Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

usnesení 68. schůze rady města

konané dne 10.8.2009

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

___________________    _68. schůze rady města konané dne 10.8. 2009_____________________

 

 

Rada města Přelouče :

 

     I.     BERE NA VĚDOMÍ :

 

68/  1 Stížnost občanů Lohenic na porušování veřejného pořádku a nočního klidu na písnících

          v Lohenicích s tím, že kompetentní orgány byly vyzvány k součinnosti a kontrole.

68/  2 Návrh Koncepce zdravotnictví Pardubického kraje v letech 2009 – 2012 bez připomínek.

 

   II.     SCHVALUJE :

 

68/  3 Smlouvu o provádění auditorské činnosti č. 431AM/2009 s AV – AUDITING, spol. s r.o.

68/  4 Smlouvu  o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Telefónica O2 Czech Republic

          na pozemku p.č. 250/2 v k.ú. Štěpánov u Přelouče.

68/  5 Smlouvu o dílo č. SEVER/PA/2009/008 na zhotovení zastávek MHD  v Přelouči uzavřenou  

          s COLAS CZ, a.s.  Praha.

68/  6 Finanční příspěvek z fondu rady města ve výši 10 000,- Kč Hospici Anežky České, Červený

          Kostelec na provozní náklady za občany města.

68/  7 Finanční příspěvek z fondu rady města ve výši 10 000,- Kč Domovu sv. Josefa, Žireč na pro-

          vozní náklady za občany města.

 

 III.     ROZHODUJE :

 

68/ 8  O jednostranném zvýšení nájemného pro rok 2010 u městských bytů s „regulovaným nájem-

          ným“ v souladu se zák. č. 107/2006 Sb. a prováděcími právními předpisy, a to:

-          u dřívější kategorie bytu I o 56,17% -  44,07 Kč/m2

-          u dřívější kategorie bytu II o 50,99% - 39,66 Kč/m2

-          u dřívější kategorie bytu I (byty služební) se nová výše nájemného snižuje o 25%.

68/  9 O vyloučení uchazeče CAR – TOUR spol. s r.o. , Pohřebačka 23, IČ 49286871 z účasti

          v zadávacím řízení – zajištění ostatní dopravní obslužnosti města Přelouče v režimu závazku

          veřejné služby v městské autobusové dopravě na vymezených linkách města z důvodu, že jeho

          nabídka nebyla úplná.

 

  IV.     POVĚŘUJE :

 

68/10 Odbor stavební, vodoprávní a dopravy, aby jednal za město Přelouč jako orgán územního pláno-

          vání obce, účastnil se projednávání a vydával stanoviska a vyjádření při projednávání územně

          plánovacích dokumentací jiných obcí.

 

    V.     JMENUJE :

 

68/11 Šéfredaktorkou měsíčníku Rošt pí.Martinu Horáčkovou.

68/12 Členy redakční rady  Mgr. Jitku M., Mgr. Věru J. a Mgr. D. J.

 

  VI.     POVĚŘUJE :

 

68/13 Luďka Nováka a pí. Jolanu Tuhou osobami odpovědnými za zabezpečení a  průběh voleb do

          Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v říjnu 2009.

 

VII.     UKLÁDÁ :

 

68/14 Řediteli Technických služeb města Přelouče předložit na schůzi rady dne 7.9. 2009 nabídky

          firem na nákup víceúčelového úklidového stroje pro zimní údržbu chodníků a odhad provozních

          nákladů s tím souvisejících.

68/15 Právnímu oddělení předložit  na schůzi rady dne 24.8. 2009 stanovisko k provozu automobilů

          na pozemcích písníků Lohenice – Mělice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bc.  Irena  B u r e š o v á                                                                         Ing. Ivan  M o r a v e c

                    starostka                                                                                                místostarosta

 

 

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor: