Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

usnesení 76. schůze rady města

konané dne 9.11.2009

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________76. schůze rady města konané dne 9.11. 2009____________________

 

Rada města Přelouče :

 

     I.     BERE  NA  VĚDOMÍ :

 

76/  1 Žádost ředitelky ZUŠ Přelouč o řešení prostorových dispozic školy.

76/  2 Zápis z jednání   zástupců města Přelouče, Fotbalového klubu Přelouč,  Technických služeb

          města Přelouče a VaK, a. s. Přelouč dne 26.10. 2009 o snížení nákladů za spotřebu energií

          fotbalového stadionu.

76/  3 Informace ředitele Tepelných zdrojů s.r.o. Přelouč k problematice odpojování bytových domů

          od centrálního vytápění.

 

   II.     SCHVALUJE :

 

76/  4 Vnitřní směrnici č. 5/09 „Evidence a inventarizace majetku“ s účinností od 10.11. 2009.

76/  5 Vnitřní směrnici č. 6/09 „Rozpočet a oběh účetních dokladů“ s účinností od 10.11. 2009.

76/  6  Smlouvu o dílo č. 108/2009 uzavřenou  mezi městem Přelouč a TR Antoš, s. r. o. Turnov na

           zajištění výroby a montáže herních prvků pro „Výstavbu dětského hřiště u rybníčka“.

76/  7 Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Přelouč a Ondřej A., na zpracování

          projektové dokumentace na in-line dráhu v Přelouči.

76/  8 Smlouvu o dílo č.15/2009 uzavřenou mezi městem Přelouč a Mgr. Luďkem R.,  Chrudim na opravu části chodníku v ul. Školní v Přelouči.

76/  9 Smlouvu o dílo  mezi městem Přelouč a Baufest s.r.o. Veselí 7 na výměnu oken v č.p. 404 v ul.

          Pardubická a vchodových dveří u č.p. 923 v ul. Palackého v Přelouči.

76/10 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Přelouč a ČEZ

          Distribuce, a. s. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 50/7 v k.ú.

          Lohenice u Přelouče.

76/11 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Přelouč a Tele-

          fónica O2 Czech Republic, a.s. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům

          p. p. č. 749/3, p.p.č. 917/1, p.p.č. 1817/6 a p.p.č. 1817/9 v k.ú. Přelouč.

76/12 Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení

          práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.p.č. 924/23, p.p.č. 924/33 a p.p.č. 924/35

          v k.ú. Přelouč.

76/13 Kvalifikační dokumentaci a pokyny pro zpracování žádosti dodavatelů o účast v 1. kole zadáva-

           cího řízení na stavbu nové budovy městského úřadu.

76/14 Hodnotící kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky podané ve 2. kole zadávacího řízení na

           stavbu nové budovy městského úřadu.

76/15 Smlouvu o dílo č. 3372 o bezúplatném zkušebním provozu přístroje Hydropol,  uzavíranou mezi

           městem Přelouč a společností Hydropol  ČR spol. s r. o., náměstí Svobody 133, 769 01        

           Holešov, IČ 253 38 901, pro snížení kapilárně vzlínající vlhkosti v suterénních prostorách

           objektu základní školy na Masarykově nám. č.p. 45 v Přelouči.

76/16 Smlouvu o dílo se stavební společností M-SILNICE, a.s., Husova č.p. 1697, 530 03 Pardubice,

           IČ 421 96 868, na opravu chodníku u č.p. 1061 -  1064 v ul. Karla Čapka v Přelouči za částku

           479 076,10 Kč bez  DPH (570 100,60 Kč vč. DPH).

76/17 Smlouvu o bezúplatném převodu automatické pračky ZANUSSI mezi městem Přelouč a

          příspěvkovou organizací  MŠ Kladenská.

76/18 Výplatu mimořádných odměn vedoucím příspěvkových organizací města dle předloženého

           návrhu.

76/19 Ceník předmětů určených k prodeji platný od 1.12. 2009.

76/20 Finanční příspěvky z kulturního fondu:

  • 11.000,- Kč  na Festival Pražské Vánoce pro SRPŠ ZUŠ,
  •   2.000,- Kč na Festival vánoční hudby s cenou Petra Ebena pro SRPŠ ZUŠ.

76/21 Vnitřní předpis č. 4/09 „Organizační řád“ s účinností od 1.12. 2009.

 

  III.     SOUHLASÍ :

 

76/22 S požadavkem příspěvkové organizace DDM Přelouč nakoupit  kopírovací stroj v celkové

          hodnotě cca 38.000,- Kč z provozních prostředků školy pro rok 2009.

76/23 S prodejem nepotřebného movitého majetku za minimální ceny uvedené v seznamu. K cenám

          bude připočtena DPH:

          vrtačka stolní                                          2 ks                                          1.050,- Kč

          lis mechanický                                        1 ks                                          1.050,- Kč

          ohýbačka na plech ruční                         1 ks                                          1.800,- Kč

          pila ruční el. kotoučová                          1 ks                                              750,- Kč

          pila pásová                                              1 ks                                          2.400,- Kč

          stroj dřevoobráběcí dlabací                     1 ks                                         2.400,- Kč

          stroj dřevoobráběcí hoblovací                3 ks                                          2.400,- Kč

          vrtačka stojanová                                    1 ks                                          1.350,- Kč

          odsávač prachu elektrický                      1 ks                                          1.050,- Kč

          stůl svařovací odsávací                           1 ks                                          1.500,- Kč

          kamna saunová                                       1 ks                                          2.550,- Kč

          skříň ohnivzdorná dvoukřídlá                7 ks                                           1.500,- Kč

          bubnová sekačka                                    1 ks                                         15.000,-Kč

          obřišník s madly                                     1 ks                                          1.600,- Kč

          uzdečka kompletní                                 1 ks                                           1.055,- Kč

          sedlo kompletní                                      1 ks                                           4.305,- Kč

          přilba jezdecká                                       1 ks                                              700,- Kč

          zdroj ohradníku N15                              1 ks                                           2.172,- Kč

76/24 S vyřazením uvedené projektové dokumentace z účtu 042 rozpracovaný investiční majetek

          z důvodu jejího nevyužití pro realizaci stavby:

  1. architektonická studie rekonstrukce objektů č.p. 25, 26, 27 na Masarykově nám. v Přelouči

pro potřeby rozšíření městského úřadu z roku 2001 v hodnotě 509.250,00 Kč,

  1. projektová dokumentace rekonstrukce objektů č.p. 25, 26, 27 na Masarykově nám.

      v Přelouči pro potřeby rozšíření městského úřadu z roku 2002 v hodnotě 1.916.250,00 Kč,

  1. projektová dokumentace meziblokového parkoviště ve Smetanově ul. u domu č.p. 976

z roku 2004 v hodnotě 22.500,00 Kč.

 

   IV.     VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

76/25 Na uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce fotbalového hřiště uzavřené dne 21.4. 2004 mezi

          městem Přelouč a Fotbalovým klubem Přelouč. Tímto dodatkem se změní doba výpůjčky

          z doby určité na 10 let na dobu neurčitou.

 

    V.     VYDÁVÁ :

 

76/26 Nařízení obce č. 5/2009 o povinnostech při zajišťování zimní údržby chodníků, místních

          komunikací a průjezdních úseků silnic.

 

   VI.     JMENUJE :

 

76/27 Komisi pro posouzení kvalifikace zájemců, kteří podali žádost o účast v 1. kole zadávacího

          řízení na stavbu nové budovy městského úřadu, ve složení : Ladislav Mifek, Pavel Myška, Lu-

          bomír Novotný, Miroslav Manžel a Josef Štěpánek.

 

 

 

  VII.     STANOVÍ :

 

76/28 Místem pro oddávání obřadní síň Občanské záložny č.p. 44 v Přelouči .

76/29 Termíny svatebních obřadů pro rok 2010 následovně :

  • v měsíci červenci 9., 10., 23. a 24.
  • v měsíci srpnu 6., 7., 20. a 21.,

           v ostatních měsících vždy v pátek a sobotu od 10 do 15 hodin.

 

 VIII.    RUŠÍ :

 

76/30 Usnesení rady města č. 39/11 a 39/12 ze dne 11.8. 2008 a usnesení rady č. 69/23 ze dne 24.8.

           2009.

76/31 Usnesení rady města č. 75/31 ze dne 19.10. 2009

          -  příspěvek 2.000,- Kč SRPŠ ZUŠ na festival  Pražské vánoce,

          - příspěvek  11.000,- Kč SRPŠ ZUŠ na festival vánoční hudby s cenou P. Ebena.

 

   IX.    UKLÁDÁ :

 

76/32 Vedoucímu odboru SMI navrhnout finanční částku do rozpočtu města pro rok 2010 na zpraco-

           vání projektové dokumentace pro řešení prostorových dispozic a zateplení budovy  ZUŠ

           Přelouč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Bc. Irena  B u r e š o v á                                                                     Ing. Ivan  M o r a v e c

                  starostka                                                                                           místostarosta

 

 

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor: