Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

usnesení 78. schůze rady města

konané dne 7.12.2009

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________78. schůze rady města konané dne 7.12. 2009_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

    I.     BERE NA VĚDOMÍ :

 

78/  1 Informaci k výběrovému řízení na dodavatele účetních a ekonomických činností v organizaci

          Technické služby města Přelouče.

78/  2 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Tupesy ze dne 2.11. 2009.

78/  3 Zápis ze schůze Školské rady při ZŠ Přelouč, Smetanova 1509 konané dne 23.11. 2009.

78/  4 Vyúčtování XV. ročníku udílení Ceny Františka Filipovského za dabing 2009.

78/  5 Žádost p. Josefa N., Kutná Hora o snížení nájemného nebytových prostor

          restaurace Záložna

78/  6 Návrh smlouvy o nájmu nebytových prostor se společností KASI majetková, a.s. Pardubice

          s tím, že čistopis smlouvy bude předložen radě města ke schválení dne 21.12. 2009.

 

  II.     SCHVALUJE :

 

78/  7 Návrh programu XXI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

78/  8 Dodatek č. 2 smlouvy o výpůjčce fotbalového hřiště uzavřené dne 21.4. 2004 mezi městem

          Přelouč a Fotbalovým klubem.

78/  9 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 04/08 ze dne 17.5. 2008 na vypracování jednostupňové

          projektové dokumentace akce „Regenerace panelového sídliště Přelouč – II., III. a IV. etapa“

          s firmou M.I.S., a.s. Kroupova 719, 500 02 Hradec Králové, IČ 421 95 683, který navyšuje

          rozsah projekčních prací IV. etapy a tím i sjednanou cenu ve výši 135 874,00 Kč vč. DPH

          o 55 038,00 Kč na částku 190 912,00 Kč vč. DPH.

78/10 Zadávací dokumentaci a pokyny pro zpracování nabídky pro 2. kolo zadávacího řízení na

          stavbu nové budovy městského úřadu.

78/11 Návrh smlouvy o dílo na stavbu nové budovy městského úřadu uzavírané s uchazečem, který

          podá v rámci zadávacího řízení nejvhodnější nabídku.

78/12 Smlouvu se Základní školou Přelouč, Smetanova 1509 o bezúplatném převodu majetku v hod-

          notě 486 753,27 Kč, který se nachází v objektu keramické a počítačové učebny Žižkova ul. č.p.

          1612 v Přelouči.

78/13 Změnu č. 1 smlouvy o výpůjčce ze dne 23.9. 2004 s příspěvkovou organizací Základní škola

          Přelouč, Smetanova 1509, Přelouč, okres Pardubice.

78/14 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na příjezdovou komunikaci do areálu  ZŠ Smetanova Kladen-

          ská ul. – Přelouč se společností Kobla, spol. s r.o., Ke Koble 1100, 289 11 Pečky,

          IČ 421 92 153.

78/15 Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Přelouč a Mgr. Milošem K. – DDD, Nekoř na

          odchyt zdivočelých holubů ve městě Přelouč.

78/16 Plat vedoucímu Kulturních služeb města Přelouče p. D.R. dle předloženého

           návrhu s platností od 1.1. 2010.

78/17 Ceník předmětů určených k prodeji s platností od 8.12. 2009.

78/18 Dohodu o zániku nájmu nebytových prostor ke dni 31.12. 2009 uzavřenou mezi společností

          KASI majetková a.s. Pardubice a městem Přelouč.

78/19 Smlouvu o dílo č.17/2009 uzavřenou mezi městem Přelouč a Mgr. Luďkem R, Chrudim

          na opravu části chodníku v ul. Hradecká v Přelouči.

78/20 Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Přelouč a Kulant CZ s.r.o. Pardubice na dodávku a

          instalaci herních prvků v obci Lohenice u Přelouče.

78/21 Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Přelouč a Kulant CZ s.r.o. Pardubice na dodávku a

          instalaci herních prvků v obci Štěpánov u Přelouče.

 

78/22 Na základě doporučení komise pro posouzení kvalifikace zájemců, kteří podali žádost o účast

          v 1. kole zadávacího řízení na stavbu nové budovy městského úřadu, následující uchazeče,

          kteří budou vyzváni k podání nabídky do 2. kola zadávacího řízení:

  1. DOMEC s.r.o., Na Vrtálně 84, 530 03 Pardubice, IČ 465 07 230,
  2. „Sdružení Přelouč TCHAS, TESTSTAV“ – TCHAS, spol. s r.o. , Francouzská 6167,

708 00 Ostrava Poruba, IČ 155 04 158, Teststav, spol. s r.o., Orlovská 347, 714 00

Ostrava Heřmanice, IČ 623 01 268,

          3.    „Sdružení pro výstavbu MÚ Přelouč“ – IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno,

                 IČ 253 22 257, IMOS holding, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno, IČ 258 66 681,

  1. HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČ 466 78 468
  2. Metrostav a.s., Koželužská 2246, 180 00 Praha 8, IČ 000 14915,
  3. „Sdružení Přelouč – Výstavba nové budovy Městského úřadu Přelouč“ – Subterra, a.s. Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČ 453 09 612, TBG Pražské malty, s.r.o., Rohanské nábřeží 68,  186 00 Praha 8 Rohanský ostrov, IČ 257 99 380,
  4. „Sdružení pro výstavbu nové budovy MÚ Přelouč“ – Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.,  K Vápence 2677, 530 02 Pardubice Zelené Předměstí, IČ 252 53 361, BW – Stavitelství, s.r.o. Vysokomýtská 718, 534 01 Holice, IČ 150 49 752, PRODIN a.s., Jiráskova 169,

      530 02 Pardubice Zelené Předměstí, IČ 252 92 161,

8.   STAKO spol. s r.o. , Bieblova 782, 500 03 Hradec Králové, IČ 422 28 468,

9.   „Sdružení Skanska CZ – Skanska Transbeton – MÚ – Skanska CZ a.s., Líbalova 1/2348,

      149 00 Praha 4 Chodov, IČ 262 09 535, Skanska Transbeton, s.r.o. , Toužimská 664, 199 00

      Praha 9 Letňany, IČ 604 71 778.

78/23 Ukončení smlouvy o výpůjčce nebytových prostor  v č.p. 433 v ul. Za Fontánou v Přelouči

          s výpůjčitelem Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Přelouč dohodou ke dni 31.12. 2009

 

 III.     SOUHLASÍ :

 

78/24 S likvidací nepotřebného majetku ve vlastnictví města:

  • 1 ks ÚPSÚ Změny a doplňky č. II, inv. č. 600017, cena 37 800,- Kč,
  • 1 ks ÚPSÚ Změny a doplňky č. IV, inv. č. 600018, cena 71 400,- Kč,
  • 1 ks ÚPSÚ Změny a doplňky č. V, inv. č. 600013, cena 190 428,- Kč,
  • 1 ks Radiostanice, inv. č. HP 5, cena 20 823,- Kč, rok pořízení 1998.

78/25 S uzavřením nové nájemní smlouvy na byt v ul. Jana Dítěte v Přelouči

          s p. M.K, trvale bytem Přelouč po převodu členského

          podílu v Bytovém družstvu Přelouč, Jana Dítěte 1564 – 1568, spojeného s právem nájmu uvede-

          ného bytu, z p. L.D. na p. M.K.

78/26 S podnájmem bytu v ul. Tůmy Přeloučského v Přelouči nájemce J.

          L., trvale bytem, Přelouč za podmínky, že byt bude dán do podnájmu

          výhradně k nájemnímu bydlení a nájemné nepřesáhne výši věcně usměrňovaného nájemného

          podle příslušných platných právních předpisů. Smlouva o podnájmu bude uzavřena písemně a

          bude v jedné kopii předložena městu.

78/27 S ukončením nájemní smlouvy na pronájem garáže u č.p. 27 v Přelouči uzavřené mezi městem

          Přelouč a p. V.Ž ke dni 31.1. 2010 výpovědí ze strany města.

78/28 S ukončením nájemní smlouvy na pronájem garáže u č.p. 27 v Přelouči uzavřené mezi městem

          Přelouč a pí. M.V. ke dni 31.1. 2010 výpovědí ze strany města.

78/29 Na základě doporučení sociálního odboru  s přidělením bytu č. 13 v č.p. 433 v ul. Za Fontánou

          v Přelouči pí. E. N., bytem, Přelouč na dobu určitou 6 měsíců.

78/30 Na základě doporučení sociálního odboru s přidělením bytu č. 2 v č.p. 433 v ul. Za Fontánou

          v Přelouči pí. K.S, bytem, Přelouč na dobu určitou

          2 měsíce.

78/31 S přidělením bytu velikosti 3+kk o výměře 100,74 m2 v Žižkově ul. č.p. 1612 v Přelouči na

          dobu určitou 1 rok v souladu s pravidly rady města pro přidělování městských bytů.

 

 

 

   IV.    VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

78/32 Na pronájem části pozemku p.p.č. 1780/1 v k.ú. Přelouč o výměře max. 25 m2 za účelem

          umístění pevného prodejního stánku za roční nájemné minimálně 7 280,-Kč.

78/33 Na pronájem části pozemku p.p.č. 763/5 v k.ú. Přelouč o výměře max. 25 m2 za účelem

          umístění  pevného prodejního stánku za roční nájemné minimálně 7 280,- Kč

78/34 Na pronájem části pozemku p.p.č. 763/5 v k.ú. Přelouč o výměře max. 25 m2 za účelem umístě-

          ní pevného prodejního stánku za roční nájemné minimálně 7 280,- Kč.

   

    V.     DOPORUČUJE :

 

78/35 Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření VIII rozpočtu města pro rok 2009.

78/36 Zastupitelstvu města schválit zadání změny   č. 3 územního plánu Přelouče.

78/37 Zastupitelstvu města vzít na vědomí protokol z vyhodnocení požadavků, připomínek a podnětů

           k návrhu zadání změny č.3 územního plánu Přelouč.       

78/38 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 13/09 mezi městem Přelouč a manželi M.

          na odkoupení pozemku 2301/3 v k.ú. Přelouč.

78/39 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 14/09 mezi městem Přelouč a pí. V.P.

78/40 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 15/09 mezi městem Přelouč a p. J.M.

          na odkoupení pozemku 2301/4 v k.ú. Přelouč.

78/41 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 16/09 mezi městem Přelouč a p. J.Š

          na odkoupení ½ pozemku 2301/1 v k.ú. Přelouč.

78/42 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 17/09 mezi městem Přelouč a p. J.K.

          na odkoupení ½ pozemku 2301/1 v k.ú. Přelouč.

78/43 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 18/09 mezi městem Přelouč a pí. Z.M.

          na odkoupení ½ pozemku 2301/24 v k.ú. Přelouč.

78/44 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 19/09 mezi městem Přelouč a manželi  L.

           na odkoupení ½ pozemku 2301/24 v k.ú. Přelouč.

78/45 Zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 5/2009 o místním poplatku za

          provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

          odpadů na rok 2010.

78/46 Zastupitelstvu města schválit změnu č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické

          služby města Přelouče.

78/47 Zastupitelstvu města schválit změnu č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní  

          umělecká škola Přelouč.

 

   VI.     JMENUJE :

 

78/48 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, podaných uchazeči ve 2. kole zadávacího řízení na

           stavbu nové budovy městského úřadu ve složení: Ladislav Mifek (náhradník Ing. Vlastimil

           Hývl),  Pavel Myška (náhradník Ing. Jiří Jura), Lubomír Novotný (náhradník  Josefa

           Zdražilová), Miroslav Manžel (náhradník Jaroslav Zelený) a Josef Štěpánek (náhradník Liboš

           Hujer).

 

  VII.    DELEGUJE :

 

78/49 Jako zástupce zadavatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek podaných uchazeči ve

          2. kole zadávacího řízení na stavbu nové budovy městského úřadu Ing. Ivana Moravce

          (náhradník MUDr. Jiří Prokopec) a p. Jana Bezdíčka (náhradník Mgr. Lubor Pacák).

 

 

 

 

 

 VIII.    POVĚŘUJE :

 

78/50 Příspěvkovou organizaci Technické služby města Přelouče uzavíráním smluv a vybíráním úhrad

          za pronájem hrobů a za služby s nájmem spojené, včetně úhrad za hrobnické práce dle

          stanovených pravidel.

78/51 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek podaných uchazeči ve 2. kole zadávacího řízení na

          stavbu nové budovy městského úřadu otevíráním obálek s nabídkami uchazečů.

 

   IX.     RUŠÍ :

 

78/52 Usnesení rady města č. 77/11, 77/12 a 77/13 ze dne 23.11. 2009.

 

X.    ZAMÍTÁ :

 

78/53 Na základě doporučení sociálního odboru žádost p. J.L. bytem Přelouč

           o přidělení bytu v č.p. 433 v ul. Za Fontánou v Přelouči.

 

    XI.    VYJADŘUJE ZÁSADNÍ  NESOUHLAS :

 

78/54 Se zamýšlenou rekonstrukcí spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví z důvodu  opodstatně-                  

          ných obav o zhoršení zdraví našich občanů a zhoršení kvality životního prostředí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bc. Irena  B u r e š o v á                                                                    Ing. Ivan  M o r a v e c

                  starostka                                                                                            místostarosta

 

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor: