Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

usnesení 77. schůze rady města

konané dne 23.11.2009

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

_____________________77. schůze rady města konané dne 23.11. 2009____________________

 

Rada města Přelouče :

 

     I.     BERE NA VĚDOMÍ :

 

77/ 1 Splnění úkolu rady města č. 57/30a 76/32 a úkolu zastupitelstva města č. VII/2 ze dne 19.3.

         2009.

 

   II.     SCHVALUJE :

 

77/ 2 Smlouvu o připojení elektrické požární signalizace prostřednictvím zařízení dálkového přenosu

         dat na pult centrální ochrany a vyhodnocování požárně-taktických informací s Českou

         republikou – Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje, Teplého 1526, 530 02 Pardu-

         bice, pro sportovní halu v ul. Za Fontánou č.p. 1611 v Přelouči.

77/ 3 Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo se stavební společností NOVOSTAV s.r.o., Střelecká 672,

         500 02 Hradec Králové, na realizaci parkovišť, zpevněných ploch a oplocení prováděných v

         rámci akce „Sportovní areál ZŠ Smetanova Přelouč“, reg.č. CZ 1.13./2.2.00/02.00056, finan-

         cované z ROP NUTS II SV, který navyšuje cenu za dílo o provedené vícepráce ve výši

         24 622,00 Kč na 3 725 770,00 Kč vč. DPH.    

77/ 4 Odměny za 2. pololetí 2009 dle § 134 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce pro ředitelé škol

         a školských zřízených městem Přelouč dle předloženého návrhu.

77/ 5 Převod movitého majetku města příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Přelouč, okres

         Pardubice:

  • monitor ADI 17 “  P750 DynaFlat, inv.č. 3950 v pořizovací hodnotě 7 466,40 Kč,
  • monitor ADI 17 “ E750, inv.č. 3511 v pořizovací hodnotě 8 064,20 Kč.

77/ 6 Výplatu mimořádných odměn uvolněným členům zastupitelstva dle předloženého návrhu.

77/ 7 Termíny konání schůzí rady města dne 21.12. 2009, 4.1.,18.1., 1.2., 15.2. 2010 a zastupitelstva

          města  dne 25.2. 2010.

 

 III.     SOUHLASÍ :

 

77/ 8 S požadavkem  ZUŠ nakoupit 1 ks počítače notebook v hodnotě cca 20 000,- Kč z provozních

         prostředků školy pro rok 2009.

77/ 9 S likvidací nepotřebného majetku ve vlastnictví města:

  • 1 ks buňka, inv.č. 50001, pořízena v r. 1981, cena 34 844,- Kč
  • 1 ks vánoční osvětlení, inv.č. 10111, pořízeno v r. 1999, cena 62 877,- Kč
  • 1 ks sekačka MF 70, inv.č. 30017, pořízena v r. 2000, cena 62 160,- Kč.

 

 IV.     VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

77/10 Na pronájem části pozemku p.p.č. 749/3 v k.ú. Přelouč o výměře max. 25 m2 za účelem

          umístění pevného stánku s občerstvením za roční nájemné minimálně 7 280,- Kč.

77/11 Na pronájem části pozemku p.p.č. 1780/1 v k.ú. Přelouč o výměře max. 25 m2 za účelem

          umístění pevného stánku s občerstvením za roční nájemné minimálně 7 280,- Kč.

77/12 Na pronájem části pozemku p.p.č. 763/5 v k.ú. Přelouč o výměře max. 25 m2 za účelem

          umístění pevného stánku s občerstvením za roční nájemné minimálně 7 280,- Kč.

77/13 Na pronájem části pozemku p.p..č 763/5 v k.ú. Přelouč o výměře max. 25 m2 za účelem

          umístění pevného stánku s občerstvením za roční nájemné minimálně 7 280,- Kč.

 

 

 

 

 

  V.     JMENUJE :

 

77/14 Ústřední inventarizační komisi k provedení řádné inventarizace majetku města k 31.12. 2009

           ve složení: předseda – Ing. Václav Damborský, členové – Ing. Ivan Moravec, Ing. Ivana

          Lejhancová.

 

  VI.     ROZHODUJE :

 

77/15 Že budova čekárny na autobusovém nádraží bude do 31.3. 2010 otevřena pro veřejnost  do

          20.00 hodin.

 

 VII.     DOPORUČUJE :

 

77/16 Zastupitelstvu města delegovat na radu města pravomoci k rozpočtu v tomto rozsahu:

          při uzavírání dodavatelských smluv a jejich dodatků je rada města oprávněna schválit uzavření

          smlouvy, popř. dodatku smlouvy v rozsahu do 20% maximálně však do částky 500 000,- Kč nad

          částku schválenou v platném rozpočtu u jednotlivých akcí, a tím povolit čerpání výdaje.  

          Navýšení rozpočtované částky musí být zařazeno do nejbližšího rozpočtového opatření.

77/17 Zastupitelstvu města schválit rozpočet města Přelouče na rok 2010.

 

VIII.     ZAMÍTÁ :

 

77/18 Nabídku společnosti s r.o.  OREDO Hradec Králové na řešení připomínek a časových úprav

          jízdních řádů po zahájení provozu MHD v Přelouči v průběhu prvního pololetí 2010 s tím, že

          veškeré související úkony zajistí zaměstnanci silničního odboru MěÚ.

77/19 Požadavek sdružení „Most pro lidská práva“ Pardubice na zapojení města Přelouč do projektu

          „Integrační středisko pro cizince“ z důvodu nedostatku volných prostor.

 

   IX.     UKLÁDÁ :

 

77/20 Redakční radě Přeloučského roštu předložit radě města ke schválení návrh úpravy pravidel pro

          jeho vydávání v termínu do 31.1. 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bc. Irena  B u r e š o v á                                                                          Ing. Ivan M o r a v e c

                 starostka                                                                                                  místostarosta

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor: