Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

usnesení 79. schůze rady města

konané dne 21.12.2009

RADA   MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

_____________________79. schůze rady města konané dne 21.12. 2009_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

     I.     BERE NA VĚDOMÍ :

 

79/  1 Informace velitele Městské policie Přelouč o měření rychlosti v obcích.

79/  3 Splnění  úkolu rady města č. 69/31 a 74/17.

79/  4 Zápis z jednání komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k pronájmům ze dne 14.12.

          2009.

79/  5 Oznámení člena představenstva MUDr. O. Š. o přechodu práv a povinností části

          podniku společnosti Přeloučská poliklinika a.s.- lékárny „Přeloučská poliklinika“ na společnost

          EUROPHARM a.s., Praha 10.

79/  6 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Lhota – Škudly ze dne 5.11. a 7.12. 2009.

79/  7 Zápis z jednání výkonného výboru FK Přelouč ze dne 10.12. 2009.

 

    II.     SCHVALUJE :

 

79/  8 Dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce mezi městem Přelouč a příspěvkovou organizací Technické

          služby města Přelouče.

79/  9 Změnu č. 4 přílohy smlouvy o výpůjčce mezi městem Přelouč a příspěvkovou organizací

          Kulturní služby.

79/10 Smlouvu o dílo na zpracování změny č. 2 územního plánu města Přelouče s Ing. arch. Pavlem

          Mudruňkou.

79/11 Smlouvu o dílo na zpracování změny č. 3 územního plánu města Přelouče s  Ing. arch. Pavlem

          Mudruňkou.

79/12 Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2005329/VB/1 (Přelouč – knn – MUDr. Č.)

          uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce a..s. na zřízení práva odpovídající věcnému

          břemeni k pozemkům p.p.č. 1780/18 a p.p.č. 1780/26 v k.ú. Přelouč.

79/13 Smlouvu o nájmu uzavřenou mezi městem Přelouč a JENTA, spol. s r.o., Sportovní 525,

          Přelouč na pronájem části pozemku p.p.č. 749/3 v k.ú. Přelouč za účelem umístění mobilního

          stánku.

79/14 Dodatek č.1 k mandátní smlouvě ze dne 1.8. 2006 s mandatářem  MIMA SERVIS s.r.o. ,

          Brožíkova  424,  Pardubice, IČ 49282816.

79/15 Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor, movitých věcí a části pozemku

          uzavřené mezi městem Přelouč a Josefem N., Kutná Hora týkající se       

          změny plateb z čtvrtletních na měsíční.

79/16 Dohodu o skončení nájmu uzavřenou mezi městem Přelouč a Tepelnými zdroji Přelouč, s.r.o.

          Přelouč na objekt technické vybavenosti bez č.p. na pozemku st.p.č. 2191/4 v Přelouči a

          technologického zařízení kotelny ke dni 31.12. 2009.

79/17 Pronájem části pozemku p.p.č. 749/3 v k.ú. Přelouč pekárně JENTA, spol.  s r.o., Sportovní 525,

          Přelouč za roční nájemné 7 500,- Kč.

79/18 Darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a Sborem dobrovolných hasičů Přelouč –

          Mělice, Přelouč 50, IČ 64243028 na požární stříkačku PS8, inv.č. HM1, rok výroby 1955,

          jednotková cena 20 910,- Kč.

79/19 Finanční částku ve výši 7 461,- Kč připadající na neinvestiční výdaje ve školním roce

          2009/2010 na jednoho žáka přeloučských základních škol.

79/20 Smlouvu o nájmu nebytových prostor se spol. KASI majetková a.s., IČ 27531511,

          Pardubice, Masarykovo nám. 1544.

79/21 Dodatek č. 4 ke smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nn oprávněnému

          zákazníkovi č. EL002/06 Excalibur Army, spol. s r.o., Kodaňská 521, Praha 10.

 

79/22 Dodatek č. 4 ke smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nn oprávněnému

           zákazníkovi EL003/06 Excalibur Army, spol. s r.o., Kodaňská 521, Praha 10.

79/23 Termíny konání schůzí rady města dne 11.1., 25.1. a 8.2. 2010 a termín konání zasedání

           zastupitelstva města dne 18.2. 2010.

79/24 Finanční příspěvek z fondu rady města ve výši 5 000,- Kč Svazu tělesně postižených MO  

           Přelouč, IČ 19515 s tím, že částka bude vyplacena z rozpočtu na rok 2010.

79/25 Nákup daru z reprefondu města v ceně do 6 000,- Kč pro sl. L.Š.

 

 III.     SOUHLASÍ :

 

79/26 S odpisem 5ti nevymahatelných pohledávek v celkové výši 7 711,- Kč dle předloženého

          seznamu.

79/27 S použitím znaku města Přelouče společností Kompakt s r.o., Českomoravská reklamní

          agentura, Poděbrady na kartografické mapě města.

79/28 Se zapůjčením 3 ks obrazů Kulturním službám města Přelouče z depozitáře muzea pro umístění

          v obřadní síni Občanské záložny:

  • inv.č. VU/O 53-3339 Ulice Tůmy Přeloučského
  • inv.č. VU/O 54-2487 Akvarel Tulipány (zasklený)
  • inv.č. VU/O 56-3355 Přelouč – severní strana náměstí.

 

  IV.     ROZHODUJE :

 

79/29 Že všechny zřízené příspěvkové organizace, tj. ZŠ Přelouč, Smetanova 1509, ZŠ Přelouč, Ma-

          sarykovo nám. 45, ZŠ praktická Přelouč, Dům dětí a mládeže Přelouč, Základní umělecká škola

          Přelouč, Školní jídelna Přelouč, MŠ Přelouč, Za Fontánou 935, MŠ Přelouč, Kladenská 1332,

          Městská knihovna Přelouč, Kulturní služby města Přelouče, Technické služby města Přelouče,

          povedou od 1.1. 2010 účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, a to dle ustanovení zák.č. 563/91

          Sb. o účetnictví, § 9, odst. 3 ve znění platném od 1.1. 2010.

 

   V.     VYHLAŠUJE  ZÁMĚR :

 

79/30 Na budoucí zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni na pozemku p.p.č. 192 a p.p.č.

           226/1 v k.ú. Klenovka spočívající v právu umístění a provozování kabelového vedení VN

           a právu příjezdu k přípojce za účelem provozování, údržby, oprav a rekonstrukce ve prospěch

           společnosti RE-SIG a.s. na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 25,-Kč/bm plus

           DPH.

79/31 Na budoucí zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku č. 502/5 (PK) v k.ú.

           Lhota pod Přeloučí spočívající v právu umístění, zřízení a provozování kabelového vedení

           nn ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši

           1 000,- Kč plus DPH.

79/32 Na budoucí zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku č. 293/1 (PK) v k.ú.

          Škudly spočívající v právu uložení vodohospodářského zařízení (kanalizace), vstupu  a vjíždění

          mechanizací na pozemek v případě provádění oprav nebo kontroly uloženého zařízení a v

          povinnosti nevysazovat v ochranném pásmu potrubí trvalé porosty a nebudovat stavby trvalého

          charakteru ve prospěch obce Jankovice na dobu neurčitou bezúplatně.

79/33 Na výpůjčku nebytových prostor v č.p. 54, ul. Zborovská, Přelouč za účelem umístění sídla

          Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, Požární stanice Přelouč od 1.2. 2010 na

          dobu neurčitou.

79/34 Na zřízení věcného břemene pro rozvod optického kabelu od ul Studentská na Hodinářku ve

          prospěch firmy BECO Link, spol. s r.o., Jindřišská 2038, 530 02 Pardubice, IČ 47455675.

 

 

 

 

 

   VI.     DOPORUČUJE :

 

79/35 Oddělení silničního hospodářství MěÚ Přelouč prominout poplatek za zábor veřejného prostran-

           ství u domu č.p. 562 v ul. Pražská v Přelouči Ing. J. P.,

           Přelouč.

 

 VII.     STANOVÍ :

 

79/36 Že Sazebník úhrad za poskytování informací dle § 17 zák.č. 106/1999 Sb., který schválila rada

          města dne 5.10. 2009, zůstává v platnosti i na další účetní období.

 

VIII.     ZAMÍTÁ :

 

79/37 Žádost p. K. D. o souhlas s montáží satelitního zařízení na vnější straně obvodové

          zdi budovy č.p. 1414 z důvodu možnosti porušení zateplení fasády.

 

   IX.     RUŠÍ :

 

79/38 Usnesení rady města č. 77/7.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bc.  Irena  B u r e š o v á                                                                  Ing. Ivan  M o r a v e c

                  starostka                                                                                           místostarosta

 

 

 

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor: