Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

usnesení 56. schůze rady města

konané dne 23.3.2009

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

________________        __56. schůze rady města konané dne 23. 3. 2009 _____________________

 

Rada města Přelouče :

 

    I.     BERE NA VĚDOMÍ :

 

56/  1 Zprávu komise z 2. projednávání rozpočtových změn formou jednacího řízení bez uveřejnění,

           uplatněných zhotovitelem, společností KOBLA, spol. s. r.o.  Pečky na akci „Sportovní areál

           ZŠ Smetanova Přelouč“, reg.č. CZ 1.13./2.2.00/02.00056, financované z ROP NUTS II SV.

56/  2 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Lhota – Škudly ze dne 2.3. 2009.

56/  3 Prohlášení pí. O.K. ze dne 9.3. 2009,  že považuje za výlučného  nájemce bytu …p. J.K. a přenechává  mu výlučné nájemní právo  a tedy i právo odkoupit

           bytovou jednotku.

56/  4 Právní stanovisko k možnosti zvyšovat nájemné v bezbariérových bytech v č.p. 1537-1540 v ul.

          Riegrova a Tůmy Přeloučského a v bytech v domě s pečovatelskou službou v č.p. 1516 v ul.

          Sluneční.

56/  5 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Tupesy ze dne 17.3. 2009.

56/  6 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 27.2. a 6.3. 2009.

56/  7 Poděkování I.K. za finanční dotaci z rozpočtu města  pro rok 2008 na nájem prostor

          pro Klub maminek a dětí Sluníčko.

56/  8 Splnění úkolu rady města č. 53/39.

 

   II.     SCHVALUJE :

 

56/  9  Odměny pro ředitelé škol a školských zařízení zřízených městem Přelouč za 1.Q. 2009 dle

            rozvojového programu MŠMT na rok 2009.

56/10 Smlouvu o dílo dle předloženého návrhu se stavební společností NOVOSTAV, s.r.o., Střelecká

          672, 500 02 Hradec Králové, na realizaci parkovišť, zpevněných ploch a oplocení, prováděných

          v rámci akce „Sportovní areál ZŠ Smetanova Přelouč“, reg. č. CZ 1.13./2.2.00/O2.00056,

          financované z ROP NUTS II SV, za částku 2 848 251,00 Kč včetně DPH.

56/11 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Přelouč, Masarykovo nám. 25,

          535 33 Přelouč a vlastníkem pozemku – Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 530 02

          Pardubice, zastoupeným Správou nemovitostí ve vlastnictví kraje, tj. Správa a údržba silnic

          Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice na pozemek p.č. 1953/2 v k.ú. Přelouč.

56/12 Uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 5/2009 na úseku přestupků mezi městem Přelouč a obcí

          Vyšehněvice na dobu neurčitou s roční paušální úhradou od r. 2009 ve výši 2000,- Kč.

56/13 Dohodu mezi bývalými manželi O a   J.K., trvale bytem

           Přelouč o tom, že výlučným nájemcem bytové jednotky č…. je po

           rozvodu i nadále p. J.K.

56/14 Nabídku odprodeje bytové jednotky č. …….v rámci vyhlášených pravidel prodeje

          oprávněnému nájemci J.K.,.

56/15 Smlouvu o dílo č. 02/09 na zhotovení jednostupňové projektové dokumentace na akci „Zastávky

          MHD  Přelouč“  uzavřenou mezi městem Přelouč a M.I.S. a.s. Hradec Králové.

56/16 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Přelouč a VČE

          - montáže, a.s. na části pozemků p.p.č. 608/1 a p.p.č. 3/1 v k.ú. Lohenice u Přelouče.

56/17 Smlouvu o krátkodobém nájmu na pronájem části pozemku p.p.č. 94/1 v k.ú. Přelouč  za účelem

          umístění a provozování zábavních atrakcí za nájemné 6 000,- Kč uzavřenou mezi městem              

          Přelouč a pí. J.L., Pardubice.

 

 

 

 

56/18 Dodatek č. 2 smlouvu o dílo č. 205/2007  se stavební společností KOBLA, spol.  s r.o. Pečky, na

          akci  „ Sportovní areál ZŠ Smetanova Přelouč „, reg.č. CZ 1.13./2.2.00/02.00056, financované

          z ROP NUTS II SV, ve výši 2 829,- Kč vč. DPH

 

56/19 Jízdní řád MHD Přelouč po zapracování všech dohodnutých úprav.

56/20 Finanční příspěvky ze sportovního fondu ve výši:

  • 10 000,- Kč oddílu ledního hokeje,
  • 20 000,- Kč oddílu basketbalu.

56/21 Smlouvu o dílo na zajištění posouzení procesu zavádění standardů kvality sociálních služeb  

          uzavřenou mezi Mgr. Martinou H., Chrudim a městem Přelouč.

 

  III.     SOUHLASÍ :

 

56/22 Na základě doporučení komise pro projednávání rozpočtových změn formou jednacího řízení

          bez uveřejnění uplatněných zhotovitelem, společností KOBLA, spol. s r.o. , Pečky na akci

          „Sportovní areál ZŠ Smetanova Přelouč“, reg. č. CZ 1.13./2.2.00/02.00056, financované z

          ROP NUTS II SV, s uzavřením dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. 205/2007 na uvedenou akci,

          který podchytí 2. část projednaných a oboustranně odsouhlasených změn rozpočtu stavby ve

          výši 2 829,-Kč vč. DPH.

56/23 S prodejem nepotřebného majetku ZUŠ Přelouč :

           - akordeon Royal Standard               1 ks

           - akordeon Welmeister 120 basů      1 ks

           - diatonická harmonika                     2 ks

           za celkovou částku ve výši 16 000,- Kč.

56/24 S vypořádáním připomínek občanů k návrhu jízdního řádu MHD dle návrhu spol. OREDO,

          Hradec Králové.

56/25 S provedením drobných stavebních úprav (posunutí nenosné příčky, úprava rozvodu vody a

          odpadů) v bytě č. v  ul. Tůmy Přeloučského, Přelouč nájemce Ing. J.P..

56/26 S požadavkem příspěvkové organizace ZŠ Masarykovo nám., Přelouč zakoupit 4 ks osobních

          počítačů z provozního příspěvku zřizovatele pro rok 2009.

 

   IV.     VYHLAŠUJE :

 

56/27 Zahájení 1. kola prodeje bytů v domě č.p. 1455, 1456 a 1457 v ul. Pardubické v Přelouči dnem

          24.3. 2009.

 

    V.     ROZHODUJE :

 

56/28 Že systém radiobusů  v MHD Přelouč bude zaveden po analýze  využití stálých spojů.

 

   VI.     NESOUHLASÍ :

 

56/29 S umístěním místa podnikání podnikajících fyzických osob na adrese sídla Městského úřadu,

           Masarykovo nám. 25, Přelouč.

 

  VII.     RUŠÍ :

 

56/30 Usnesení rady města č. 54/34.

 

 

 

 

 

 

 

 VIII.     UKLÁDÁ :

 

56/31 Tajemníkovi MěÚ požádat prostřednictvím právního oddělení o rozhodující stanovisko Mini-

           sterstvo pro místní rozvoj ČR a Státní fond rozvoje bydlení ve věci zvyšování nájemného.

56/32 Tajemníkovi MěÚ předložit v termínu do 30.4. 2009 návrh upravených Pravidel prodeje nemo-

           vitého majetku města.

56/33 Tajemníkovi MěÚ požádat o spolupráci při řešení využití prostor v č.p. 25, 26 a 27 na Masa- 

           rykově nám. v Přelouči architekty dle návrhu rady města.

56/34 Tajemníkovi MěÚ upozornit vlastníka nemovitosti č.p. 1519,  v Přelouči na

           jeho povinnost dodržení závazku předkupního  práva pro město.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bc.  Irena  B u r e š o v á                                                                     Ing. Ivan  M o r a v e c

                  starostka                                                                                             místostarosta

 

 

 

 

 

 

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor: