Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

usnesení 71. schůze rady města

konané dne 7.9.2009

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________ 71. schůze rady města konané dne 7.9. 2009______________________

 

Rada města Přelouče :

 

    I.     BERE NA VĚDOMÍ :

 

71/  1 Informaci právního oddělení o okolnostech rozhodných pro pokračování v řízení o žalobě na

          odstranění reklamovaných vad, bytové domy Tůmy Přeloučského, Riegrova, event. změnou

          žalobního návrhu na poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla.

71/  2 Stanovisko Ředitelství silnic a dálnic ČR k severní variantě obchvatu města.   

71/  3 Splnění  úkolu rady města č. 62/45, 68/14, 69/34 a 69/35.

 

   II.     SCHVALUJE :

 

71/  4 Na základě předložených nabídek pořízení komunálního stroje HOLDER C-trac 2.42 s příslu-

           ženstvím z prostředků organizace Technické služby města Přelouče s použitím investiční

           dotace zřizovatele po schválení rozpočtových opatření  zastupitelstvem města.

71/  5 Zvýšení přepočteného počtu pracovníků o hodnotu 1,0 (pro rok 2009 o hodnotu 0,25) v souvi-

           slosti s rozšířením objemu  zimní údržby chodníků a pořízení příslušné techniky.

71/  6 2. změnu závazných ukazatelů příspěvkových organizací pro rok 2009.

71/  7 S účinností od 8.9. 2009 Provozní řád sportovní haly Přelouč.

71/  8 V souladu s Pravidly prodeje bytů prodloužení tříměsíční lhůty pro zaplacení kupní ceny za

           koupi bytu  v domě č.p. 1455, 1456 a 1457 v ul. Pardubické v Přelouči pí. JŘ.

            do 31.12. 2009.

71/  9 Dodatek č. 3/2009 včetně přílohy č.3/2009 ke smlouvě č. 64/02 o odvozu odpadu uzavřené mezi

          městem Přelouč a SOP, a.s. Přelouč.

71/10 Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace na centrální dětské hřiště na pozemku

          p.č. 94/1 v k.ú. Přelouč uzavřenou mezi městem Přelouč a O. A., Svijanský

          Újezd 66.

71/11 Finanční příspěvek z fondu rady ve výši 3 000,- Kč sl. L.Š. prostřednictvím matky

          J.T., , Přelouč na výdaje spojené s účastí v pěvecké

          soutěži konané v Bratislavě.

71/12 Smlouvu o dílo č. 1/2009/F uzavřenou mezi městem Přelouč a R.F.,

          Přelouč na rekonstrukci stropu v sále pohostinství v Lohenicích.

71/13 Předloženou situaci nového parkoviště v ul. Hradecká v Přelouči ze dne 1.9. 2009.

71/14 Návrh programu XIX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

71/15 Termíny konání schůzí rady města dne 24.9., 5.10., 19.10., 9.11., 23.11. a 7.12. 2009 a zasedání

          zastupitelstva města dne 17.9., 29.10. a 17.12. 2009.

 

  III.     SOUHLASÍ :

 

71/16 S nájmem bytu velikosti 3+kk o výměře 100,74 m2 v Žižkově ul. č.p. 1612 p. O.

           M., trvale bytem Přelouč, který je vázán na výkon práce „správce

           sportovní haly“ v ul. Za Fontánou č.p. 1611 v Přelouči pro pronajímatele město Přelouč na do-

           bu uzavřeného pracovního poměru.

 

  IV.     VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

71/17  Na uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy č. IE-12-2003145/VB/01 o zřízení věcného

           břemene  na p.p.č. 491/13 a 461/2 v k.ú. Přelouč s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín.

 

 

 

 

    V.     DOPORUČUJE :

 

71/18 Zastupitelstvu města Přelouče schválit zadání změny č. 2 územního plánu města Přelouče.

71/19 Zastupitelstvu města Přelouče schválit pořízení změny č. 3 územního plánu města Přelouče na

          základě podnětu Benziny, s.r.o.

71/20 Zastupitelstvu města Přelouče vzít na vědomí protokol o vyhodnocení požadavků, připomínek

           a podnětů k návrhu zadání změny č. 2 územního plánu města Přelouč.

71/21 Zastupitelstvu města Přelouče vydat regulační plán Přelouč – Klenovka formou „Opatření

          obecné povahy číslo OOP 2/2009“, na základě ověření, že regulační plán není v rozporu

           s výsledky projednání a požadavky uvedenými v § 68, odst. 1 stavebního zákona.

71/22 Zastupitelstvu města Přelouče vyhlásit záměr na prodej plynovodní přípojky pro byt správce

          budované v rámci II. etapy dostavby areálu ZŠ Smetanova v Kladenské ul. v Přelouči

          společnosti VČP Net. s.r.o. , Pražská třída 485/3, 500 04 Hradec Králové.

71/23 Zastupitelstvu města Přelouče schválit v rámci rozpočtového opatření investiční dotaci pro orga-

          nizaci Technické služby města Přelouče ve výši 1 600 000,- Kč na posílení investičního fondu

          organizace pro pořízení univerzálního komunálního stroje především pro zimní údržbu chodníků

          v souvislosti se změnou zákona č. 13/1997 Sb. (tzv. „chodníkový zákon“).

71/24 Zastupitelstvu města schválit v rámci rozpočtového opatření zvýšení provozní dotace organizaci

          Technické služby města Přelouče na rok 2009 na pokrytí provozních nákladů souvisejících

           s pořízením investice pro zimní údržbu chodníků a s úpravou zřizovací listiny, celkem ve výši

          370 000,- Kč.

71/25 Zastupitelstvu města Přelouče schválit rozpočtové opatření V rozpočtu města pro rok 2009.

71/26 Zastupitelstvu města Přelouče schválit smlouvu o bezúplatném převodu  pozemku p.p.č.

          1850/17 v k.ú. Přelouč do vlastnictví města uzavřenou mezi Českou republikou – Úřadem pro

          zastupování státu ve věcech majetkových a městem Přelouč.

71/27 Zastupitelstvu města Přelouče vyhlásit záměr na prodej části pozemku p.p.č. 1277/9 v k.ú.

          Přelouč o výměře cca 30 m2 za cenu minimálně 600,- Kč/m2.

71/28 Zastupitelstvu města Přelouče vzít na vědomí stanovisko JUDr. Tomáše Plavce k připomínkám

          Mgr. P.B. ze dne 4.8. 2009 ke zveřejněnému záměru města odprodat pozemky v k.ú.

          Přelouč v lokalitě Na Obci.

71/29 Zastupitelstvu města Přelouče vzít na vědomí stanovisko právního oddělení MěÚ k připomín-

          kám Mgr. P.B. ze dne 4.8. 2009 ke zveřejněnému záměru města odprodat pozemky v

          k.ú. Přelouč v lokalitě Na Obci.

71/30 Zastupitelstvu města Přelouče vyhlásit záměr na  prodej pozemků s lesním porostem dle

          předloženého seznamu formou „obálkové metody“ za minimální cenu 12 000 000,- Kč.

71/31 Zastupitelstvu města Přelouče schválit změnu č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace

          Základní škola Přelouč, Masarykovo nám. 45, okres Pardubice s účinností od 1.10. 2009 a

          vyhlašuje její úplné znění.

71/32 Zastupitelstvu města Přelouče schválit změnu č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace

          Základní škola Přelouč, Smetanova 1509, okres Pardubice s účinností od 1.10. 2009 a vyhlašuje

          její úplné znění.

71/33 Zastupitelstvu města Přelouče schválit změnu č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Ma-

          teřská škola Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardubice s účinností od 1.10. 2009 a vyhlašuje

          její úplné znění.

71/34 Zastupitelstvu města Přelouče schválit změnu č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Ma-

          teřská škola Přelouč, Kladenská 1332, okres Pardubice s účinností od 1.10. 2009 a vyhlašuje

          její úplné znění.

71/35 Zastupitelstvu města Přelouče schválit změnu č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Zá-

          kladní škola praktická Přelouč, okres Pardubice s účinností  od 1.10. 2009 a vyhlašuje její úplné

          znění.

71/36 Zastupitelstvu města Přelouče schválit změnu č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace

          Školní jídelna Přelouč, Obránců míru 1025, okres Pardubice s účinností od 1.10. 2009 a

          vyhlašuje její úplné znění.

71/37 Zastupitelstvu města Přelouče schválit změnu č. 1 zřizovací listiny Městská knihovna Přelouč

          v úplném znění s účinností od 1.10. 2009.

71/38 Zastupitelstvu města Přelouče schválit změnu č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace

          Kulturní služby města Přelouče s účinností od 1.10. 2009 a vyhlašuje její úplné znění.

71/39 Zastupitelstvu města Přelouče schválit změnu č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace

          Dům dětí a mládeže Přelouč, okres Pardubice s účinností od 1.10. 2009 a vyhlašuje její úplné

          znění.

71/40 Zastupitelstvu města Přelouče vydat souhlas s vyhlášením veřejné obchodní soutěže na výstavbu

          nové budovy městského úřadu.

71/41 Zastupitelstvu města schválit převod volných finančních zdrojů  z minulých let ve výši 10 mil.

          Kč do Fondu na reformu veřejné správy.

71/42 Zastupitelstvu města Přelouče vydat souhlas s tím, že finance, které město obdrží z dotací EU na

          výstavbu sportovní haly a autobusového nádraží budou příjmem Fondu na reformu veřejné

          správy.

71/43 Zastupitelstvu města Přelouče vydat Jednací řád Zastupitelstva města Přelouče.

71/44 Zastupitelstvu města Přelouče schválit nová Pravidla pro hodnocení žádostí o podporované

          byty.

71/45 Zastupitelstvu města Přelouče schválit výjimku z Pravidel pro prodej bytů v domě č.p. 1455,

           1456 a 1457 v ul. Pardubické v Přelouči (čl. IV, odst. 2) p. M. D.. Výjimka spo-

           čívá v prodloužení  tříměsíční lhůty pro zaplacení kupní ceny za koupi bytu a předání

           kupních smluv ke vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí pro nabyvatele před zapla-

           cením celé kupní ceny.

71/46 Zastupitelstvu města Přelouče vyhlásit záměr na uzavření  dodatku č. 1 kupní smlouvy na prodej

          bytu v domě č.p. 1455, 1456 a 1457 v ul. Pardubické v Přelouči uzavřené mezi 

           městem Přelouč a p. M.D..

71/47 Zastupitelstvu města Přelouče vyhlásit záměr na uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

           o zřízení předkupního práva jako práva věcného a zástavního  práva na byt v domě

           č.p. 1455, 1456 a 1457 v ul. Pardubické v Přelouči uzavřené mezi p. M.D a

           městem Přelouč.

71/48 Zastupitelstvu města Přelouče zrušit usnesení XVII. zasedání zastupitelstva města ze dne 2.6.

          2009, odst. III, bod 6) , bod 7) a 8).

71/49 Zastupitelstvu města Přelouče schválit, že příjem z prodeje lesů dle znaleckého posudku ev.č.

          324-36-09 bude příjmem Fondu na reformu veřejné správy.

71/50 Zastupitelstvu města Přelouče vyhlásit záměr na prodej pozemků st.p.č. 124 o výměře 408 m2,

          p.p.č. 16/44 o výměře 1 192 m2 a p.p.č. 16/54 o výměře 11 m2 v k.ú. Klenovka za cenu

          185 000,- Kč (dle znaleckého posudku č. 44/3477-2009 vypracovaného Ing. Jindřichem Krpatou

          dne 28.7. 2009).

71/51 Zastupitelstvu města Přelouče vyhlásit záměr na prodej pozemků st.p.č. 135 o výměře 86 m2,

           p.p.č. 16/40 o výměře 982 m2 a p.p.č. 16/50 o výměře 304 m2 v k.ú. Klenovka za cenu

          160 000,- Kč (dle znaleckého posudku č. 45/3478-2009 vypracovaného Ing. Jindřichem Krpatou

          dne 28.7. 2009).

71/52 Zastupitelstvu města Přelouče vzít Připomínky p. Mgr. B.  ke zveřejněnému záměru města

          odprodat pozemky v k.ú. Přelouč v lokalitě Na Obci na vědomí.

71/53 Oddělení silničního hospodářství MěÚ realizaci změny dopravního značení spočívající v

           průjezdnosti místní komunikace ul. Československé armády v úseku mezi Masarykovým nám.

          a komunikací Tůmy Přeloučského.

 

   VI.     POVĚŘUJE :

 

71/54 Vedoucí právního oddělení MěÚ ke stažení žaloby na odstranění vad fasády na domech v ul.

          Tůmy Přeloučského, Riegrova v Přelouči vůči firmě CZ stavební holding,a.s.

 

 

 

 

  VII.     NEDOPORUČUJE :

 

71/55 Zastupitelstvu města Přelouče schválit bezplatné převedení pozemků p.p.č. 257/6, p.p.č. 257/13

          a 257/18, vše v k.ú. Lohenice u Přelouče z vlastnictví pí. L.R. do vlastnictví města.

 

 VIII.     ZAMÍTÁ :

 

71/56 Na základě vyjádření spol. s r.o. Tepelné zdroje Přelouč  žádost p. Jiřího T., Podhorka 184

          o využití tepelných kolektorů.

 

    IX.     RUŠÍ :

 

71/57 Usnesení rady města č. 64/24 a 64/25 ze dne 24.8. 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bc. Irena  B u r e š o v á                                                                      Ing. Ivan  M o r a v e c

                 starostka                                                                                              místostarosta

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor: