Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

usnesení 69. schůze rady města

konané dne 24.8.2009

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________69. schůze rady města konané dne 24.8. 2009____________________

 

Rada města Přelouče :

 

     I.     BERE NA VĚDOMÍ :

 

69/  1 Žádost  Jiřího T., o podporu na vybudování optické sítě na území města

          Přelouč technologií FTTB.

69/  2 Právní stanovisko k pravidlům pohybu vozidel v oblasti lohenicko-mělických písníků.

69/  3 Zprávu o aktuálním stavu vymáhaných pohledávek k 30.6. 2009.

69/  4 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 13.8. 2009.

69/  5 Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na „zajištění ostatní dopravní obslužnosti města

          Přelouče v režimu závazku veřejné služby v městské autobusové dopravě na vymezených

          linkách města“.

69/  6 Zápis ze schůze komise pro rozvoj města ze dne 19.8. 2009.

69/  7 Splnění úkolu rady města č. 68/15.

69/  8 Seznam nedobytných pohledávek Technických služeb města Přelouče.

 

    II.     SCHVALUJE :

 

69/  9 Smlouvu o poskytování záručního servisu zařízení EPS v objektu sportovní haly v ul. Za Fon-

          tánou v Přelouči se společností Trade FIDES, a.s. Dornych 57, 617 00 Brno, IČ 619 74 731.

69/10 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se stavební společností NOVOSTAV, s.r.o., Střelecká 672,

          500 02 Hradec Králové na realizaci parkovišť, zpevněných ploch a oplocení, prováděných v

          rámci akce „Sportovní areál ZŠ Smetanova Přelouč“, reg. č. CZ 1.13./2.2.00/02.00056, finan-

          cované z ROP NUTS II SV, který navyšuje cenu za dílo o provedené vícepráce ve výši

          568 104,00 Kč na 3 701 148,00 Kč včetně DPH.

69/11 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy č. IV-12-2005275/VB/01 o zřízení  věcného břemene

          na p.p.č. 20/25 a 20/17 v k.ú. Štěpánov s ČEZ  Distribuce, a.s. Děčín.

69/12 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy č. IV-12-2005158/VB/1 o zřízení věcného břemene

          na pozemku p.č. 2020/1 a st.p.č.  81 v k.ú. Přelouč s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín.        

69/13 Smlouvu o zkušebním připojení elektrické požární signalizace prostřednictvím zařízení dálkové-

           ho přenosu dat na pult centrální ochrany a vyhodnocování požárně-taktických informací s

           Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje, Teplého 1526,

           530 02 Pardubice, v rámci akce „Dostavba areálu ZŠ Smetanova Kladenská ul. – Přelouč“.

69/14 Smlouvu o dílo č. 91549 na částečnou výměnu stávajících oken v budově Základní školy

          Smetanova 1509, Přelouč se společností Geus okna, a.s. Praha.

69/15 Prodloužení nájemní smlouvy p. J.S. na byt   v Přelouči na dobu určitou do 31.8. 2010.

69/16 Směrnici Městské policie Přelouč č.1/2009 „Zbraně a střelivo“ s účinností od 1.10. 2009.

69/17 Smlouvu o dílo č. 1506/09/c uzavřenou mezi Městem Přelouč a KOSS Kolín s.r.o. na opravu

          terasy Základní školy praktické Přelouč.

69/18 Odpis 35 ks nedobytných pohledávek Technických služeb města Přelouče dle předloženého

          seznamu v částkách do 20 000,- Kč a v celkové částce 75 002,40 Kč.

69/19 Rámcovou smlouvu č. EIDEL/95/072009 uzavřenou mezi městem Přelouč a Eldentity,a.s. Praha

          na poskytování služeb souvisejících se správou a vydáváním bezpečnostních předmětů,

          komerčních serverových certifikátů pro potřeby městské policie.

69/20 Smlouvu o dílo na „rekonstrukci parku a osazení uměleckého díla u Sokolovny“ uzavřenou

          mezi městem Přelouč a K+N stavební společností, s.r.o. Pardubice.

 

 

 

  III.     SOUHLASÍ :

 

69/21 S uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se stavební společností NOVOSTAV s.r.o., Stře-

          lecká 672, 500 02 Hradec Králové na realizaci parkovišť, zpevněných ploch a oplocení, prová-

          děných v rámci akce „Sportovní areál ZŠ Smetanova Přelouč“, reg.č. CZ 1.13./2.2.00/02.00056,

          financované z ROP NUTS II SV, který navyšuje cenu za dílo o provedené vícepráce ve výši

          568 104,00 Kč na 3 701 148,00 Kč včetně DPH.

69/22 S konáním „Lanového dne“ pořádaného Junákem – svazem skautů a skautek ČR, střediskem

          Přelouč ve dnech 4. – 5. září  2009 v dolní části parku.

69/23 S prodejem nepotřebného movitého majetku, které město koupilo od Ministerstva obrany ČR

          při převodu areálu kasáren v Přelouči za minimální ceny uvedené v seznamu:

          - vrtačka stolní                              2 ks                 1 050,- Kč

           - lis mechanický                          1 ks                  1 050,- Kč

           - ohýbačka na plech ruční           1 ks                  1 800,- Kč

           - pila ruční el. kotoučová            1 ks                     750,- Kč

           - pila pásová                                1 ks                  2 400,- Kč

           - stroj dřevoobráběcí dlabací       1 ks                  2 400,- Kč

           - stroj dřevoobráběcí hoblovací   3 ks                  2 400,- Kč

           - vrtačka stojanová                       1 ks                 1 350,- Kč

           - odsávač prachu elektrický         1 ks                  1 050,- Kč

           - stůl svařovací odsávací              1 ks                 1 500,- Kč

           - kamna saunová                          1 ks                 2 550,- Kč

           - skříň ohnivzdorná dvoukřídlá   7 ks                  1 500,- Kč.

 

 IV.     VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

69/24 Na prodej pozemků st.p.č. 124 o výměře 408 m2, p.p.č. 16/44 o výměře 1 192 m2 a p.p.č. 16/54

          o výměře 11 m2 v k.ú. Klenovka za cenu 185 000 Kč (dle znaleckého posudku č. 44/3477-2009

          vypracovaného Ing. Jindřichem Krpatou dne 28.7. 2009).

69/25 Na prodej pozemků st.p.č. 135 o výměře 86 m2, p.p.č. 16/40 o výměře 982 m2 a p.p.č. 16/50 o

          výměře 304 m2 v k.ú. Klenovka za cenu 160 000,- Kč (dle znaleckého posudku č. 45/3478-2009

          vypracovaného Ing. Jindřichem Krpatou dne 28.7. 2009).

 

   V.     ROZHODUJE :

 

69/26 Jako zadavatel veřejné zakázky o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Veolia Transport Vý-

          chodní Čechy a.s., Na ostrově 177, 537 01 Chrudim, IČ 25945408, jehož nabídka byla podle

          hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka s nejnižší  nabídkovou cenou. Nabídková cena

          na smluvní období byla stanovena ve výši 15 164 000,- Kč.

69/27 O jednostranném zvýšení nájemného pro rok 2010 u městských bytů  s „regulovaným    

           nájemným“ v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb. a prováděcími právními předpisy, a to:

-          u dřívější kategorie bytu I o 56,17% - 44,07 Kč/m2

-          u dřívější kategorie bytu II o 63,34% - 39,66 Kč/m2

-          u dřívější kategorie bytu I  (byty služební) se nová výše nájemného snižuje o 25%.

S platností od 1.1. 2010 u nově uzavíraných nájemních smluv a smluvně sjednaného nájemného

k městským bytům o zvýšení:

-          u dřívější kategorie bytu I o 47,99% - 44,07 Kč/m2,

-          u dřívější kategorie bytu II o 54,80% - 39,66 Kč/m2.

 

 

 

 

 

 

 

   VI.     VYPOVÍDÁ :

 

69/28 V tříměsíční výpovědní lhůtě nájemci V.Š, nájem  bytu č. 4 o veli-

           kosti 1+1 s příslušenstvím v domě v Přelouči, a to pro hrubé porušová-

           ní povinností nájemce podle § 711 odst. 2 písm. b) a dále podle písm. d) občanského zákoníku,

           a to jednak zejména z důvodu dlouhodobého neplacení nájemného a úhrad za plnění  poskyto-

           vaná s užíváním bytu ve výši více než trojnásobku stanoveného měsíčního nájemného a úhrad

           za plnění  poskytovaná  s užíváním bytu a dále poplatku z prodlení, kdy konkrétně dluh na ná-

           jemném a úhradách při naposledy stanovené nejvyšší měsíční úhradě 1 464,- Kč činil k 31.7.

           2009 již částku 15 141,- Kč a dluh na poplatku z prodlení více než 12 000,- Kč, a jednak z dů-

           vodu zjištění, že dlouhodobě v předchozím období umožnil bez souhlasu pronajímatele užívání

           bytu 3. osobě, aniž by nahlásil její osobní údaje dle § 689 odst. 2 občanského zákoníku, kdy

           sám byt bezdůvodně neužíval a neužívá popř. užívá jen občas.  Tříměsíční výpovědní lhůta

           začne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bude tato výpo-

           věď doručena nájemci a skončí posledním dnem třetího kalendářního měsíce této lhůty. Dle

           ust. § 712 odst. 5 občanského zákoníku se pronajímatel zavazuje poskytnout po skončení nájmu

           přístřeší.

 

  VII.     DOPORUČUJE :

 

69/29 Zastupitelstvu města schválit v rozpočtovém opatření V rozpočtu města pro rok 2009 částku ve

          výši 100 000 Kč jako příspěvek města na dostavbu Hospice Chrudim.

69/30 Řediteli Technických služeb města Přelouče, v případě poskytovaných služeb soukromým

           osobám a firmám, vybírat na objednané služby zálohy.

69/31 Řediteli Technických služeb  města Přelouče provést výběrové řízení na zajištění účetních prací

           a ekonomického poradenství pro technické služby  z důvodu nepřiměřeně vysokých výdajů na

           tyto činnosti v současné době.

 69/32 Oddělení silničního hospodářství MěÚ prominout poplatek za zábor veřejného prostranství

            všem stranám, hnutím, koalicím a sdružením kandidujících ve volbách do Poslanecké

            sněmovny Parlamentu ČR konaných ve dnech 9.-10. října  2009 při konání předvolebních

            mítinků. 

 

 VIII.     UDĚLUJE :

 

69/33 V souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 2/2009 na žádost SDH Lohenice výjimku na pořádá-

           ní hudební produkce „Rozlučka s létem“ dne 28.8. 2009  v areálu „břízky“ Lohenice do 01,00

           hod. dne 29.8. 2009.

 

   IX.     UKLÁDÁ :

 

69/34 Tajemníkovi MěÚ předložit na schůzi rady města dne 7.9. 2009 stanovisko k možnosti využití 

           tepelných kolektorů za účelem položení optické technologie.

69/35 Tajemníkovi MěÚ zadat zpracování projektové dokumentace  na dětské hřiště za benzinou firmě

           Antoš, s.r.o.  Trutnov.

 

    X.     RUŠÍ :

 

69/36 Usnesení rady města č. 68/8 ze dne 10.8. 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

  XI.     ZAMÍTÁ :

 

69/37 Společnou žádost majitelů nemovitostí č.p. 1326 – 1331 v ul. Jahnova v Přelouči o změnu

          parcel jejich zkrácením a ponecháním přístupové cesty.

69/38 Žádost o.s. Centred, Pardubice o finanční příspěvek na provoz internetového prostoru pro

          seniory.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bc. Irena B u r e š o v á                                                                        Ing. Ivan  M o r a v e c

                  starostka                                                                                              místostarosta

 

 

 

 

 

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor: