Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

usnesení 65. schůze rady města

konané dne 25.6.2009

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________65. schůze rady města konané dne 25.6. 2009______________________

 

Rada města Přelouče :

 

     I.     BERE NA VĚDOMÍ :

 

65/  1 Závazek Dr. I. Č., že v případě realizace projektu fotovoltaické elektrárny

          v k.ú. Klenovka poskytne dar ve výši 700 000 Kč místní části Klenovka.

 

   II.     SCHVALUJE :

 

65/  2 Prodloužení nájemní smlouvy pí. M.K. na byt č. v Přelouči na dobu určitou od 1.8. 2009 do 31.7. 2010.

65/  3 Kupní smlouvu na prodej p.p.č. 2277, st.p.č. 231 a stavby bez č.p. p. vše v k.ú. Přelouč p. J.

          G.,  bytem Přelouč za cenu 135 000,- Kč.

65/  4 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 222/2008 uzavřenou mezi městem Přelouč a KOBLA, s.r.o.

          Pečky na akci „Dostavba areálu ZŠ Smetanova Kladenská ul. Přelouč – II. etapa – keramická

          dílna a byt správce“, na prodloužení termínu dokončení díla do 31.7. 2009.  

65/  5 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 02/09 se stavební společností NOVOSTAV, s.r.o., Střelecká

          672, 500 02 Hradec Králové na realizaci parkovišť, zpevněných ploch a oplocení, prováděných

          v rámci akce „Sportovní areál ZŠ Smetanova Přelouč“, reg. č. CZ 1.13./2.2.00/02.00056,

          financované z ROP NUTS II SV, který upravuje termín dokončení díla do 31.7. 2009 a navyšuje

          cenu za dílo o provedené vícepráce ve výši 284 793,00 Kč na 3 133 044,00 Kč vč. DPH.

65/  6 Dodatek č. 3 mandátní smlouvy uzavřené mezi městem Přelouč a A-SANGEO, a.s.

 

  III.     SOUHLASÍ :

 

65/  7 S uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 222/2008 s firmou KOBLA, s.r.o. Pečky na akci

           „ Dostavba areálu ZŠ Smetanova Kladenská ulice – Přelouč – II. etapa – keramická dílna a byt

           správce“, který z důvodu nepřipravenosti projektových podkladů prodlužuje termín dokončení

           díla do 31.7. 2009.

65/  8 S uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se stavební společností NOVOSTAV s.r.o.,

          Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové na realizaci parkovišť, zpevněných ploch a oplocení, pro-

          váděných v rámci akce „Sportovní areál ZŠ Smetanova Přelouč“, reg. č. CZ

          1.13./2.2.00/02.00056, financované z ROP NUTS II SV, který upravuje termín dokončení díla

          do 31.7. 2009 a navyšuje cenu za dílo o provedené vícepráce ve výši 284 793,00 Kč na

          3 133 044,00 Kč vč. DPH.

65/  9 S poskytnutím daru ve výši 10 000,- Kč od firmy SVOS, s.r.o. Přelouč na pořízení výukového

           softwaru pro ZŠ Přelouč, Smetanova.

 

  IV.     DOPORUČUJE :

 

65/10 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na odprodej volné bytové jednotky č. 1456/2 velikosti 1+1

          o výměře 42.78 m2 v č.p. 1455, 1456, 1457 v ul. Pardubické v Přelouči za cenu 790 000,- Kč.

65/11 Zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě na

          prodej pozemku v lokalitě Na obci uzavřené dne 27.8. 2007 mezi městem Přelouč a společností

          VOLARIS, s.r.o.

65/12 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej níže uvedených nemovitostí v k.ú. Přelouč se

          všemi součástmi a příslušenstvím v areálu bývalého Automobilového opravárenského závodu,

          dnešním areálu společnosti    EXCALIBUR ARMY za cenu minimálně 2 900 000,- Kč

          (dle znaleckého posudku č. 64-09 vypracovaného Ing. Miloslavem Kalousem dne 17.6. 2009):

          stavby : stavba bez č.p. na pozemku st.p.č. 582/28, stavba bez  č.p. na pozemku st.p.č. 582/29, 

          stavba bez č.p. na pozemku st.  p.č. 582/30, stavba bez č.p. na pozemku st.p.č. 582/36, stavba

          bez č.p. na pozemku st.p.č. 582/37, stavba bez č.p. na   pozemcích st.p.č. 2228/1 a st.p.č. 2228/2,

          pozemky : st.p.č. 582/28 o výměře 160 m2, st.p.č. 582/29 o výměře 216 m2, st.p.č. 582/30 o

          výměře 1122 m2, st.p.č.   582/31 o výměře 928 m2, st.p.č. 582/32 o výměře 818 m2,

          st.p.č. 582/34 o výměře 3285 m2, st.p.č. 582/36 o výměře  832 m2, st.p.č. 582/37 o výměře 825

          m2, st.p.č. 2226 o výměře  494 m2, st.p.č. 2227/1 o výměře 808 m2, st.p.č. 2228/1 o vý-

          měře 625 m2, p.p.č. 1859/1 o výměře 9646 m2, p.p.č.1928/2  o výměře 1366 m2, p.p.č. 1928/4 o

          výměře 1556 m2.

65/13 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej níže uvedených pozemků v k.ú. Přelouč včetně 

          staveb (povrchů) za cenu minimálně 2 130 000,- Kč (dle   znaleckého posudku č. 66-09  

          vypracovaného Ing. Miloslavem Kalousem  dne 20.6. 2009):

          p.p.č. 1859/22 o výměře 59 m2, p.p.č. 1860/2 o výměře 509  m2 , p.p.č. 436/5 o výměře 241 m2,

          p.p.č. 436/6 o výměře  267 m2, p.p.č. 437/4 o výměře 242 m2, p.p.č. 437/5 o výměř 175 m2,

          p.p.č. 2151 o výměře 1016 m2, p.p.č. 447/4 o výměře   4998 m2, p.p.č. 427/5 o výměře 729 m2,

          p.p.č. 427/15 o  výměře 658 m2, p.p.č. 427/21 o výměře 2894 m2, p.p.č. 427/1  o výměře 423 m2.           

 

   V.     ROZHODUJE :

 

65/14 Že nejvhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky  „Regenerace panelového sídliště Přelouč

          - I. etapa – část 3 + II. etapa“ podal uchazeč:

          obchodní jméno : M- SILNICE, a.s.

          sídlo: Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové

          nabídková cena vč. DPH: 6 815 232,10 Kč

          - ve druhém pořadí se umístil uchazeč :

          obchodní jméno : NOVOSTAV s.r.o.

          sídlo: Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové

          nabídková cena vč. DPH : 7 019 848,00 Kč

          - ve třetím pořadí se umístil uchazeč :

          obchodní jméno : COLAS CZ, a.s.

          sídlo : Kolbenova 259, 198 21 Praha 9

          nabídková cena vč. DPH : 7 259 509,00 Kč

          - ve čtvrtém pořadí se umístil uchazeč :

          obchodní jméno: SOVIS CZ, a.s.

          sídlo : Pardubická 852/10a, 500 04 Hradec Králové

          nabídková cena vč. DPH : 7 527 447,00 Kč

         - rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí, které je uvedeno ve

         zprávě o hodnocení a posouzení nabídek z 25.6. 2009.

 

     VI.     DÁVÁ  PŘEDBĚŽNÝ  SOUHLAS :

 

65/15 K výstavbě fotovoltaické výrobny elektřiny na pozemku p.č. 111/2, 111/46 a 111/47 v k.ú.

          Klenovka o celkové výměře 146 456 m2.

 

   VII.     ZVYŠUJE :

 

65/16 Počet zaměstnanců o 1 funkční místo ve finančním odboru a stanovuje celkový počet

          zaměstnanců MěÚ na 89 s účinností k 1.7. 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 VIII.     PROMÍJÍ :

 

65/17 Pí. J.S. , nar., bytem Přelouč částku z poplatku z

          prodlení dopočítaného z dlužného nájmu 127,- Kč za září 2007 ve výši 143,51 Kč, neboť nedo-

          platek nájemného nevznikl jejím zaviněním, ale nesprávným příkazem správce bytového fondu

          k inkasu přes SIPO.

65/18 Pí. J.S., nar. bytem Přelouč částku poplatku z pro-

          dlení dopočítané z dlužného nájmu 2 180,- Kč za leden 2008 ve výši 610,40 Kč, neboť nedopla-

          tek nevznikl jejím zaviněním, ale neprovedením inkasa poštou

65/19 Promíjí pí. E.H., nar., nyní bytem, Přelouč

          částku poplatku z prodlení dopočítanou z dlužného vyúčtování služeb  663,- Kč za rok 2007 ve

          výši 280,34 Kč, neboť pozdní úhrada byla způsobena neoznámením výše nedoplatku do nového

          bydliště na adrese Tůmy Přeloučského po městem schválené výměně bytu v č.p. 923 v Přelouči.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Bc.  Irena  B u r e š o v á                                                                           Ing. Ivan  M o r a v e c

                    starostka                                                                                                 místostarosta

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor: