Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

usnesení 75. schůze rady města

konané dne 19.10.2009

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

_____________________75. schůze rady města konané dne 19.10. 2009_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

    I.     BERE NA VĚDOMÍ :

 

75/  1 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Lhota – Škudly ze dne 5.10. 2009.

75/  2 Dopis Mgr. P.B. jako reakci na odpověď starostky.

75/  3 Zprávu velitele Městské policie Přelouč o řešení přestupků v oblasti lohenicko-mělických

          písníků v sezóně 2009.

75/  4 Dopis předsedy představenstva Bytového družstva Riegrova – Přelouč ze dne 13.9. 2009 o   

          záležitosti vad fasády bytového domu v ul. Riegrova a Tůmy Přeloučského.

75/  5 Zápis ze školské a kulturní komise ze dne 13.10. 2009.

75/  6 Oznámení SBD Družba, samosprávy domu č.p. 1354, Studentská ul., Přelouč o vybudování

           samostatné plynové kotelny a odpojení domu od dálkového zásobování plynem.  Rada města

           nemá k záměru samosprávy žádné připomínky za předpokladu, že budou splněny všechny

           zákonné požadavky dle stavebního zákona.

75/  7 Změnu platového výměru u ředitele Základní školy Přelouč, Smetanova 1509 s platností od

          1.11. 2009.

75/  8 Ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu bývalého obchodu

           u domu č.p. 17 v Lohenicích uzavřené mezi městem Přelouč aj.Č. ke dni

           31.12. 2009.

75/  9 Ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu bývalé stodoly u

           domu č.p. 17 v Lohenicích uzavřené mezi městem Přelouč aj.H. ke dni

           31.12. 2009.

 

   II.     SCHVALUJE :

 

75/10 Návrh programu XX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

75/11 Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Přelouč a Komunikační agenturou Sagita, R.

          K., Mělice 64 na vytvoření internetových stránek www.mestodabingu.cz.

75/12 Třetí změnu závazných ukazatelů příspěvkových organizací pro rok 2009.

75/13 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace PU/0056/D2 na akci Sportovní areál ZŠ Smeta-

          nova Přelouč.

75/14 Smlouvu o poskytnutí dotace č. 03342/2009 pro ZUŠ Přelouč na realizaci 5. ročníku festivalu

          Polanského Přelouč uzavřenou mezi městem Přelouč a Pardubickým krajem.

75/15 Smlouvu o poskytnutí dotace č. 03347/2009 na realizaci oslav 50. výročí založení ZŠ

          Smetanova 1509, okres Pardubice uzavřenou mezi městem Přelouč a Pardubickým krajem.

75/16 Smlouvu o závazku veřejné služby v městské autobusové dopravě k zajištění ostatní dopravní

          obslužnosti města Přelouče uzavřenou mezi městem Přelouč a Veolia Transport Východní

          Čechy, a.s.Chrudim včetně příloh č. 1-5.

75/17Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 38/05 uzavřené dne 12.9. 2005, kterým se mění cena díla

          „zklidnění centra“ na částku 34 630 143,00 Kč vč. DPH.

75/18 Provozní řád veřejných dětských hřišť na náměstí 17. listopadu, v ul. Jana Dítěte a v Pardubic-

          ké ulici v Přelouči.

75/19 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2009-S-13 uzavřené dne 16.9. 2009, kterým se mění cena

          díla „rekonstrukce parku a osazení uměleckého díla u Sokolovny“ na  956 033,00 Kč.

75/20 Dodatek č. 2 k obchodní smlouvě č. SMI 1/94 za těžbu dřeva  uzavřené mezi městem Přelouč

           a E.R.,

75/21 Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s.

          na zřízení práva odpovídající věcnému břemeni k pozemkům p.p.č. 749/3, p.p.č. 917/1, p.p.č.

          1817/6 a p.p.č. 1817/9 v k.ú. Přelouč.

75/22 Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s.

          na zřízení práva odpovídající věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 2194/6 v k.ú. Přelouč.

75/23 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene  uzavřenou mezi městem

          Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na budoucí zřízení práva odpovídající věcnému břemeni  k po-

          zemku p.p.č. 1964/1 v k.ú. Přelouč.

75/24 Prodloužení nájemní smlouvy O. a G. R. na byt v Přelouči  do 31.1. 2010 za podmínky, že budou doplaceny dlužné částky na nájmu  a poplatky za odpad  nejdéle do 31.10. 2009.

75/25 V souladu s uzavřenou Koordinační dohodou o vzájemné spolupráci mezi městem Přelouč a

           obvodním oddělení Policie ČR Přelouč možnost využití sportovní haly pro potřeby Policie ČR,

           obvodní oddělení Přelouč v době od 13.45 do 16.15 hod.

75/26 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem

          Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na budoucí zřízení práva odpovídající věcnému břemeni k po-

          zemku p. p.č. 1969 v k.ú. Přelouč.

75/27 Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. SEVER/PA/2009/008 ze dne 17.8. 2009, kterým se mění

          cena díla „zastávky MHD“ na 3 130 490,39 Kč.

75/28 Kupní smlouvy na dodávku zařízení pro upgrade kontaktního místa veřejné správy

          s finanční podporou v rámci Integrovaného operačního programu „E-Government v obcích –

          Czech POINT“.

75/29 Snížení  počtu spojů MHD Přelouč v období vánočních svátků, Silvestra a Nového roku.

75/30 Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Přelouč a OREDO, s.r.o. Hradec Králové na vytvoření

          grafického návrhu propagačního letáku k MHD v Přelouči.

75/31 Finanční příspěvky z kulturního fondu:

  •  8 000,- Kč pí. Hývlové na pořádání  Roštovny a  literárních besed,
  •  2 000,- Kč klubu Radost na výtvarnou soutěž,
  •  3 000,- Kč pí. Danihelkové na výstavu v městské knihovně,
  •  2 000,- Kč SRPŠ ZUŠ na festival Pražské vánoce,
  • 11 000,- Kč SRPŠ ZUŠ  na festival vánoční hudby s cenou P. Ebena,
  •   4 000,- Kč pí. Hývlové na knihvazačskou dílnu pro ZŠ praktickou.

 

 III.     SOUHLASÍ :

 

75/32 S požadavkem osadního výboru Klenovka nakoupit chladicí zařízení na nápoje v hodnotě cca

          12 000,- Kč z provozních prostředků přidělených osadnímu výboru pro rok 2009.

75/33 S ukončením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v II. suterénu budovy č.p. 44

           v Přelouči uzavřené mezi městem Přelouč a Ing. V. Z. dohodou ke dni 31.12.

           2009.

75/34 S vybavením bytu správce sportovní haly Žižkova č.p. 1612 vestavěným nábytkem v pořizo-

          vací hodnotě dle předložené nabídky 71 750,- Kč na náklady města Přelouče a s promítnutím

          jeho pořizovací hodnoty do nájemného formou odpisů po dobu 20 let.

 

IV.    VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

75/35 Na budoucí zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.p.č. 749/3, p.p.č.

          917/1, p.p.č. 1817/6 a p.p.č. 1817/9 v k.ú.Přelouč spočívající v právu umístění, zřízení a

          provozování veřejné komunikační sítě ve prospěch Telefónica O2 Czech Republic,a.s. na dobu

          neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 4 790,- Kč plus DPH.

75/36 Na budoucí zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 50/7 v k.ú. Lohe-

          nice u Přelouče spočívající v právu umístění, zřízení a provozování kabelového vedení nn ve

          prospěch ČEZ Distribuce, a.s. na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 1 000,- Kč

          plus DPH.

75/37 Na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni  k pozemkům p.p.č. 924/32, p.p.č. 924/33 a

          p.p.č. 924/35 v k.ú. Přelouč spočívající v právu umístění, zřízení  a provozování kabelového

          vedení nn ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. na dobu neurčitou  za jednorázovou úhradu ve výši

          1 000,- Kč plus DPH.

  V.     POSTUPUJE :

 

75/38 Zastupitelstvu města Přelouče k vyřízení žádost Mgr. P.B. o věcném vyřízení

          připomínky ke zveřejněnému záměru města odprodat pozemky v k.ú. Přelouč, lokalita Na obci.

 

 VI.     DOPORUČUJE :

 

75/39 Zastupitelstvu města Přelouče zrušit usnesení XIX. zasedání konaného dne 17.9. 2009, odst. III,

          bod 9) a odst. VI, bod 2) a 3).

75/40 Zastupitelstvu města Přelouče vyhlásit záměr na prodej části pozemku p.p.č. 433/1 v k.ú.

          Přelouč  o výměře cca 17 000 m2  za cenu minimálně 15,- Kč/m2.

75/41 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej  nově vzniklého pozemku st.p.č. 2819 o

          výměře 413 m2 v k.ú. Přelouč, odděleného z pozemku p.p.č. 917/1 v k.ú. Přelouč dle geometric-

          kého plánu č. 1594-174/2008 vypracovaný Ing. Pavlem Beránkem dne 15.11. 2008 za cenu

          1 200,- Kč/m2.

75/42 Zastupitelstvu města Přelouče vyhlásit záměr na prodej níže uvedených nemovitostí v k.ú. Pře-

          louč se všemi součástmi a příslušenstvím v areálu bývalých kasáren za cenu minimálně

          17 000 000,- Kč:

          stavby: stavba bez č.p. na pozemku st.p.č. 2597, stavba bez č.p. na pozemku st.p.č. 2598, stavba

          bez č.p. na pozemku st.p.č. 2599, stavba bez  č.p. na pozemku st.p.č. 2600, stavba bez č.p. na

          pozemku st.p.č. 2601, stavba bez č.p. na pozemku  st.p.č. 2602, stavba bez č.p. na pozemku

          st.p.č. 2603, stavba bez č.p. na pozemcích st.p.č. 2604 a st.p.č. 2605

          pozemky: st.p.č. 2597 o výměře 517 m2, st.p.č. 2598 o výměře 241 m2, st.p.č. 2599 o výměře

          825 m2, st.p.č. 2600 o výměře 426 m2, st.p.č. 2601 o výměře 627 m2, st.p.č. 2602 o výměře

          528 m2, st.p.č. 2603 o výměře 572 m2, st.p.č. 2604 o výměře 29 m2, p.p.č. 421/4 o výměře

          11 170 m2, p.p.č. 421/31 o výměře 738 m2.

75/43 Zastupitelstvu města Přelouče schválit odkoupení pozemků určených pro výstavbu cyklostezky

          Přelouč – Lhota za cenu maximálně 75,- Kč/m2:

          pozemky v k.ú. Přelouč nově vzniklé oddělením z původních pozemků dle geometrického plánu

          č. 1578-57/2007 zpracovaného Ing. Františkem Ledvinou dne 13.7. 2007 a potvrzeného

          katastrálním úřadem dne 5.10. 2007 : p.p.č. 2301/1 o výměře 116 m2, p.p.č. 2301/2 o výměře

          159 m2, p.p.č. 2301/23 o výměře 258 m2, p.p.č. 2301/4 o výměře 147 m2, p.p.č. 2301/6 o výměře

          153 m2, p.p.č. 2301/7 o výměře 350 m2, p.p.č. 2301/8 o výměře 16 m2, p.p.č. 2301/9  o výměře

          339 m2, p.p.č. 2301/10 o výměře 57 m2, p.p.č. 2301/11 o výměře 10 m2,  p.p.č. 2301/12 o

          výměře 60 m2, p.p.č. 2301/13 o výměře  481 m2,  p.p.č. 2301/14 o výměře 382 m2, p.p.č.

          2301/15 o výměře 358 m2, p.p.č. 2301/17 o výměře 493 m2, p.p.č. 2301/20 o výměře 298 m2,

          p.p.č. 2301/21 o výměře 145 m2, p.p.č. 2301/22 o výměře 474 m2, p.p.č. 2301/23 o výměře

          499 m2, p.p.č. 2301/24 o výměře 439 m2,

          pozemky v k.ú. Lhota pod Přeloučí nově vzniklé oddělením z původních pozemků dle

          geometrického plánu č. 126 -58/2007 zpracovaného Ing. Františkem Ledvinou dne 3.9. 2007 a

           potvrzeného katastrálním úřadem dne 5.10.2007: p.p.č. 615/2 o výměře 365 m2, p.p.č. 615/3

           o výměře 333 m2, p.p.č. 615/4 o výměře 294 m2, p.p.č. 615/5 o výměře 119 m2, p.p.č. 615/6 o

           výměře 309 m2, p.p.č. 615/7 o výměře 278 m2.

75/44 Zastupitelstvu města Přelouče schválit rozpočtové opatření VII rozpočtu města pro rok 2009.

75/45 Zastupitelstvu  města Přelouče zařadit do rozpočtových opatření VII rozpočtu  města pro rok

          2009 částku ve výši 600 000,- Kč  na nákup nového audiovizuálního zařízení do Občanské

          záložny.

75/46 Zastupitelstvu města Přelouče schválit Smlouvu o vložení nepeněžitého vkladu –

          infrastrukturního majetku v hodnotě  3 304 000,- Kč do základního kapitálu obchodní

          společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice,  a.s.

75/47 Zastupitelstvu města Přelouče zamítnout připomínky Mgr. P.B. ze dne 4.8. 2009 o

          neplatnosti zveřejněného záměru města odprodat pozemky v k.ú. Přelouč, v lokalitě „Na obci“.

75/48 Zastupitelstvu města schválit dohodu o partnerství k projektu „Technologické centrum a

          elektronické spisové služby Pardubického kraje“  uzavřenou mezi městem Přelouč a

          Pardubickým krajem.

 

  VII.     ODVOLÁVÁ :

 

75/49 Člena ústřední likvidační komise p. L.V. k 19.10. 2009 z důvodu ukončení

          pracovního poměru.

 

 VIII.     JMENUJE :

 

75/50 Novým členem ústřední likvidační komise p. J.J. s platností od 19.10. 2009.

75/51 Členem výběrové komise na zhotovitele stavby „dětské hřiště U rybníčka“ Ing. Ivana Moravce.

 

   IX.      POVĚŘUJE :

 

75/52 JUDr. S.K. zastupováním města v soudním sporu ve věci fasády bytového

          domu v ul. Riegrova a Tůmy Přeloučského.

 

    X.     VYDÁVÁ :

 

75/53 Nařízení obce č.4/2009, kterým se vymezují oblasti města Přelouče, ve kterých lze místní ko-

           munikace nebo jejich určené úseky užít ke stání motorového vozidla jen za sjednanou cenu.

 

  XI.     NESOUHLASÍ :

 

75/54 S bezplatným poskytnutím mapy čísel popisných města Přelouč pro potřeby Českého  statistic-         

          kého úřadu na sčítání lidu v roce 2010.

 

 XII.     NEDOPORUČUJE :

 

75/55 Zastupitelstvu města Přelouče vydat obecně závaznou vyhlášku města o zvýšení daně z nemovi-

          tostí.

 

 XIII.     RUŠÍ :

 

75/56 Usnesení rady města č. 73/27 ze dne 24.9. 2009.  

75/57 Usnesení rady města č. 71/54 ze dne 7.9. 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bc.  Irena  B u r e š o v á                                                                      Ing. Ivan  M o r a v e c

                 starostka                                                                                               místostarosta

 

 

 

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor: