Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

usnesení 55. schůze rady města

konané dne 9.3.2009

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE
USNESENÍ

_____________________ _55. schůze rady města konané dne 9.3. 2009_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

     I.     BERE NA VĚDOMÍ :

 

55/  1 Žádost Plain Energy Praha 2 o vydání souhlasu s umístěním fotovoltaické elektrárny na katastru

          Klenovka.

55/  2 Dopis p. M.F.,  Přelouč o přezkoumání prodeje nemovitého

          majetku města.

55/  3 Plnění programového prohlášení rady města za rok 2008.

55/  4 Zprávu o průběhu zpracování projektové dokumentace nové budovy městského úřadu.

55/  5 Zápis ze schůze sportovní komise ze dne 4.3. 2009.

55/  6 Informaci o elektronických systémech podpory zasedání zastupitelstev města (hlasovací

          zařízení).

55/  7 Informace zástupců a.s. Euroclinicum k zamýšlené optimalizaci využití prostor Přeloučské

          polikliniky.

55/  8 Ústní informace velitele Městské policie Přelouč.

55/  9 Splnění úkolu rady města č. 53/41.

 

    II.     SCHVALUJE :

 

55/10Návrh programu XV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

55/11 Převzetí nájemní smlouvy na pronájem nemovitostí v areálu autoparku uzavřené mezi VUSS

          Pardubice a společností Excalibur Army spol. s r.o.

55/12 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem

          Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na části pozemků p.p.č. 924/23, p.p.č. 924/33 a  p.p.č. 924/35

          v k.ú. Přelouč.

55/13 Dohodu uzavíranou mezi městem Přelouč a Základní školou Přelouč, Smetanova 1509, ve věci

           zajištění odběru a fakturace energií a nákladů, nutných k provozu tělocvičny budované v rámci

           akce „Sportovní areál ZŠ Smetanova“, reg.č. CZ 1.13./2.2.00/02.00056, financované z ROP

           NUTS II SV, které jsou dodávány přes odběrná místa hrazená základní školou.

55/14 Prodloužení nájemní smlouvy pí. M.R. na byt  v Přelouči na dobu určitou 28.2. 2010.

55/15 Prodloužení nájemní smlouvy p. J.M. na byt nouzového bydlení v Přelouči na dobu určitou do 30.9. 2009.

55/16 Smlouvu o provedení interního auditu s ing. Janou U., Liberec  ve

           smyslu zák. č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě.

55/17 Dodatek č. 1 Smlouvy o provedení interního auditu se společností C.P.A. Audit, spol. s r. o.

55/18 Termíny konání schůzí rady města na 23.3., 30.3.,  6.4. a 27.4. a termín zasedání zastupitelstva

           města dne 7.5. 2009.

55/19 Finanční příspěvek z fondu rady města ve výši 2 000,- Kč na činnost o.s. Kontakt Ústí n. Orlicí.

55/20 Smlouvu o dílo „na renovaci Mariánského sloupu pod hřbitovem v Přelouči“ uzavřenou mezi

          městem Přelouč a Ladislavem J. – Renovace a výroba zámků, Přelouč.

55/21 Koordinační dohodu o vzájemné spolupráci mezi městem Přelouč a Obvodním oddělení Policie

          ČR Přelouč.

55/22 Uzavření nájemní smlouvy na krátkodobý pronájem pozemku p.č. 94/1 s p. F.

          L, Pardubice za účelem umístění atrakcí.

55/23 Udělení výjimky z pokynu tajemníka č. 2/2006 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek

          malého rozsahu“ pro zpracování realizační dokumentace pro výběrové řízení a realizaci

          stavby nové budovy MěÚ firmou Mydat, s.r.o. Přelouč.

 

  III.     SOUHLASÍ :

 

55/24 S provedením úprav výběhu pro odchycené psy.

 

   IV.     DOPORUČUJE :

 

55/25 Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření I rozpočtu města pro rok 2009.

55/26 Zastupitelstvu města vydat změnu č. 1 územního plánu města Přelouče formou „Opatření

          obecné povahy číslo OOP 1/2009“, na základě ověření, že územní plán není v rozporu s po-

          litikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky

          dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu.

55/27 Zastupitelstvu města schválit vyhodnocení stanovisek a připomínek uplatněných v rámci

          projednání návrhu změny č. 1 územního plánu města Přelouče tak, jak je uvedeno v odůvod-

          nění „Opatření obecné povahy číslo OOP 1/2009“.

55/28 Zastupitelstvu města schválit rozsah změny č. 2 územního plánu města Přelouče tak, jak jsou

          specifikovány v příloze č.1 „Územního plánu Přelouč – rozsah změn II“.

55/29 Zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o příjmech města za pronájem sloupů veřejného

          osvětlení  pro umístění reklamních poutačů na území města Přelouče za rok 2007 a 2008.

55/30 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej části pozemku p.p.č. 1471/1 v k.ú. Přelouč

          o výměře cca 42 m2 za cenu minimálně 500,- Kč/m2.

55/31 Zastupitelstvu schválit odkoupení pozemku p.p.č. 758/2 v k.ú. Přelouč o výměře 190 m2 za

          cenu maximálně 200,- Kč/m2.

55/32 Zastupitelstvu města stanovit měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva od 1.4. 2009

          v této výši:

          - člen rady města                    1 910,- Kč

          - předseda výboru, komise     1 560,- Kč

          - člen zastupitelstva                   660,- Kč.

55/33 Zastupitelstvu města stanovit měsíční odměny  předsedům komisí a výborů, kteří nejsou členy

          zastupitelstva města, s účinností od 1.4. 2009 ve výši 1 560,- Kč.

55/34 Zastupitelstvu města stanovit, že výše měsíční odměny jednotlivým osobám se bude při souběhu

          výkonu více funkcí kumulovat.

55/35 Zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu evid.č. 918352892  uzavřenou mezi Českou

          republikou – Ministerstvem obrany a městem Přelouč na převod nepotřebného vojenského

          majetku – areálu autoparku.

55/36 Zastupitelstvu města schválit využití budov č.p. 25, 26 a 27 v Přelouči pro kulturní a vzdělávací

          účely.

55/37 Zastupitelstvu města schválit v rámci I. rozpočtového opatření částku ve výši 262 000,- Kč na

          zpracování studie proveditelnosti záměru výstavby „Kulturního centra města“.

55/38 Zastupitelstvu města, aby uložilo tajemníkovi MěÚ vypracování znaleckého posudku ocenění

          Divišovy vily.

55/39 Zastupitelstvu města schválit pro jmenovanou komisi pro vypracování projektové dokumentace

          nové budovy městského úřadu pravomoc pro rozhodování operativních věcí při projektování

          výstavby městského úřadu.

55/40 Zastupitelstvu města vyjádřit souhlas se žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného ope-

          račního programu „E-Government v obcích – Czech POINT“.

 

    V.     JMENUJE :

 

55/41 Tyto členy povodňové komise města Přelouče: předseda – Bc. Irena Burešová,

           místopředseda: Ing. Ivan Moravec,

           tajemník komise – Ing. Jiří Myšička,

           členové – Karel Šilhavý, Bc. Martin Karabec, Květa Bocianová, Martin Macháček, Otakar

           Sibera a Lubomír Novotný,

           zapisovatelky – Jiřina Hutlová, Olga Stašová a  Jiřina Dlasková,

           spolupracující členové – Luboš H., Zdeněk P.  a  Jiří K..

55/42 Komisi pro vypracování projektové dokumentace nové budovy MěÚ ve složení : Ing. Ivan

           Moravec – předseda komise,  členové – Ing. Vlastimil Hývl, Ing. Václav Damborský, Pavel

           Myška, Lubomír Novotný, Ing. Ivan Hývl, Luděk Novák.

 

   VI.     ROZHODUJE :

 

55/43 Že nejvhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky „Dostavba areálu ZŠ Smetanova –

          Přelouč – II. etapa – parkoviště, zpevněné plochy a oplocení“, která je součástí akce  „Sportovní

          areál ZŠ Smetanova, Přelouč“, reg.č. CZ 1.13./2.2.00/O2.00056, financované z ROP NUTS II

          SV, podal uchazeč:

          obchodní jméno : NOVOSTAV, spol. s r.o.

          sídlo: Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové

          nabídková cena vč. DPH: 2 848 251,00 Kč,

          - ve druhém pořadí se umístil uchazeč:

          obchodní jméno : KOBLA, spol. s r.o.

          sídlo: Ke Koble 1100, 289 11 Pečky

          nabídková cena vč. DPH : 3 342 662,00 Kč,

          - ve třetím pořadí se umístil uchazeč:

          obchodní jméno : COLAS CZ, a.s.

          sídlo: Kolbenova 259, 198 21 Praha 9

          nabídková cena vč. DPH: 3 680 397,00 Kč

          - ve čtvrtém pořadí se umístil uchazeč:

           obchodní jméno : MIROS dopravní stavby, a.s.

           sídlo: Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště

           nabídková cena vč. DPH: 3 768 353,00 Kč

           - rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí, které je uvedeno ve

           zprávě o hodnocení a posouzení nabídek z 2.3. 2009.

55/44 O stažení vyhlášeného záměru na prodej p.p.č. 2278/2 o výměře 139 m2 z úřední desky.

55/45 O stažení vyhlášeného záměru na prodej pozemku p.č. 461/24 o výměře 15 588 m2 v k.ú.

          Přelouč z důvodu zmenšení výměru pozemku o 296 m2, který zůstane ve vlastnictví města

          z úřední desky.

 

   VII.     VYDÁVÁ :

 

55/46 Nařízení města Přelouče č.1/2009 „o stanovení maximální ceny za nucený odtah a za přiložení

          a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla na území  města Přelouče a

          místních částí Lohenice, Mělice, Štěpánov, Tupesy, Klenovka, Lhota a Škudly.

 

  VIII.     VYVĚŠUJE :

 

55/47 Upřesněný záměr na prodej pozemku p.č. 461/27 o výměře 15 292 m2 v k.ú. Přelouč  zmenšený

           o pozemek o velikosti 296 m2, který zůstane ve vlastnictví města.

 

    IX.     ŽÁDÁ :

 

55/48 Osadní výbor Klenovka o stanovisko k umístění fotovoltaické elektrárny na katastrálním

           území  Klenovka.

 

      X.     NEDOPORUČUJE :

 

55/49 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej části pozemku p.p.č. 758/8 v k.ú. Přelouč.

 

 

 

 

 

     XI.     ZAMÍTÁ :

 

55/50 Žádost manželů E. o pronájem pozemku na hrázi písníků Mělice.

55/51 Žádost strážníka R.H. na úhradu školného na Metropolitní univerzitě Praha z rozpočtu

          města.

55/52 Žádost vedoucí Městské knihovny Přelouč o navýšení fondu odměn.

 

     XII.     UKLÁDÁ :

 

55/53 Předsedovi komise pro vypracování projektové dokumentace nové budovy městského úřadu

          průběžně informovat na zasedáních rady a zastupitelstva města o průběhu výstavby.

55/54 Tajemníkovi MěÚ zajistit  vyhlášení záměru prodeje pozemkové parcely č. 2278/2 o výměře

           139 m2 v souladu se zněním usnesení zastupitelstva města.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bc. Irena  B u r e š o v á                                                                          Ing. Ivan  M o r a v e c

                 starostka                                                                                                  místostarosta

 

 

 

 

 

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor: