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí.

      II.            Rada města Přelouče schvaluje

Příkazní smlouvu na realizaci veřejné zakázky „Výkon činnosti koordinátora BOZP při realizaci veřejné zakázky Revitalizace Švarcavy (ř.km. 0,200 – 0,723)“ s dodavatelem Ondřej Brom, K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov, IČO 76483118, za nabídkovou cenu 80 000,00 Kč bez DPH.

    III.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření příkazní smlouvy dle usnesení č. 96/14/2022-II.

T: 17. 6. 2022

96/15/2022         zadávací řízení veřejné zakázky „Výkon technického dozoru při realizaci veřejné zakázky Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 – 0,723)“ – výběr dodavatele, příkazní smlouva

        I.            Rada města Přelouče rozhoduje

v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Výkon technického dozoru při realizaci veřejné zakázky Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 – 0,723)“:

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Sídlo dodavatele:                            Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5

IČO dodavatele:                              47116901

Nabídková cena:                             450 000,00 Kč bez DPH

Jako druhý v pořadí se umístil dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       Gregor-projekt invest, s.r.o.

Sídlo dodavatele:                            Počítky 18, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČO dodavatele:                              04901916

Nabídková cena:                             475 000,00 Kč bez DPH.

Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí.

      II.            Rada města Přelouče schvaluje

Příkazní smlouvu na realizaci veřejné zakázky „Výkon technického dozoru při realizaci veřejné zakázky Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 – 0,723)“ s dodavatelem Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5, IČO 47116901, za nabídkovou cenu 450 000,00 Kč bez DPH.

    III.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření příkazní smlouvy dle usnesení č. 96/15/2022-II.

T: 17. 6. 2022

96/16/2022         Zadávací řízení veřejné zakázky „Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 – 0,723)“ – Smlouva o dílo

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 – 0,723)“ s dodavatelem NOWASTAV akciová společnost, Malešická 2679/49, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 00565679, za nabídkovou cenu 19 980 000,00 Kč bez DPH.

      II.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 96/16/2022-I.

T: 30. 6. 2022

96/17/2022         Zápis OV Mělice

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

Zápis ze schůze Osadního výboru Mělice ze dne 20. 5. 2022.

96/18/2022         Zápis OV Lohenice

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

Zápis ze schůze Osadního výboru Lohenice ze dne 13. 5. 2022.

96/19/2022         Územní plán Přelouč – změny č. 4

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu na zhotovení dokumentace Změn č. 4 územního plánu Přelouč se společností Atelier T-plan, s.r.o., IČO 26483734, se sídlem Sezimova 380/13, 140 00 Praha 4 – Nusle, za sjednanou cenu 183 280,00 Kč + DPH (221 769,00 Kč vč. DPH).

96/20/2022         Udílení ceny Reprezentant školy

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

výsledky ceny Reprezentant školy za školní rok 2021–2022.

96/21/2022         Prodloužení nájemní smlouvy k bytu určeného k přechodnému bydlení

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

prodloužení pronájmu bytu č. 2 v domě v ulici Za Fontánou č.p. 433, Přelouč, p.Z.C., trvale bytem Přelouč na dobu určitou s platností od 1. 6. 2022 do 31. 8. 2022.

96/22/2022         Změna Podmínek užívání bytů a pronájmy bytů v domě v ul. Za Fontánou č.p. 433

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

návrh změny v Podmínkách užívání bytů č. 2 a č. 14 určených k přechodnému bydlení v domě v ulici Za Fontánou 433, Přelouč.

      II.            Rada města Přelouče schvaluje

pronájem bytu č. 3 o vel. 1+0, v ulici Za Fontánou č.p. 433, Přelouč, p.B.V., trvale bytem Přelouč na dobu určitou s platností od 1. 6. 2022 do 31. 8. 2022.

    III.            Rada města Přelouče schvaluje

pronájem bytu č. 14 v domě v ulici Za Fontánou č.p. 433, Přelouč, p.K.O., trvale bytem Přelouč na dobu určitou s platností od 1. 6. 2022 do 31. 8. 2022

96/23/2022         Pravidla pro hodnocení žádostí o byty v domě s pečovatelskou službou Přelouč, Sluneční 1516 a v domě zvláštního určení Přelouč, Sluneční 1414

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

návrh změny v Pravidlech pro hodnocení žádostí o byty v domě s pečovatelskou službou Přelouč, Sluneční 1516 a v domě zvláštního určení Sluneční 1414, Přelouč.

96/24/2022         Zápis ze zasedání sociálně zdravotní komise

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

Zápis č. 3/2022 ze zasedání sociálně zdravotní komise Rady města Přelouče ze dne 18. 5. 2022.

96/25/2022         Podání žádosti o zvýšení kapacity ve školní jídelně – výdejně v Přelouči

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

podání žádosti o změnu zápisu v rejstříku Š/ŠZ, a to o zvýšení kapacity školní jídelny – výdejny, jejíž činnost vykonává ŠJ Přelouč na adrese Přelouč, Masarykovo nám. 44, z 280 stravovaných na 300 stravovaných s účinností od 1. 9. 2022.

96/26/2022         Žádosti o poskytnutí dotací do 50tis. Kč z rozpočtu města v roce 2022

        I.            Rada města Přelouče rozhoduje

o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2022 pro:

-          Pionýr z.s. – Pionýrská skupina Přelouč ve výši 7 000,00 Kč na úhradu nákladů na dopravu pro děti na letní tábor.

-          Spokojení LIŠÁCI z.s. ve výši 2 000,00 Kč na bubenickou show, propagaci, cestovné přednášejících a na nákup spotřebního materiálu (tvoření, dílničky, přírodovědecké pokusy, intuitivní pedagogika) v rámci Rodinného festivalu v Přelouči.

      II.            Rada města Přelouče zamítá

žádosti o dotace z rozpočtu města na rok 2022 pro:

-          TAJV, z.s. na propagační materiál, ceny a odměny dětem, organizační zajištění, technické zabezpečení, dopravu, kancelářský a spotřební materiál na akci „Sportovní den mládeže s TAJV v Přelouči“.

-          Zdravotní klaun, o.p.s. na úhradu služeb zdravotních klaunů.

    III.            Rada města Přelouče schvaluje:

-          Veřejnoprávní smlouvu č. D34/2022 uzavřenou mezi městem Přelouč a Pionýrem z.s. – Pionýrská skupina Přelouč ve výši 7 000,00 Kč na úhradu nákladů na dopravu pro děti na letní tábor.

-          Veřejnoprávní smlouvu č. D37/2022 uzavřenou mezi městem Přelouč a Spokojenými LIŠÁKY z.s. ve výši 2 000,00 Kč na bubenickou show, propagaci, cestovné přednášejících a na nákup spotřebního materiálu (tvoření, dílničky, přírodovědecké pokusy, intuitivní pedagogika) v rámci Rodinného festivalu v Přelouči.

    IV.            Rada města Přelouče ukládá

Bc. Kalouskové uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle usnesení č. 96/26/2022-III.

T: 22. 7. 2022

96/27/2022         Žádost o poskytnutí dotací z rozpočtu města v roce 2022

        I.            Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotace na rok 2022 z rozpočtu města pro:

-          Charitu Přelouč ve výši 50 000,00 Kč na dofinancování provozních nákladů Jakub klubu po sloučení s Jakub klubem 18 (energie, mzdy).

-          SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lohenice ve výši 50 000,00 Kč na pořízení přívěsného vozíku s plachtou za osobní automobil pro stříkačku PPS 12.

-          Spolek obcí a občanů proti těžbě štěrkopísku v Lohenicích ve výši 60 000,00 Kč na pořízení odborných posudků v oblasti lohenicko-mělických písníků a na náklady související s činností spolku.

-          Základní školu a Praktickou školu SVÍTÁNÍ, o.p.s. ve výši 20 000,00 Kč na vybavení nové budovy školy.

96/28/2022         Návrh na Ujednání o nepřevedení podílu s bytovým družstvem

        I.            Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit Ujednání o nepřevedení podílu s bytovým družstvem Jana Dítěte 1565, 535 01 Přelouč, IČO 26009846.

96/29/2022         Římskokatolická farnost Přelouč – žádost o dotaci

      II.            Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města zařadit do rozpočtového opatření č. 3 rozpočtu města výdaj ve výši 50 000,00 Kč jako dotaci pro Římskokatolickou farnost Přelouč na úhradu nákladu souvisejících s opravou zdi u kostela sv. Jakuba staršího.

96/30/2022         Žádost o souhlas s použitím znaku města

        I.            Rada města Přelouče souhlasí

s použitím znaku města na propagačních materiálech, souvisejících s konáním Mistrovství ČR družstev České a Moravské hasičské jednoty v požárním sportu dospělých, které se uskuteční dne 25. 9. 2022 na přeloučském fotbalovém stadionu a jehož pořadatelem je prezidium České hasičské jednoty.

96/31/2022         Vyřazení majetku města z evidence likvidací

        I.            Rada města Přelouče souhlasí

s vyřazením nepotřebného (neopravitelného) majetku, Laminátoru ASP 5021T v pořizovací hodnotě nad 20 000,00 Kč likvidací.

96/32/2022         Žádost o souhlas s pořízením zvukového mix. Pultu do režie v Občanské záložně

        I.            Rada města Přelouče souhlasí

s nákupem zvukového zařízení v ceně 58 857,00 Kč příspěvkovou organizací Kulturní a informační centrum města Přelouče – pro objekt Občanská záložna – režie. Majetek bude pořízen z fondu investic příspěvkové organizace.

 

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 1. 6. 2022 7:19
Datum poslední aktualizace: 1. 6. 2022 7:42
Autor: Mgr. Miroslav Tkáč, LLM