Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

usnesení 74. schůze rady města

konané dne 5.10.2009

RADA  MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

_____________________74. schůze rady města konané dne 5.10. 2009_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

     I.     BERE NA VĚDOMÍ :
 

74/  1 Zprávu o stavu v provádění kontrol a údržby dětských hřišť na území města Přelouče a jeho

          místních částí.

74/  2 Zápis ze schůze sociálně zdravotní komise ze dne 23.9. 2009.

74/  3 Požadavky FK Přelouč o rekonstrukci fotbalového stadionu (snížení nákladů na spotřebu

          energií).

74/  4 Stanovisko ředitele ZŠ Přelouč, Smetanova 1509, Mgr. F.J. ke správě nově

          vybudovaného venkovního hřiště u sportovní haly.

74/  5 Zprávu MUDr. J. B. o hodnocení sociálního prostředí  dětí A. a  D.

          E., která byla zpracována na žádost jejich rodičů . Současný stav sociálního zázemí v

          neodporuje žádnému předpisu a je zohledněn ve  výši nájemného jako byt II. kategorie.

 

   II.     SCHVALUJE :

 

74/  6 Prominutí platby nájemného včetně služeb spojených s užíváním bytu v Domě s chráněný-

          mi byty v ul. Sluneční 1414, Přelouč za měsíc září 2009 pí. M.B., Pře-

          louč.

74/  7 Pronájem bytu č. 18 o velikosti 1+kk v domě zvláštního určení v ul. Sluneční 1414 pí.

          V. H., bytem Bílý Kámen  od 6.10. 2009 na dobu neurčitou.

74/  8 Odměny pro ředitelé škol a školských zařízení zřízených městem Přelouč dle rozvojových

          programů MŠMT na rok 2009 dle předloženého návrhu.

74/  9 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-2003145/VB/01

          Přelouč –knn pro SUS uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce a.s. na budoucí zřízení

          práva odpovídající věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 491/13 a p.p.č. 461/2 v k.ú. Přelouč.

74/10 Rozpracovaný projekt rekonstrukce parku pod Záložnou s těmito výhradami:

-          vypustit parkový altán,

-          vypustit cestičky kolem parkového altánu.

74/11Finanční příspěvek z fondu rady města ve výši 5 000,- Kč Místní organizaci Českého

          rybářského svazu Přelouč na náklady spojené s účastí členů  na Mezinárodním mistrovství

          Slovenské republiky ve dnech 9.-11.10. 2009.

74/12 Provedení a výběr dodavatele zařízení financovaného v rámci dotace z Integrovaného opera-

          čního programu pro prioritní osu 2, oblast intervence 2.1 Výzva č. 02 „eGovernment v obcích

-          Czech POINT“.

74/13 Sazebník úhrad za poskytování informací dle § 17 zák. č. 106/1999 Sb. s účinností od 6.10.

          2009.

 

 III.     SOUHLASÍ :

 

74/14 S použitím znaku města Přelouče na webových stránkách firmy STORYFLEX a.s.  v souvislosti

          s provedením virtualizace serverové infrastruktury MěÚ Přelouč.

74/15 S požadavkem ZUŠ Přelouč nakoupit 3 ks tenor (žestě) a 1 ks bicí soupravy v celkové hodnotě

           cca 81 000,- Kč z provozních prostředků školy pro rok 2009.

 

  IV.     ROZHODUJE :

 

74/16 O převedení částky ve výši 500 000,- Kč z rozpočtu města pro rok 2009 z akce „ZŠ Kladenská-

          výstavba tělocvičny“ (ORG 537600) na akci „oprava místních komunikací“ (ORG 520200).

 

 

   V.     DOPLŇUJE :

 

74/17 Usnesení rady města č. 69/31 ze dne 24.8. 2009 o termín  do 31.12. 2009.

 

 VI.     ODVOLÁVÁ :

 

74/18 K 31.12. 2009 p. Jaromíra Marka z funkce vedoucího Kulturních služeb města Přelouče na jeho

           vlastní žádost.

 

VII.    JMENUJE :

 

74/19 K 1.1. 2010 do funkce vedoucího Kulturních služeb města Přelouče p. Daniela Reichmana.

 

VIII.     STANOVÍ :

 

74/20 Cenu kalendářů města Přelouč na rok 2010 na 120,- Kč/ks, pro zprostředkovatele prodeje na

          100,- Kč/ks.

74/21 Cenu papírové tašky města Přelouč na 30,- Kč/ks, pro zprostředkovatele prodeje na 28,- Kč/ks.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bc.  Irena  B u r e š o v á                                                                     Ing. Ivan  M o r a v e c

                  starostka                                                                                            místostarosta 

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor: