Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

usnesení 73. schůze rady města

konané dne 24.9.2009

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

_____________________  73. schůze rady města konané dne 24.9. 2009______________________

 

Rada města Přelouče :

 

    I.     BERE NA VĚDOMÍ :

 

73/  1 Zprávu komise z 3. projednávání rozpočtových změn formou jednacího řízení bez uveřejnění,

          uplatněných zhotovitelem, společností KOBLA, spol. s r.o. , Pečky, na akci  „Sportovní areál

          ZŠ Smetanova Přelouč“, reg.č. CZ 1.13./2.2.00/02.00056, financované z ROP NUTS II SV.

73/  2 Zápis ze schůze bezpečnostní a dopravní komise ze dne 16.9. 2009.

73/  3 Žádost manželů L. bytem Pardubice o pronájem p.p.č. 94/1 v k.ú. Pře-

          louč.

73/  4 Zprávu velitele Městské policie Přelouč o stavu budovy č.p. 47 (sídla městské policie).

 

   II.     SCHVALUJE :

 

73/  5 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace PU/0401/D1 na akci „Autobusové nádraží

          Přelouč“.

73/  6 Návštěvní řády veřejných hřišť na náměstí 17. listopadu a v ul. Jana Dítěte v Přelouči.

73/  7 Prodloužení nájemní smlouvy p. P.M. na byt v Pře-

          louči na dobu určitou od 1.10. 2009 do 31.3. 2010.

73/  8 Prodloužení nájemní smlouvy p. J.M. v Přelouči na dobu určitou od 1.10. 2009 do 31.3. 2010.

73/  9 Prodloužení nájemní smlouvy pí. J.K. na byt  v Přelouči na

          dobu určitou od 1.10. 2009 do 31.3. 2010.

73/10 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 91549 uzavřené se společností GEUS Okna a.s. Praha dne

           24.8. 2009, kterým se mění počet instalovaných oken z 30 ks na 28 ks. Cena za provedení díla

           se po odečtu 2 ks oken s připočítáním dodávky a instalace fasádních okenních lišt mění z částky

           640 776,00 Kč (vč. DPH) na částku 632 526,00 Kč (vč. DPH).

73/11 Smlouvu o spolupráci uzavřenou mezi Městem Přelouč a Vydavatelství multimédia Helvich,

           Hradec Králové na bezplatné dodání brožur pro prezentaci a potřeby města Přelouče.

73/12 Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo č. 205/2007 se stavební společností Kobla, spol. s r.o. Pečky na

           akci „Sportovní areál ZŠ Smetanova Přelouč“, reg.č. CZ 1.13./2.2.00/02.00056, financované

           z ROP NUTS II SV, ve výši 3 823,- Kč vč. DPH.

73/13 Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 222/2008 s firmou Kobla, spol. s r.o.  Pečky, na akci

          „Dostavba areálu ZŠ Smetanova Kladenská ulice – Přelouč – II. etapa – keramická dílna a byt

          správce“ ve výši 3 384,00 Kč vč. DPH.

73/14 Smlouvu o krátkodobém nájmu na pronájem části pozemku p.p.č. 94/1 za účelem umístění a

          provozování zábavních atrakcí za nájemné 6 000,- Kč uzavřenou mezi městem Přelouč a pí.

          J.L..

73/15 Přijetí daru od firmy ELMET s.r.o. Přelouč v podobě finančního příspěvku ve výši 13 461,- Kč

          pro Dům dětí a mládeže Přelouč.

73/16 Názvy nově zřízených autobusových zastávek, které budou zahrnuty do systému provozování

          MHD Přelouč:

           - Přelouč, Kladenská, MŠ                                        s umístěním u Mateřské školy Kladenská,

           - Přelouč, Pardubická CENTRUM                                       u  hotelu Bujnoch

           - Přelouč, Čáslavská                                                              u č.p. 992 v ul. Čáslavská

           - Přelouč, Lipiny točna                                                          křižovatka Havlíčkova a Trstenická

           - Přelouč, Jihlavská                                                               Jihlavská u Jednoty

           - Přelouč, Kladenská, ZŠ                                                      Základní škola Kladenská

 

 

73/17 Smlouvu o dílo na příjezdovou komunikaci do areálu ZŠ Smetanova Kladenská ulice – Přelouč

          se společností Kobla, spol. s r.o., Ke Koble 1100, 289 11 Pečky, IČ 421 92 153 za částku

          329 194,00 Kč vč. DPH.

73/18 Finanční příspěvek z fondu rady ve výši 3 000,- Kč České abilympijské asociaci na činnost.

73/19 Dohodu o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb č. 982507-1691/2009 uzavřenou mezi

           městem Přelouč a Českou poštou, s.p. Praha.

 

  III.     SOUHLASÍ :

 

73/20 S použitím  znaku města na brožuru města Přelouč pro vydavatelství multimédia Helvich,

          Hradec Králové.

73/21 Na základě doporučení komise pro projednávání rozpočtových změn formou jednacího řízení

          bez uveřejnění, uplatněných zhotovitelem, společností Kobla, spol.  s r.o., Pečky na akci

          „Sportovní areál ZŠ Smetanova Přelouč“, reg. č. CZ 1.13./2.2.00/02.00056, financované z

          ROP NUTS II SV s uzavřením dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. 205/2007 na uvedenou akci,

          který podchytí 3. závěrečnou část projednaných a oboustranně odsouhlasených změn rozpočtu

          stavby ve výši 3 823,- Kč vč. DPH.

73/22 S prodloužením nájemní smlouvy pí. B.B. na byt v Přelouči od 1.12. 2009 do 30.11. 2012.

 

   IV.     VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

73/23 Na zřízení práva odpovídajícího  věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 2194/6 v k.ú. Přelouč v

          rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 1725-168/2009 ze dne 19.6.2009 ve prospěch

          ČEZ Distribuce ,a.s. na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 1 000,- Kč plus DPH.

73/24 Na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.p.č. 749/3, p.p.č. 917/1, p.p.

           č. 1817/6 a p.p.č. 1817/9 v k.ú. Přelouč v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č.

          1698-47/2009 ze dne 5.5. 2009 ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. na dobu neurčitou za jednorá-

           zovou úhradu ve výši 500,- Kč plus DPH.

73/25 Na budoucí zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k části pozemku p.p.č. 1969 v k.ú.

          Přelouč spočívající v právu umístění, zřízení a provozování kabelového vedení nn ve prospěch

          ČEZ Distribuce, a.s. na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 1 000,- Kč plus DPH.

73/26 Na budoucí zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k části pozemku p.p.č. 1964/1 v

           k.ú. Přelouč spočívající v právu umístění, zřízení a provozování kabelového vedení nn ve pros-

           pěch  ČEZ Distribuce, a.s. na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 1 000,- Kč plus

           DPH.

73/27 Na budoucí zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k částem pozemků p.p.č. 749/3,

          p.p.č. 917/1, p.p.č. 1817/6 a p.p.č. 1817/9 v k.ú. Přelouč spočívající v právu umístění, zřízení

          a provozování veřejné komunikační sítě ve prospěch Telefónica O2 Czech Republic, a.s. na

          dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 5 040,- Kč plus DPH.

73/28 Na zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni k pozemku označenému jako st.p.č. 479/1

          - zastavěná plocha a nádvoří a k pozemku označenému jako p.p.č. 913/2 – ostatní plocha v obci

           Přelouč a k.ú. Přelouč v rozsahu ochranného pásma plynovodní přípojky, stanoveného zákonem

           č. 458/2000 Sb. a vymezeného geometrickým plánem, ve prospěch  společnosti  VČP Net, s.r.o.

           Pražská třída 485/3, 500 04 Hradec Králové, IČ 274 95 949 na dobu neurčitou  za jednorázovou

           úhradu.

 

     V.     ROZHODUJE :

 

73/29 Že v době od 1.12. 2009 do 31.1. 2010 bude ve zkušebním provozu nulové jízdné při použití

          MHD v Přelouči.

73/30 O změně termínu konání říjnového zastupitelstva. Nový termín zasedání se stanoví na úterý   

          27.10. 2009.

 

 

 

 

         

    VI.     DOPORUČUJE :

 

73/31 Vyhovět žádosti o povolení zřízení vyhrazeného parkovacího místa na veřejném parkovišti v

           ul. Obránců míru  před obytným domem č.p. 1307 s platností 2 roky. Parkovací místo bude na

           náklady žadatele osazeno svislým a vodorovným značením.

 

   VII.     NEMÁ NÁMITEK :

 

73/32 Proti zamýšlené rekonstrukci Orlovny Přelouč za předpokladu, že zrekonstruovaný objekt bude

          sloužit k obdobnému účelu jako stávající využití, jež je v souladu s územním plánem města.

 

  VIII.     UKLÁDÁ :

 

73/33 Tajemníkovi MěÚ zajistit přeznačení parkoviště u hotelu Bujnoch na stání pouze pro osobní vo-

           zidla a 2 autobusy svislým značením v termínu do 30.11. 2009 a vodorovným do 30.6. 2010.

73/34 Veliteli Městské policie Přelouč a tajemníkovi MěÚ předložit návrh na technické řešení

           kamerového systému s využitím pro novou budovu MěÚ.

 

     IX.     ZAMÍTÁ :

 

73/35 Žádost o.s. Kočičí naděje, depozita Přelouč o finanční příspěvek na veterinární ošetření

          odchycených koček.

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bc.  Irena  B u r e š o v á                                                                     Ing. Ivan  M o r a v e c

                   starostka                                                                                            místostarosta

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor: