Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

usnesení 62. schůze rady města

konané dne 18.5.2009

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________62. schůze rady města konané dne 18.5. 2009____________________

 

Rada města Přelouče :

 

    I.     BERE NA VĚDOMÍ  :

 

62/  1 Že od 1.6. 2009 se stává město Přelouč plátcem DPH.

62/  2 Seznam rozdělení současných činností města na činnosti veřejné správy, činnosti, které nejsou

           předmětem daně a činnosti zdanitelné, případně od daně osvobozené.

62/  3 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 4.5. 2009.

62/  4 Předání Osvědčení o nastoupení do funkce člena zastupitelstva města pí. V.H.,

          které vznikl mandát  po rezignaci p. J.Ch, p. Josefa P. a pí. H. P. dnem

          14.5. 2009.

62/  5 Splnění úkolu rady města č. 51/30 a 60/34.

 

   II.     SCHVALUJE :

 

62/  6 Ceník předmětů určených k prodeji s tím, že cena bude uvažována jako cena s platnou DPH.

62/  7 Ceník výše nájemného prostor pod správou osadních výborů a komisí místní samosprávy

          určených k pronájmu s tím, že cena bude uvažována jako cena s platnou DPH.

62/  8 Ceník inzerce Kulturního zpravodaje a Přeloučského roštu platný od 1.6. 2009 s tím, že cena

           bude navýšena o platnou DPH.

62/  9 Úpravy předložených nájemních smluv  v souvislosti s tím, že se město stává od  1.6. 2009

           plátcem DPH.

62/10 Dodatek č. 1 k servisní smlouvě  č. 5307500-SS-0111 uzavřenou mezi městem Přelouč a

          Maxprogres, s.r.o.

62/11 Smlouvu o dílo č. SPZ 20090005 na provedení přeložky plynárenského zařízení a výstavbu

          plynovodní přípojky s I. SPZ s.r.o., Cihelna 135, 530 09 Pardubice v rámci akce „Dostavba

          areálu ZŠ Smetanova Kladenská ul. Přelouč – II. etapa – keramická dílna a byt správce“, za

          173 510,00 Kč vč. DPH.

62/12 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na přeložku knn kabelu

           uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín.

62/13 Dodatek č. 4 smlouvy o dílo č. 205/2007 se stavební společností KOBLA, spol. s r.o.,  Pečky,

          na akci „Sportovní areál ZŠ Smetanova Přelouč“, reg.č. CZ 1.13./2.2.00/02.00056, financova-

          né z ROP NUTS II SV, na prodloužení termínu dokončení díla do 31.7. 2009.

62/14 Obsah pracovní náplně pro nového zaměstnance – pracovník autobusového nádraží.

62/15 Výsledky udílení ceny Reprezentant školy.

62/16 Návrh programu XVII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

62/17 Situaci realizačního projektu Pernštýnského nám.,  Václavského nám., chodníku a cyklo-

           stezky mezi ul. 28. října a Pernštýnským náměstím.

62/18 Navýšení počtu pracovníků o 1 v oddělení personálním a mzdovém od 1.6. 2009 .

62/19 Navýšení počtu pracovníků o 1 v oddělení hospodářské správy od 15.6. 2009.

 

  III.     SOUHLASÍ :

 

62/20 S požadavkem příspěvkové organizace ZŠ Smetanova zakoupit interaktivní tabuli v celkové

          ceně  71 507,- Kč z investičního fondu.

62/21 S  převodem finančních prostředků ve výši 64 434,- Kč z rezervního do investičního  fondu v

           ZŠ Smetanova.

62/22 Se zvýšením nájemného v bytech ve spoluvlastnictví Bytového družstva Riegrova – Přelouč a

           města Přelouč, tj. v bytovém domě v ul. Riegrově č.p. 1537 a Tůmy  Přeloučského č.p. 1538 –

          1540 v Přelouči, na částku 8,-Kč/m2/měsíc podlahové plochy bytu od 1.7. 2009.

62/23 S použitím znaku města na plakátech SDH Mělice u příležitosti pořádání 1. ročníku soutěže

           ručních historických stříkaček.

62/24 S ubytováním účastníků 53. ročníku Žákovského turnaje ve fotbale konaného ve dnech 17.6. –

          21.6. 2009 v administrativní budově v areálu bývalých kasáren.

           

  IV.     ROZHODUJE :

 

62/25 Že u pronájmů pozemků, bytů a nebytových prostor město podle § 56, odst. 4, zákona o DPH

          se vůči plátcům DPH daň uplatňovat nebude, pouze s výjimkami na základě rozhodnutí odboru

          SMI,  které budou pro město i nájemníky výhodné.

62/26 Že stávající cena za parkovné písníky Mělice a trhy Valy – Mělice bude uvažována jako cena

          s 19% daní celkem.

 

   V.     KONSTATUJE :

 

62/27 K žádosti pí. B., že jmenovaná je povinna zaplatit poplatek za psa v místě svého trvalého

          bydliště

62/28 K žádosti hejtmana Pardubického kraje o spolupráci při realizaci Státního integračního

          programu,   že za zmíněných podmínek není město Přelouč ochotno participovat na zajištění

          bydlení pro azylanty.

 

  VI.     DOPORUČUJE :

 

62/29 Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření III rozpočtu města pro rok 2009.

62/30 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na směnu části pozemku p.p.č. 1780/4 z vlastnictví města

           za část pozemku p.p.č. 2234 z vlastnictví p. V.D.

62/31 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej části pozemku p.p.č. 351/4 o výměře 1 139 m2,

           pozemku p.p.č. 353/3 o výměře 463 m2 a pozemku st.p.č. 1784 o výměře 103 m2 v k.ú. Přelouč

           za cenu minimálně 100,-Kč/m2.

62/32 Zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku č. 503/1 ve zjednodušené evidenci, původ

          pozemkový katastr v k.ú. Lhota pod Přeloučí o výměře  1675 m2 za cenu 150,- Kč/m2, tj. za

          celkovou cenu 251 250,- Kč.

62/33 Zastupitelstvu města schválit změnu katastrální hranice mezi k.ú. Lohenice u Přelouče  a k.ú.

          Mělice dle návrhu katastrálního úřadu.

62/34 Zastupitelstvu města schválit změnu katastrální hranice mezi k.ú. Lohenice u Přelouče  a

           k.ú. Přelovice dle návrhu katastrálního úřadu.

62/35 Zapracovat do realizačního projektu Pernštýnského a Václavského náměstí v místě staré

          benzinové pumpy malý vodní prvek.

62/36 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr prodeje pozemku, pozemku  st.p.č. 101/1  o výměře 35 m2,

          pozemku st.p.č. 101/2 o výměře 13 m2 a pozemku st.p.č. 100 o výměře 20 m2 ,, vše v k.ú.

          Lohenice  za cenu dle znaleckého posudku 404,- Kč/m2 SK SKI Nemošice. Na uvedených

           stavebních parcelách se nacházejí stavby, které budou po kolaudaci ve vlastnictví SK SKI

           Nemošice.

62/37 Zastupitelstvu města, aby uložilo tajemníkovi MěÚ  v termínu do 31.10. 2009 zajistit kolaudaci

          a zápis budovy bez č.p. na st.p.č. 91 v k.ú. Lohenice do katastru nemovitostí.

62/38 Oddělení silničního hospodářství MěÚ Přelouč prominout poplatek za zábor veřejného prostran-

           ství  sdružení „Auto – Moto veteráni“ Přelouč dne 29.8. 2009 u příležitosti pořádání II. ročníku

           Rallye Železné hory.

62/39 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej lesních pozemků s lesními porosty uvedených ve  

          znaleckém posudku č. 323-35-09 za cenu minimálně 7 500 000,00 Kč.

62/40 Zastupitelstvu města zrušit usnesení XIV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče ze dne 18.12.

          2008, odst. VI, bod 6).

62/41 Zastupitelstvu města schválit Smlouvu o provedení dražby dobrovolné čj. 090125 a Dražební

          vyhlášku čj.  090125 vyhotovenou podle § 20 zákona č. 26/2000 Sb.

 

62/42 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej lesních pozemků s lesními porosty uvedených  ve  

          Znaleckém posudku č. 324-36-09 za cenu minimálně 15 000 000,00 Kč formou dražby.

 

 VII.     STANOVÍ :

 

62/43 S účinností od 15.6. 2009 celkový počet zaměstnanců MěÚ na 89.

 

VIII.     NESCHVALUJE :

  

62/44 Uzavření smlouvy o spolupráci s občanským sdružením  KHX Kutná Hora na pořádání kulturní

           akce na písnících Lohenice –Mělice.

 

  IX.     UKLÁDÁ :

 

62/45 Tajemníkovi MěÚ předložit v termínu do 30.8. 2009  návrh rozpočtových opatření v souvislosti

           s nárůstem 1 zaměstnance a změnu organizační struktury MěÚ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Bc.  Irena  B u r e š o v á                                                                     Ing. Ivan M o r a v e c

                  starostka                                                                                           místostarosta

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor: