Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

usnesení 63. schůze rady města

konané dne 1.6.2009

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE
USNESENÍ

_____________________ _63. schůze rady města konané dne 1.6. 2009______________________

 

Rada města Přelouče :

 

     I.      BERE NA VĚDOMÍ :

 

63/  1 Změnu platových tarifů u ředitelů škol a školských zařízení Přelouč s platností od 1.6. 2009.

63/  2 Změnu tarifů s platností od 1.6. 2009 u vedoucích příspěvkových organizací dle změny Nařízení

          vlády č. 564/2006 Sb.

63/  3 Stanovisko právního oddělení k pravidlům pro prodej nemovitého majetku.

63/  4 Zápis ze schůze sportovní komise ze dne 27.5. 2009.

63/  5 Skutečnost, že Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod jako poskytoval dotace

           na stavbu venkovního sportovního víceúčelového hřiště, realizovaného v rámci akce „Sportovní

           areál ZŠ Smetanova Přelouč“, reg.č. CZ 1.13./2.2.00/02.00056, financované z ROP NUTS II

           SV,  souhlasil s jeho přemístěním, odmítl však změnu jeho parametrů oproti schválené žádosti

           o dotaci, tj. velikost a povrchu.

63/  6  Že dnem 1.5. 2009 přechází nájemní smlouva uzavřená mezi Excalibur army s.r.o.  a VUSS

           Pardubice na část areálu bývalého autoparku na město Přelouč.

63/  7 Splnění úkolu rady města č. 56/32 a 61/38.

 

   II.     SCHVALUJE :

 

63/  8 Dohodu o podmínkách přístupu do centrálního registru řidičů uzavřenou s Ministerstvem

          dopravy ČR.

63/  9 Smlouvu o dílo č. 13/09 dle předloženého návrhu se stavební společností NOVOSTAV, s.r.o.,

           Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové na výstavbu metropolitní sítě a opravu veřejného

           osvětlení v ulicích Za Fontánou a Foersterově v Přelouči za částku 655 362,- Kč vč. DPH.

63/10 Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2004328/VB/1 na pozemku p.č. 1448/22 zapsané

           na LV č. 10010 v k.ú. Přelouč uzavřenou mezi městem Přelouč a  ČEZ Distribuce, a.s.

63/11 Smlouvu č. S/OM/3545/09 o bezúplatném převodu silnice p.p.č. 1836/22 v k.ú. Přelouč

          uzavřenou mezi Pardubickým krajem a městem Přelouč.

63/12 Pronájem prodejního místa č. 4 ke stánkovému prodeji na písnících Lohenice – Mělice na

          sezónu 2009  uzavřenou mezi městem Přelouč a p. P.M.Kolín za

          celkovou cenu 33 000,- Kč.

63/13 Smlouvu o pronájmu prodejního místa č. 4 ke stánkovému prodeji na písnících Lohenice –

          Mělice na sezónu 2009  mezi městem Přelouč a p. P.M..

63/14 Smlouvu o dílo č. 42/2009 uzavřenou mezi městem Přelouč a KOREKT DIPS, s.r.o.  Brno na

          opravu komunikací v obci Tupesy.

63/15 Smlouvu o dílo č. 43/2009 uzavřenou mezi městem Přelouč a KOREKT DIPS, s.r.o. Brno na

           opravu komunikací v místní části Štěpánov.

63/16 Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 13-1/SOD/2007/062 uzavřenou mezi městem Přelouč a

          M- Silnice, a.s. Pardubice na „Autobusové nádraží Přelouč“.

63/17 Smlouvu o dílo na dodávku a instalaci herních prvků v obci Tupesy u Přelouče uzavřenou mezi

           městem Přelouč a Kulant cz, s.r.o. Pardubice.

63/18 Dodatek č. 3 příkazní smlouvy uzavřené mezi městem Přelouč a Sborem dobrovolných hasičů

          Přelouč – Mělice  o vybírání parkovného v souvislosti s plátcovstvím DPH.

63/19 Finanční příspěvky ze sportovního fondu :

-          30 000,- Kč oddílu kopané a florbalu na sportovní činnost,

-            5 000,- Kč oddílu basketbalu na sportovní činnost,

-            5 000,- Kč oddílu nohejbalu na sportovní činnost

-          25 000,- Kč oddílu hokejbal a ragby na sportovní činnost.

-           

63/20 Změnu vnitřního platového předpisu města Přelouče, zřizovatele škol a školských zařízení 

           s účinností od 1.6. 2009 v návaznosti na změnu Nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

63/21 Zadávací dokumentaci pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném řízení

          s názvem „Zajištění ostatní dopravní obslužnosti města Přelouče v režimu závazku veřejné 

          služby v městské autobusové dopravě na vymezených linkách města Přelouče“ zpracovanou

          spol. OREDO Hradec Králové v souladu s uzavřenou mandátní smlouvou.

63/22 Že hodnotící komise pro posouzení nabídek k veřejné zakázce „Zajištění ostatní dopravní

          obslužnosti města Přelouče“ , bude současně vykonávat i funkci komise pro otevírání obálek a

          zajistí  posouzení kvalifikace.

63/23 Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace PU/0056/D1 „Sportovní areál ZŠ Smetanova

           Přelouč“.

63/24 Smlouvu o poskytování informací o jízdních řádech z celostátního informačního systému o

           jízdních řádech  pro autobusové nádraží  v Přelouči.

63/25 Přijetí daru v hodnotě 6 000,- Kč pro ZŠ Masarykovo nám. v Přelouči na výukový software

           k interaktivní tabuli od Pekařství Kaska, Přelouč.

63/26 Přijetí daru od obce Svinčany v podobě finančního příspěvku ve výši 5 000,- Kč pro ZUŠ Pře-

          louč.

63/27 Finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč z fondu rady města místní organizaci Českému rybář-

          skému svazu Přelouč na pořádání Mistrovství ČR juniorů v Přelouči.

63/28 Uzavření dohody o splátkách dluhu vzniklého ze smlouvy o půjčce od města Přelouč ze dne

          22.1. 1998 ve výši 7 000,- Kč přiznané soudním rozsudkem č.j. 8 C 199/2002 s p. J.

          K,  naposledy bytem Přelouč, a to ve 14ti pra-

          videlných měsíčních splátkách po 500,- Kč od 30.6. 2009.

63/29 Uzavření dohody o splátkách nedoplatku z vyúčtování služeb za rok 2008 za byt v domě č.p.

 v Přelouči v částce 2 911,- Kč s pí. M.K. bytem  Přelouč, a to v 6ti pravidelných splátkách, 1.-5. splátka od 30.6. 2009 ve výši 500,- Kč, poslední 6. splátka ve výši 411,- Kč nejdéle do 30.11. 2009.

 

  III.     DOPORUČUJE :

 

63/30 Zastupitelstvu města schválit odkoupení dílů q1, t1, v1, c2, p1, o1,  s1, y1 pozemku p.p.č.

          776/63 o celkové výměře 1714 m2 a pozemku p.p..č 1809/3 vše v k.ú. Přelouč za cenu 300,-

           Kč/m2.

63/31 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej pozemků p.p.č. 541/10 o výměře 571 m2, p.p.č.

          541/11 o výměře 439 m2, p.p.č. 541/12 o výměře 539 m2, p.p.č. 541/13 o výměře 469 m2, p.p.č.

          541/23 o výměře 756 m2, p.p.č. 541/14 o výměře 445 m2, p.p.č. 541/15 o výměře 410 m2, p.p.č.

          541/24 o výměře 621 m2, p.p.č. 541/25 o výměře 621 m2 a díly p, al, z, y, u, v, w, x, pozemku

          p.p.č. 541/1 o celkové výměře 374 m2, vše v k.ú. Přelouč za cenu 300,- Kč/m2 společnosti

          Volaris s.r.o.

63/32 Zastupitelstvu města zrušit usnesení XVI. zasedání zastupitelstva města ze dne 23.4. 2009,

          odst. III, bod 4).

 

IV.              SOUHLASÍ :

 

63/33 S výběrem koncových uživatelů centrálního registru řidičů dle návrhu velitele Městské policie

          Přelouč.

63/34 S uzavřením smlouvy o partnerství mezi ZŠ Masarykovo nám. Přelouč a ZŠ Lanškroun na

          projekt „učíme se interaktivně“.

63/35 Ve smyslu ust. §330, o.s.ř. s převzetím movitých věcí – pračky ZANUSSI, rok výroby 2006,

           BTV Sony, úhlopříčka 72, rok výroby 2006 – z opakované bezvýsledné dražby č.j. 34E

           86/2008 městem Přelouč jako oprávněným na částečnou úhradu ve výši 2500,- Kč vymáhané

           pohledávky vedené pod č. 212/06.

 

 

 

    V.       JMENUJE :

 

63/36 Členy hodnotící komise k posouzení nabídek k veřejné zakázce zajištění ostatní dopravní

           obslužnosti města Přelouče: Ing. Pavel Matouš (náhradník Ing. Vladimír Záleský), Lubomír  

           Novotný  (Jiří Dobruský), Ing. Ivan Moravec (Ing. Vlastimil Hývl), Ladislav Mifek (Mgr.

           Vlastimil Rambousek),  Mgr. Luděk Bárta (Mgr. Lubor Pacák).

 

VI.              ZAMÍTÁ :

 

63/37 Na základě  stanoviska projektové manažerky společnosti s.r.o. OHGS Ústí n. Orlicí žádost

           Ing. Jana D. o možnosti zřídit sídlo sdružení oddílu basketu Přelouč na adrese nové sportov-

           ní haly.

63/38 Žádost SK Kuželky Přelouč o finanční příspěvek na instalaci protihlukové stěny na vstupu do

          objektu kuželky.

63/39 Žádost manželů E. o přidělení domu č.p. 243   v Pardubické ul. v Přelouči za účelem

          nájemního bydlení.

 

  VII.      STANOVÍ :

 

63/40 Nájemné v nově postaveném bytě pro správce sportovní haly při ZŠ Smetanova v Kladenské ul.

          v Přelouči velikosti 3+kk o výměře 102 m2 na 46,- Kč/m2/měsíc podlahové plochy bytu.

 

 VIII.     UKLÁDÁ :

 

63/41 Tajemníkovi MěÚ předložit radě města v termínu do 30.6. 2009 rozúčtování nákladů na topení a

           ohřev vody v č.p. 433 v ul. Za Fontánou za rok 2008 dle jednotlivých odběratelů.

63/42 Tajemníkovi MěÚ zajistit v termínu do 11.6. 2009 prostřednictvím odboru SMI kontrolu

           řádného odstranění vad ve smyslu podané žaloby na odstranění vytčených vad bytového díla –

           domu č.p. 1537- 1540 a na základě výsledku provedené kontroly buď zajistit neprodlené zpět-

           vzetí žaloby na odstranění  vad nebo při zjištění jejich nedostatečného odstranění pokračování

           v soudním řízení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bc. Irena  B u r e š o v á                                                                             Ing. Ivan  M o r a v e c

                   starostka                                                                                                    místostarosta

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor: