Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

usnesení 59. schůze rady města

konané dne 23.4.2009

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________59. schůze rady města konané dne 23.4. 2009______________________

 

Rada města Přelouče :

 

     I.     BERE NA VĚDOMÍ :

 

59/  1 Dohodu rozvedených manželů A.H., a L. H., oba naposledy společně bytem, Přelouč o vypořádání práv a povinností společného bydlení po dobu po rozvodu s tím, že dle této dohody ze dne 13.7. 2006 je výlučným nájemcem bytu A.H..

59/  2 Dohodu rozvádějících se manželů S.D. a V.D. oba naposledy společně bytem  Přelouč o vypořádání práv a povinností společného bydlení po dobu po rozvodu s tím, že dle této dohody ze dne 29.12. 2008 bude výlučným nájemcem bytu p. V.D..

 

   II.     SCHVALUJE :

 

59/  3 Smlouvu o dílo o zajišťování strážní služby v areálu bývalých vojenských kasáren a parku 

          techniky uzavřenou mezi městem Přelouč a firmou Bartoň a Partner, s.r.o.

59/  4 Použití trubky HDPE metropolitní sítě instalované v ulici Sportovní v Přelouči k odstranění

          havárie telefonního kabelu ve správě Telefónica O2, a.s. za úplatu.

 

  III.     SOUHLASÍ :

 

59/  5 S nabídkou prodeje bytové jednotky v Přelouči nájemci V.D..

59/  6 S prodejem bytové jednotky v Přelouči nájemci A.H..

59/  7 S pořízením stolové pily na zámkovou dlažbu v pořizovací ceně do 30 000,- Kč vč. DPH

           z provozních prostředků organizace Technické služby.

 

   IV.     DOPORUČUJE :

 

59/  8 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu na prodej pozemků p.p.č. 541/10, p.p.č. 541/11,

          p.p.č. 541/12, p.p.č. 541/13, p.p.č. 541/14, p.p.č. 541/15, p.p.č. 541/23, p.p.č. 541/24 a p.p.č.

          541/25 v k.ú. Přelouč uzavřenou mezi městem Přelouč a společností Volaris, s.r.o.

59/  9 Zastupitelstvu města schválit vzorovou kupní smlouvu na prodej bytů v domech č.p. 1455, 1456

          a 1457 v ul. Pardubická v Přelouči.

59/10 Zastupitelstvu města schválit seznam kupujících, se kterými budou uzavřeny kupní smlouvy na

          byty v domech č.p. 1455, 1456 a 1457 v ul. Pardubická v Přelouči.

59/11 Zastupitelstvu města zrušit usnesení XII. zasedání zastupitelstva města ze dne 18.12. 2008,

           odst. III, bod 21).

59/12 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej budovy č.p. 57 na pozemku st.p.č. 77/1, st.p.č.

          77/1 o výměře cca 445 m2 a pozemku p.p.č. 507/3 o výměře 608 m2 v k.ú. Lhota pod Přeloučí

          za cenu minimálně 1 970 000,- Kč.

59/13 Zastupitelstvu města schválit použití výtěžku z výherních hracích přístrojů ve výši

          1 265 115,- Kč za rok 2008 na úhradu nákladů pečovatelské služby pro staré a nemocné občany

          města Přelouče.

59/14 Zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí věcného daru č. KRPH-32150-1/ČJ-2009-

          0500IT uzavřenou mezi městem a Českou republikou – Ministerstvem vnitra ČR.

59/15 Zastupitelstvu města schválit záměr požádat o bezúplatný převod pozemku p.p.č. 1850/17 o vý-

          měře 270 m2 v k.ú. Přelouč pod místní komunikací z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit

          pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Přelouč.

59/16 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej níže uvedených nemovitostí v k.ú. Přelouč se

          všemi součástmi a příslušenstvím  v areálu bývalého vojenského autoparku za cenu dle

          znaleckého posudku :

          stavby: stavba bez č.p na pozemku st.p.č. 2555,  stavba bez č.p na pozemku st.p.č. 2556, stavba

          bez č.p na   pozemku st.p.č. 2557, stavba  bez č.p. na pozemku st.p.č.  2558, stavba bez č.p. na

          pozemku st.p.č. 2559, stavba bez č.p   na pozemku st.p.č. 2560, stavba bez č.p na pozemku

          st.p.č. 2561, stavba bez č.p na pozemku st.p.č. 2562, stavba bez č.p   na pozemku st.p.č. 2563,

          stavba bez č.p na pozemku st.p.č.   2564, stavba bez č.p na pozemku st.p.č. 2565, stavba bez č.p

          na pozemku st.p.č. 2566, stavba bez č.p na pozemku st.p.č.  2777, stavba bez č.p na pozemku

          st.p.č. 2779, stavba bez č.p.  na pozemku st.p.č. 2780, stavba bez č.p na pozemku st.p.č.

          2781, stavba bez č.p na pozemku st.p.č. 2782 pozemky: st.p.č.  2555 o výměře 995 m2, st.p.č.

          2556 o výměře 498 m2, st.p.č.   2557 o výměře 702 m2, st.p.č. 2558 o výměře 54 m2, st.p.č.

          2559 o výměře 487 m2, st.p.č. 2560 o výměře 32 m2, st.p.č.  2561 o výměře 218 m2, st.p.č. 2562

          o výměře 18 m2, st.p.č.  2563 o výměře 1 027 m2, st.p.č. 2564 o výměře 591 m2, st.p.č.

          2565 o výměře 618 m2, st.p.č. 2566 o výměře 1 193 m2, st.p.č. 2777 o výměře 219 m2 ,st.p.č.

          2778 o výměře 26 m2, st.p.č.  2779 o výměře 740 m2, st.p.č. 2780 o výměře 745 m2, st.p.č.            

          2781 o výměře 93 m2, st.p.č. 2782 o výměře 92 m2, p.p.č.  460/14 o výměře 23 469 m2, p.p.č.

          462 o výměře 10 241 m2.

 

    V.     UKLÁDÁ :

 

59/17 Tajemníkovi MěÚ prostřednictvím právního oddělení vyzvat V.Š. po skončení nájmu k bytu v  v Přelouči ke dni 31.3. 2009 k jeho vyklizení popř. podat žalobu o vyklizení bytu s příslušenstvím, neučiní-li tak v přiměřené lhůtě dobrovolně sám.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bc. Irena  B u r e š o v á                                                                          Ing. Ivan  M o r a v e c

                   starostka                                                                                                místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor: