Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

usnesení 67. schůze rady města

konané dne 27.7.2009

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

_____________________  67. schůze rady města konané dne 27.7. 2009_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

      I.     BERE NA VĚDOMÍ :

 

67/  1 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Lhota – Škudly ze dne 15.6. 2009 a 13.7. 2009.

67/  2 Zápis z jednání o odprodeji pozemků v lokalitě mezi ulicemi Jahnova a Nerudova v Přelouči ze

          dne 9.7. 2009.

67/  3 Informace o průběhu výběrového řízení  na provozovatele MHD Přelouč.

67/  4 Přehled rozúčtování nákladů tepla za rok 2008 v č.p. 433 v ul. Za Fontánou v Přelouči              

          zpracovaný  z podnětu manželů E.

67/  5 Žádost Hospice Anežky České o finanční příspěvek z rozpočtu města na provoz za občany

          města Přelouče, kteří zde byli umístěni.

67/  6 Žádost Domova sv. Josefa o finanční příspěvek z rozpočtu města na provoz.

67/  7 Splnění úkolu rady města č. 63/41

 

    II.     SCHVALUJE :

 

67/  8 Platový výměr s účinností od 1.8. 2009 pro nově jmenovaného ředitele Domu dětí a mládeže

          Přelouč, Ing. P.H. dle předloženého návrhu.

67/  9 1. změnu závazných ukazatelů příspěvkových organizací pro rok 2009.

67/10 Smlouvu o pravidelné údržbě a servisu automatických dveří čekárny autobusového nádraží

          v Přelouči na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1 měsíc.

67/11 Kupní smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a manželi J.V. a J.V.

          bytem, Přelouč na odkup pozemku p.p.č. 1283/34 v k.ú. Přelouč

           za cenu 36 750,- Kč.

67/12 Kupní smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a p. P.M. bytem

          Přelouč na prodej pozemku p.p.č. 237/12 v k.ú. Přelouč za cenu 328 295,- Kč.

67/13 Kupní smlouvu uzavřenou mezi  městem Přelouč a Ing. O.Š. a M.Š.

          , DiS. bytem  Přelouč na prodej pozemku p.p.č. 1475/12 v k.ú.

          Přelouč za cenu 806 892,- Kč.

67/14 Kupní smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a Klubem Českých turistů Přelouč na prodej

           pozemku st.p.č. 1784, p.p.č. 353/3 a   p.p.č. 351/4  v k.ú. Přelouč za  cenu   170 500,- Kč.

67/15 Kupní smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a manželi Ing. K.L. a

          Ing. D.L. bytem Přelouč na prodej pozemku p.p.č. 237/6 v

          k.ú. Přelouč za cenu 351 538,- Kč.

67/16 Kupní smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a manželi T.M.a T.M.

          bytem  Přelouč na prodej pozemku p.p.č. 1475/1 v k.ú. Přelouč

          za cenu 516 912,- Kč.

67/17 Kupní smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a manželi Ing. Ji.R. a V.

          R., DiS. bytem Přelouč na prodej pozemku p.p.č. 237/11 v k.ú.

          Přelouč za cenu 320 000,- Kč.

67/18 Kupní smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a manželi M.Š. a Mgr.

           A.Š. bytem Přelouč na prodej pozemku p.p.č. 1457/11

          v k.ú. Přelouč za cenu 581 400,- Kč.

67/19 Kupní smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a SK SKI Nemošice na prodej pozemku

           st.p.č. 101/1 a st.p.č. 100 v k.ú. Lohenice za cenu 22 220,- Kč.

67/20 Veřejnoprávní smlouvu č. 6/2009 VPS uzavřenou mezi městem Přelouč a obcí Valy na zaji-

           šťování místních záležitostí veřejného pořádku a bezpečnosti a plynulosti silničního provozu

           ve správním obvodu obce Valy Městskou policií Přelouč.

 

67/21 Veřejnoprávní smlouvu č. 7/2009 VPS uzavřenou mezi městem Přelouč a městysem Choltice 

           na zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku a bezpečnosti a plynulosti silničního

           provozu ve správním obvodu městyse Choltice Městskou policií Přelouč.

67/22 Veřejnoprávní smlouvu č. 8/2009 VPS uzavřenou mezi městem Přelouč a obcí Sopřeč 

           na zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku a bezpečnosti a plynulosti silničního

           provozu ve správním obvodu obce Sopřeč Městskou policií Přelouč.

67/23 Kupní smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a obcí Ovčáry na prodej speciálního automo-

          bilu – cisternové stříkačky zn. Škoda, typu 706 RTHP CAS 25, reg.zn. PU 04-62 za cenu

          41 888,- Kč.

67/24 Systém placeného stání  pro automobily v ul.  Hradecká  a Pernštýnské nám. po provedené

          rekonstrukci.

67/25 Řešení zimní údržby chodníků v návaznosti na změnu zák. č. 13/1997 Sb. dle varianty č.3

          předloženého návrhu.

67/26 Přidělení bytu č.2 v č.p. 433 v ul. Za Fontánou v Přelouči pí. J.K. a synu L.K.

          na dobu určitou od 1.8. 2009 do 30.9. 2009 s tím, že žádosti p.

          L.S. se nevyhovuje.

           

   III.     SOUHLASÍ :

 

67/27 S požadavkem příspěvkové organizace Školní jídelna zakoupit konventomat ve výši cca

           280 000,- Kč z investičního fondu a osobní počítač v celkové ceně cca 12 000,- Kč z

           provozních prostředků pro rok 2009.

 

   IV.     KONSTATUJE :

 

67/28 K žádosti p. Zdeňka N., bytem Přelouč o prominutí penalizace, že rada

           města není oprávněna ze zákona rozhodovat o prominutí penále.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bc.  Irena  B u r e š o v á                                                                            Ing. Ivan  M o r a v e c

                   starostka                                                                                                    místostarosta

 

 

 

 

 

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor: