Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení 4. schůze rady města

Usnesení 4. schůze rady města 1

konané dne 5. 12. 2022

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

4. schůze rady města konané dne 5. 12. 2022

 

4/1/2022     Program schůze

I.    Rada města Přelouče schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

4/2/2022    Zadávací řízení VZ „stavební úpravy jídelny a kuchyně školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714, Přelouč – DOKONČENÍ ROZPRACOVANÉ STAVBY“ – výběr dodavatele

I.    Rada města Přelouče ruší

Usnesení č. 2/18/2022-I. ze dne 14.11.2022, kterým rozhodla, že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Stavební úpravy jídelny a kuchyně budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714, Přelouč – DOKONČENÍ ROZPRACOVANÉ STAVBY“ podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku dodavatel MIKOMONT s.r.o., Pardubická 1631, 535 01 Přelouč, IČ: 08107823.

II.    Rada města Přelouče rozhoduje

o vyloučení dodavatele MIKOMONT s.r.o., Pardubická 1631, 535 01 Přelouč, IČ: 08107823, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky „Stavební úpravy jídelny a kuchyně budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714, Přelouč – DOKONČENÍ ROZPRACOVANÉ STAVBY“, z důvodu jeho odstoupení na vlastní žádost.

III.    Rada města Přelouče rozhoduje

o vyloučení dodavatele CLIMA – STAV CZ s.r.o., Škrovád 186, 538 21 Slatiňany, IČ: 28829786, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky „Stavební úpravy jídelny a kuchyně budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714, Přelouč – DOKONČENÍ ROZPRACOVANÉ STAVBY“, z důvodu jeho odstoupení na vlastní žádost.

IV.    Rada města Přelouče rozhoduje

že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Stavební úpravy jídelny a kuchyně budovy     školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714, Přelouč – DOKONČENÍ ROZPRACOVANÉ STAVBY“:

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:    STAVER Luže s.r.o.
Sídlo dodavatele:        Zdislav 38, 538 54 Luže
IČ dodavatele:            03564240
Nabídková cena:         23.920.219,03 Kč bez DPH

Jako další v pořadí se umístil dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:    STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o.
Sídlo dodavatele:        Chrudimská 1661, 535 01 Přelouč
IČ dodavatele:            47473053
Nabídková cena:         24.236.522,78 Kč bez DPH

Rozhodnutí rady města odpovídá závěru hodnotící komise, které je uvedeno v přiložené zprávě o hodnocení nabídek.

4/3/2022    Převod členského podílu v Bytovém družstvu Přelouč, Jana Dítěte 1562

I.    Rada města Přelouče souhlasí

s uzavřením nájemní smlouvy na byt C10 v č.p. 1562 v ulici Jana Dítěte v Přelouči s p. R.P., po převodu členského podílu v Bytovém družstvu Přelouč, Jana Dítěte 1562, spojeného s právem nájmu uvedeného bytu, z p. Z.Z.

4/4/2022    Pravidla města Přelouče

I.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit Pravidla prodeje nemovitého majetku města Přelouče, platná od 16. 12. 2022.

4/5/2022    Žádost o snížení nájemného

I.    Rada města Přelouče

zamítá žádost JUDr. V. D. o snížení nájemného za užívání místnosti v č.p. 25 v Přelouči.

4/6/2022    Návrh OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

I.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit a vydat obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

4/7/2022    Žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu města v roce 2022

I.    Rada města Přelouče zamítá

žádost Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Přelouči z důvodu nesouladu žádosti s Pravidly o poskytování dotací z rozpočtu města Přelouč na opravu střechy kostela a fary.

II.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotace na rok 2022 (realizace na jaře 2023) z rozpočtu města pro Orla jednotu Přelouč, pobočný spolek na projekt Přelouč na svatojakubské cestě – východočeská trasa.

III.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit Veřejnoprávní smlouvu č. D52/2022 uzavřenou mezi městem Přelouč a Orlem jednotou Přelouč, pobočný spolek na poskytnutí dotace ve výši 100 000,00 Kč na projekt Přelouč na svatojakubské cestě – východočeská trasa.

4/8/2022    Odměny za 2. pololetí 202 pro ředitele škol a školských zařízení zřízených městem

I.    Rada města Přelouče schvaluje

odměny za 2. pololetí 2022 pro ředitele škol a školských zařízení zřízených městem Přelouč dle § 134 zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce a předloženého návrhu.

4/9/2022    Návrh na výplatu mimořádných odměn

I.    Rada města Přelouče schvaluje

výplatu mimořádných odměn vedoucím pracovníkům příspěvkových organizací města dle předloženého návrhu.

4/10/2022    Uzavření nájemních smluv na byty v ulici Za Fontánou 433

I.    Rada města Přelouče schvaluje

uzavření smlouvy na byt č. 8 v ulici Za Fontánou 433 od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 s p.J.M., zastoupeného opatrovníkem Městem Přelouč.

II.    Rada města Přelouče schvaluje

uzavření smlouvy na byt č. 9 v ulici Za Fontánou 433 od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 s p. J.H.

4/11/2022    Zřízení OV Lohenice, volba členů a předsedy

I.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města zřídit v místní části Lohenice Osadní výbor Lohenice.

II.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města určit, že Osadní výbor Lohenice bude mít 7 členů.

III.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města určit členy Osadního výboru Lohenice Miroslava Bernkrauta, Bohuslava Bínu, Libora Cápaye, Jaromíra Dobruského, doc. Ing. Milana Erbena, Ph.D., Radka Hutlu a Josefa Štěpánka.

IV.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města zvolit předsedou Osadního výboru Lohenice Jaromíra Dobruského.

4/12/2022    Pověření člena zastupitelstva k oddávání

I.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města pověřit pana Víta Priessnitze přijímáním prohlášení snoubenců o uzavření manželství.

4/13/2022    Ukončení smluvního vztahu v roce 2022

I.    Rada města Přelouče bere na vědomí

ukončení smluvního vztahu mezi městem Přelouč a S.Š., Přelouč na střežení objektu stodola Štěpánov Pultem centralizované ochrany s výpovědí k 31. 12. 2022.

II.    Rada města Přelouče bere na vědomí

ukončení smluvního vztahu mezi městem Přelouč a L.S., Sopřeč
 IČO 11070099 na střežení objektu Krtkův ráj č.p. 2, Přelouč, Pultem centralizované ochrany s výpovědí k 1. 1. 2023.

4/14/2022    Zajištění dopravní obslužnosti částí Lohenice a Mělice

I.    Rada města Přelouče schvaluje

finanční spoluúčast města Přelouč s Pardubickým krajem na úhradě části ztráty z provozu veřejné linkové autobusové dopravy linky č. 650620 spoje č. 8 a tří párových spojů č. 10, 11, 16, 18, 19 a 27 (pro zajištění dopravní obslužnosti Lohenic a Mělic v pracovních dnech) s vedením ranního školního spoje č. 8 přes zastávky Přelouč, Pardubická – Centrum, Masarykovo náměstí a Pernštýnské náměstí – pro období od 11. 12. 2022 do 9. 12. 2023.

II.    Rada města Přelouče schvaluje

Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje v období od 11. 12. 2022 do 9. 12. 2023 a úhradě nákladů s tím spojených.

III.    Rada města Přelouče ukládá

p. Novotnému uzavřít smlouvu o finanční spoluúčasti dle usnesení č. 4/14/2022-II.
T: 31. 12. 2022

4/15/2022    Dodatek ke smlouvě

I.    Rada města Přelouče schvaluje

Dodatek č. 440/B2/2022/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 na akci „III/32219 – Mělice – II/333 + Mělice – chodník podél III/32220“. Dodatkem SFDI opravuje své nesprávné údaje v textu smlouvy.

II.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření Smlouvy o dílo dle usnesení č. 4/15/2022-I.
T: 31. 12. 2022

4/16/2022    Návrh programu zasedání ZM  

I.    Rada města Přelouče schvaluje

návrh programu I. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

 

 

 

Martin Š m í d                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starosta                                    místostarosta

Datum vložení: 7. 12. 2022 8:19
Datum poslední aktualizace: 7. 12. 2022 8:30
Autor: Mgr. Miroslav Tkáč, LLM