Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

usnesení 66. schůze rady města

konané dne 13.7.2009

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

_____________________  66. schůze rady města konané dne 13.7. 2009______________________

 

Rada města Přelouče :

 

     I.     BERE NA VĚDOMÍ :

 

66/  1 Zápis ze schůze sociálně zdravotní komise ze dne 22.6. 2009 a 1.7. 2009.

66/  2 Informace vedoucího stavebního úřadu o zpracované variantě severního obchvatu.

66/  3 Petici občanů a chalupářů místní částí Lohenice proti rušení nočního klidu „hudební“ techno

          produkcí  probíhající na soukromých pozemcích lohenicko – mělických písníků ve

          dnech 26. – 28.6. 2009.

66/  4 Stížnost p. Z. Š., bytem L., na nedodržování pořádku okolo písníků

          Lohenice.

66/  5 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 2.7. 2009.

66/  6 Zápis ze schůze komise pro rozvoj města ze dne 8.7. 2009.

66/  7 Splnění úkolů rady města č. 48/59, 51/37, 56/31, 59/17, 60/32, 60/33, 61/37, 61/39 a 63/42.

 

   II.     SCHVALUJE :

 

66/  8 Darovací smlouvu uzavřenou s Dr. I.Č. v případě realizace projektu foto-

          voltaické výstavby elektrárny v k.ú. Klenovka.

66/  9 Přijetí věcného daru  (počítač, monitor, ovládání) v hodnotě 18 778,- Kč od BW Stavitelství, 

          s.r.o., Holice Mateřské škole Za Fontánou 935, Přelouč.

66/10 Smlouvu o provozu zařízení dálkového přenosu informací ze zařízení EPS v objektu sportovní

          haly v ulici Za Fontánou v Přelouči na PCO HZS Pk se společností OM-KOMPLEX, spol. s r.

          o., 17. listopadu 235, 532 26 Pardubice, IČ 498 13 781.

66/11 Uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Přelouč a Občanským sdružením SK OMT Pardu-

          bice, Pernštýnská 14, Pardubice při uspořádání závodu v triatlonu „Czechman triatlon“ u písníků

          Lohenice-Mělice v termínu 22.8. 2009.

66/12 Smlouvu o spolupráci na pořádání triatlonu  v Mělicích dne 22.8. 2009 uzavřenou mezi

          Občanským sdružením SK OMT Pardubice a městem Přelouč.

66/13 Smlouvu o dílo se stavební společností M-SILNICE, a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ

          421 96 868, na realizaci akce „Regenerace panelového sídliště Přelouč – I. etapa – část 3+II.

          etapa“ za částku 6 815 232,10 Kč vč. DPH.

66/14 Smlouvu o poskytování služeb v oblasti „Koordinátor BOZP na staveništi“ pro veřejnou

          zakázku na regeneraci panelového sídliště Přelouč – I. etapa (3. část) a II. etapa s pí. V.

          J., Pardubice, IČ 746 25 802, za max. částku 14 280,00 Kč vč.

          DPH.

66/15 Smlouvu o dílo se společností SPORT CLUB s.r.o., Bahno 99, 739 11 Frýdlant n. Ostravicí, na

          dodávku nezabudovaného sportovního vybavení tělocvičny, zajišťovaného v rámci akce

          „Sportovní areál ZŠ Smetanova Přelouč“,  reg.č. CZ 1.13./2.2.00/02.00056, financované z ROP

          NUTS II SV, za částku 253 851,00 Kč vč. DPH.

66/16 Pronájem bytu č. 32 o velikosti 1+kk v domě zvláštního určení v ul. Sluneční 1414 pí. Z.

          P., bytem Přelouč, od 1.8. 2009 na dobu neurčitou.

66/17 Kupní smlouvu na prodej pozemku p.p.č. 237/13 p. M.J.,

          Přelouč za cenu 223 479,- Kč.

66/18 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene  č. IE-12-2002771/VB/1 se

          společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín.

66/19 Smlouvu  o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen s Telefonica O2 ČR, a.s. na pozemku  

          p.č. 1780/18 a 1969  v k.ú. Přelouč.

66/20 Smlouvu mandátní s Ing. Davidem P., PhD. na zpracování žádosti o dotaci na akci „zate-

          plení objektu ZŠ praktická, Přelouč“.

66/21 Projekt rekonstrukce parku u Sokolovny dle předloženého návrhu.

66/22 Projekt rekonstrukce Václavského a Pernštýnského nám. v Přelouči dle stanoviska komise pro

          rozvoj města ze dne 8.7. 2009.

66/23 Smlouvu mandátní s Ing. Davidem P., PhD. na zpracování žádosti o dotaci na akci

          „zateplení objektu MŠ Přelouč, Kladenská 1332.

66/24 Převod movitého majetku města příspěvkovým organizacím dle předloženého návrhu.

 

  III.     SOUHLASÍ :

 

66/25 S likvidací nepotřebného majetku ve vlastnictví města :

          - 12 ks PC sestavy, inv. č. 3433, 3434, 3436, 3437, 3481, 3513, 3889, 274114, 275110, 3481A,

             5060A, Z1541,

- 1 ks monitor COMPACT 15“ 151 FS inv.č. Z1216,

- 1 ks kopírka Minolta EP2010, inv.č. 3335

- vibrační pěch, inv.č. 30016 (TSMP)

- olejový transformátor, inv.č. 30001 (TSMP).

 

    IV.    DOPORUČUJE :

 

66/26 Uzavření veřejnoprávních smluv na měření rychlosti s městysem Choltice a obcemi Sopřeč a

          Valy.

66/27 Zastupitelstvu města schválit  v rámci rozpočtových opatření V rozpočtu města pro rok 2009

          příspěvek  ve výši 50 000,- Kč Junáku Přelouč na výstavbu horolezecké stěny.

 

     V.     JMENUJE :

 

66/28 Nové členy povodňové komise města Přelouče :

          zapisovatelku – pí. Martinu Horáčkovou, spolupracujícího člena – Petra Šprynce z Povodí Labe,

          s.p.

 

    VI.     ODVOLÁVÁ :

 

66/29 Členy povodňové komise města Přelouče :

          Jiřinu Hutlovou – zapisovatelku, Jiřího Körbela – spolupracujícího člena z Povodí Labe, s.p.

 

  VII.     ZAMÍTÁ :

 

66/30 Žádost manželů E. na vybudování sprchového koutu ve společné koupelně v č.p. v Přelouči.

 

 VIII.     UKLÁDÁ :

 

66/31 Vedoucí právního oddělení zahájit přestupkové řízení  s pořadateli „techno“ hudební produkce

           na písnících Lohenice – Mělice ve dnech 26.- 28.6. 2009.

 

 

 

 

 

 

 

     Bc.  Irena  B u r e š o v á                                                                   Ing. Ivan  M o r a v e c

                    starostka                                                                                         místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor: